Media no image

Högskoleprovsresultat för nära 65 000 deltagare

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2017 16:23 CEST

De nära 65 000 personer som gjort vårens högskoleprov fick sina resultat i dag. Universitets- och högskolerådet (UHR) har inte kunnat påvisa att några provdeltagare har använt sig av otillåtna hjälpmedel vid vårens prov.

– Fusk med högskoleprovet är oacceptabelt, säger Ulf Melin, generaldirektör vid UHR. Det är förkastligt att försöka ta utbildningsplatser som andra har större rätt till.

För att störa det organiserade och tekniskt avancerade fusket hade UHR utvecklat förra höstens varianter av provet. Till vårens prov tog UHR fram två gånger två varianter av provpass 1 och 3 ner på provlokalsnivå.

– Men analyserna av vårens provsvar gav inte några avvikande svarsmön­ster liknande dem vi fann efter höstens prov, säger avdelningschef Tuula Kuosmanen. Och provvakterna tog heller inga fuskare på bar gärning den 1 april.

Fast än är det för tidigt för eventuella fuskare att andas ut. UHR utreder alla tips om misstänkt fusk vid högskoleprovet och kan komma att återkalla redan godkända provresultat. Lärosätena fattar beslut om antagning och kan ta tillbaka en redan beviljad utbildningsplats om högskoleprovsresultatet har legat till grund för antagning.

Regelskärpningar ledde till polisanmälningar hösten 2016

Regeringen ändrade högskoleförordningen i juli 2016 och UHR utfärdade nya föreskrifter för högskoleprovet den sista augusti. Sedan hösten 2016 kan UHR stänga av den som använder otillåtna hjälpmedel på två år och alla former av fusk är straffbara – fällande dom ger böter eller upp till sex månaders fängelse.

Efter konstaterat fusk stängde UHR av och polisanmälde 51 provdeltagare hösten 2016. Hittills har ett fall gått vidare till domstol och Södertörns tingsrätt friade nyligen en åtalad 23-åring. Åklagaren beslutade den 4 maj att överklaga tingsrättens beslut till Hovrätten. Oavsett slutlig dom kommer UHR:s tidigare beslut att stå kvar – den som fuskat blir utan resultat och stängs av från nya högskoleprov under två år.

UHR har i skrivelse till regeringen den 7 februari lämnat ytterligare förslag till åtgärder för att förhindra och upptäcka fusk på högskoleprovet.

Den som gjort högskoleprovet kan hämta sitt resultat bland annat på hogskoleprov.nu.

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

De nära 65 000 personer som gjort vårens högskoleprov fick sina resultat i dag. Universitets- och högskolerådet (UHR) har inte kunnat påvisa att några provdeltagare har använt sig av otillåtna hjälpmedel vid vårens prov.

Läs vidare »
Media no image

56 000 vill skriva högskoleprovet i höst

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2017 09:10 CEST

Statistik från Universitets- och högskolerådet (UHR) visar att totalt 55 741 personer har anmält sig till högskoleprovet den 21 oktober. Det är 16 procent färre jämfört med hösten 2016.

– Antalet anmälningar till högskoleprovet fortsätter att minska, säger Universitets- och högskolerådets generaldirektör Ulf Melin. I våras var nedgången 13 procent och nu minskar anmälningarna med 16 procent. Att intresset för att skriva högskoleprovet avtar i år har två huvudförklaringar: de aktuella ungdomskullarna är inte lika stora som tidigare och en fortsatt god konjunktur gör att fler väljer jobb före högskolestudier.

Totalt har 55 741 anmält sig till högskoleprovet den 21 oktober, vilket är 10 517 färre än antalet anmälda hösten 2016. UHR:s statistik visar att 81 procent av de som har anmält sig är 24 år eller yngre. Födda 1999 är den enskilt största årgången med 14 233 anmälda.

