Media-no-image

​Vad händer nu?

Pressmeddelanden   •   2015-02-24 14:09 CET

Kulturhuvudstadsårets program är slut sedan 30 januari, men arbetet med Umeå2014 fortsätter under våren. Dokumentation och utvärdering är det som står på agendan.

UMEÅ2014 DOKUMENTERAS

I dag släpper Umeå2014 kortfilmen Co-Creating the Capital of Culture som visar upp Umeås kulturhuvudstadsår. Filmen, en del av det dokumentationsarbete som pågår under våren 2015, är ett potpurri av filmer med kulturhuvudstadsevenemang, årstidsinvigningar och intervjuer med olika aktörer. Filmproducent är Umeåbaserade filmaren Mattias Andersson.

Här kan du kolla på filmen: http://youtu.be/1CLGHZRaczQ

En sammanfattande bok om Umeås kulturhuvudstadsår har preliminär release i slutet av mars 2015. Umeå2014:s webbplats, www.umea2014.se, blir kvar som informationskälla och arkiv över kulturhuvudstadsåret under minst fem år till.

DIGITALA MEDIER

I slutet av mars kommer en rapport kring Umeå2014:s närvaro i digitala medier. Rapporten tas fram i samarbete med webbyrån North Kingdom som också varit med om att utveckla Umeå2014:s webbplats till en dynamisk kanal med en hög grad medskapande.

Aktuell statistik

Filmer: 105 747 visningar totalt.
Bildbanken: 2 844 bildfiler, 9 613 nedladdningar, 325 besökare per månad i genomsnitt,437 nedladdningar per månad.
Webbsidan: 1 434 831 sidvisningar* (2014), kontra 556 944 (2013). En ökning med 157,63 procent.
Följare i sociala medier, procentuell ökning från 2013 till 2014: Facebook; 70,41 procent. Twitter; 60,3 procent. Instagram; cirka 40 procent.
Antal personer som hämtat Umeå2014:s app: 3 014.

*Sammanlagt antal gånger som sidorna visades. Upprepade visningar av en enskild sida räknas.


KULTURHUVUDSTADSÅRET UTVÄRDERAS

- PwC utvärderar Umeå2014 utifrån kulturhuvudstadsårets fem övergripande mål; stärka människorna, staden, kulturen, norra regionen och det europeiska samarbetet. Utvärderingen redovisas i april 2015.

- Statskontoret utvärderar de statliga myndigheternas åtaganden i Umeå2014 med början i april, redovisas senast 1 oktober.

- EU-kommissionen utvärderar Umeå och Riga, klar i sommar och publiceras hösten 2015.

- Umeå2014 har samlat in enkätsvar från projekt och organisationer (medfinansierade projekt och medskapande organisationer). Hittills har cirka 90 procent svarat.

- 24 samverkande myndigheter och nationella kulturinstitutioner, till exempel Statens kulturråd, skickar in rapporter senast 1 mars 2015.

- Umeå2014 har med tilläggsfrågor i SCB:s medborgarundersökning, redovisas i maj–juni 2015.

- Umeopinionens undersökning våren 2014, redovisas i april–maj.

- Visit Umeås turism-ekonomiska redovisning kommer slutet av mars, början på april.

RESULTAT

Samhällsekonomiska effekter

Umeå har genomfört en majoritet av de investeringar som finns angivna i kulturhuvudstadsansökan. Konstnärligt campus och Väven är några exempel. Därtill har andra, nya investeringar tillkommit som exempelvis Gitarrmuseet.

Marknadsföringseffekter

Umeås synlighet i svenska och internationella medier har nått över två miljarder unika besökare under perioden 1 november 2013–31 januari 2015. Främst är det kulturlivet som väcker intresse och därigenom ökar också intresset att besöka Umeå. PR-värdet uppgår – lågt räknat – till sammanlagt 380 miljoner kronor. Källa: Oberoende undersökning av medieanalysföretaget Mediapilot.

