Awuabqzgdwzz1ncbimjq

Uppsala Vattens årsredovisning 2014

Nyheter   •   2015-05-04 16:03 CEST

Nu går det att ladda ner och beställa Uppsala Vattens årsredovisning för 2014. Här får du en inblick i bolagets verksamhetsår.

Media-no-image

Lukt och smak på dricksvattnet i södra Uppsala

Pressmeddelanden   •   2015-04-29 14:05 CEST

Igår togs nya processteg i drift i Bäcklösa vattenverk för att ta bort perfluorerade ämnen i dricksvattnet och vid den typen av åtgärd är det standard att höja klorhalten. Förhöjd klorhalt kan medföra att dricksvattnet får förändrad lukt och smak.

Den förhöjda klorhalten har ingen påverkan på hälsan, men många kan känna att vattnet luktar och smakar annorlunda. Vattnet kan användas precis som vanligt.

- Den lukt och smak som uppstått på grund av klor kommer att avta över tid. I dagsläget vet vi inte exakt hur lång tid det kommer ta, säger Bertil Lustig, VA-chef på Uppsala Vatten.

Bäcklösa vattenverk förser den södra halvan av Uppsala med dricksvatten.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).

Igår togs nya processteg i drift i Bäcklösa vattenverk för att ta bort perfluorerade ämnen i dricksvattnet och vid den typen av åtgärd är det standard att höja klorhalten. Förhöjd klorhalt kan medföra att dricksvattnet får förändrad lukt och smak.

Läs vidare »
Media-no-image

Uppsala värdstad för nationell dricksvattenkonferens

Nyheter   •   2015-04-14 15:13 CEST

Idag och imorgon hålls den tredje nationella dricksvattenkonferensen, den här gången i Uppsala. Temat för i år är dricksvattenrisker, och på plats för att diskutera och presentera aktuella projekt inom området finns forskare och verksamma inom dricksvattenproduktion från hela landet.

Konferensen, som hålls vartannat år, vänder sig till driftansvariga vid vattenverk, rådgivare och leverantörer till branschen samt forskare och myndigheter. Pågående projekt inom dricksvattenområdet kommer att presenteras, och aktuella frågor diskuteras. Syftet är att skapa en mötesplats för dricksvattenintressenter och forskare inom området.

Det är naturligtvis väldigt roligt och hedrande att konferensen hålls i Uppsala i år, säger Bertil Lustig, VA-chef på Uppsala Vatten. Dricksvattenförsörjningen är en av våra stora utmaningar i en allt växande stad, så det är alltid intressant att få byta erfarenheter med våra branschkollegor.

Idag och imorgon hålls den tredje nationella dricksvattenkonferensen, den här gången i Uppsala. Temat för i år är dricksvattenrisker, och på plats för att diskutera och presentera aktuella projekt inom området finns forskare och verksamma inom dricksvattenproduktion från hela landet.

Läs vidare »
6ci9cgzhznxwsj8ytajcw

Mer biogas på Uppsalas gator

Pressmeddelanden   •   2015-03-23 10:35 CET

Uppsala Vatten nysatsar, och styrelsen har under måndagen beslutat om en investering för att kunna ta emot mer matavfall och därmed kunna leverera mer biogas. Investeringar ska göras i en ny förbehandlingsanläggning och rötkammare till biogasanläggningen i Kungsängens gård.

Media-no-image

Uppsala Vatten inventerar fettavskiljare

Pressmeddelanden   •   2015-03-04 07:00 CET

Problem med fett i avloppsledningarna är något som har ökat genom åren, både i Sverige och ute i Europa. Det här är något som har märkts också i Uppsala. Därför satsar nu Uppsala Vatten på att lösa problemet, genom att inventera och besikta fettavskiljarna hos kommunens livsmedelsverksamheter.

– Stopp i ledningarna och andra driftproblem på grund av fett på ledningsnätet är ett ökande problem i kommunen, berättar Caroline Holm, utredningsingenjör på Uppsala Vatten. Fettet kommer både från hushåll och från livsmedelsverksamheter som saknar eller har bristfälliga fettavskiljare.

Fett som hälls ut i avloppsledningarna stelnar, och byggs på i lager på lager. Med tiden bildas proppar som kan orsaka stopp och översvämningar. De energirika avlagringarna i avloppsrören kan också sprida lukt och locka till sig råttor och andra skadedjur.

Sedan i oktober kan alla hushåll lämna in sitt överblivna fett på Uppsala Vattens återvinningscentraler, och nu har alltså turen kommit till livsmedelsverksamheterna att dra sitt strå till stacken.

– För att hindra att fett spolas ut på ledningsnätet ska livsmedelsverksamheter ha fettavskiljare installerade, berättar Caroline. Enligt lagstiftningen är fastighetsägare ansvariga att förhindra att fett från livsmedelsverksamheter kommer ut på ledningsnätet.

För att få en samlad bild och en gemensam bedömning av kommunens livsmedelsverksamheter och deras fetthantering har Uppsala Vatten nu inlett en inventering och funktionskontrollbesiktning av fettavskiljare. I ett första skede kontrolleras kommunägda fastigheter.

– Vid besöken kontrollerar vi att en fettavskiljare finns, om den är rätt dimensionerad, sköts på rätt sätt och fungerar som tänkt. Resultaten ska sammanställas under våren.

Arbetet med att inventera och följa upp kommunalägda fastigheter inleddes i slutet av februari och beräknas pågå till hösten 2015. Därefter planeras en inventering också för alla privata fastigheter i kommunen.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).

Problem med fett i avloppsledningarna är något som har ökat genom åren, både i Sverige och ute i Europa. Det här är något som har märkts också i Uppsala. Därför satsar nu Uppsala Vatten på att lösa problemet, genom att inventera och besikta fettavskiljarna hos kommunens livsmedelsverksamheter.

Läs vidare »
Media-no-image

Har Uppsalaborna blivit bättre på att ta hand om sitt vatten?

Pressmeddelanden   •   2015-02-17 07:00 CET

Hur bra koll har egentligen Uppsalaborna på vad man får och inte får spola ner i avloppet? Det är precis det som Uppsala Vatten vill ta reda på med en pågående telefonenkät.

Redan 2013 utfördes en enkät där man frågade Uppsalaborna om huruvida det är okej att spola ner ett antal olika föremål, och också om de själva gör det. Det man kunde se var att de tillfrågade överlag hade god kännedom om vad som får spolas ner i avloppet, men att förståelsen för hur mycket reningsverken egentligen klarar av var låg.

– Tre fjärdedelar av de tillfrågade visste till exempel att vattnet som spolas ner hamnar i reningsverket, men bara hälften var medvetna om att det nerspolade fortfarande påverkar miljön, säger Caroline. Saker som läkemedelsrester, silver från träningskläder och kemikalier från färg kan inte alltid renas bort i reningsverken, utan följer med det renade vattnet ut i vattendragen.

För att öka kunskapen och förståelsen om detta genomförde Uppsala Vatten under hösten 2014 en utvecklad version av informationskampanjen Varje droppe räknas. Nu inväntar man alltså svaren från årets telefonenkät, för att se om kampanjen ökade förståelsen.

– Resultaten får vi under våren, så just nu håller vi tummarna för en bättre svarsfrekvens och en superbra miljöförståelse från Uppsalaborna!

Det här hade Uppsalaborna bäst koll på:

Bindor och tamponger

Kondomer

Tops

Medicin

Färgrester och lösningsmedel

Det här slängde Uppsalaborna mest i avloppet:

Matrester och kaffesump

Matfett

Hushållspapper

Bomullstussar

Snus och fimpar

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).

Läs vidare »
Media-no-image

Uppsala Vatten bygger ny kretsloppspark

Pressmeddelanden   •   2015-02-13 07:30 CET

Uppsala Vatten planerar för att bygga en ny kretsloppspark i Gränbyområdet. Satsningen är en del i arbetet med att uppnå målet om ökad återanvändning i den nya renhållningsordningen.

I den nya renhållningsordningen, som antogs av kommunfullmäktige i maj förra året,finns ett effektmål om ökad återanvändning, och ett underliggande mål om att det senast 2018 ska finnas en kretsloppsfunktion på en återvinningscentral i Uppsala.

Kretsloppsparken blir i praktiken en stor marknadsplats där invånare förutom att lämna sitt avfall också kan lämna in en mängd olika produkter till återanvändning. Produkter som möbler och husgeråd – men också bygg- och rivningsavfall som sten, tegel, fönster, toaletter och handfat.

– Nu förverkligar vi Uppsala kommuns miljövision genom att sätta igång med planeringen av den nya återvinningscentralen med kretsloppspark. Parken skapar ett kretslopp med återanvändning av produkter och minimerandet av avfall, vilket ger en väldigt tydlig miljönytta, säger Maria Gardefjell, ordförande i styrelsen för Uppsala Vatten.

Uppsala Vattens styrelse fattade under torsdagen beslut om att godkänna ett markanvisningsavtal för byggandet av den nya parken. Avtalet är framtaget i samverkan med Uppsala kommun och efter att styrelsen godkänt avtalet går det vidare till kommunen för behandling i mark- och exploateringsutskottet.

Om Uppsala kommun också godkänner avtalet innebär det en gemensam målsättning att bygga en kretsloppspark och att man nu kommer att gå in i en fas av detaljutredningar och detaljplaneläggningar.

Den nya kretsloppsparken kommer att placeras väster om E4, norr om Bärbyleden, där Nyby övergår till Gränby.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).

Läs vidare »
Cazwjyf6sq5uo6f8x0bf

Hur ska Uppsalas sopor sorteras i framtiden?

Pressmeddelanden   •   2014-11-27 07:00 CET

Enligt den senaste regeringsförklaringen behöver avfallet minska och återvinningen öka. Ansvaret för insamlingen av avfall läggs därför hos kommunerna. Utifrån det förslaget utreder nu Uppsala Vatten hur vi ska arbeta med det nya, utökade insamlingssystemet i framtiden. Ska det se ut som idag eller kommer det att förändras?

D1djhxjmb12ugn9nct8z

Det är dags att förbättra kvaliteten på vårt avloppsvatten

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 06:00 CEST

Lika viktigt som det är att vi sorterar och slänger vårt avfall på rätt ställe är det att vi inte spolar ner fel saker i avloppet. Varje år spolas en mängd oönskade föremål och kemikalier ner i avloppsvattnet – något som orsakar stopp, översvämningar och miljöproblem.

D32yadicdruykerqsasm

Nu kan Uppsalas matfett återvinnas

Pressmeddelanden   •   2014-10-07 06:00 CEST

Nu tar Uppsala Vatten emot flytande matfett och -oljor på återvinningscentralerna. Fettet återvinns och går in i tillverkningen av nya produkter.

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknadschef
  • teresa.frykman@uppsalavatten.se
  • 018-727 94 11
  • 076-1007546

Om Uppsala Vatten och Avfall

Hållbar utveckling vår mission

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall. Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annatfjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).

Adress

  • Uppsala Vatten och Avfall
  • Box 1444
  • 751 44 Uppsala
  • Vår hemsida