Media-no-image
Yyzytxbx1dmzhf8tpkta Dmik25cmcc47xjrzb1xa

Uppsala Vatten tryggar leveransen av vatten i samband med vattenläckor

Pressmeddelanden   •   2015-10-05 08:00 CEST

För att förbättra säkerheten i vattenleveransen i samband med framtida läckor gör Uppsala Vatten en förstärkning på ledningsnätet. Genom att installera nya ventiler på ledningarna minskar man risken för att Uppsalaborna ska bli utan vatten vid större vattenläckor.

Uppsala Vatten kommer under onsdagen den 7 oktober att påbörja arbetet med att sätta ett antal nya ventiler på vattenledningar längs Tycho Hedéns väg i Uppsala.

– Vi vill förbättra leveranssäkerheten vid läckor, berättar Bertil Lustig, VA-chef på Uppsala Vatten. Vid en vattenläcka måste man stänga ventiler för att komma åt och laga läckan, och genom att sätta ut de här nya ventilerna löper vi mindre risk att behöva stänga av Gränby vattenverk vid en stor läcka som till exempel den vi såg förra hösten.

Arbetet påbörjas onsdag morgon och beräknas hålla på till torsdagen, men redan under tisdagen kan det märkas i ledningsnätet i form av mörka partiklar och lågt vattentryck. I samband med arbetet tas reservvattenverket Galgbacken i drift vilket innebär att man måste höja klorhalten för att säkerställa vattnets kvalitet, något som kan medföra att dricksvattnet får förändrad lukt och smak.


Fakta

På grund av arbetet kan det från och med tisdagen förekomma mörka partiklar i dricksvattnet, vilket beror på att vattnet ändrar riktning i ledningarna. Partiklarna består av järn och mangan och är ofarliga för människor. Däremot kan de missfärga ljus tvätt. 

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, elva reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).

För att förbättra säkerheten i vattenleveransen i samband med framtida läckor gör Uppsala Vatten en förstärkning på ledningsnätet. Genom att installera nya ventiler på ledningarna minskar man risken för att Uppsalaborna ska bli utan vatten vid större vattenläckor.

Läs vidare »
Media-no-image
Yyzytxbx1dmzhf8tpkta Dmik25cmcc47xjrzb1xa

​Stängda grundvattenbrunnar i Stadsträdgården

Pressmeddelanden   •   2015-09-17 11:12 CEST

Grundvattenbrunnarna i Stadsträdgården och Kronåsen är stängda efter ett utsläpp av etylenglykol från ett kylsystem vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Analyser av vattnet i de stängda brunnarna visar att det finns höga halter av etylenglykol i grundvattnet. Som en följd av detta tas prover kontinuerligt. Uppsala kommun Miljöförvaltningen följer händelseförloppet och gör riskbedömning för att säkerställa att rätt åtgärder vidtas.

I dagsläget levereras inget vatten från de påverkade brunnarna.


Detta har hänt

Onsdag 9 september: Utsläpp av etylenglykol från ett kylsystem vid Akademiska sjukhuset

Fredag 11 september: Uppsala Vatten får information om att ett utsläpp skett till mark inom inre skyddszon för vattentäkt och stänger omedelbart berörda grundvattenbrunnar som en försiktighetsåtgärd.

Tisdag 15 september: Provtagning av grundvatten i de stängda brunnarna görs och prover skickas iväg till analys.

Onsdag 16 september: Provsvar på analyserna visar på höga halter av etylenglykol i grundvattnet i de stängda brunnarna.

Vad är etylenglykol?

Etylenglykol är en glykol som bland annat används som frost- och rostskydd i kylsystem.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).

Grundvattenbrunnarna i Stadsträdgården och Kronåsen är stängda efter ett utsläpp av etylenglykol från ett kylsystem vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. I dagsläget levereras inget vatten från de påverkade brunnarna.

Läs vidare »
Media-no-image
Ueznocwmqbtfn15dye0q Yyzytxbx1dmzhf8tpkta

Uppsala Vatten återför viktig fosfor till jordbruket

Pressmeddelanden   •   2015-08-28 13:00 CEST

I augusti och september sprider Uppsala Vatten återigen näring från renat avloppsvatten på åkermark runtomkring Uppsala. Genom spridningen återförs fosfor, kväve och andra viktiga mikronäringsämnen till jordbruket – och ett viktigt kretslopp sluts.