Tillgång till kultur

Sverige har högst tillgänglighet av kultur i EU:s länder. Umeå anses vara en ledande kulturstad och är den kommun i landet som satsar mest på kultur, enligt en mätning från SKL (2013). Kostnaden för kultur per invånare i Umeå var över 2500 kronor, dubbelt så mycket som medelvärdet för hela landet som låg på en bit över 1000 kronor. Umeå var den kommun som satsade mest av alla svenska städer, mer än till exempel Stockholm och Göteborg.

Hur har efterarbetet sett ut i tidigare kulturhuvudstäder?

Europeiska kommissionen har presenterat sin slutrapport om kulturhuvudstäderna 2013, Kosice i Slovakien och Marseille i Frankrike. Utvärderingen handlar både om förarbetet och genomförandet av städernas kulturhuvudstadsår och den berör även effekter på längre sikt. Utvärderingen handlar om förarbetet, genomförandet och hur de båda städerna förberett och förvaltat mervärdet av sina respektive kulturhuvudstadsår.

Ta del av rapporten här:  http://www.umea2014.se/2015/01/hur-gick-det-for-kosice-och-marseille


Enkätsvar från kulturaktörer

Som en del i att utvärdera Umeå2014 har alla projektägande organisationer fått svara på två enkäter. En som fokuserar på de drygt 100 medfinansierade projekten i Umeå2014, och en enkät som fokuserar på de medverkande organisationerna, cirka 80 stycken. Denna enkät syftar till att kunna följa upp de långsiktiga effekterna av kulturhuvudstadsåret på organisationsnivå, också några år efter 2014. Denna enkät besvaras av alla:

- Projektägare med ekonomiskt stöd i form av projektbidrag/medfinansiering från Umeå2014. -

- Projektägare som inte har fått ekonomiskt stöd från Umeå2014, men som ändå är en viktig del av Umeå som Europas kulturhuvudstad.

Enkäten är öppen ytterligare några dagar, men hittills är svarsfrekvensen drygt 90 procent.

I bifogad pdf finns samtliga flervalssvar som hittills är sammanställda, ytterligare underlag kommer att presenteras från enkäterna framöver.

Kontaktpersoner Umeå2014

Marie-Louise Rönnmark, ordförande
070-655 64 84, marie-louise.ronnmark@umea.se

Elisabeth Lind, kommunikationschef och tf administrativ chef
070-242 81 42, elisabeth.lind@umea2014.se

Fredrik Lindegren, konstnärlig ledare
070-603 25 19, fredrik.lindegren@umea2014.se

Albert Edman, chef för stadsutveckling och hållbarhetsfrågor
070-297 18 19, albert.edman@umea2014.se

Kontakt för filmfrågor

Mattias Andersson
070-302 93 58
info@anderssonmattias.com

Obs, missa inte bifogad pdf för enkätsvar från kulturaktörer.

Umeå has been appointed European Capital of Culture 2014. Each year EU appoints two cultural capitals of Europe, with the aim of highlighting our shared cultural heritage and stimulate interest in the cultural riches of the countries in the EU. In Umeå  this award is an important part of the municipality's long-term growth strategy. This will create a greater interest in the city and its stakeholders, and contribute to culture-driven growth.

.

Kulturhuvudstadsårets program är slut sedan 30 januari, men arbetet med Umeå2014 fortsätter under våren. Dokumentation och utvärdering är det som står på agendan.

Läs vidare »
Media-no-image

Strong international interest in Umeå 2014

Pressmeddelanden   •   2015-02-11 10:15 CET

Umeå's visibility in the media around Sweden and the world has now surpassed 2 billion unique visitors. It is primarily cultural life that attracts and thereby increasing interest to visit Umeå. The PR value is conservatively estimated to 380 million.

It is the media analysis company Mediapilot that in an independent survey mapped the 1837 articles from 11 European countries plus China. The survey concerns the period 1 November 2013 to 31 January 2015.

“The figures speak for themselves! Umeå as European Capital of Culture has attracted a lot of international attention,” says Marie-Louise Rönnmark (S), Mayor of Umeå.

Unique visitors
If an article about Umeå as European Capital of Culture is visible on a site that has three million unique visitors per week, exposure to three million unique visitors is reported. If a new article appears on the same site a total of six million unique visitors are reported. When you add up the numbers for all articles you get the total number of unique visitors. "Unique visitor" is the accepted term in this context and does not indicate the number of individuals who have seen the articles, but the number of exposures to readers.

