Media-no-image

Umeå2014 European Capital of Culture, a successful cultural year

Pressmeddelanden   •   2015-05-04 15:01 CEST

A bit into 2015, Umeå can look back on a well-done European Capital of Culture Year that provided tremendous cultural variety of the highest quality, excellent public attendance, positive total funding and a strong contribution to community development in general.
Umeå2014 now presents the summary of the European Capital of Culture Year's total financing, and at the same time PwC reports a preliminary final report evaluating Umeå2014. In the report, Umeå's strengths and areas of development over time are compared.

There has been an impressive depth and breadth to the financing. Umeå2014 received financing from the EU, the municipality of Umeå, businesses, international authorities, regional financing and others that resulted in a total of SEK 453.6 million. It should be added that the European Capital of Culture application reported a budget of SEK 410 million, which means that the financing objectives were exceeded by SEK 43.6 million.

A major portion of the increased financing came from the organisation model and work methods used by Umeå2014, that was based on a networking organisation that encouraged and invited co-financing.

“This shows that culture creates human development, community development and economic development. Everything exceeded expectations and for that we can thank all our co-creators. Culture is the bloodstream of society and gives us belief in the future!” says Marie-Louise Rönnmark, Chairwoman of European Capital of Culture and City Councillor in Umeå.

Besides financing that is directly linked to the programme activities, the European Capital of Culture Year has affected other parts of society. For example, Umeå's total investments in infrastructure linked to the European Capital of Culture Year during 2009 – 2014 totalled SEK 1.3 billion.

During the European Capital of Culture Year, a wide range of programs (1,054 items) ranging from smaller activities to major events were presented. This has affected both local and regional businesses, not just the cultural sector. Worthy of mention is that Västerbotten showed the greatest percentage increase in comparison to the rest of the country with respect to accommodation revenues. Västerbotten's increase was 16.4 per cent.

The project owners that were active during the European Capital of Culture Year have seen a clear financial improvement. Just under 60 per cent of the project owners experienced a high degree of financial change. The reason for this increase was not just Umeå2014, but also such things as sponsoring and increased ticket sales.

A major portion of the project owners (90 per cent) have, to some degree integrated gender, accessibility and diversity into the project. Approximately half of the project owners reported that the project has had a positive affect on the environment and sustainability. 86 per cent of the project owners believe that it has strongly contributed to their organisation's development.

In PwC's preliminary final report of the European Capital of Culture Year Umeå2014 presents evaluations on how Umeå's strengths and development areas changed over time. The seven capitals; environmental and natural resources capital, social capital, intellectual capital, infrastructure capital, culture and experience capital, democracy and prosperity capital as well as information and communication technology (ICT) that constitute the basis for the evaluation, have all been strengthened over time. The social and environmental capital has had the strongest development.

These years also had a positive affect on development in the education sector, development with regard to experience capital and infrastructural improvements.

Riga was also a European Capital of Culture during 2014. Riga has approximately 6 times the population of Umeå. The results show that both European Capital of Culture cities reported an increased participation in cultural events, and that in many instances, Umeå's figures nearly matched those of Riga's and in some cases even exceeded them despite the fact that Riga is a bigger city. Over 800,000 attended Umeå2014 events during the European Capital of Culture Year and ticket sales for the major ticketing agents in Umeå increased by 39 per cent during 2014 compared to the years 2009 – 2013.

The international interest has been great before and during the European Capital of Culture Year. Visibility in the media throughout Sweden and the world has surpassed 2 billion unique visitors. Primarily it is the cultural life that sparks interest and thus increases the desire to visit Umeå. Conservatively calculated, the PR value amounted to a total of SEK 380 million for the period of November 1, 2013 – January 31, 2015.

“During the European Capital of Culture Year, we have been able to enjoy a rich cultural variety that paves the way for the future. The development we have seen raised the cultural level and it is great to be able to see it confirmed in black and white. We have even noted that the success has spread to other areas of community development in Umeå and the region,” says Fredrik Lindegren, Artistic Director Umeå2014 and Head of Cultural Affairs.

