Media-no-image
Yyzytxbx1dmzhf8tpkta Dmik25cmcc47xjrzb1xa

Ny vattenförsörjning till Länna

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2016 11:06 CEST

Nu får boende i Länna sitt dricksvatten från Uppsala stad. Förutom att säkra vattenförsörjning till Länna kommer miljöbelastningen att minska då avloppet kommer att pumpas in till reningsverket, Kungsängsverket i Uppsala.


Det här är resultatet av många års arbete och för två år sedan var Gunsta först ut med att få vatten från Uppsala via det utbyggda vatten- och avloppsledningsnätet. De lokala förutsättningarna för vattenförsörjning är att det på sikt inte skulle ha räckt till alla och därför är vi glada att fortsätta den positiva utvecklingen och nu kunna ansluta boende i Länna till det nya ledningsnätet, säger Bertil Lustig, VA-chef på Uppsala Vatten.

Tidigare har det renade avloppsvattnet gått via Länna reningsverk och ut i Långsjön, men från och med idag pumpas det in till Kungsängsverket i Uppsala. Det ger en minskad miljöbelastning vilket är gynnsamt för Långsjön.

Ändrad vattenkvalitet

När vattenförsörjningen ändras kan man uppleva förändringar i vattenkvaliten så som en annan lukt och smak på vattnet då bland annat kloreringen kommer att förändras.

Den här omkopplingen innebär att vattnets kvalitet är den densamma som i Uppsala stad. Dricksvattnet kommer fortfarande vara medelhårt, precis som det är idag, avslutar Bertil Lustig.

Robust vattenförsörjning

Med det utbyggda vatten- och avloppsledningsnätet säkrar vi för den framtida vattenförsörjningen i Länna, inte bara genom utbyggnaden och utvecklingen av ledningsnätet utan också genom avveckling av äldre ledningssystem.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).

Nu får boende i Länna sitt dricksvatten från Uppsala stad. Förutom att säkra vattenförsörjning till Länna kommer miljöbelastningen att minska då avloppet kommer att pumpas in till reningsverket, Kungsängsverket i Uppsala.

Läs vidare »
G3yvbfo5ewiri8cnzbno
Hcjpnmd1uegl689pvveu Dmik25cmcc47xjrzb1xa

Sigrid De Geyter blir ny vd på Uppsala Vatten och Avfall AB

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2016 08:04 CEST

Styrelsen för Uppsala Vatten har beslutat att utse Sigrid De Geyter, 41 år, till ny vd. De Geyter tillträder i oktober 2016 och arbetar idag som VA-chef i Norrtälje kommun. Hon efterträder Uppsala Vattens nuvarande vd Tommy Högström, som går i pension i september.

Media-no-image
Dmik25cmcc47xjrzb1xa

Uppsala Vatten ställer ut containrar för att minska problemen med de uteblivna sophämtningarna

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2016 15:30 CET

Sedan en tid tillbaka har inte sophämtningen fungerat i delar av Uppsala kommun, främst i och runt Rasbo, Storvreta, Björklinge och Bälinge. Därför placerar Uppsala Vatten i dag ut containrar på fem stycken återvinningscentraler där de som drabbats av utebliven sophämtning kan lämna sitt matavfall och brännbara hushållsavfall.

– Jag förstår den frustration som uppstår när man inte får sina sopor hämtade i tid och beklagar verkligen den här situationen. Arbetet med att komma ikapp med de uteblivna sophämtningarna har misslyckats och därför ställer vi nu ut containrar på flera av våra återvinningscentraler, säger Tommy Högström, VD på Uppsala Vatten och Avfall AB.

Från och med den 20 januari finns det containrar uppställa på återvinningscentralerna i Librobäck, Lövstalöt, Björklinge, Storvreta och Hovgården. Det har placerats ut containrar vid varje återvinningscentral där de som inte fått sitt hushållsavfall hämtat kan lämna matavfall och brännbart hushållsavfall.

Containrarna är tillgängliga under återvinningscentralernas ordinarie öppettider. Den som ska lämna avfall i de extrautsatta containrarna kontaktar först personalen på återvinningscentralen så hjälper de till och tar emot avfallet. Har man mindre påsar med avfall går det bra att samla dem i större sopsäckar.

– Vi vill be alla drabbade om ursäkt och vi jobbar på att hitta lösningar på problemet. Förutom containrarna tar vi hjälp av en annan entreprenör som kan stötta i arbetet med att komma ikapp med sophämtningen, säger Tommy Högström.

Containrarna kommer att finnas på plats så länge som problemen med sophämtningen kvarstår och i nuläget finns det ingen prognos för hur länge det kommer att pågå.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).