Calculating the PR value
PR value is calculated using the specific ad costs, tendency, size of the article and the exposure of the brand. Maximum PR value for an item is calculated by Mediapilot to 2.4 times the ad rate for the same area of the medium in which the article was published. If an article is published on a full page in a magazine whose ad price per full page is 100 000 SEK the maximum media value is 240 000 SEK.

Selected Countries
The countries that the analysis is based on are Sweden (with the exception of Umeå’s local media), Denmark, Germany, Poland, Netherlands, UK, Spain, France, Italy, Russia and China. Only articles that mentions or refers to the Capital of Culture year are included in the analysis.

Contacts

Marie-Louise Rönnmark
Mayor of Umeå
+46 706 556 484
marie-louise.ronnmark@umea.se

Elisabeth Lind
Deputy Administrative Manager and Head of Communication Umeå2014
+46 70 242 81 42
elisabeth.lind@umea2014.se
www.umea2014.se

Umeå has been appointed European Capital of Culture 2014. Each year EU appoints two cultural capitals of Europe, with the aim of highlighting our shared cultural heritage and stimulate interest in the cultural riches of the countries in the EU. In Umeå  this award is an important part of the municipality's long-term growth strategy. This will create a greater interest in the city and its stakeholders, and contribute to culture-driven growth.

.

Umeå's visibility in the media around Sweden and the world has now surpassed 2 billion unique visitors. It is primarily cultural life that attracts and thereby increasing interest to visit Umeå. The PR value is conservatively estimated to 380 million.

Läs vidare »
Media-no-image

Umeå2014 har väckt stort intresse internationellt (ny version, rättelse siffra i andra faktarutan)

Pressmeddelanden   •   2015-02-10 14:06 CET

Umeås synlighet i medier runt om i Sverige och världen har nu passerat 2 miljarder unika besökare. Främst är det kulturlivet som väcker intresse och därigenom ökar också intresset att besöka Umeå. PR-värdet uppgår – lågt räknat till sammanlagt 380 miljoner kronor.

Det är medieanalysföretaget Mediapilot som i en oberoende undersökning kartlagt 1837 artiklar från 11 länder i Europa plus Kina. Undersökningen gäller perioden 1 november 2013 – 31 januari 2015.

– Siffrorna talar sitt tydliga språk! Umeå som Europas kulturhuvudstad har rönt en stor internationell uppmärksamhet. Särskilt roligt att det även fortsätter under 2015, säger Marie-Louise Rönnmark (S), ordförande Umeå kulturhuvudstad 2014.

Fakta: Unika besökare
Om en artikel om Umeå som Europas kulturhuvudstad syns på en sajt som har tre miljoner unika besökare per vecka, så redovisas exponering för tre miljoner unika besökare. Om en ny artikel förekommer på samma sajt redovisas sammanlagt sex miljoner unika besökare. När man lägger ihop siffror för alla artiklar får man totalt antal unika besökare. ”Unika besökare” är den i sammanhanget vedertagna formuleringen och anger alltså inte det antal fysiska personer som sett artiklarna, utan antal exponeringar för läsare.

Fakta: Så räknar man ut PR-värdet
PR-värdet beräknas med hjälp av specifika annonskostnader, tendens, storlek på artikel och exponering av varumärke. Maximalt PR-värde för en artikel beräknas av Mediapilot till 2,4 gånger annonspriset för samma yta i det medium där artikeln publicerats. Om en artikel publiceras på en helsida i en tidning vars annonspris per helsida är 100,000 kr blir medievärdet alltså maximalt 240,000 kr.

Fakta: Utvalda länder
De länder som Mediapilots analys baserar sig på är Sverige, med undantag för Umeås lokala medier, Danmark, Tyskland, Polen, Nederländerna, Storbritannien, Spanien, Frankrike, Italien, Ryssland och Kina. Enbart artiklar som nämner eller refererar till kulturhuvudstadsåret ingår i analysen.