Contacts:

Marie-Louise Rönnmark
Chairman of European Capital of Culture preparations and City Councillor in Umeå
Phone: +46 (0)70-655 64 84
marie-louise.ronnmark@umea.se

Fredrik Lindegren
Artistic Director, Umeå2014 and Head of Cultural Affairs, Umeå Municipality
Phone: +46 (0)70-603 25 19
fredrik.lindegren@umea.se

Elisabeth Lind
Head of Communications and deputy administrative manager, Umeå2014
Phone: +46 (0)70-242 81 42
elisabeth.lind@umea.se

Umeå has been appointed European Capital of Culture 2014. Each year EU appoints two cultural capitals of Europe, with the aim of highlighting our shared cultural heritage and stimulate interest in the cultural riches of the countries in the EU. In Umeå  this award is an important part of the municipality's long-term growth strategy. This will create a greater interest in the city and its stakeholders, and contribute to culture-driven growth.

.

A bit into 2015, Umeå can look back on a well-done European Capital of Culture Year that provided tremendous cultural variety of the highest quality, excellent public attendance, positive total funding and a strong contribution to community development in general. Umeå2014 now presents the summary of the European Capital of Culture Year's total financing.

Läs vidare »
Media-no-image

Umeå2014 Europas kulturhuvudstad, ett lyckat kulturår

Pressmeddelanden   •   2015-05-04 13:45 CEST

En bit in på 2015 kan Umeå blicka tillbaka på ett väl genomfört kulturhuvudstadsår som gett stort kulturellt utbud av hög kvalitet, god publiktillströmning, en positiv totalfinansiering samt starka bidrag till övrig samhällsutveckling.
Umeå2014 presenterar nu sammanställningen av kulturhuvudstadsårets totala finansiering och samtidigt redovisar PwC en preliminär slutrapport med utvärdering av Umeå2014. I rapporten jämförs Umeås styrkor och utvecklingsområden över tid.

Det har varit en imponerande bredd och höjd på finansieringen. Bland annat har Umeå2014 fått finansiering från EU, Umeå kommun, näringsliv, internationella myndigheter och regional finansiering som lett till totalt 453,6 Mkr. Det ska tilläggas att i kulturhuvudstadsansökan redovisades en budget på 410 Mkr, vilket innebär att finansieringsmålen har överträffats med 43,6 Mkr.

En stor del av den ökade finansieringen kommer av den organisationsmodell och arbetsmetod som Umeå2014 använt sig av och som bygger på en nätverksorganisation som uppmuntrar och inbjuder till medfinansiering.

- Detta visar på att kultur skapar mänsklig utveckling, samhällsutveckling och ekonomisk utveckling. Allt har varit över förväntan och det kan vi tacka alla medskapare för. Kulturen är blodomloppet i ett samhälle och ger oss framtidstro! säger Marie-Louise Rönnmark, ordförande i kulturhuvudstadsberedningen och kommunfullmäktige i Umeå.

Förutom finansieringen som är direkt kopplad till programverksamheten har kulturhuvudstadsåret påverkat andra delar av samhället. Till exempel har Umeås totala investeringar i infrastruktur med koppling till kulturhuvudstadsåret under 2009 – 2014 uppgått till 1,3 miljarder kronor.

Under kulturhuvudstadsåret presenterades ett stort programutbud; 1 054 programpunkter, allt ifrån mindre aktiviteter till stora arrangemang. Detta har påverkat både det lokala och det regionala näringslivet, inte bara inom kultursektorn. Nämnas kan att Västerbotten uppvisade störst procentuell ökning i jämförelse med resten av landet då det gäller logiintäkter. Västerbottens ökning blev 16,4 procent.

För projektägarna som har varit aktiva under kulturhuvudstadsåret syns en tydlig finansieringsförbättring. Hos knappt 60 procent av projektägarna har finansieringen förändrats i högre grad. Orsaken till denna ökning kommer inte bara från Umeå2014 utan också från exempelvis sponsring eller ökade biljettintäkter.