Den äldre gruppen (25 år och uppåt) har minskat med 23 procent i jämförelse med hösten 2016, från 14 001 till 10 841 anmälningar. Antalet anmälda gymnasieelever (16-18 år) minskar med 917 personer eller knappt 5 procent, från 19 727 hösten 2016 till årets notering på 18 810.

Den yngsta anmälaren till höstens högskoleprov är född år 2006, medan den äldsta är född år 1937.

Högskoleprovet genomförs av 21 provanordnare på 120 orter i Sverige. Samtliga har fått färre anmälningar i höst jämfört med förra året.

De som skriver högskoleprovet konkurrerar i ytterligare en urvalsgrupp till antagningen och provresultatet är giltigt i fem år. Därmed ökar alltså chansen att komma in på utbildningar där ett urval måste göras. Oavsett resultat, kan högskoleprovet aldrig minska möjligheterna för den enskilde studenten. Men provresultatet kan heller aldrig kompensera för eventuella brister i den sökandes behörighet.

UHR publicerar frågorna på högskoleprovet måndag den 23 oktober och facit onsdag den 25 oktober på Studera.nu.

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

UHR-statistik visar att 55 741 personer anmält sig till högskoleprovet 21 oktober. 16 % färre jämfört med hösten 2016. – Antalet anmälningar fortsätter att minska, säger UHR:s generaldirektör Ulf Melin. Vårens nedgång var 13 %, nu minskar anmälningarna med 16 %. Två huvudförklaringar: ungdomskullarna minskar och en konjunkturen är god.

Läs vidare »
Media no image

Fler utbildningar men färre sökande till högskolan

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2017 16:43 CEST

Utbudet av högskoleutbildningar ökar med upp till en procent jämfört med hösten 2016. Men betydligt färre unga söker till universitet och högskolor i höst – många väljer att arbeta framför att studera vidare i rådande högkonjunktur.

Universitet och högskolor erbjuder en procent fler kurser och 0,3 procent fler program jämfört med förra hösten. Samtidigt minskar antalet sök­ande till högskoleutbild­ningar med 2,3 procent jämfört med hösten 2016. Nedgången beror till stor del på att gruppen sökande som är högst 24 år gamla minskar med sex procent samtidigt som den rådande konjunkturen ger goda möjligheter till arbete för unga.

Sex grupper av utbildningar som leder till vissa yrkesexamina får färre sökande: 

Antal sökande per antagningsomgång uppdelat på presenterade yrkesutbildningar (ht 2016-ht 2017)

Antal sökande minskar mellan en halv och sju procent. Nedången är störst för sjuk­sköterskeutbildningar, då några universitet och högskolor nu har separat antagning till specialistsjuksköterskeutbildningar. Utvecklingen av antalet sökande till sjuksköterske­utbildningar mellan hösten 2016 och hösten 2017 är därför svår att bedöma.

Mer uppgifter går att få genom UHR:s sökfunktion för antagningsstatistik

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

Utbudet av högskoleutbildningar ökar nära en procent jämfört med hösten 2016. Betydligt färre unga söker till universitet och högskolor i höst – många väljer att arbeta framför att studera vidare i rådande högkonjunktur, skriver Universitets- och högskolerådet i en analys av sökandestatistiken för höstterminen 2017.

Läs vidare »
Media no image

Färre sökande till höstens högskoleutbildningar

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2017 15:17 CEST

– Trenden med minskat söktryck fortsätter, säger Susanne Wadsborn Taube, avdel­ningschef på UHR. Nedgången i antalet anmälningar beror främst på två saker: Dels leder den goda konjunkturen till att många väljer jobb framför studier på högskolenivå, dels är de aktuella ungdomskullarna mindre nu jämfört med för några år sedan.