Kontaktpersoner

Marie-Louise Rönnmark
Ordförande Umeå kulturhuvudstad 2014
+46 706 556 484
marie-louise.ronnmark@umea.se

Elisabeth Lind
Kommunikationschef och tf administrativ chef Umeå2014 – Europas kulturhuvudstad
+46 70 242 81 42
elisabeth.lind@umea2014.se
www.umea2014.se

Umeå has been appointed European Capital of Culture 2014. Each year EU appoints two cultural capitals of Europe, with the aim of highlighting our shared cultural heritage and stimulate interest in the cultural riches of the countries in the EU. In Umeå  this award is an important part of the municipality's long-term growth strategy. This will create a greater interest in the city and its stakeholders, and contribute to culture-driven growth.

.

​Umeås synlighet i medier runt om i Sverige och världen har nu passerat 2 miljarder unika besökare. Främst är det kulturlivet som väcker intresse och därigenom ökar också intresset att besöka Umeå. PR-värdet uppgår – lågt räknat – till sammanlagt 380 miljoner kronor.

Läs vidare »
Media-no-image

Umeå2014 har väckt stort intresse internationellt

Pressmeddelanden   •   2015-02-10 13:44 CET

Umeås synlighet i medier runt om i Sverige och världen har nu passerat 2 miljarder unika besökare. Främst är det kulturlivet som väcker intresse och därigenom ökar också intresset att besöka Umeå. PR-värdet uppgår – lågt räknat  till sammanlagt 380 miljoner kronor.

Det är medieanalysföretaget Mediapilot som i en oberoende undersökning kartlagt 1837 artiklar från 11 länder i Europa plus Kina. Undersökningen gäller perioden 1 november 2013 – 31 januari 2015.

– Siffrorna talar sitt tydliga språk! Umeå som Europas kulturhuvudstad har rönt en stor internationell uppmärksamhet. Särskilt roligt att det även fortsätter under 2015, säger Marie-Louise Rönnmark (S), ordförande Umeå kulturhuvudstad 2014.

Fakta: Unika besökare
Om en artikel om Umeå som Europas kulturhuvudstad syns på en sajt som har tre miljoner unika besökare per vecka, så redovisas exponering för tre miljoner unika besökare. Om en ny artikel förekommer på samma sajt redovisas sammanlagt sex miljoner unika besökare. När man lägger ihop siffror för alla artiklar får man totalt antal unika besökare. ”Unika besökare” är den i sammanhanget vedertagna formuleringen och anger alltså inte det antal fysiska personer som sett artiklarna, utan antal exponeringar för läsare.

Fakta: Så räknar man ut PR-värdet
PR-värdet beräknas med hjälp av specifika annonskostnader, tendens, storlek på artikel och exponering av varumärke. Maximalt PR-värde för en artikel beräknas av Mediapilot till 2,4 gånger annonspriset för samma yta i det medium där artikeln publicerats. Om en artikel publiceras på en helsida i en tidning vars annonspris per helsida är 100,000 kr blir medievärdet alltså maximalt 2,400,000 kr.

Fakta: Utvalda länder
De länder som Mediapilots analys baserar sig på är Sverige, med undantag för Umeås lokala medier, Danmark, Tyskland, Polen, Nederländerna, Storbritannien, Spanien, Frankrike, Italien, Ryssland och Kina. Enbart artiklar som nämner eller refererar till kulturhuvudstadsåret ingår i analysen.

Kontaktpersoner

Marie-Louise Rönnmark
Ordförande Umeå kulturhuvudstad 2014
+46 706 556 484
marie-louise.ronnmark@umea.se

Elisabeth Lind
Kommunikationschef och tf administrativ chef Umeå2014 – Europas kulturhuvudstad
+46 70 242 81 42
elisabeth.lind@umea2014.se
www.umea2014.se

Umeå has been appointed European Capital of Culture 2014. Each year EU appoints two cultural capitals of Europe, with the aim of highlighting our shared cultural heritage and stimulate interest in the cultural riches of the countries in the EU. In Umeå  this award is an important part of the municipality's long-term growth strategy. This will create a greater interest in the city and its stakeholders, and contribute to culture-driven growth.