En stor del av projektägarna (90 procent) har i någon grad integrerat genus, tillgänglighet och mångfald i projekten. Ungefär hälften av projektägarna säger att projekten haft positiv inverkan på miljö/hållbarhet. 86 procent av projekten anser att det har bidragit till den egna organisationens utveckling i högre grad.

I PwC:s preliminära slutrapport av kulturhuvudstadsåret Umeå2014 visar utvärderingen hur Umeås styrkor och utvecklingsområden förändrats över tid. De sju kapitalen; miljö- och naturresurskapital, socialt kapital, intellektuellt kapital, infrastrukturkapital, kultur- och upplevelsekapital, demokrati- och välfärdskapital samt informations- och kommunikationsteknologi (IKT), som utgör en av grunderna i utvärderingen, har totalt stärkts över tid. De sociala och miljökapitalen har haft den starkaste utvecklingen.

De här åren har också haft en positiv påverkan på utvecklingen inom utbildningsområdet, utveckling då det gäller upplevelsekapital samt förbättringar inom infrastrukturen.

Under 2014 har även Riga varit kulturhuvudstad i Europa. Riga har cirka 6 gånger större invånarantal än Umeå. I resultaten ser man att bägge kulturhuvudstäderna visar på en ökning av deltagare i kulturella event, i många fall ligger Umeå på nästan samma siffror som Riga, i vissa fall högre trots att Riga är en större stad. Över 800 000 har besökt Umeå2014-events under kulturhuvudstadsåret och biljettförsäljningen hos de större biljettförsäljningsaktörerna i Umeå har ökat med 39 procent under 2014, jämfört med åren 2009 – 2013.

Det internationella intresset har varit stort inför och under kulturhuvudstadsåret. Synligheten i medier runt om i Sverige och världen har passerat 2 miljarder unika besökare. Främst är det kulturlivet som väcker intresse och därigenom ökar också intresset att besöka Umeå. PR-värdet uppgår – lågt räknat – till sammanlagt 380 miljoner kronor för perioden 1 november 2013 – 31 januari 2015.

- Under kulturhuvudstadsåret har vi kunnat ta del av ett rikt kulturutbud som banar väg framåt. Den utveckling vi sett har höjt den kulturella nivån och det är bra att nu få det svart på vitt. Vi kan även konstatera att framgången har påverkat annan samhällsutveckling för Umeå och regionen, säger Fredrik Lindegren, konstnärlig ledare Umeå2014 och kulturchef i Umeå kommun.

Kontaktpersoner:

Marie-Louise Rönnmark
Ordförande i kulturhuvudstadsberedningen och kommunfullmäktige i Umeå
070-655 64 84
marie-louise.ronnmark@umea.se

Fredrik Lindegren
Konstnärlig ledare, Umeå2014 och kulturchef, Umeå kommun
070-603 25 19
fredrik.lindegren@umea.se

Elisabeth Lind
Kommunikationschef och tf administrativ chef, Umeå2014
070-242 81 42
elisabeth.lind@umea.se

Umeå has been appointed European Capital of Culture 2014. Each year EU appoints two cultural capitals of Europe, with the aim of highlighting our shared cultural heritage and stimulate interest in the cultural riches of the countries in the EU. In Umeå  this award is an important part of the municipality's long-term growth strategy. This will create a greater interest in the city and its stakeholders, and contribute to culture-driven growth.

.

En bit in på 2015 kan Umeå blicka tillbaka på ett väl genomfört kulturhuvudstadsår som gett stort kulturellt utbud av hög kvalitet, god publiktillströmning, en positiv totalfinansiering samt starka bidrag till övrig samhällsutveckling. Umeå2014 presenterar nu sammanställningen av den totala finansieringen och samtidigt redovisar PwC en preliminär slutrapport med utvärdering av Umeå2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Påminnelse presskonferens i dag, måndag 4 maj

Pressmeddelanden   •   2015-05-04 08:05 CEST

Välkommen till kulturhuvudstadsårets presskonferens måndag 4 maj kl 11.45 i Väven, P5!