Sju universitet och högskolor får fler sökande totalt hösten 2017

Universitet/högskola

Anmälningar
ht 2017

Anmälningar
ht 2016

Ökning i procent

Konstfack

664

394

69 %

Karlstads universitet

35 401

34 034

4 %

Umeå universitet

72 353

69 736

4 %

Högskolan Kristianstad

40 924

39 544

3 %

Sophiahemmet Högskola

3 928

3 825

3 %

Linnéuniversitetet

59 439

58 746

1 %

Stockholms universitet

76 771

76 049

1 %

Nio universitet och högskolor får fler förstahandssökande hösten 2017

Universitet/högskola

Anmälningar
ht 2017

Anmälningar
ht 2016

Ökning i procent

Konstfack

334

181

85 %

Sophiahemmet Högskola

882

775

14 %

Försvarshögskolan Stockholm

1 327

1 234

8 %

Umeå universitet

28 061

26 771

5 %

Högskolan Kristianstad

10 882

10 407

5 %

Linnéuniversitetet

20 928

20 536

2 %

Stockholms universitet

37 915

37 212

2 %

Karlstads universitet

12 994

12 860

1 %

Sveriges Lantbruksuniversitet

6 532

6 482

1 %

UHR fortsätter nu att granska de anmälningar som har kommit in, vilket bland annat innebär registrering och bedömning av meriter. UHR slutför granskningen tillsammans med lärosätena i april-juni och den 10 juli får de sökande sina antagningsbesked.

Onsdag den 26 april kommer UHR att gå ut med en djupare analys av samma anmälningsstatistik – Statistik i samband med sista anmälningsdag ht 2017.

Kontakt 

Avdelningschef
Susanne Wadsborn Taube
010-470 06 94

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

När Antagning.se stängde anmälan den 18 april kunde Universitets- och högskolerådet (UHR) räkna in 367 515 anmälningar till höstens program och kurser på universitet och högskolor. En minskning med drygt två procent jämfört med de 376 138 anmälningar som UHR tog emot vårterminen 2016.

Läs vidare »
Media no image

Tidig vägledning ger fler högskolestuderande

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2017 15:32 CEST

Den 18 april stänger Universitets- och högskolerådet (UHR) anmälan till höstens högskoleutbildningar på Antagning.se. Hur många som anmäler sig står klart dagen efter. Men redan nu vet UHR att alltför många väljer bort högskolestudier – en stor del ser inte ens fortsatta studier som ett möjligt alternativ för framtiden.

UHR har regeringens uppdrag att främja högskolestudier och se till att alla som vill och kan klara av högskolestudier ska kunna göra ett välinformerat val. Men social bakgrund och kön påverkar val av utbildning. Alltför många väljer bort högskoleutbildning, särskilt de som kommer från studieovana hem.

– Om vi ska kunna bredda rekryteringen till högskolan måste vägledningen nå alla redan på grundskolan, säger Ulf Melin, generaldirektör vid UHR.

UHR har i rapporten Utbildning går i arv undersökt svenska folkets inställning till högre utbildning. Rapporten visar bland annat att dagens vägledning på grund- och gymnasieskolor är otillräcklig och når elever från studieovana hem i lägre utsträckning. De elever med föräldrar som har högskoleutbildning får sannolikt denna information hemifrån istället.

För att bredda rekryteringen till högskolan rekommenderar UHR tre åtgärder:

 1. Vägledningen måste börja tidigt i grundskolan och fortsätta i gymnasieskolan.
 2. Vägledningen bör vara obligatorisk så att den inte väljs bort.
 3. Vägledningen bör förstärkas på de orter där det är mer ovanligt att ungdomar går vidare till högskolestudier.

Sverige behöver nu ett nationellt grepp kring studievägledningen för att säkra den framtida kompetensförsörjningen. Skolverket anger hur vägledningen bäst går till, men kommunerna har inga egentliga incitament att följa dessa råd.

– Regeringen bör se till att följa upp så att studie- och yrkesvägledningen når målen i både grundskola och gymnasium, säger Ulf Melin.