När avloppsvatten renas bildas avloppsslam, en produkt som innehåller för jordbruket värdefull näring i form av fosfor, kväve, viktiga mikronäringsämnen och mull.

– Eftersom fosfor är en ändlig resurs är det så viktigt att så mycket som möjligt stannar i kretsloppet. Utan tillräckliga mängder fosfor krymper skördarna, säger Caroline Holm, utredningsingenjör på Uppsala Vatten.

Slammet från Kungsängsverket, Uppsalas avloppsreningsverk, är sedan 2013 certifierat enligt Revaq, ett system som säkerställer att slammet uppfyller ställda krav från myndigheter, jordbrukare, livsmedelsbranschen och konsumenter.

Fakta

Fosfor är ett icke-metalliskt grundämne i gruppen kväveämnen som är livsnödvändigt för alla växter och djur. Det en ändlig resurs som är nödvändig för att liv ska uppstå, och inga växter eller grödor växer utan fosfor.

Fosfor tillförs åkermark genom konstgödsel, vilket gör oss beroende av att bryta stora mängder fosfor i gruvor och sedan sprida det på åkrar i form av handelsgödsel.

I Sverige finns ett nationellt mål att minst 60 % av fosforföreningarna från avloppsvattnet ska användas som växtnäring 2015. 

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).

I augusti och september sprider Uppsala Vatten återigen näring från renat avloppsvatten på åkermark runtomkring Uppsala. Genom spridningen återförs fosfor, kväve och andra viktiga mikronäringsämnen till jordbruket – och ett viktigt kretslopp sluts.

Läs vidare »
Media-no-image
Dmik25cmcc47xjrzb1xa Ek7s8627dzbpexai05zj

Att återvinna är bra - men att återanvända är bättre

Pressmeddelanden   •   2015-05-29 07:30 CEST

Uppsala Vatten nysatsar på återanvändning. På återvinningscentralerna finns från och med nu utökade ytor där Uppsalaborna kan lämna sådant som är helt och rent. Personalen kommer att hjälpa till så att det som besökaren lämnar kommer till återanvändning. Nya informationstorg gör det enkelt att lära sig mer om att återanvända och återvinna.

– I Sverige är vi duktiga på att återvinna, men vi kan bli ännu duktigare på att återanvända, berättar Michael Persson, avfallschef på Uppsala Vatten. Genom att lämna in fungerande saker på våra återvinningscentraler istället för att slänga dem bidrar Uppsalaborna till att förebygga avfall och därmed minska avfallet. Den allra största miljönyttan får vi av ett avfall som inte uppstår.

De inlämnade produkterna kommer att säljas hos Återbruket. För att uppmärksamma nysatsningen kommer de första kunderna som lämnar in återanvändbara produkter att få rabattkuponger, som går att använda i Återbrukets butik på Stålgatan 8 fram till och med den 30 juni.

Förutom de utökade ytorna för fraktionen Återanvändbara produkter har Uppsala Vatten också byggt nya informationstorg där kunderna på ett enkelt sätt kan få veta mer om vilken effekt deras insatser får.


FAKTARUTA
Samarbetspartnern Återbruket är först ut i Uppsala med att bli Miljönärmärkt, en märkning som tagits fram av branchorganisationen Avfall Sverige för att uppmärksamma verksamheter som inspirerar till hållbar konsumtion.

De senaste 40 åren har avfallsmängden fördubblats i Sverige och i fjol lämnade den genomsnittlige svensken ifrån sig 461 kilo sopor. Om konsumtionen fortsätter på samma sätt kommer avfallsmängden att fördubblas en gång till under de närmaste 15 åren. Källa: Avfall Sverige

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).

Uppsala Vatten nysatsar på återanvändning. På återvinningscentralerna finns från och med nu utökade ytor där Uppsalaborna kan lämna sådant som är helt och rent. Personalen kommer att hjälpa till så att det som besökaren lämnar kommer till återanvändning. Nya informationstorg gör det enkelt att lära sig mer om att återanvända och återvinna.

