Cazwjyf6sq5uo6f8x0bf

Hur ska Uppsalas sopor sorteras i framtiden?

Pressmeddelanden   •   2014-11-27 07:00 CET

Enligt den senaste regeringsförklaringen behöver avfallet minska och återvinningen öka. Ansvaret för insamlingen av avfall läggs därför hos kommunerna. Utifrån det förslaget utreder nu Uppsala Vatten hur vi ska arbeta med det nya, utökade insamlingssystemet i framtiden. Ska det se ut som idag eller kommer det att förändras?

D1djhxjmb12ugn9nct8z

Det är dags att förbättra kvaliteten på vårt avloppsvatten

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 06:00 CEST

Lika viktigt som det är att vi sorterar och slänger vårt avfall på rätt ställe är det att vi inte spolar ner fel saker i avloppet. Varje år spolas en mängd oönskade föremål och kemikalier ner i avloppsvattnet – något som orsakar stopp, översvämningar och miljöproblem.

D32yadicdruykerqsasm

Nu kan Uppsalas matfett återvinnas

Pressmeddelanden   •   2014-10-07 06:00 CEST

Nu tar Uppsala Vatten emot flytande matfett och -oljor på återvinningscentralerna. Fettet återvinns och går in i tillverkningen av nya produkter.

Media-no-image

Två stora vattenläckor i Uppsala stad

Pressmeddelanden   •   2014-09-19 07:40 CEST

Tidigt på fredagsmorgonen har det inträffat två stora vattenläckor. Boende vid von Bahrska häcken, kvarteret Ling är på fredagsmorgonen utan dricksvatten. Det är en vattenläcka på en stor dricksvattenledning.

Det är även en läcka på en dricksvattenledning längs med Tycho Hedens väg.

På grund av att vi har två stora vattenläckor blir det ändrade tryckförhållanden i ledningarna och det ändrar vattnets riktning. Det gör att det kan förekomma mörka partiklar i vattnet. Partiklarna består av järn och mangan och är helt ofarliga för människor. Om man skulle få i sig partiklar passerar de genom kroppen. Däremot kan de missfärga ljus tvätt.

Mer information:

Bertil Lustig, va-chef, 018-727 93 11

Teresa Frykman, marknadschef, 018-727 94 11Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).

Tidigt på fredagsmorgonen har det inträffat två stora vattenläckor. Boende vid von Bahrska häcken, kvarteret Ling är på fredagsmorgonen utan dricksvatten. Det är även en läcka på en dricksvattenledning längs med Tycho Hedens väg.

Läs vidare »
Rfmij42pdg608gladabj

Uppsala Vatten sprider växtnäring på Upplands åkrar

Pressmeddelanden   •   2014-08-28 08:25 CEST

Från slutet på augusti och under hösten 2014 kommer Uppsala Vatten nu att i större skala sprida näring från renat avloppsvatten på åkermark runtomkring Uppsala. Pilotprojektet, som drevs under hösten 2013, var mycket lyckat, och genom fortsatt arbete återförs nu ännu mer fosfor, kväve och andra viktiga mikronäringsämnen till jordbruket.

Media-no-image

Succé för den nya textilåtervinningen på återvinningscentralerna i Uppsala

Pressmeddelanden   •   2014-06-25 08:00 CEST

Insamlingen av kläder och textilier på Uppsala Vattens återvinningscentraler har ökat med 300 procent sedan införandet i maj. Om Uppsalaborna fortsätter att sortera ut kläder på ett lika bra sätt året ut så bidrar det med en sänkning av koldioxidutsläppen med 800 ton. Det motsvarar utsläppen från 200 bilar som kör 1 500 mil på ett år.

Sedan maj i år tas både rena, trasiga och fläckiga kläder och textilier emot på återvinningscentralerna. De nya behållarna för kläder och textilier ersatte den tidigare klädinsamlingen för enbart hela och rena kläder. Gensvaret från besökarna på återvinningscentralerna har varit mycket positivt.