Kontakt

Avdelningschef
Tuula Kuosmanen
010-470 06 29

Utredare
Carina Hellgren
010-470 03 05

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

Den 18 april stänger Universitets- och högskolerådet (UHR) anmälan till höstens högskoleutbildningar på Antagning.se. Hur många som anmäler sig står klart dagen efter. Men redan nu vet UHR att alltför många väljer bort högskolestudier – en stor del ser inte ens fortsatta studier som ett möjligt alternativ för framtiden.

Läs vidare »
Media no image

Frågorna från högskoleprovet publicerade

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2017 12:27 CEST

Frågorna från vårens högskoleprov finns nu publicerade på Studera.nu.

Läs mer under Frågor för högskoleprovet den 1 april på Studera.nu.

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

Frågorna från vårens högskoleprov finns nu publicerade på Studera.nu.

Läs vidare »
Media no image

Högskoleprovet genomfört på 120 orter i Sverige

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2017 17:22 CEST

Klockan 16.20 i dag avslutades vårens högskoleprov utan några större rapporterade incidenter. Universitets- och högskolerådet (UHR) kommer att publicera frågorna på måndag 3 april och facit på onsdag 5 april på Studera.nu.

Hur många av de nära 77 000 anmälda som verkligen skrev provet står klart den 2 maj när normeringstabellerna publiceras. Bortfallet brukar vara tio procent så prognosen är att cirka 70 000 skrev provet under lördagen.

– De ansvariga universiteten och högskolorna har genomfört högskoleprovet i dag på ett mycket bra sätt, säger Universitets- och högskolerådets generaldirektör Ulf Melin. Vi har ännu inte fått någon information om iakttagelser eller händelser under provet som skulle kunna leda till beslut om avstängningar eller polisanmälan.

– I slutet av nästa vecka börjar genomgången av provdeltagarnas svar och eventuella tjänste­anteckningar från provledarna om misstänkt fusk eller andra avvikelser, säger Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid UHR. Den 8 maj kommer UHR att fatta beslut om de slutliga prov­resultaten och om eventuella åtgärder mot misstänkta provfuskare.

I höstas blev 51 provdeltagare utan resultat på högskoleprovet efter misstanke om fusk. Samtliga 51 fick två års avstängning från högskoleprovet och blev polisanmälda.

Högskoleprovet arrangeras av 21 universitet och högskolor på 120 orter i Sverige. Alla provanordnare har fått färre anmälningar i vår. Totalt minskade anmälningarna med nära 13 procent (från 87 841 våren 2016 till 76 707 våren 2017). Nedgången beror framför allt på två faktorer: dels är ungdomskullarna mindre nu jämfört med tidigare, dels råder det högkon­junk­­­tur i Sverige och då brukar fler välja att jobba direkt efter gymnasiet i stället för att läsa vidare.  

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

Klockan 16.20 i dag avslutades vårens högskoleprov utan några större rapporterade incidenter. Universitets- och högskolerådet (UHR) kommer att publicera frågorna på måndag 3 april och facit på onsdag 5 april på Studera.nu.

Läs vidare »
Media no image

Högskoleprovet skrivs på lördag – 76 000 anmälda

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2017 11:43 CEST

Den 1 april klockan 08.10 går startskottet för vårens högskoleprov på 120 orter i Sverige. Totalt har 76 707 personer anmält sig – tretton procent färre än våren 2016. UHR:s statistik visar att 77 procent av de anmälda är 24 år eller yngre.

– Att färre anmäler sig till högskoleprovet är inte förvånande, säger Universitets- och högskolerådets generaldirektör Ulf Melin. Vi vet att ungdomskullarna nu är mindre jämfört med tidigare och att goda kon­junk­­­turer brukar få fler att välja jobb före högskolestudier direkt efter gymnasiet.    

Högskoleprovet arrangeras av 21 universitet och högskolor på 120 orter i Sverige. Alla provanordnare har fått färre anmälningar i vår: Blekinge Tekniska Högskola tappar flest anmälningar (-22 procent) medan provorterna i utlandet backar minst (-3 procent).

