Tiunda skola och förskola klar för inflyttning

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 12:28 CEST

Tiunda skola och förskola är klar och i höst flyttar 800 barn och elever in i de ljusa lokalerna. Tack vare ett effektivt partneringsamarbete i byggprocessen och en ytsmart och flexibelt byggd skola är projektet klart i tid och har kostat 36 miljoner mindre än budgeterat.

Först med energilagring med miljövänligt batteri

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 13:31 CET

Uppsala kommun Skolfastigheter blir först i Skandinavien med installation av energilagring med miljövänligt batteri. Batterier som består av saltvatten och bomull installeras på Tiundaskolan i Uppsala, en byggnad som byggs enligt högsta möjliga energiklassificering. Batterierna ska lagra solenergi från skolans egen solelanläggning för att användas när den gör mest nytta.

Tiundaskolans nya idrottshall invigs ikväll

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2017 12:52 CEST

En ljus, modern hall med träfasad och stora utrymmen som kan anpassas för olika verksamheter står nu klar att användas av elever vid Tiunda- och Erikskolan och en rad idrottsföreningar. Hallen är anpassad efter att Tiundaskolan är hbtq-certifierad, vilket bland annat innebär att den har könsneutrala omklädningsrum.

155 lägenheter ska byggas vid Brantingsskolan

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2017 17:01 CET

Vinnarna i markanvisningstävlingen för Skomakarparken och vid Brantingsskolan meddelades på tisdagen av mark- och exploateringsutskottet och Uppsala kommun Skolfastigheter AB vid en pressträff på Brantingsskolan. Tillsammans ska de bygga 155 lägenheter och cirka 420 kvadratmeter lokalyta för service, butiker och restauranger.

Katedralskolan får en välbehövlig upprustning

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2016 16:04 CEST

I höst påbörjar Skolfastigheter en upprustning av Katedralskolan i Uppsala. Byggnadens praktfulla exteriör kommer att bevaras men nya tekniska installationer, ökad tillgänglighet, ny kafédel och bättre logistik kommer åter att göra Katedralskolan till en modern skolmiljö.

En renovering av Katedralskolan har utretts och diskuterats under en lång tid. Lokalerna är slitna och de tekniska installationerna i byggnaden, flera från 1970-talet, är uttjänta och lever inte upp till dagens myndighetskrav på skol- och arbetsmiljöer.

Ett av målen med renoveringen är att lokalerna blir mer anpassade till modernt lärande och kan nyttjas mer effektivt.

– Uppsalas skolor måste vara anpassade för ett modernt lärande. Med upprustningen kan vi behålla den klassiska och vackra arkitekturen samtidigt som vi får moderna lokaler som gör det lättare att bedriva flera former av undervisning, säger Caroline Andersson (S), ordförande i utbildningsnämnden.

I renoveringen ska stammar, ventilation, uppvärmningssystem och styr- och reglerutrustning bytas ut. Den praktfulla exteriören med stora arkitekturhistoriska och estetiska värden kommer att bevaras i nuvarande skick och föreslås kompletteras med en ny kafédel och vinterträdgård som förbinder huvudbyggnaden med institutionsbyggnaden.

Bättre skyltning, tydligare ledstråk, en ny ramp vid entrétrappan och en ny angöringsplats i anslutning till entrén ska förbättra tillgängligheten till skolan. Även invändigt kommer tillgängligheten att förstärkas.

– Katedralskolan är en fantastisk byggnad som har varit skola i nästan 150 år. Med nya tekniska installationer, anpassade lokaler och förstärkt tillgänglighet kommer den att kunna vara det ett bra tag till, säger Annelie Johansson, vd för Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

Renoveringen beräknas starta hösten 2016. Projektet beräknas kosta 240 miljoner kronor och finansieras genom hyresintäkter.

För mer information

Caroline Andersson (S), ordförande i utbildningsnämnden
Telefon:
018-727 13 51

Niclas Jacobson
Tf projektchef Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Telefon
018-727 44 88
E-post
niclas.jacobson@skolfastigheter.se

Annelie Johansson
Vd Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Telefon
018-727 44 84
E:post
annelie.johansson@skolfastigheter.se

Presskontakt:Susanne Järved
Pressekreterare Uppsala kommun
Telefon 018-727 18 78

Skolfastigheter äger och förvaltar merparten av Uppsala kommuns pedagogiska lokaler, förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Totalt ingår 179 fastigheter över hela kommunen, vilket motsvarar cirka 415 800 kvadratmeter.