Kom till kulturhuset Väven för presentation av den preliminära slutrapporten från PwC – som utvärderat Umeå2014 – Europas kulturhuvudstad över tid. Den totala finansieringsbilden för Umeå2014 kommer även att presenteras samt andra resultat från Umeå2014 och Riga, som också var europeisk kulturhuvudstad 2014.

Medverkande vid presskonferensen är bland andra ordförande i kulturhuvudstadsberedningen och i kommunfullmäktige i Umeå Marie Louise Rönnmark, konstnärlig ledare Fredrik Lindegren och Olle Nilsson från PwC.

Det kommer att finnas lunchmacka, dryck och kaffe/te under presskonferensen som beräknas vara avslutad senast 12.45. Ingen föranmälan behövs.

Välkommen!

Mer information:

Elisabeth Lind
Kommunikationschef och tf administrativ chef
Umeå2014 – Europas kulturhuvudstad
+46 70 242 81 42
elisabeth.lind@umea2014.se

Umeå has been appointed European Capital of Culture 2014. Each year EU appoints two cultural capitals of Europe, with the aim of highlighting our shared cultural heritage and stimulate interest in the cultural riches of the countries in the EU. In Umeå  this award is an important part of the municipality's long-term growth strategy. This will create a greater interest in the city and its stakeholders, and contribute to culture-driven growth.

.

​Välkommen till kulturhuvudstadsårets presskonferens måndag 4 maj kl 11.45 i Väven, P5!

Läs vidare »
Media-no-image

"410 blev 453,6"

Pressmeddelanden   •   2015-04-29 08:22 CEST

Välkommen till kulturhuvudstadsårets presskonferens måndag 4 maj kl 11.45 i Väven, P5!

Kom till kulturhuset Väven för presentation av den preliminära slutrapporten från PwC – som utvärderat Umeå2014 – Europas kulturhuvudstad över tid. Den totala finansieringsbilden för Umeå2014 kommer även att presenteras samt andra resultat från Umeå2014 och Riga, som också var europeisk kulturhuvudstad 2014.

Medverkande vid presskonferensen är bland andra ordförande i kulturhuvudstadsberedningen och i kommunfullmäktige i Umeå Marie Louise Rönnmark, konstnärlig ledare Fredrik Lindegren och Olle Nilsson från PwC.

Det kommer att finnas lunchmacka, dryck och kaffe/te under presskonferensen som beräknas vara avslutad senast 12.45. Ingen föranmälan behövs.

Välkommen!

Mer information:

Elisabeth Lind
Kommunikationschef och tf administrativ chef
Umeå2014 – Europas kulturhuvudstad
+46 70 242 81 42
elisabeth.lind@umea2014.se

Umeå has been appointed European Capital of Culture 2014. Each year EU appoints two cultural capitals of Europe, with the aim of highlighting our shared cultural heritage and stimulate interest in the cultural riches of the countries in the EU. In Umeå  this award is an important part of the municipality's long-term growth strategy. This will create a greater interest in the city and its stakeholders, and contribute to culture-driven growth.

.

Välkommen till kulturhuvudstadsårets presskonferens måndag 4 maj kl 11.45 i Väven, P5!

Läs vidare »
Uc04bprte5kmmtogiiek

Book published about Umeå’s memorable year as Capital of Culture

Pressmeddelanden   •   2015-04-27 11:10 CEST

​Umeå’s year as the European Capital of Culture has now been commemorated as a book. The book, entitled Umeå. Europas kulturhuvudstad 2014 ("Umeå. European Capital of Culture 2014"), tells the story of one of Umeå’s most memorable years in recent times. The book, which features plenty of pictures, is written mainly in Swedish but each section has a brief summary in English.