.

Umeås synlighet i medier runt om i Sverige och världen har nu passerat 2 miljarder unika besökare. Främst är det kulturlivet som väcker intresse och därigenom ökar också intresset att besöka Umeå. PR-värdet uppgår – lågt räknat – till sammanlagt 380 miljoner kronor.

Läs vidare »
Uvp8e7g6apog8yzapnn1

The Grand Finale

Pressmeddelanden   •   2014-12-13 21:49 CET

​Umeå2014 is coming to an end and, although the year is not yet over, residents and visitors to Umeå were able to enjoy the grand finale of the Capital of Culture year on Saturday 13 December. Performing artists at the event included Seinabo Sey, Kitok and INVSN.

Uvp8e7g6apog8yzapnn1

Sista stora showen

Pressmeddelanden   •   2014-12-13 21:49 CET

​Programmet för Umeå2014 går mot sitt slut, men kulturhuvudstadsårets grand finale fick Umeåborna och besökarna ta del av redan på luciaaftonen. Medverkade gjorde bland annat Seinabo Sey, Kitok och INVSN.

Media-no-image

Pressackreditering till Northern Light 13 december

Pressmeddelanden   •   2014-12-03 11:53 CET

Du journalist/fotograf som vill ha möjlighet att få tillgång till vår presservice och/eller tillträde till fotoområdet under arrangemanget Northern Light behöver ackreditera dig i förväg. Presservice kan bland annat hjälpa dig att boka intervjuer med de artister som är tillgängliga i samband med showen och erbjuda pressbilder direkt efteråt. 

Mejla din anmälan med namn, telefonnummer och media till  info@umea2014.se senast den 8 december. Vi ses!

Läs mer om arrangemanget här: http://umea2014.se/sv/evenemang/northern-light/

Hälsningar,
Jessica Larsson Svanlund
mediakommunikatör Umeå2014

Umeå has been appointed European Capital of Culture 2014. Each year EU appoints two cultural capitals of Europe, with the aim of highlighting our shared cultural heritage and stimulate interest in the cultural riches of the countries in the EU. In Umeå  this award is an important part of the municipality's long-term growth strategy. This will create a greater interest in the city and its stakeholders, and contribute to culture-driven growth.

.

Du journalist/fotograf som vill ha möjlighet att få tillgång till vår presservice och/eller tillträde till fotoområdet under arrangemanget Northern Light behöver ackreditera dig i förväg.

Läs vidare »
Nlh0eichz3u5ra1yfgjw

The Season of a Journey Begins

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 20:02 CET

Umeå’s year as the European Capital of Culture is coming to a close. The year’s eighth and final season, Tjakttjadálvvie (early winter), was inaugurated on Friday 21 November in conjunction with the opening of Umeå's new cultural centre, Väven. Thousands of lanterns and cool beats created a fantastic atmosphere.

Nlh0eichz3u5ra1yfgjw

Vandrandets årstid invigd

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 19:54 CET

Kulturhuvudstadsåret i Umeå slutspurtar. Programårets åttonde och sista årstid Tjakttjadálvvie (höstvintern) invigdes fredag 21 november i samband med öppnandet av Umeås nya kulturhus Väven. Tusentals lyktor och sköna beats skapade en härlig stämning.

Media-no-image

Nu är sista årstiden här

Pressmeddelanden   •   2014-11-18 12:00 CET

Kulturhuvudstadsårets sista årstid Tjakttjadálvvie (höstvinter) är fylld med spännande evenemang och invigs i Rådhusparken i samband med öppnandet av Umeås nya kulturhus Väven den 21 november.

Årstiden invigs i Rådhusparken i samband med öppnandet av Umeås nya kulturhus Väven fredag den 21 november. Klockan 18.00 fylls Rådhusparken av värmande eldar och tusentals lyktor – och en vanlig kväll förvandlas som genom ett trollslag till något magiskt. Det är tionde året i rad som Idéan, för- och grundskolans utvecklingscentrum, genomför det stämningsfulla evenemanget och i år satsar de på rekord med minst 5500 lyktor.