I höst påbörjar Skolfastigheter en upprustning av Katedralskolan i Uppsala. Byggnadens praktfulla exteriör kommer att bevaras men nya tekniska installationer, ökad tillgänglighet, ny kafédel och bättre logistik kommer åter att göra Katedralskolan till en modern skolmiljö.

Läs vidare »

Skolfastigheter satsar stort på solenergi

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2016 14:15 CEST

På Fyrisskolans tak installeras just nu solcellspaneler på en 1500 kvadratmeter stor yta. Det är Skolfastigheters hittills största satsning på solenergi och blir Uppsalas största anläggning. Satsningen görs som en del av miljöarbetet inom Uppsala kommun.

Brantingsskolans aula kräver förstärkning

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 13:34 CET

Under rivningsarbetet på Brantingsskolan har man upptäckt att väggarna till aulan och trapphallen måste förstärkas för att man ska kunna bevara dem till den nya skolbyggnaden. Det innebär förseningar av bygget, men målsättningen är fortfarande att skolan ska vara klar under 2021.

Bristfällig armering

Vid provtagning i väggarna upptäcktes att armeringen var bristfällig. För att garantera att aulan klarar av påfrestningen från rivningen av de intilliggande huskropparna behöver nu väggarna förstärkas.

Det här medför också viss omprojektering för tekniska installationer, till exempel ventilation, då kanaler behöver göras på andra ställen än planerat.

– Det kommer att ta lite tid, både att göra omprojektering och att göra de förstärkningar som behövs. Tyvärr innebär det att även byggandet av de nya huskropparna kommer att försenas. Men vi siktar fortfarande på att vara klara under 2021, säger Tom Nilsson, projektledare på Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

Nya Brantingsskolan

Skolfastigheter har i uppdrag att riva den gamla Brantingsskolan och uppföra en ny, anpassad till nutidens krav. Aulan och trapphallen, med en väggmålning av Harald Lindberg, ska bevaras och införlivas i den nya skolbyggnaden, enligt beslut i Plan- och byggnadsnämnden. Skolan byggs för 720 elever i årskurserna 4-9.

Den nya skolbyggnaden ska uppföras på samma plats som den gamla. Utseendemässigt blir den mycket lik den äldre byggnaden för att harmoniera med såväl den bevarade aulan som med Brantings torg och omkringliggande bebyggelse, som är tidstypisk för 50-talet. 

---------------------------------------

För frågor, vänligen kontakt Tom Nilsson, projektledare, Skolfastigheter,
tel: 070-693 24 30, eller e-post: tom.nilsson@skolfastigheter.se

Uppsala kommun Skolfastigheter AB äger, förvaltar, bygger och förädlar skolfastigheter i Uppsala kommun. Vi ska bidra till barns och ungas utveckling och välbefinnande, samt skapa mervärde för ägarna.

Under rivningsarbetet på Brantingsskolan har man upptäckt att väggarna till aulan och trapphallen måste förstärkas för att man ska kunna bevara dem till den nya skolbyggnaden. Det innebär förseningar av bygget, men målsättningen är fortfarande att skolan ska vara klar under 2021.

Läs vidare »

Rivning av Brantingsskolan i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2018 15:44 CEST

Under vecka 36 påbörjade Skolfastigheter arbetet med av riva delar av Brantingsskolan i Sala backe för att bygga om och bygga till skolan. Aulan och entréhallen, som har stort kulturhistoriskt värde, kommer att bevaras. Rivningsarbetena beräknas vara klara i november och nya skolan ska stå klar våren 2021.

Inleder med rivning

En ny skolbyggnad ska till stor del ersätta den befintliga skolan. Allt, utom skolans aula och entréhall, rivs då byggnadens konstruktion inte bedöms klara nödvändiga ingrepp för att bygga om och bygga ut skolan enligt önskemål.

Rivningen inleds under vecka 36 då man börjar med att montera ner interiören innan ytterväggarnas rivs. Allt material sorteras för återvinning i olika former. Rivningsarbetet beräknas vara klart i november 2018.

Idrottshallen ingår inte i rivningsarbetet som utförs under hösten 2018 utan är fortsatt i bruk.

Den nya skolan byggs för 720 elever och anpassas till ett modernt lärande och förses med tekniska lösningar som följer gällande krav för exempelvis tillgänglighet, miljö och ventilation.