– Det är inspirerande och roligt att se det miljöengagemang som våra besökare har. Responsen på den nya kläd- och textilinsamlingen är positiv och många besökare uttrycker uppskattning för att det nu finns möjlighet att ta till vara på materialet och minska belastningen på miljön, säger Bestoon Gawher, driftsledare på återvinningscentralerna.

Textil är en komplex produkt som kräver mycket resurser vid tillverkning. Idag förbränns en stor del av de textilier som produceras men i och med den nya insamlingen ökar andelen som istället går till återanvändning och materialåtervinning. På så sätt kan vi spara stora mängder energi, vatten och kemikalier genom minskad nytillverkning.

FAKTA
För att producera ett par jeans krävs 10 000 liter vatten och produktionen sker ofta i länder där tillgången på vatten är begränsad.

Om alla Uppsalabor skulle slänga ett par jeans i den nya fraktionen skulle det också spara omkring 30 ton miljöfarliga bekämpningsmedel.

Via sorteringsanläggningar i Sverige och Holland får cirka två tredjedelar av alla textilier nytt liv genom återanvändning. En tredjedel materialåtervinns och blir till exempel jeans eller katastroffiltar.


Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat femton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 km vattenledningar, 850 km avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är 150 anställda med en omsättning på dryga 400 miljoner kronor (2009).

Insamlingen av kläder och textilier på Uppsala Vattens återvinningscentraler har ökat med 300 procent sedan införandet i maj. Om Uppsalaborna fortsätter att sortera ut kläder på ett lika bra sätt året ut så bidrar det med en sänkning av koldioxidutsläppen med 800 ton. Det motsvarar utsläppen från 200 bilar som kör 1 500 mil på ett år.

Läs vidare »
Media-no-image

Pilotanläggning för borttagning av läkemedelsrester från avloppsvatten

Pressmeddelanden   •   2014-06-04 08:00 CEST

Nu inleder Uppsala Vatten och KTH ett projekt för borttagning av läkemedelsrester i avloppsvatten på Kungsängsverket. Försöket pågår under sommaren och är en del av ett större forskningsprojekt vid KTH.

– I dagsläget finns det rester av omkring 1 300 aktiva substanser från läkemedelsrester från människor i avloppsvatten. Några av dem är svåra att avskilja vid konventionell avloppsvattenrening, till exempel vissa antibiotika. Med det här projektet hoppas vi hitta metoder att göra Fyrisån ännu renare, säger Jesper Olsson, utredningsingenjör på Uppsala Vatten.

Under projektets gång kommer fyra olika tekniker att testas:

1) Tillsats av ozon

2) Filtrering genom granulerat aktivt kol

3) Tillsats av pulvriserat aktivt kol

4) Biologisk rening med biofilm

Dessutom kommer kombinationer av teknikerna att utvärderas. Försöket att ta bort läkemedelsrester görs i flera delströmmar på sammanlagt ca 3 m3 per timme av det renade avloppsvattnet från Kungsängsverket. Det kommer även att finnas tio akvarier med spigg och abborre för att undersöka eventuell påverkan på fiskarna.

– Läkemedelsresterna hamnar i avloppsvattnet framför allt via urin och avföring. Numera vet de flesta att gamla och överblivna läkemedel ska lämnas till apoteken och inte slängas i hushållsavfallet eller spolas ner i avloppet, men det kan bli bättre. Enligt Läkemedelsverket hamnar 25 procent av kasserade läkemedel i avfall eller avlopp varje år, säger Jesper Olsson.

FAKTA

Testanläggningen har tidigare körts på Käppalaverket på Lidingö och kommer efter testperioden i Uppsala att provas vid ytterligare några reningsverk, bland annat i Västerås. Därefter ska projektet utvärderas.

Projektet leds av KTH och ingår som en del av det omfattande Mistra Pharma-projektet. Testanläggningen sköts av personal från KTH. I försöket i Uppsala deltar även forskare från Uppsala, Umeå, Göteborgs och Stockholms universitet. Försöken pågår under sommaren och avslutas i början av september.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat femton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 km vattenledningar, 850 km avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är 150 anställda med en omsättning på dryga 400 miljoner kronor (2009).