Läs vidare »
Awuabqzgdwzz1ncbimjq

Uppsala Vattens årsredovisning 2014

Nyheter   •   2015-05-04 16:03 CEST

Nu går det att ladda ner och beställa Uppsala Vattens årsredovisning för 2014. Här får du en inblick i bolagets verksamhetsår.

Media-no-image
Yyzytxbx1dmzhf8tpkta

Lukt och smak på dricksvattnet i södra Uppsala

Pressmeddelanden   •   2015-04-29 14:05 CEST

Igår togs nya processteg i drift i Bäcklösa vattenverk för att ta bort perfluorerade ämnen i dricksvattnet och vid den typen av åtgärd är det standard att höja klorhalten. Förhöjd klorhalt kan medföra att dricksvattnet får förändrad lukt och smak.

Den förhöjda klorhalten har ingen påverkan på hälsan, men många kan känna att vattnet luktar och smakar annorlunda. Vattnet kan användas precis som vanligt.

- Den lukt och smak som uppstått på grund av klor kommer att avta över tid. I dagsläget vet vi inte exakt hur lång tid det kommer ta, säger Bertil Lustig, VA-chef på Uppsala Vatten.

Bäcklösa vattenverk förser den södra halvan av Uppsala med dricksvatten.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).

Igår togs nya processteg i drift i Bäcklösa vattenverk för att ta bort perfluorerade ämnen i dricksvattnet och vid den typen av åtgärd är det standard att höja klorhalten. Förhöjd klorhalt kan medföra att dricksvattnet får förändrad lukt och smak.

Läs vidare »
Media-no-image
Yyzytxbx1dmzhf8tpkta Dmik25cmcc47xjrzb1xa

Uppsala värdstad för nationell dricksvattenkonferens

Nyheter   •   2015-04-14 15:13 CEST

Idag och imorgon hålls den tredje nationella dricksvattenkonferensen, den här gången i Uppsala. Temat för i år är dricksvattenrisker, och på plats för att diskutera och presentera aktuella projekt inom området finns forskare och verksamma inom dricksvattenproduktion från hela landet.

Konferensen, som hålls vartannat år, vänder sig till driftansvariga vid vattenverk, rådgivare och leverantörer till branschen samt forskare och myndigheter. Pågående projekt inom dricksvattenområdet kommer att presenteras, och aktuella frågor diskuteras. Syftet är att skapa en mötesplats för dricksvattenintressenter och forskare inom området.

Det är naturligtvis väldigt roligt och hedrande att konferensen hålls i Uppsala i år, säger Bertil Lustig, VA-chef på Uppsala Vatten. Dricksvattenförsörjningen är en av våra stora utmaningar i en allt växande stad, så det är alltid intressant att få byta erfarenheter med våra branschkollegor.

Idag och imorgon hålls den tredje nationella dricksvattenkonferensen, den här gången i Uppsala. Temat för i år är dricksvattenrisker, och på plats för att diskutera och presentera aktuella projekt inom området finns forskare och verksamma inom dricksvattenproduktion från hela landet.

Läs vidare »
6ci9cgzhznxwsj8ytajcw
Hcjpnmd1uegl689pvveu Ek7s8627dzbpexai05zj

Mer biogas på Uppsalas gator

Pressmeddelanden   •   2015-03-23 10:35 CET

Uppsala Vatten nysatsar, och styrelsen har under måndagen beslutat om en investering för att kunna ta emot mer matavfall och därmed kunna leverera mer biogas. Investeringar ska göras i en ny förbehandlingsanläggning och rötkammare till biogasanläggningen i Kungsängens gård.

Media-no-image
Ueznocwmqbtfn15dye0q Yyzytxbx1dmzhf8tpkta

Uppsala Vatten inventerar fettavskiljare

Pressmeddelanden   •   2015-03-04 07:00 CET

Problem med fett i avloppsledningarna är något som har ökat genom åren, både i Sverige och ute i Europa. Det här är något som har märkts också i Uppsala. Därför satsar nu Uppsala Vatten på att lösa problemet, genom att inventera och besikta fettavskiljarna hos kommunens livsmedelsverksamheter.

– Stopp i ledningarna och andra driftproblem på grund av fett på ledningsnätet är ett ökande problem i kommunen, berättar Caroline Holm, utredningsingenjör på Uppsala Vatten. Fettet kommer både från hushåll och från livsmedelsverksamheter som saknar eller har bristfälliga fettavskiljare.