Uc04bprte5kmmtogiiek

Boken om Umeås minnesvärda kulturhuvudstadsår klar

Pressmeddelanden   •   2015-04-27 10:28 CEST

​Nu finns Umeås år som Europas kulturhuvudstad förevigat i en bok. Boken med titeln Umeå. Europas kulturhuvudstad 2014, släpptes i fredags och är en samling texter som berättar om ett av Umeås mest minnesvärda år i modern tid.

Media-no-image
Kcnddfes2rvgxwkdaryh

Varmt välkommen till release för boken om Umeå2014!

Pressmeddelanden   •   2015-04-22 09:47 CEST

Nyss var Umeå Europas kulturhuvudstad. Nu kommer boken om Umeå2014 - en samling texter som berättar om Umeås mest minnesvärda år i modern tid. Kom förbi och hämta ditt exemplar!

Plats: Bokcafé Pilgatan (Pilgatan 14, Umeå)

Datum och tid: Fredag 24 april 2015, kl. 15.30-17.30 (drop-in med mingel)

Marie-Louise Rönnmark, Fredrik Lindegren, Elisabeth Lind, Jessica Larsson Svanlund, Albert Edman, Dan Vähä, redaktionsråd och skribenter med flera finns på plats om du har frågor. Ingen föranmälan behövs.

Välkommen!

.

Nyss var Umeå Europas kulturhuvudstad. Nu kommer boken om Umeå2014 - en samling texter som berättar om Umeås mest minnesvärda år i modern tid. Kom förbi och hämta ditt exemplar! Plats: Bokcafé Pilgatan (Pilgatan 14, Umeå) Datum och tid: Fredag 24 april 2015, kl. 15.30-17.30 (drop-in med mingel)

Läs vidare »
Media-no-image

​Vad händer nu?

Pressmeddelanden   •   2015-02-24 14:09 CET

Kulturhuvudstadsårets program är slut sedan 30 januari, men arbetet med Umeå2014 fortsätter under våren. Dokumentation och utvärdering är det som står på agendan.

UMEÅ2014 DOKUMENTERAS

I dag släpper Umeå2014 kortfilmen Co-Creating the Capital of Culture som visar upp Umeås kulturhuvudstadsår. Filmen, en del av det dokumentationsarbete som pågår under våren 2015, är ett potpurri av filmer med kulturhuvudstadsevenemang, årstidsinvigningar och intervjuer med olika aktörer. Filmproducent är Umeåbaserade filmaren Mattias Andersson.

Här kan du kolla på filmen: http://youtu.be/1CLGHZRaczQ

En sammanfattande bok om Umeås kulturhuvudstadsår har preliminär release i slutet av mars 2015. Umeå2014:s webbplats, www.umea2014.se, blir kvar som informationskälla och arkiv över kulturhuvudstadsåret under minst fem år till.

DIGITALA MEDIER

I slutet av mars kommer en rapport kring Umeå2014:s närvaro i digitala medier. Rapporten tas fram i samarbete med webbyrån North Kingdom som också varit med om att utveckla Umeå2014:s webbplats till en dynamisk kanal med en hög grad medskapande.

Aktuell statistik

Filmer: 105 747 visningar totalt.
Bildbanken: 2 844 bildfiler, 9 613 nedladdningar, 325 besökare per månad i genomsnitt,437 nedladdningar per månad.
Webbsidan: 1 434 831 sidvisningar* (2014), kontra 556 944 (2013). En ökning med 157,63 procent.
Följare i sociala medier, procentuell ökning från 2013 till 2014: Facebook; 70,41 procent. Twitter; 60,3 procent. Instagram; cirka 40 procent.
Antal personer som hämtat Umeå2014:s app: 3 014.

*Sammanlagt antal gånger som sidorna visades. Upprepade visningar av en enskild sida räknas.


KULTURHUVUDSTADSÅRET UTVÄRDERAS

- PwC utvärderar Umeå2014 utifrån kulturhuvudstadsårets fem övergripande mål; stärka människorna, staden, kulturen, norra regionen och det europeiska samarbetet. Utvärderingen redovisas i april 2015.