Nu inleder Uppsala Vatten och KTH ett projekt för borttagning av läkemedelsrester i avloppsvatten på Kungsängsverket. Försöket pågår under sommaren och är en del av ett större forskningsprojekt vid KTH.

Läs vidare »
Kl0hrxzzilwspkvnhjis

Mobil insamling av farligt avfall i Uppsala

Pressmeddelanden   •   2014-05-12 11:06 CEST

Nu börjar Uppsala Vatten och Avfall AB med mobil insamling av farligt avfall. Det blir därmed lättare, säkrare och smidigare för kommunens hushåll att lämna in sitt miljöfarliga avfall.

Media-no-image

Nu återvinner Uppsala trasiga kläder

Pressmeddelanden   •   2014-05-06 06:00 CEST

Uppsala Vatten och Avfall AB tar nu emot både rena, trasiga och fläckiga kläder och textilier på återvinningscentralerna. Kläderna kommer att återvinnas och bli till nya produkter eller återanvändas.

– Att alla kläder och textilier nu kan samlas in tillsammans innebär en stor miljövinst. Hela kläder och textilier sorteras ut för återanvändning och resten materialåtervinns. De får nytt liv som till exempel stoppning till möbler och klädsel till bilar, säger Michael Persson, avfallschef på Uppsala Vatten och Avfall AB.

Varje invånare i Uppsala slänger i genomsnitt 8 kilo textilier per år. Detta har hittills inneburit att 1 600 ton textilier varje år gått till förbränning. Om alla kläder som slängs i Uppsala istället lämnas till vår nya klädinsamling sparar vi 5 900 ton koldioxid eftersom tillverkningen av nya kläder är väldigt energikrävande. Tillverkningen av 1 600 ton nya textilier motsvarar utsläppen från 1 500 bilar som kör 1 500 mil på ett år.

– Det kan kanske kännas konstigt att blanda klädesplagg som det inte är något fel på med sådant som är trasigt och redo att slängas. Men textilierna sorteras av utbildad personal och får en så lång livscykel som möjligt. Det enda Uppsalaborna behöver tänka på är att lägga alla textilier på samma ställe. Och att knyta ihop påsen ordentligt, så att textilierna skyddas mot fukt, säger Michael Persson.

Den nya behållaren för kläder och textilier ersätter den tidigare klädinsamlingen för enbart hela och rena kläder.

Besök den nya insamlingen för kläder och textilier
Välkommen att besöka någon av våra återvinningscentraler för att se den nya insamlingen av kläder och textilier.  Ring och bestäm en tid så finns vi på plats för att svara på frågor.

FAKTA

Om alla Uppsalabor slänger ett par jeans i den nya fraktionen skulle det spara 500 ton koldioxid. Det motsvarar koldioxid-utsläppen under ett år från 167 bilar.

Om alla Uppsalabor skulle slänga ett par jeans i den nya fraktionen skulle det också spara omkring 30 ton miljöfarliga bekämpningsmedel.

Via sorteringsanläggningar i Sverige och Holland får cirka två tredjedelar av alla textilier nytt liv genom återanvändning. En tredjedel materialåtervinns och blir till exempel jeans eller katastroffiltar.Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat femton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 km vattenledningar, 850 km avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är 150 anställda med en omsättning på dryga 400 miljoner kronor (2009).

Uppsala Vatten och Avfall AB tar nu emot både rena, trasiga och fläckiga kläder och textilier på återvinningscentralerna. Kläderna kommer att återvinnas och bli till nya produkter eller återanvändas.

Läs vidare »
Fnqipeteb6zplkpv9f20

Uppsala Vattens årsredovisning 2013

Nyheter   •   2014-04-16 09:06 CEST

Nu går det att ladda ner och beställa Uppsala Vattens årsredovisning för 2013. Här får du en inblick i bolagets verksamhetsår.

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknadschef
  • teresa.frykman@uppsalavatten.se
  • 018-727 94 11
  • 076-1007546

Om Uppsala Vatten och Avfall

Hållbar utveckling vår mission

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall. Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annatfjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).

Adress

  • Uppsala Vatten och Avfall
  • Box 1444
  • 751 44 Uppsala
  • Vår hemsida