Fett som hälls ut i avloppsledningarna stelnar, och byggs på i lager på lager. Med tiden bildas proppar som kan orsaka stopp och översvämningar. De energirika avlagringarna i avloppsrören kan också sprida lukt och locka till sig råttor och andra skadedjur.

Sedan i oktober kan alla hushåll lämna in sitt överblivna fett på Uppsala Vattens återvinningscentraler, och nu har alltså turen kommit till livsmedelsverksamheterna att dra sitt strå till stacken.

– För att hindra att fett spolas ut på ledningsnätet ska livsmedelsverksamheter ha fettavskiljare installerade, berättar Caroline. Enligt lagstiftningen är fastighetsägare ansvariga att förhindra att fett från livsmedelsverksamheter kommer ut på ledningsnätet.

För att få en samlad bild och en gemensam bedömning av kommunens livsmedelsverksamheter och deras fetthantering har Uppsala Vatten nu inlett en inventering och funktionskontrollbesiktning av fettavskiljare. I ett första skede kontrolleras kommunägda fastigheter.

– Vid besöken kontrollerar vi att en fettavskiljare finns, om den är rätt dimensionerad, sköts på rätt sätt och fungerar som tänkt. Resultaten ska sammanställas under våren.

Arbetet med att inventera och följa upp kommunalägda fastigheter inleddes i slutet av februari och beräknas pågå till hösten 2015. Därefter planeras en inventering också för alla privata fastigheter i kommunen.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).

Problem med fett i avloppsledningarna är något som har ökat genom åren, både i Sverige och ute i Europa. Det här är något som har märkts också i Uppsala. Därför satsar nu Uppsala Vatten på att lösa problemet, genom att inventera och besikta fettavskiljarna hos kommunens livsmedelsverksamheter.

Läs vidare »
Media-no-image
Ueznocwmqbtfn15dye0q Dmik25cmcc47xjrzb1xa

Har Uppsalaborna blivit bättre på att ta hand om sitt vatten?

Pressmeddelanden   •   2015-02-17 07:00 CET

Hur bra koll har egentligen Uppsalaborna på vad man får och inte får spola ner i avloppet? Det är precis det som Uppsala Vatten vill ta reda på med en pågående telefonenkät.

Redan 2013 utfördes en enkät där man frågade Uppsalaborna om huruvida det är okej att spola ner ett antal olika föremål, och också om de själva gör det. Det man kunde se var att de tillfrågade överlag hade god kännedom om vad som får spolas ner i avloppet, men att förståelsen för hur mycket reningsverken egentligen klarar av var låg.

– Tre fjärdedelar av de tillfrågade visste till exempel att vattnet som spolas ner hamnar i reningsverket, men bara hälften var medvetna om att det nerspolade fortfarande påverkar miljön, säger Caroline. Saker som läkemedelsrester, silver från träningskläder och kemikalier från färg kan inte alltid renas bort i reningsverken, utan följer med det renade vattnet ut i vattendragen.

För att öka kunskapen och förståelsen om detta genomförde Uppsala Vatten under hösten 2014 en utvecklad version av informationskampanjen Varje droppe räknas. Nu inväntar man alltså svaren från årets telefonenkät, för att se om kampanjen ökade förståelsen.

– Resultaten får vi under våren, så just nu håller vi tummarna för en bättre svarsfrekvens och en superbra miljöförståelse från Uppsalaborna!

Det här hade Uppsalaborna bäst koll på:

Bindor och tamponger

Kondomer

Tops

Medicin

Färgrester och lösningsmedel

Det här slängde Uppsalaborna mest i avloppet:

Matrester och kaffesump

Matfett

Hushållspapper

Bomullstussar

Snus och fimpar

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).

Läs vidare »

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknadschef
  • teresa.fzbkgrynykman@uqnlzppsalanmeevamyrgchttenvl.se
  • 018-727 94 11
  • 076-1007546

Om Uppsala Vatten och Avfall

Hållbar utveckling vår mission

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall. Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annatfjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).

Adress

  • Uppsala Vatten och Avfall
  • Box 1444
  • 751 44 Uppsala
  • Vår hemsida