Klockan 18.30 startar invigningsceremonin där du får höra Umeåprofilen Staffan Ling tolka vandrandets årstid. Efteråt tar DJ May Dar från Femtastic över scenen. Podcast-duon Karin & Sara kommer också att vandra runt i parken och interagera med besökarna. Besökarna bjuds på värmande dryck med gakkobröd och torkat renkött som tilltugg så långt lagret räcker. Framåt kvällen höjs tempot på musiken.

Northern Light

13 december i år blir ingen vanlig Luciadag i Umeå. Northern Light är en färgsprakande show som bland annat kommer att innehålla ljusprojektioner med Rådhuset som fond, men även artister från både Umeå, Sápmi och övriga Sverige. Medverkar gör bland annat Seinabo Sey, INVSN, Kitok, Caotico, Maxida och Mimi Märak, Katarina Barruk och Svante Henryson, med flera. Northern Light är ett multikonstverk grundat på gränsöverskridande berättelser i tal, ljud, bild och rörelser.

Kvällen är även en överlämning till de två kommande kulturhuvudstäderna, Mons i Belgien och Plzeň i Tjeckien, som har representanter på plats under kvällen.

Höjdpunkter från årstiden

Corners Ersboda: Turning Umeå inside out
– Samtidskonst

Var: Ersboda, Umeå
När: 21/11–30/11
Corners med ett 15-tal konstnärer från hela Europa kommer till Umeå och Ersboda med målet att skapa tilltalande verk där publiken bjuds in att delta och bli medskapande. Professionella konstnärer samarbetar med skolelever, ungdomar och seniorer för att skapa verk som vänder sig till grannar och tillfälliga besökare. I Corners/Ersboda-projektet ingår även ett antal Umeåbaserade konstnärer. Corners vill utmana det som traditionellt benämns som centrum och istället utforska och synliggöra det oväntade, det perifera – uttrycken, människorna, platserna …
Läs mer:  http://umea2014.se/sv/evenemang/corners-ersboda-tu...

Waves
– Årstidskonsert
Var: NorrlandsOperan
När: 21/11 klockan 19.00 och 22/11 klockan 18.00
Vågor av rörelsepoesi och själfull pop i symfonisk skrud. Waves av det franska koreografparet Héla Fattoumi och Éric Lamoureux, med nyskriven musik av Peter von Poehl, blir en av kulturhuvudstadsårets mest ambitiösa dansproduktioner. Verket framförs av åtta dansare och hela NorrlandsOperans Symfoniorkester.
Läs mer:  http://umea2014.se/sv/evenemang/hla-fattoumi-och-e...

I am not a girl
– Queerteater
Var: Kulturhuset Klossen
När: 21/11–29/11 klockan 19.00 (ej söndag)
Ta del av en föreställning som skildrar och ifrågasätter religiösa, livsstilsrelaterade och könssorterande kulturer. I centrum står Therese Bruce som på 1800-talet registrerades med fel kön, något som inte sågs med blida ögon av samhället eller kyrkan.
Läs mer:  http://umea2014.se/sv/evenemang/i-am-not-a-girl/

Drömställe
– Familjeföreställning
Var: Väven
När: 23/11 klockan 13.00 och klockan 16.00
Tre clowner anländer till en okänd plats, som verkar både inbjudande och hotfull. En lekfull och visuell clownföreställning om att nå bortom sina begränsningar. Drömställe är en ordlös upplevelse, där fysisk komik möter lekfull tragedi. Arrangemanget är gratis men biljett krävs. Mer information om biljetter på vaven.se.
Läs mer:  http://umea2014.se/sv/evenemang/drmstlle-2/

g14: Att utmana makten
– Nationell genusforskarkonferens
Var: Umeå Folkets Hus
N
är: 26/11–28/11
Vad händer inom genusforskningen? Vilka är erfarenheterna från praktiskt och ideellt jämställdhets- och förändringsarbete? Hur kan gemensamt kunskapande mellan akademi och det omgivande samhället bidra till förändring? Konferensen vill skapa förutsättningar för kritiska samtal, utbyte av kunskaper och visioner för framtiden.
Läs mer:  http://umea2014.se/sv/evenemang/g14-nationell-genu...

