6ci9cgzhznxwsj8ytajcw

Mer biogas på Uppsalas gator

Pressmeddelanden   •   2015-03-23 10:35 CET

Uppsala Vatten nysatsar, och styrelsen har under måndagen beslutat om en investering för att kunna ta emot mer matavfall och därmed kunna leverera mer biogas. Investeringar ska göras i en ny förbehandlingsanläggning och rötkammare till biogasanläggningen i Kungsängens gård.

Media-no-image

Uppsala Vatten inventerar fettavskiljare

Pressmeddelanden   •   2015-03-04 07:00 CET

Problem med fett i avloppsledningarna är något som har ökat genom åren, både i Sverige och ute i Europa. Det här är något som har märkts också i Uppsala. Därför satsar nu Uppsala Vatten på att lösa problemet, genom att inventera och besikta fettavskiljarna hos kommunens livsmedelsverksamheter.

– Stopp i ledningarna och andra driftproblem på grund av fett på ledningsnätet är ett ökande problem i kommunen, berättar Caroline Holm, utredningsingenjör på Uppsala Vatten. Fettet kommer både från hushåll och från livsmedelsverksamheter som saknar eller har bristfälliga fettavskiljare.

Fett som hälls ut i avloppsledningarna stelnar, och byggs på i lager på lager. Med tiden bildas proppar som kan orsaka stopp och översvämningar. De energirika avlagringarna i avloppsrören kan också sprida lukt och locka till sig råttor och andra skadedjur.

Sedan i oktober kan alla hushåll lämna in sitt överblivna fett på Uppsala Vattens återvinningscentraler, och nu har alltså turen kommit till livsmedelsverksamheterna att dra sitt strå till stacken.

– För att hindra att fett spolas ut på ledningsnätet ska livsmedelsverksamheter ha fettavskiljare installerade, berättar Caroline. Enligt lagstiftningen är fastighetsägare ansvariga att förhindra att fett från livsmedelsverksamheter kommer ut på ledningsnätet.

För att få en samlad bild och en gemensam bedömning av kommunens livsmedelsverksamheter och deras fetthantering har Uppsala Vatten nu inlett en inventering och funktionskontrollbesiktning av fettavskiljare. I ett första skede kontrolleras kommunägda fastigheter.

– Vid besöken kontrollerar vi att en fettavskiljare finns, om den är rätt dimensionerad, sköts på rätt sätt och fungerar som tänkt. Resultaten ska sammanställas under våren.

Arbetet med att inventera och följa upp kommunalägda fastigheter inleddes i slutet av februari och beräknas pågå till hösten 2015. Därefter planeras en inventering också för alla privata fastigheter i kommunen.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).

Problem med fett i avloppsledningarna är något som har ökat genom åren, både i Sverige och ute i Europa. Det här är något som har märkts också i Uppsala. Därför satsar nu Uppsala Vatten på att lösa problemet, genom att inventera och besikta fettavskiljarna hos kommunens livsmedelsverksamheter.

Läs vidare »
Media-no-image

Har Uppsalaborna blivit bättre på att ta hand om sitt vatten?

Pressmeddelanden   •   2015-02-17 07:00 CET

Hur bra koll har egentligen Uppsalaborna på vad man får och inte får spola ner i avloppet? Det är precis det som Uppsala Vatten vill ta reda på med en pågående telefonenkät.

Redan 2013 utfördes en enkät där man frågade Uppsalaborna om huruvida det är okej att spola ner ett antal olika föremål, och också om de själva gör det. Det man kunde se var att de tillfrågade överlag hade god kännedom om vad som får spolas ner i avloppet, men att förståelsen för hur mycket reningsverken egentligen klarar av var låg.

– Tre fjärdedelar av de tillfrågade visste till exempel att vattnet som spolas ner hamnar i reningsverket, men bara hälften var medvetna om att det nerspolade fortfarande påverkar miljön, säger Caroline. Saker som läkemedelsrester, silver från träningskläder och kemikalier från färg kan inte alltid renas bort i reningsverken, utan följer med det renade vattnet ut i vattendragen.

För att öka kunskapen och förståelsen om detta genomförde Uppsala Vatten under hösten 2014 en utvecklad version av informationskampanjen Varje droppe räknas. Nu inväntar man alltså svaren från årets telefonenkät, för att se om kampanjen ökade förståelsen.