Sedan en tid tillbaka har inte sophämtningen fungerat i delar av Uppsala kommun, främst i och runt Rasbo, Storvreta, Björklinge och Bälinge. Därför placerar Uppsala Vatten i dag ut containrar på fem stycken återvinningscentraler där de som drabbats av utebliven sophämtning kan lämna sitt matavfall och brännbara hushållsavfall.

Läs vidare »
Media-no-image

Två miljöprojekt i Uppsala får klimatinvesteringsstöd

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2015 15:07 CET

Uppsala Vatten har beviljats klimatinvesteringsstöd från Naturvårdverket för uppförandet av en kretsloppspark i Gränbyområdet och för en ny biogastankstation. Stöden är en del av ”Klimatklivet” som är regeringens satsning på lokala investeringar för största möjliga klimatnytta.

De beviljade stöden på totalt 8 560 000 kr kommer att användas för uppförandet av en kretsloppspark och för en ny biogastankstation.

Enligt Naturvårdsverket är den här typen av investeringar de ekonomiska åtgärder som ger den största varaktiga minskningen av utsläpp av växthusgaser. Det gör kretsloppsparken och den nya biogastankstationen till goda investeringar för framtiden, både sett ur ett ekonomiskt perspektiv och för mesta möjliga miljönytta.

Kretsloppspark för återanvändbara produkter
Kretsloppsparken blir i praktiken en stor marknadsplats där invånare förutom att lämna sitt avfall också kan lämna in en mängd olika produkter till återanvändning. Produkter som möbler och husgeråd – men också bygg- och rivningsavfall som sten, tegel, fönster, toaletter och handfat.

- Vi är glada för det stöd vi får från Klimatklivet och att den nya kretsloppsparken ger oss möjligheten att lyfta fram återanvändning av produkter och därmed bidra till minimering av avfall, vilket ger en tydlig miljönytta, säger Magnus Källman, tillförordnad avfallschef på Uppsala Vatten.

Den nya kretsloppsparken kommer att placeras väster om E4, norr om Bärbyleden, där Nyby övergår till Gränby. Detaljplanearbetet är påbörjat och kretsloppsparken ska vara i drift senast 2018.

Tillgängligare biogas
Den biogas som säljs av Uppsala Vatten produceras i biogasanläggningen vid Kungsängens gård och det är också därifrån som biogasen till den till nya tankstationen kommer att levereras.

- Idag har Uppsala Vatten en biogastankstation som ligger i Kungsängen. Den nyttjas främst av yrkeschaufförer, men med ytterligare en tankstation vill vi bidra till att göra det tillgängligare för Uppsalaborna att tanka biogas, säger Magnus Källman.

Det är inte beslutat var den nya tankstationen kommer att ligga, men man tittar på att placera den i Kungsängsområdet. Den nya biogastankstationen kommer att vara redo att tas i drift senast 2018.Faktaruta Klimatklivet

Satsningen Klimatklivet är en del av regeringens vårbudget som riksdagen beslutade om i juni 2015. Naturvårdsverket ska i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna ge stöd till lokala klimatinvesteringar.

Under 2015 kommer stödet att uppgå till 125 miljoner kronor. Ytterligare 600 miljoner kronor årligen är aviserade för 2016 till 2018.

Källa: Naturvårdsverket

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).

Uppsala Vatten har beviljats klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverket för uppförandet av en kretsloppspark i Gränbyområdet och för en ny biogastankstation. Stöden är en del av ”Klimatklivet” som är regeringens satsning på lokala investeringar för största möjliga klimatnytta.

Läs vidare »
Media-no-image
Yyzytxbx1dmzhf8tpkta Dmik25cmcc47xjrzb1xa

Uppsala Vatten tryggar leveransen av vatten i samband med vattenläckor

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2015 08:00 CEST

För att förbättra säkerheten i vattenleveransen i samband med framtida läckor gör Uppsala Vatten en förstärkning på ledningsnätet. Genom att installera nya ventiler på ledningarna minskar man risken för att Uppsalaborna ska bli utan vatten vid större vattenläckor.

Uppsala Vatten kommer under onsdagen den 7 oktober att påbörja arbetet med att sätta ett antal nya ventiler på vattenledningar längs Tycho Hedéns väg i Uppsala.

– Vi vill förbättra leveranssäkerheten vid läckor, berättar Bertil Lustig, VA-chef på Uppsala Vatten. Vid en vattenläcka måste man stänga ventiler för att komma åt och laga läckan, och genom att sätta ut de här nya ventilerna löper vi mindre risk att behöva stänga av Gränby vattenverk vid en stor läcka som till exempel den vi såg förra hösten.