Dellie maa – Sápmi indigenous film & art festival 2014
– Samisk filmfestival
Var: Väven 
När: 6/12–7/12
Dellie maa är den samiska festivalen som visar film och konst producerat av urfolk världen över. Programmet bjuder på kortfilm och dokumentärer men även någon långfilm, work in progress, paneldiskussioner och workshops. Festivalen genomförs också 28–29 november i Tärnaby.
Läs mer:  http://umea2014.se/sv/evenemang/dellie-maa-spmi-in...

Corners Ersboda: In between
– Samtidskonst
Var: Byttgränd, Ersboda
När: 28/11–30/11
Upplev en levande installation som skapats i samverkan med de boende i kvarteret Byttgränd och det lokala föreningslivet. Husens fasader bildar ram för verket genom att de boende engageras och upplåter sina fönster som utställningsytor.
Läs mer:  http://umea2014.se/sv/evenemang/corners-ersboda-in...

Splash of Colours
– Normstörande verksamhet
Var: 28/11 klockan 14.00
När: Väven
De gayigaste, queeraste och transigaste krafterna tar plats i Väven i biblioteket, kafeterian och på Väven-scenen. Läs mer på vaven.se.
Läs mer:  http://umea2014.se/sv/evenemang/splash-of-colours/

Frifot
– Folkmusik
Var: Väven
När: 1/12 klockan 19.00
Frifot har varit drivande i produktioner som under de senaste åren sålt mer än sexsiffriga antal över hela världen. De har en djup förankring i traditionen och drivs av en lust att omsätta dessa kunskaper i nuet och att föra den traditionella musiken vidare, att göra den tillgänglig för dagens publik och inte minst även för en publik utanför de vanliga folkmusikkretsarna. Förband: Fårfiolerna. Därefter dans till musikskolans folkmusikgrupper; Umeå spelmanslag; Fårfiolerna och Frifot. Arrangemanget är gratis men biljett krävs. Mer information om biljetter på vaven.se.
Läs mer:  http://umea2014.se/sv/evenemang/frifot/

Fria ord
– Musik och text
Littfest och Umeå Open slår sina påsar ihop för att blåsa ut byggdammet ur Väven. Till sin hjälp har de tagit de mest passionerade författare och musiker de kunnat uppbringa. Athena Farrokhzad, Po Tidholm, Annika Norlin, Mattias Alkberg och Kartellen. De har alla gemensamt att de når ut, att deras texter berör och att de aldrig värjer sig för att utmana ordningen. Läs mer på vaven.se.
Läs mer:  http://umea2014.se/sv/evenemang/fria-ord/

Under asfalten ett fjäll
– Spoken word och trance-jojk
Var: Väven
När: 3/12 klockan 21.00
Välkommen på en kväll där snabba rhymes möter trance-jojk. Spoken word möter hiphop och tillsammans sliter de sig fria, skapar ett eget rum där samhällskritik likväl som blöta kvällar och personliga tankar tar ton. Här delar stadspulsen plats med tysta skogar. Här är Sápmi normen.
Läs mer:  http://umea2014.se/sv/evenemang/under-asfalten-ett...

Umeå europeiska filmfestival 
– Filmfestival
Var: Väven
När: 5/12–13/12
Festivalen kommer under nio dagar att bjuda på ett brett program med fokus på den europeiska filmen. Programmet är utformat efter tre grundteman: Jämställdhet inom filmbranschen, Det lokala och Film & samtal. Det blir långfilm, kortfilm, dokumentärer, skräckfilm, barnfilm och mycket annat.
Läs mer:  http://umea2014.se/sv/evenemang/ueff-filmfestival-...

Meshuggah
– Live på Guitars
Var: Guitars
När: 8/12–9/12 klockan 21.00.
Meshuggah kommer till Guitars! Bandet ger sig ut på en exklusiv turné för att fira sitt 25-årsjubileum. Deras progressiva metal har vunnit stor respekt i genren världen över och de har bland annat blivit inkluderade i Rolling Stone Magazine’s 10 Most Important Hard and Heavy Bands.
Läs mer:  http://umea2014.se/sv/evenemang/meshuggah-live-at-...