De som skriver högskoleprovet konkurrerar i ytterligare en urvalsgrupp till antagningen och provresultatet är giltigt i fem år. Därmed ökar chansen att komma in på utbildningar där ett urval måste göras. Oavsett resultat kan högskoleprovet aldrig minska möjligheterna för den enskilde studenten.

 • UHR publicerar provfrågorna på Studera.nu måndag 3 april (under dagen).
 • Facit läggs ut på Studera.nu onsdag 5 april.
 • Normeringstabellerna är klara tisdag 2 maj.
 • Provdeltagarna kan ta del av sina provresultat måndag 8 maj.
 • Se mer under Allt om högskoleprovet på Studera.nu.

Kontakt

Kommunikatör
Eva Holmestig
073-086 95 32

Pressansvarig
Åke Lernefalk
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

Den 1 april klockan 08.10 går startskottet för vårens högskoleprov på 120 orter i Sverige. Totalt har 76 707 personer anmält sig – tretton procent färre än våren 2016. UHR:s statistik visar att 77 procent av de anmälda är 24 år eller yngre.

Läs vidare »
Media no image

Tipsa via Twitter Tipsa via Facebook Tipsa via LinkedIn Tipsa via epost Facebook stoppar sidor som uppmuntrar till fusk med högskoleprovet

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2017 11:36 CET

UHR uppmanade i måndags Facebook att i första hand ta bort sidor som uppmuntrar till fusk på högskoleprovet, i andra hand att starta en dialog med UHR i frågan. Facebook meddelar idag att de har tagit ned sidorna HP-ängeln och HP-hjälpen då de strider mot gällande communityregler.

Universitets- och högskolerådet (UHR) uppmanar Facebook i Norden i ett brev den 27 februari att stoppa de Facebook-sidor som öppet marknadsför tjänster för fusk på högskoleprovet. Sedan i höstas är det inte bara provfuskare som riskerar rättsliga påföljder – vid genomfört fusk på högskoleprov kan även den som gjort fuskandet möjligt straffas.

– Det är straffbart att fuska på högskoleprovet – och det är faktiskt ett brott att hjälpa andra att fuska, säger generaldirektör Ulf Melin. En del aktörer på Facebook tycks tro att de riskfritt kan erbjuda avancerad fuskhjälp för dyra pengar inför högskoleprovet. Men regeringens och UHR:s regelskärpningar sommaren 2016 gör att även den som arrangerar fusk på högskoleprovet kan dömas om fusket genomförs. Brottsrubriceringen är ”anstiftan eller medhjälp till osann försäkran” (23 kap. 4 § Brottsbalken).

UHR har sedan en vecka tillbaka försökt få kontakt med ansvariga på Facebook i Norden för att diskutera åtgärder mot två aktörer som öppet erbjuder olagliga tjänster på Facebook: HP-Ängeln och HP-hjälpen. I dag sänder UHR en skrivelse till Facebook i Nordens juridiska ombud och ber Facebook agera omgående mot marknadsföringen på dessa sidor.

– Fusket måste stoppas. Resultat på högskoleprovet ska inte kunna manipuleras, säger generaldirektör Ulf Melin. UHR gör därför allt för att slå vakt om högskoleprovet, som har varit en ”andra chans” till högskolestudier för många i Sverige sedan 1977.

Komplettering 2017-03-02:
Facebook meddelar till UHR att de har tagit ned sidorna HP-ängeln och HP-hjälpen då de strider mot gällande communityregler.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

UHR uppmanade i måndags Facebook att i första hand ta bort sidor som uppmuntrar till fusk på högskoleprovet, i andra hand att starta en dialog med UHR i frågan. Facebook meddelar idag att de har tagit ned sidorna HP-ängeln och HP-hjälpen då de strider mot gällande communityregler.