Nybygge med bibehållen karaktär

När Brantingsskolan – ritad av arkitektfirman Ancker-Gate-Lindegren – stod färdig 1958 var det Uppsalas första, nybyggda enhetsskola. Den är ett framstående exempel på sin tids skolbyggande med välstuderade fasader och detaljer i övrigt.

Vid byggandet av en ny skola strävar vi efter att behålla Brantingsskolans karaktär. Detta görs bland annat genom att behålla den nuvarande aulan, liksom foajén med sin stora väggmålning – ett skärgårdsmotiv av konstnären Harald Lindberg.

De nya huskropparna kommer också att påminna om den nuvarande byggnaden med stora, glasade partier.

En modernare skola

Samtidigt som vi vill bevara skolbyggnadens karaktär vill vi också erbjuda elever och personal en skola för vår tid och framtiden. Utrymme för modern teknik, fler umgänges- och studieytor och en attraktiv skolgård kommer att skapa mervärde.

För frågor kontakta Annika Burström, projektchef Skolfastigheter AB

Skolfastigheter äger och förvaltar merparten av Uppsala kommuns pedagogiska lokaler, förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Totalt ingår 179 fastigheter över hela kommunen, vilket motsvarar cirka 415 800 kvadratmeter.

Läs vidare »

Trasthagens förskola är invigd

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2016 11:02 CEST

Fredag 30 september invigdes Trasthagens förskola i Sunnersta. Den nya förskolan är energismart, miljöklassad och en av flera nya förskolor som nu byggs för att möta det behov av barnomsorg som finns bland kommunens barnfamiljer.

Ny fastighetschef på Skolfastigheter

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2016 11:08 CEST

Magnus Dureman anställs som fastighetschef på Uppsala kommun Skolfastigheter AB och får ansvaret att leda bolagets fastighetsenhet. Magnus kommer närmast från Visera AB där han har arbetat som konsult.

Magnus Dureman har bred erfarenhet av fastighetsförvaltning genom tidigare uppdrag som VD för Upplands Fastighetsservice, fastighetschef på Rikshem och närmast från Visera AB där han ansvarar för företagets konsultverksamhet mot fastigheter.

Skolfastigheter äger, förvaltar och utvecklar ett 140-tal fastigheter som hyrs ut till pedagogisk verksamhet, i huvudsak Uppsala kommun. Enligt den handlingsplan för strategisk försörjning av utbildningslokaler som Kommunstyrelsen i Uppsala har beslutat om ska Skolfastigheter tillsammans med Uppsala kommun skapa 5 700 skol- och förskoleplatser till år 2020.

-Skolfastigheter bygger nya skolor och förskolor som ska förvaltas väl och vårt äldre bestånd ska underhållas för att vara i gott skick och möta kommunens högt ställda miljö- och energimål. Magnus breda erfarenhet från fastighetsförvaltning utgör en bra förstärkning till bolaget, säger VD Annelie Johansson.

Magnus Dureman tillträder sin tjänst den 1 september och ersätter Annelie Johansson, tidigare fastighetschef, som sedan december 2015 är VD för Skolfastigheter.

Skolfastigheter äger och förvaltar merparten av Uppsala kommuns pedagogiska lokaler, förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Totalt ingår 140 fastigheter över hela kommunen, vilket motsvarar cirka 410 000 kvadratmeter.

Magnus Dureman anställs som fastighetschef på Uppsala kommun Skolfastigheter AB och får ansvaret att leda bolagets fastighetsenhet. Magnus kommer närmast från Visera AB.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • anmenagi.rsdamnxstagedaat@pvskssolfhfalestxqigvahepwteagr.dfsejd
  • 018-7274065

Om Uppsala kommun Skolfastigheter AB

Lägger grunden, bygger framtid

Vi äger och förvaltar merparten av kommunens pedagogiska lokaler, förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Totalt ingår 134 fastigheter över hela kommunen, vilket motsvarar cirka 447 000 kvadratmeter.

Barn och unga behöver inspirerande miljöer och trygghet för att kunna utvecklas. Det är därför vi på Skolfastigheter jobbar långsiktigt med våra skolor. Fastigheterna hyr vi ut till skol- och förskoleverksamhet i Uppsala kommun, men det stannar inte där. Tillsammans med dig vill vi tänka nytt och utveckla våra miljöer.

Adress

  • Uppsala kommun Skolfastigheter AB
  • Salagatan 18 A
  • 753 30 Uppsala