Samiskt prisma
– Konst
Var: Umeå Folkets Hus
När: 22–26/1 2015
Utställning med fyra samiska konstnärer. De har väsensskilda uttryckssätt och drivkrafter, men ett gemensamt engagemang utifrån det samiska ursprunget. Det handlar om kampen att återvinna ett språk och kärlek. Konstnärerna är Tomas Colbengtson (glas och grafik), Per Elof Monke Nilsson Ricklund (måleri), Anders Sunna (måleri, collage med mera) och Sofia Ricklund Lidgren, som vill utveckla det traditionella samiska hantverket.
Läs mer:  http://umea2014.se/sv/evenemang/samiskt-prisma/

Medverkande 21 november

DJ May Dar
May Dar är ena halvan av rapduon Anaye och har producerat musik sedan tonåren. Med inspiration från allt till gamla Outkast-dängor till aktuella producenter som Diplo och Christian Dinamarca skapar hon beats av varierande slag. Perfekta receptet för en May D-produktion är en krispig trum-sample, djup bas och choppade vocals. Utöver Anaye, och de egna projekten jobbar hon just nu på en EP tillsammans med sångaren Jxnatan.

Karin & Sara
Populära humorpodden Karin & Sara har ärats med två priser i Svenska podradiopriset 2014, en hedrande fjärdeplats i kategorin Sveriges bästa podcast och tredje plats i humorkategorin. Som vanligt har de fler frågor än svar, och under årstidsinvigningen kommer de att söka folkets röst i Rådhusparken.

Staffan Ling
Staffan Ling är en Umeåprofil med bred bakgrund inom kultur och media. Han var med och startade Studentteatern som sedan blev Grotteatern, producerade första ungdomsradion utanför Stockholm, har regisserat på Västerbottensteatern, har gjort ett gäng krogshower och revyer i Umeå och Stockholm. Han var tv-producent, programledare och regissör vid SVT mellan 1969–1987 och bidrog till Umeås utveckling till att bli en av landets fyra produktionsorter för tv, och han har varit programledare för ett par hundra program på TV3 och TV4. Och detta för att bara nämna några saker.

Idéan
Idéan är för- och grundskolans pedagogiska och kulturpedagogiska utvecklingscentrum och kommer för tionde året i rad att genomföra det lysande evenemanget med barnens lyktor i centrala Umeå, i år i den nedre delen av Rådhusparken bredvid nya kulturhuset Väven.

Läs mer:  http://umea2014.se/sv/evenemang/tjakttjadlvvie/

Letar du efter pressbilder? Kolla in Umeå2014:s bildbank på http://umea2014.se/sv/om-umea2014/press/ (automatisk inloggning i högermenyn).

Umeå has been appointed European Capital of Culture 2014. Each year EU appoints two cultural capitals of Europe, with the aim of highlighting our shared cultural heritage and stimulate interest in the cultural riches of the countries in the EU. In Umeå  this award is an important part of the municipality's long-term growth strategy. This will create a greater interest in the city and its stakeholders, and contribute to culture-driven growth.

.

Kulturhuvudstadsårets sista årstid Tjakttjadálvvie (höstvinter) är fylld med spännande evenemang och invigs i Rådhusparken i samband med öppnandet av Umeås nya kulturhus Väven den 21 november.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef Umeå2014
  • elisabeth.lind@umea2014.se
  • 070-242 81 42

Om Umeå2014 - Europas Kulturhuvudstad

Nyfikenhet, passion och medskapande

Umeå har utsetts till Europas kulturhuvudstad 2014. Varje år utser EU två kulturhuvudstäder i Europa, med syfte att belysa vårt gemensamma kulturarv och väcka intresse för den kulturella rikedom som finns i länderna inom EU. I Umeå är satsningen en viktig del av kommunens långsiktiga tillväxtstrategi. Den ger ett större intresse för staden och dess aktörer, och bidrar till kulturdriven tillväxt. Det skapar nya möten, nätverk och samverkan mellan Västerbotten och Europa.