Läs vidare »
Media no image

Betydligt färre vill skriva högskoleprovet i vår

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2017 11:30 CET

Statistik från Universitets- och högskolerådet (UHR) visar att totalt 76 707 personer har anmält sig till högskoleprovet den 1 april. Det är 11 134 färre jämfört med våren 2016 – en minskning med nästan tretton procent.

– Att färre anmäler sig till högskoleprovet är inte förvånande, säger generaldirektör Ulf Melin. Vi vet att ungdomskullarna nu är mindre jämfört med tidigare och att goda konjunk­­­turer brukar få fler att välja jobb före högskolestudier direkt efter gymnasiet. Dessutom kan den stora minskningen i åldersgruppen 20-24 år förklaras av att många av dem har skrivit provet flera gånger och att de nu är nöjda med sina resultat på högskoleprovet.

UHR:s statistik visar att 77 procent av de som har anmält sig är 24 år eller yngre. Nästan var fjärde anmäld är född 1998 (totalt 17 928 är 19-åringar, drygt 23 procent jämfört med nära 23 procent våren 2016). Många som går ut gymnasiet till våren vill skriva högskoleprovet för att i sina högskoleval kunna konkurrera i ytterligare en urvalsgrupp. Samtidigt minskar antalet 18-åringar med nära fyra procent, från 10 358 våren 2016 till 9 984. Den yngsta anmälaren är född 2004, de två äldsta är födda 1938.

Högskoleprovet genomförs den 1 april av 21 provanordnare på 120 orter i Sverige. Alla provanordnare har fått färre anmälningar i vår: Blekinge Tekniska Högskola tappar flest anmälningar (-22 procent) medan provorterna i utlandet backar minst (-3 procent).

De som skriver högskoleprovet konkurrerar i ytterligare en urvalsgrupp till antagningen och provresultatet är giltigt i fem år. Därmed ökar alltså chansen att komma in på utbildningar där ett urval måste göras. Oavsett resultat, kan högskoleprovet aldrig minska möjligheterna för den enskilde studenten. Men provresultatet kan heller aldrig kompensera för eventuella brister i den sökandes behörighet.

Sedan hösten 2016 är allt fusk på högskoleprovet straffbart. Den som exempelvis använder otillåten elektronisk utrustning vid högskoleprovet kan fällas för ”osann försäkran” och dömas till dagsböter eller upp till sex månaders fängelse. Även medhjälp till detta brott är straffbart.

UHR publicerar frågorna på högskoleprovet måndag den 3 april och facit onsdag den 5 april på Studera.nu.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

Statistik från Universitets- och högskolerådet (UHR) visar att totalt 76 707 personer har anmält sig till högskoleprovet den 1 april. Det är 11 134 färre jämfört med våren 2016 – en minskning med nästan tretton procent. – Att färre anmäler sig till högskoleprovet är inte förvånande, säger generaldirektör Ulf Melin. Ungdomskullarna är mindre och i goda tider väljer fler jobb före högskolestudier.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Universitets- och högskolerådet
 • akwne.ptqglernluefalsapnk@uhr.sjse
 • 010-470 06 91

Om Universitets- och högskolerådet

Utbildning, utbyte och utveckling – för alla som vill vidare

Universitets- och högskolerådet, UHR, ger stöd och information till alla som vill läsa vidare på högskolan, samordnar antagningen till 37 lärosäten genom en gemensam e-tjänst, erbjuder möjligheter till internationellt utbyte och bedömer utländska utbildningar för dem som har studerat i ett annat land. Myndigheten har 300 anställda i Stockholm och Visby.

Verksamheten är till största del finansierad av uppdrag från lärosäten (60 procent) och av anslagsmedel (25 procent). Andra stora finansiärer är Sida och EU-kommissionen.

Adress

 • Universitets- och högskolerådet
 • Wallingatan 2
 • 111 60 Stockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida