Skip to main content

Tydlig kursändring och sänkt skatt i nya majoritetens budget för Upplands Väsby

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 20:53 CET

Kommunalskatten sänks med 50 öre under mandatperioden. För en genomsnittsinkomsttagare innebär det en förstärkning av den disponibla inkomsten med 1 150 kronor per år. Väsbybornas valfrihet ska öka genom kundvalssystem och mångfald av aktörer i kommunens verksamheter. Budgeten innebär en tydlig kursändring mot mer egenmakt, mer valfrihet, mer trygghet och bättre miljö.
Det kommunfullmäktige som tillträtt efter valet har gjort det med ett starkt mandat och en stark vilja att förändra den politiska inriktningen. Ett steg i förnyelseprocessen är en omarbetad Flerårsplan med budget för perioden 2007 till 2009. Detta är ett första, viktigt steg i den förändring som väljarna begärde i och med valet i september 2006.

De ekonomiska förutsättningarna är i hög grad givna och tidsfaktorn har gjort större ekonomiska omsvängningar omöjliga. Desto större kraft har lagts på att formulera uppdrag för nämndernas arbete att mejsla ut förnyelsen i praktisk politik.

Bland de satsningar som ska genomföras vill vi framhålla några exempel
Extra satsningar görs inom äldreomsorgen. Nya platser i särskilt boende och ett arbete för ett trygghetsboende ska genomföras. Ett nytt särskilt boende planeras.
Kundvalssystem i äldreomsorgen införs från september 2007.
100 nya platser tillskapas inom barnomsorgen genom nya förskolor i östra Väsby.
En särskild satsning genomförs under de första skolåren, med start i förskoleklass, för att alla barn ska kunna läsa, skriva och räkna vid slutet av skolår 3.
Resurser tillförs för stora och strategiska miljösatsningar. Ett genomgripande miljöledningssystem ska införas, en omfattande naturvårdsinventering ska genomföras.
Därutöver satsas 18,5 miljoner kronor på investeringar för energikonvertering och energisparande i kommunala fastigheter.
Kommunalskatten sänks med 20 öre under 2008 och ytterligare 20 öre 2009.
I flerårsplanen ingår också uppdrag att verka för en ökad mångfald på bostadsmarknaden genom försäljning av en del av det egna beståndet i Väsbyhem AB, till en utomstående hyresrättsförvaltare. Hyresgästerna ska också erbjudas att förvärva fastigheter och ombilda dessa till bostadsrätter.

För att möta den demografiska förändringen och den ökande konkurrensen inom skolan genomförs under 2007 en samling av resurserna i centrala Väsby. Smedsgärdsskolan avvecklas till höstterminen medan en utvecklingssatsning genomförs på Hasselskolan.

Genom de ekonomiska omprioriteringar som görs och genom de uppdrag som läggs till nämnder och styrelser inleds en resa mot ett samhälle som präglas av ökad egenmakt, valfrihet och trygghet samt av en bättre miljö.

För mer information, kontakta
Jan Holmberg, (m)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 590 970 43
Mobil: 073-910 40 43
Eila Bromme, (fp)
Kommunalråd
Telefon 590 970 36
Mobil: 073-910 40 36
Maria Fälth, (kd)
Kommunalråd
Telefon 590 976 36
Mobil 073-968 36 83
Johan Magnusson, (c)
Kommunalråd
Telefon 590 975 95
Mobil 073-910 45 95

Maria Magnusson
Informationschef
Telefon 08-590 973 98
Mobil 0739 10 43 98 Läs mer
Alliansens politiska plattform
Flerårsplan med budget

Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby
www.upplandsvasby.se