Skip to main content

Flera viktiga miljöfaktorer påverkar invånarna i norra Sverige

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2018 09:30 CET

Andelen rökare och utsatta för passiv rökning minskar i norra Sverige, medan andelen som är besvärade av bilavgaser vid bostaden inte visar någon sjunkande trend. Det visar den tredje miljöhälsoenkäten som nu presenteras i en ny rapport.

Miljöhälsorapport norr 2017 är den första breda analysen av olika miljöfaktorer och hälsa bland vuxna i de fyra nordligaste länen. En motsvarande rapport avseende barn i norra Sverige publicerades 2013.

Den nya rapporten beskriver miljöfaktorer i norra Sverige som har betydelse för vår hälsa. Exempel är vedrök och astmabesvär i städer och mindre tätorter, buller och sömn för boende utmed vägar eller förekomst av radon i bostäder och risken för lungcancer.

Underlaget till rapporten utgörs främst av den nationella miljöhälsoenkäten till ett slumpmässigt urval i befolkningen. Det var Folkhälsomyndigheten som våren 2015 sände ut enkäten.

Eftersom detta är tredje gången miljöhälsoenkäten skickats ut kan man nu börja studera trender. Där framgår att andelen rökare minskat betydligt från första undersökningen 1999 till idag. Detsamma gäller även den passiva rökningen (miljötobaksrök). Andelen som vid bostaden besväras av bilavgaser har i stort sett legat på oförändrad nivå över åren, och andel besvärade av vedeldning har i tre av fyra län ökat sedan förra enkäten 2007.

Jämfört med Sverige som helhet, visar hälsostatistiken att det är mer vanligt bland boende i norra Sverige med övervikt och bukfetma samt att medellivslängden är något kortare här. För kvinnor i norra Sverige verkar ökningen av livslängden dessutom ha planat ut.

Rapporten pekar på möjliga hälsovinster i samband med miljömålsarbetet. Exempel är minskning av bilavgaser och buller från trafik och en ökad fysisk aktivitet inom befolkningen vid en övergång från bil till cykel för korta resor. För en minskning av lungcancer bör kommuner aktivt fortsätta med att få sina invånare att kartlägga nivåer för radonstrålning inomhus, men även sjukvården kan beakta radonfrågan, exempelvis i kontakt med rökare.

Syftet med rapporten är att skapa ett underlag för regionala och lokala prioriteringar och beslut. Den riktar sig främst till beslutsfattare, myndigheter och andra aktörer som arbetar för en förbättrad hälsa i befolkningen. Inom landsting och regioner i norr finns här viktiga kopplingar till Folkhälsomålen och för länsstyrelser och kommuner finns kopplingar till Miljömålen.

Naturligtvis kan rapporten vara av intresse även för den som vill fördjupa sig i frågor om vår nutida miljö och hälsa i norra Sverige.

För mer information, kontakta gärna:

Karl Forsell
Överläkare
Telefon: 090-785 27 56
E-post: karl.forsell@vll.se

Bertil Forsberg
Professor
Telefon 090-785 27 51
Mobil: 070-6324459
E-post: bertil.forsberg@umu.se

Fredrik Sjunnesson
Länsstyrelsen i Västerbotten
Telefon: 010 - 225 43 61,
E-post: fredrik.sjunnesson@lansstyrelsen.se

Till Miljöhälsorapport norr 2017

Författarlista för respektive avsnitt med kontaktuppgifter återfinns på sidan 39 i rapporten.

Rapporten finns också på Norrlandstingens Regionförbunds webbplats: 
http://www.norrlandstingen.se/halso-och-sjukvard/klinisk-miljomedicin-norr/kliniska-utredningarrapporter/

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.