- Statskontoret utvärderar de statliga myndigheternas åtaganden i Umeå2014 med början i april, redovisas senast 1 oktober.

- EU-kommissionen utvärderar Umeå och Riga, klar i sommar och publiceras hösten 2015.

- Umeå2014 har samlat in enkätsvar från projekt och organisationer (medfinansierade projekt och medskapande organisationer). Hittills har cirka 90 procent svarat.

- 24 samverkande myndigheter och nationella kulturinstitutioner, till exempel Statens kulturråd, skickar in rapporter senast 1 mars 2015.

- Umeå2014 har med tilläggsfrågor i SCB:s medborgarundersökning, redovisas i maj–juni 2015.

- Umeopinionens undersökning våren 2014, redovisas i april–maj.

- Visit Umeås turism-ekonomiska redovisning kommer slutet av mars, början på april.

RESULTAT

Samhällsekonomiska effekter

Umeå har genomfört en majoritet av de investeringar som finns angivna i kulturhuvudstadsansökan. Konstnärligt campus och Väven är några exempel. Därtill har andra, nya investeringar tillkommit som exempelvis Gitarrmuseet.

Marknadsföringseffekter

Umeås synlighet i svenska och internationella medier har nått över två miljarder unika besökare under perioden 1 november 2013–31 januari 2015. Främst är det kulturlivet som väcker intresse och därigenom ökar också intresset att besöka Umeå. PR-värdet uppgår – lågt räknat – till sammanlagt 380 miljoner kronor. Källa: Oberoende undersökning av medieanalysföretaget Mediapilot.

Tillgång till kultur

Sverige har högst tillgänglighet av kultur i EU:s länder. Umeå anses vara en ledande kulturstad och är den kommun i landet som satsar mest på kultur, enligt en mätning från SKL (2013). Kostnaden för kultur per invånare i Umeå var över 2500 kronor, dubbelt så mycket som medelvärdet för hela landet som låg på en bit över 1000 kronor. Umeå var den kommun som satsade mest av alla svenska städer, mer än till exempel Stockholm och Göteborg.

Hur har efterarbetet sett ut i tidigare kulturhuvudstäder?

Europeiska kommissionen har presenterat sin slutrapport om kulturhuvudstäderna 2013, Kosice i Slovakien och Marseille i Frankrike. Utvärderingen handlar både om förarbetet och genomförandet av städernas kulturhuvudstadsår och den berör även effekter på längre sikt. Utvärderingen handlar om förarbetet, genomförandet och hur de båda städerna förberett och förvaltat mervärdet av sina respektive kulturhuvudstadsår.

Ta del av rapporten här:  http://www.umea2014.se/2015/01/hur-gick-det-for-kosice-och-marseille


Enkätsvar från kulturaktörer

Som en del i att utvärdera Umeå2014 har alla projektägande organisationer fått svara på två enkäter. En som fokuserar på de drygt 100 medfinansierade projekten i Umeå2014, och en enkät som fokuserar på de medverkande organisationerna, cirka 80 stycken. Denna enkät syftar till att kunna följa upp de långsiktiga effekterna av kulturhuvudstadsåret på organisationsnivå, också några år efter 2014. Denna enkät besvaras av alla:

- Projektägare med ekonomiskt stöd i form av projektbidrag/medfinansiering från Umeå2014. -

- Projektägare som inte har fått ekonomiskt stöd från Umeå2014, men som ändå är en viktig del av Umeå som Europas kulturhuvudstad.

Enkäten är öppen ytterligare några dagar, men hittills är svarsfrekvensen drygt 90 procent.

I bifogad pdf finns samtliga flervalssvar som hittills är sammanställda, ytterligare underlag kommer att presenteras från enkäterna framöver.

Kontaktpersoner Umeå2014

Marie-Louise Rönnmark, ordförande
070-655 64 84, marie-louise.ronnmark@umea.se

Elisabeth Lind, kommunikationschef och tf administrativ chef
070-242 81 42, elisabeth.lind@umea2014.se

Fredrik Lindegren, konstnärlig ledare
070-603 25 19, fredrik.lindegren@umea2014.se

Albert Edman, chef för stadsutveckling och hållbarhetsfrågor
070-297 18 19, albert.edman@umea2014.se

Kontakt för filmfrågor

Mattias Andersson
070-302 93 58
info@anderssonmattias.com

Obs, missa inte bifogad pdf för enkätsvar från kulturaktörer.

Umeå has been appointed European Capital of Culture 2014. Each year EU appoints two cultural capitals of Europe, with the aim of highlighting our shared cultural heritage and stimulate interest in the cultural riches of the countries in the EU. In Umeå  this award is an important part of the municipality's long-term growth strategy. This will create a greater interest in the city and its stakeholders, and contribute to culture-driven growth.

.

Kulturhuvudstadsårets program är slut sedan 30 januari, men arbetet med Umeå2014 fortsätter under våren. Dokumentation och utvärdering är det som står på agendan.

Läs vidare »
Media-no-image

Strong international interest in Umeå 2014

Pressmeddelanden   •   2015-02-11 10:15 CET

Umeå's visibility in the media around Sweden and the world has now surpassed 2 billion unique visitors. It is primarily cultural life that attracts and thereby increasing interest to visit Umeå. The PR value is conservatively estimated to 380 million.

It is the media analysis company Mediapilot that in an independent survey mapped the 1837 articles from 11 European countries plus China. The survey concerns the period 1 November 2013 to 31 January 2015.

“The figures speak for themselves! Umeå as European Capital of Culture has attracted a lot of international attention,” says Marie-Louise Rönnmark (S), Mayor of Umeå.

Unique visitors
If an article about Umeå as European Capital of Culture is visible on a site that has three million unique visitors per week, exposure to three million unique visitors is reported. If a new article appears on the same site a total of six million unique visitors are reported. When you add up the numbers for all articles you get the total number of unique visitors. "Unique visitor" is the accepted term in this context and does not indicate the number of individuals who have seen the articles, but the number of exposures to readers.

Calculating the PR value
PR value is calculated using the specific ad costs, tendency, size of the article and the exposure of the brand. Maximum PR value for an item is calculated by Mediapilot to 2.4 times the ad rate for the same area of the medium in which the article was published. If an article is published on a full page in a magazine whose ad price per full page is 100 000 SEK the maximum media value is 240 000 SEK.

Selected Countries
The countries that the analysis is based on are Sweden (with the exception of Umeå’s local media), Denmark, Germany, Poland, Netherlands, UK, Spain, France, Italy, Russia and China. Only articles that mentions or refers to the Capital of Culture year are included in the analysis.

Contacts

Marie-Louise Rönnmark
Mayor of Umeå
+46 706 556 484
marie-louise.ronnmark@umea.se

Elisabeth Lind
Deputy Administrative Manager and Head of Communication Umeå2014
+46 70 242 81 42
elisabeth.lind@umea2014.se
www.umea2014.se

Umeå has been appointed European Capital of Culture 2014. Each year EU appoints two cultural capitals of Europe, with the aim of highlighting our shared cultural heritage and stimulate interest in the cultural riches of the countries in the EU. In Umeå  this award is an important part of the municipality's long-term growth strategy. This will create a greater interest in the city and its stakeholders, and contribute to culture-driven growth.

.

Umeå's visibility in the media around Sweden and the world has now surpassed 2 billion unique visitors. It is primarily cultural life that attracts and thereby increasing interest to visit Umeå. The PR value is conservatively estimated to 380 million.

Läs vidare »
Media-no-image

Umeå2014 har väckt stort intresse internationellt (ny version, rättelse siffra i andra faktarutan)

Pressmeddelanden   •   2015-02-10 14:06 CET

Umeås synlighet i medier runt om i Sverige och världen har nu passerat 2 miljarder unika besökare. Främst är det kulturlivet som väcker intresse och därigenom ökar också intresset att besöka Umeå. PR-värdet uppgår – lågt räknat till sammanlagt 380 miljoner kronor.