Arbetet påbörjas onsdag morgon och beräknas hålla på till torsdagen, men redan under tisdagen kan det märkas i ledningsnätet i form av mörka partiklar och lågt vattentryck. I samband med arbetet tas reservvattenverket Galgbacken i drift vilket innebär att man måste höja klorhalten för att säkerställa vattnets kvalitet, något som kan medföra att dricksvattnet får förändrad lukt och smak.


Fakta

På grund av arbetet kan det från och med tisdagen förekomma mörka partiklar i dricksvattnet, vilket beror på att vattnet ändrar riktning i ledningarna. Partiklarna består av järn och mangan och är ofarliga för människor. Däremot kan de missfärga ljus tvätt. 

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, elva reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).

För att förbättra säkerheten i vattenleveransen i samband med framtida läckor gör Uppsala Vatten en förstärkning på ledningsnätet. Genom att installera nya ventiler på ledningarna minskar man risken för att Uppsalaborna ska bli utan vatten vid större vattenläckor.

Läs vidare »
Media-no-image
Yyzytxbx1dmzhf8tpkta Dmik25cmcc47xjrzb1xa

​Stängda grundvattenbrunnar i Stadsträdgården

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2015 11:12 CEST

Grundvattenbrunnarna i Stadsträdgården och Kronåsen är stängda efter ett utsläpp av etylenglykol från ett kylsystem vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Analyser av vattnet i de stängda brunnarna visar att det finns höga halter av etylenglykol i grundvattnet. Som en följd av detta tas prover kontinuerligt. Uppsala kommun Miljöförvaltningen följer händelseförloppet och gör riskbedömning för att säkerställa att rätt åtgärder vidtas.

I dagsläget levereras inget vatten från de påverkade brunnarna.


Detta har hänt

Onsdag 9 september: Utsläpp av etylenglykol från ett kylsystem vid Akademiska sjukhuset

Fredag 11 september: Uppsala Vatten får information om att ett utsläpp skett till mark inom inre skyddszon för vattentäkt och stänger omedelbart berörda grundvattenbrunnar som en försiktighetsåtgärd.

Tisdag 15 september: Provtagning av grundvatten i de stängda brunnarna görs och prover skickas iväg till analys.

Onsdag 16 september: Provsvar på analyserna visar på höga halter av etylenglykol i grundvattnet i de stängda brunnarna.

Vad är etylenglykol?

Etylenglykol är en glykol som bland annat används som frost- och rostskydd i kylsystem.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).

Grundvattenbrunnarna i Stadsträdgården och Kronåsen är stängda efter ett utsläpp av etylenglykol från ett kylsystem vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. I dagsläget levereras inget vatten från de påverkade brunnarna.

Läs vidare »
Media-no-image
Ueznocwmqbtfn15dye0q Yyzytxbx1dmzhf8tpkta

Uppsala Vatten återför viktig fosfor till jordbruket

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2015 13:00 CEST

I augusti och september sprider Uppsala Vatten återigen näring från renat avloppsvatten på åkermark runtomkring Uppsala. Genom spridningen återförs fosfor, kväve och andra viktiga mikronäringsämnen till jordbruket – och ett viktigt kretslopp sluts.

När avloppsvatten renas bildas avloppsslam, en produkt som innehåller för jordbruket värdefull näring i form av fosfor, kväve, viktiga mikronäringsämnen och mull.

– Eftersom fosfor är en ändlig resurs är det så viktigt att så mycket som möjligt stannar i kretsloppet. Utan tillräckliga mängder fosfor krymper skördarna, säger Caroline Holm, utredningsingenjör på Uppsala Vatten.

Slammet från Kungsängsverket, Uppsalas avloppsreningsverk, är sedan 2013 certifierat enligt Revaq, ett system som säkerställer att slammet uppfyller ställda krav från myndigheter, jordbrukare, livsmedelsbranschen och konsumenter.

Fakta

Fosfor är ett icke-metalliskt grundämne i gruppen kväveämnen som är livsnödvändigt för alla växter och djur. Det en ändlig resurs som är nödvändig för att liv ska uppstå, och inga växter eller grödor växer utan fosfor.

Fosfor tillförs åkermark genom konstgödsel, vilket gör oss beroende av att bryta stora mängder fosfor i gruvor och sedan sprida det på åkrar i form av handelsgödsel.

I Sverige finns ett nationellt mål att minst 60 % av fosforföreningarna från avloppsvattnet ska användas som växtnäring 2015. 

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).