– Resultaten får vi under våren, så just nu håller vi tummarna för en bättre svarsfrekvens och en superbra miljöförståelse från Uppsalaborna!

Det här hade Uppsalaborna bäst koll på:

Bindor och tamponger

Kondomer

Tops

Medicin

Färgrester och lösningsmedel

Det här slängde Uppsalaborna mest i avloppet:

Matrester och kaffesump

Matfett

Hushållspapper

Bomullstussar

Snus och fimpar

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).

Läs vidare »
Media-no-image

Uppsala Vatten bygger ny kretsloppspark

Pressmeddelanden   •   2015-02-13 07:30 CET

Uppsala Vatten planerar för att bygga en ny kretsloppspark i Gränbyområdet. Satsningen är en del i arbetet med att uppnå målet om ökad återanvändning i den nya renhållningsordningen.

I den nya renhållningsordningen, som antogs av kommunfullmäktige i maj förra året,finns ett effektmål om ökad återanvändning, och ett underliggande mål om att det senast 2018 ska finnas en kretsloppsfunktion på en återvinningscentral i Uppsala.

Kretsloppsparken blir i praktiken en stor marknadsplats där invånare förutom att lämna sitt avfall också kan lämna in en mängd olika produkter till återanvändning. Produkter som möbler och husgeråd – men också bygg- och rivningsavfall som sten, tegel, fönster, toaletter och handfat.

– Nu förverkligar vi Uppsala kommuns miljövision genom att sätta igång med planeringen av den nya återvinningscentralen med kretsloppspark. Parken skapar ett kretslopp med återanvändning av produkter och minimerandet av avfall, vilket ger en väldigt tydlig miljönytta, säger Maria Gardefjell, ordförande i styrelsen för Uppsala Vatten.

Uppsala Vattens styrelse fattade under torsdagen beslut om att godkänna ett markanvisningsavtal för byggandet av den nya parken. Avtalet är framtaget i samverkan med Uppsala kommun och efter att styrelsen godkänt avtalet går det vidare till kommunen för behandling i mark- och exploateringsutskottet.

Om Uppsala kommun också godkänner avtalet innebär det en gemensam målsättning att bygga en kretsloppspark och att man nu kommer att gå in i en fas av detaljutredningar och detaljplaneläggningar.

Den nya kretsloppsparken kommer att placeras väster om E4, norr om Bärbyleden, där Nyby övergår till Gränby.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).

Läs vidare »
Cazwjyf6sq5uo6f8x0bf

Hur ska Uppsalas sopor sorteras i framtiden?

Pressmeddelanden   •   2014-11-27 07:00 CET

Enligt den senaste regeringsförklaringen behöver avfallet minska och återvinningen öka. Ansvaret för insamlingen av avfall läggs därför hos kommunerna. Utifrån det förslaget utreder nu Uppsala Vatten hur vi ska arbeta med det nya, utökade insamlingssystemet i framtiden. Ska det se ut som idag eller kommer det att förändras?

D1djhxjmb12ugn9nct8z

Det är dags att förbättra kvaliteten på vårt avloppsvatten

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 06:00 CEST

Lika viktigt som det är att vi sorterar och slänger vårt avfall på rätt ställe är det att vi inte spolar ner fel saker i avloppet. Varje år spolas en mängd oönskade föremål och kemikalier ner i avloppsvattnet – något som orsakar stopp, översvämningar och miljöproblem.

D32yadicdruykerqsasm

Nu kan Uppsalas matfett återvinnas

Pressmeddelanden   •   2014-10-07 06:00 CEST

Nu tar Uppsala Vatten emot flytande matfett och -oljor på återvinningscentralerna. Fettet återvinns och går in i tillverkningen av nya produkter.

Media-no-image

Två stora vattenläckor i Uppsala stad

Pressmeddelanden   •   2014-09-19 07:40 CEST

Tidigt på fredagsmorgonen har det inträffat två stora vattenläckor. Boende vid von Bahrska häcken, kvarteret Ling är på fredagsmorgonen utan dricksvatten. Det är en vattenläcka på en stor dricksvattenledning.

Det är även en läcka på en dricksvattenledning längs med Tycho Hedens väg.