Det är medieanalysföretaget Mediapilot som i en oberoende undersökning kartlagt 1837 artiklar från 11 länder i Europa plus Kina. Undersökningen gäller perioden 1 november 2013 – 31 januari 2015.

– Siffrorna talar sitt tydliga språk! Umeå som Europas kulturhuvudstad har rönt en stor internationell uppmärksamhet. Särskilt roligt att det även fortsätter under 2015, säger Marie-Louise Rönnmark (S), ordförande Umeå kulturhuvudstad 2014.

Fakta: Unika besökare
Om en artikel om Umeå som Europas kulturhuvudstad syns på en sajt som har tre miljoner unika besökare per vecka, så redovisas exponering för tre miljoner unika besökare. Om en ny artikel förekommer på samma sajt redovisas sammanlagt sex miljoner unika besökare. När man lägger ihop siffror för alla artiklar får man totalt antal unika besökare. ”Unika besökare” är den i sammanhanget vedertagna formuleringen och anger alltså inte det antal fysiska personer som sett artiklarna, utan antal exponeringar för läsare.

Fakta: Så räknar man ut PR-värdet
PR-värdet beräknas med hjälp av specifika annonskostnader, tendens, storlek på artikel och exponering av varumärke. Maximalt PR-värde för en artikel beräknas av Mediapilot till 2,4 gånger annonspriset för samma yta i det medium där artikeln publicerats. Om en artikel publiceras på en helsida i en tidning vars annonspris per helsida är 100,000 kr blir medievärdet alltså maximalt 240,000 kr.

Fakta: Utvalda länder
De länder som Mediapilots analys baserar sig på är Sverige, med undantag för Umeås lokala medier, Danmark, Tyskland, Polen, Nederländerna, Storbritannien, Spanien, Frankrike, Italien, Ryssland och Kina. Enbart artiklar som nämner eller refererar till kulturhuvudstadsåret ingår i analysen.

Kontaktpersoner

Marie-Louise Rönnmark
Ordförande Umeå kulturhuvudstad 2014
+46 706 556 484
marie-louise.ronnmark@umea.se

Elisabeth Lind
Kommunikationschef och tf administrativ chef Umeå2014 – Europas kulturhuvudstad
+46 70 242 81 42
elisabeth.lind@umea2014.se
www.umea2014.se

Umeå has been appointed European Capital of Culture 2014. Each year EU appoints two cultural capitals of Europe, with the aim of highlighting our shared cultural heritage and stimulate interest in the cultural riches of the countries in the EU. In Umeå  this award is an important part of the municipality's long-term growth strategy. This will create a greater interest in the city and its stakeholders, and contribute to culture-driven growth.

.

​Umeås synlighet i medier runt om i Sverige och världen har nu passerat 2 miljarder unika besökare. Främst är det kulturlivet som väcker intresse och därigenom ökar också intresset att besöka Umeå. PR-värdet uppgår – lågt räknat – till sammanlagt 380 miljoner kronor.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef Umeå2014 – Europas kulturhuvudstad (fram till 1 november 2015)
  • eltvisqwabwieohpetzdhth.lissnd@umelha2uaomqz014.dijtxxse
  • 070-242 81 42

Om Umeå2014 - Europas Kulturhuvudstad

Nyfikenhet, passion och medskapande

Umeå har utsetts till Europas kulturhuvudstad 2014. Varje år utser EU två kulturhuvudstäder i Europa, med syfte att belysa vårt gemensamma kulturarv och väcka intresse för den kulturella rikedom som finns i länderna inom EU. I Umeå är satsningen en viktig del av kommunens långsiktiga tillväxtstrategi. Den ger ett större intresse för staden och dess aktörer, och bidrar till kulturdriven tillväxt. Det skapar nya möten, nätverk och samverkan mellan Västerbotten och Europa.