I augusti och september sprider Uppsala Vatten återigen näring från renat avloppsvatten på åkermark runtomkring Uppsala. Genom spridningen återförs fosfor, kväve och andra viktiga mikronäringsämnen till jordbruket – och ett viktigt kretslopp sluts.

Läs vidare »
Media-no-image
Dmik25cmcc47xjrzb1xa

Att återvinna är bra - men att återanvända är bättre

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2015 07:30 CEST

Uppsala Vatten nysatsar på återanvändning. På återvinningscentralerna finns från och med nu utökade ytor där Uppsalaborna kan lämna sådant som är helt och rent. Personalen kommer att hjälpa till så att det som besökaren lämnar kommer till återanvändning. Nya informationstorg gör det enkelt att lära sig mer om att återanvända och återvinna.

– I Sverige är vi duktiga på att återvinna, men vi kan bli ännu duktigare på att återanvända, berättar Michael Persson, avfallschef på Uppsala Vatten. Genom att lämna in fungerande saker på våra återvinningscentraler istället för att slänga dem bidrar Uppsalaborna till att förebygga avfall och därmed minska avfallet. Den allra största miljönyttan får vi av ett avfall som inte uppstår.

De inlämnade produkterna kommer att säljas hos Återbruket. För att uppmärksamma nysatsningen kommer de första kunderna som lämnar in återanvändbara produkter att få rabattkuponger, som går att använda i Återbrukets butik på Stålgatan 8 fram till och med den 30 juni.

Förutom de utökade ytorna för fraktionen Återanvändbara produkter har Uppsala Vatten också byggt nya informationstorg där kunderna på ett enkelt sätt kan få veta mer om vilken effekt deras insatser får.


FAKTARUTA
Samarbetspartnern Återbruket är först ut i Uppsala med att bli Miljönärmärkt, en märkning som tagits fram av branchorganisationen Avfall Sverige för att uppmärksamma verksamheter som inspirerar till hållbar konsumtion.

De senaste 40 åren har avfallsmängden fördubblats i Sverige och i fjol lämnade den genomsnittlige svensken ifrån sig 461 kilo sopor. Om konsumtionen fortsätter på samma sätt kommer avfallsmängden att fördubblas en gång till under de närmaste 15 åren. Källa: Avfall Sverige

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).

Uppsala Vatten nysatsar på återanvändning. På återvinningscentralerna finns från och med nu utökade ytor där Uppsalaborna kan lämna sådant som är helt och rent. Personalen kommer att hjälpa till så att det som besökaren lämnar kommer till återanvändning. Nya informationstorg gör det enkelt att lära sig mer om att återanvända och återvinna.

Läs vidare »
Awuabqzgdwzz1ncbimjq

Uppsala Vattens årsredovisning 2014

Nyheter   •   Maj 04, 2015 16:03 CEST

Nu går det att ladda ner och beställa Uppsala Vattens årsredovisning för 2014. Här får du en inblick i bolagets verksamhetsår.

Media-no-image
Yyzytxbx1dmzhf8tpkta

Lukt och smak på dricksvattnet i södra Uppsala

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2015 14:05 CEST

Igår togs nya processteg i drift i Bäcklösa vattenverk för att ta bort perfluorerade ämnen i dricksvattnet och vid den typen av åtgärd är det standard att höja klorhalten. Förhöjd klorhalt kan medföra att dricksvattnet får förändrad lukt och smak.

Den förhöjda klorhalten har ingen påverkan på hälsan, men många kan känna att vattnet luktar och smakar annorlunda. Vattnet kan användas precis som vanligt.

- Den lukt och smak som uppstått på grund av klor kommer att avta över tid. I dagsläget vet vi inte exakt hur lång tid det kommer ta, säger Bertil Lustig, VA-chef på Uppsala Vatten.

Bäcklösa vattenverk förser den södra halvan av Uppsala med dricksvatten.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).

Igår togs nya processteg i drift i Bäcklösa vattenverk för att ta bort perfluorerade ämnen i dricksvattnet och vid den typen av åtgärd är det standard att höja klorhalten. Förhöjd klorhalt kan medföra att dricksvattnet får förändrad lukt och smak.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknadschef
  • terevzgbzfbzsa.fvdqaleryirgtwnkman@uppmsrxsamwlaggvaqovaftttenhz.se
  • 018-727 94 11
  • 076-1007546

Om Uppsala Vatten och Avfall

Hållbar utveckling vår mission

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall. Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annatfjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 190 anställda med en nettoomsättning på drygt 480 miljoner kronor (2015).

Adress

  • Uppsala Vatten och Avfall
  • Box 1444
  • 751 44 Uppsala
  • Vår hemsida