På grund av att vi har två stora vattenläckor blir det ändrade tryckförhållanden i ledningarna och det ändrar vattnets riktning. Det gör att det kan förekomma mörka partiklar i vattnet. Partiklarna består av järn och mangan och är helt ofarliga för människor. Om man skulle få i sig partiklar passerar de genom kroppen. Däremot kan de missfärga ljus tvätt.

Mer information:

Bertil Lustig, va-chef, 018-727 93 11

Teresa Frykman, marknadschef, 018-727 94 11Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).

Tidigt på fredagsmorgonen har det inträffat två stora vattenläckor. Boende vid von Bahrska häcken, kvarteret Ling är på fredagsmorgonen utan dricksvatten. Det är även en läcka på en dricksvattenledning längs med Tycho Hedens väg.

Läs vidare »
Rfmij42pdg608gladabj

Uppsala Vatten sprider växtnäring på Upplands åkrar

Pressmeddelanden   •   2014-08-28 08:25 CEST

Från slutet på augusti och under hösten 2014 kommer Uppsala Vatten nu att i större skala sprida näring från renat avloppsvatten på åkermark runtomkring Uppsala. Pilotprojektet, som drevs under hösten 2013, var mycket lyckat, och genom fortsatt arbete återförs nu ännu mer fosfor, kväve och andra viktiga mikronäringsämnen till jordbruket.

Media-no-image

Succé för den nya textilåtervinningen på återvinningscentralerna i Uppsala

Pressmeddelanden   •   2014-06-25 08:00 CEST

Insamlingen av kläder och textilier på Uppsala Vattens återvinningscentraler har ökat med 300 procent sedan införandet i maj. Om Uppsalaborna fortsätter att sortera ut kläder på ett lika bra sätt året ut så bidrar det med en sänkning av koldioxidutsläppen med 800 ton. Det motsvarar utsläppen från 200 bilar som kör 1 500 mil på ett år.

Sedan maj i år tas både rena, trasiga och fläckiga kläder och textilier emot på återvinningscentralerna. De nya behållarna för kläder och textilier ersatte den tidigare klädinsamlingen för enbart hela och rena kläder. Gensvaret från besökarna på återvinningscentralerna har varit mycket positivt.

– Det är inspirerande och roligt att se det miljöengagemang som våra besökare har. Responsen på den nya kläd- och textilinsamlingen är positiv och många besökare uttrycker uppskattning för att det nu finns möjlighet att ta till vara på materialet och minska belastningen på miljön, säger Bestoon Gawher, driftsledare på återvinningscentralerna.

Textil är en komplex produkt som kräver mycket resurser vid tillverkning. Idag förbränns en stor del av de textilier som produceras men i och med den nya insamlingen ökar andelen som istället går till återanvändning och materialåtervinning. På så sätt kan vi spara stora mängder energi, vatten och kemikalier genom minskad nytillverkning.

FAKTA
För att producera ett par jeans krävs 10 000 liter vatten och produktionen sker ofta i länder där tillgången på vatten är begränsad.

Om alla Uppsalabor skulle slänga ett par jeans i den nya fraktionen skulle det också spara omkring 30 ton miljöfarliga bekämpningsmedel.

Via sorteringsanläggningar i Sverige och Holland får cirka två tredjedelar av alla textilier nytt liv genom återanvändning. En tredjedel materialåtervinns och blir till exempel jeans eller katastroffiltar.


Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat femton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 km vattenledningar, 850 km avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är 150 anställda med en omsättning på dryga 400 miljoner kronor (2009).

Insamlingen av kläder och textilier på Uppsala Vattens återvinningscentraler har ökat med 300 procent sedan införandet i maj. Om Uppsalaborna fortsätter att sortera ut kläder på ett lika bra sätt året ut så bidrar det med en sänkning av koldioxidutsläppen med 800 ton. Det motsvarar utsläppen från 200 bilar som kör 1 500 mil på ett år.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknadschef
  • teresa.frykman@uppsalavatten.se
  • 018-727 94 11
  • 076-1007546

Om Uppsala Vatten och Avfall

Hållbar utveckling vår mission

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall. Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annatfjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).

Adress

  • Uppsala Vatten och Avfall
  • Box 1444
  • 751 44 Uppsala
  • Vår hemsida