Uppsala kommun tar nästa steg mot Uppsala spårväg

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 11:20 CET

Uppsala kommun har fattat beslut och Region Uppsala fattar beslut 18 december om att gemensamt ansöka om medel från staten för att bygga spårväg. Beslutet är en del av förberedelsearbetet inför det slutgiltiga beslutet 2021 om att bygga Uppsala spårväg. Utbyggnaden av spårväg är ett viktigt led i att möta ökande behov av att pendla inom den växande huvudstadsregionen där Uppsala ingår.

Uppsala kommun och Studiefrämjandet Kontakten i Gottsunda ingår partnerskap

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 08:00 CET

Uppsala kommun ingår en överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap med Studiefrämjandets verksamhet vid Kontakten i Gottsunda. Syftet med samarbetet är att stärka integrationsarbetet i stadsdelen.

– Vi ser partnerskapet som en möjlighet att få tillgång till nya perspektiv, idéer och former av insatser och sätt att lösa samhällsproblem, säger Ulrik Wärnsberg, arbetsmarknadsnämndens ordförande (S).

Överenskommelsen bygger på det långsiktiga samarbetet mellan parterna och ska resultera i väl fungerande lösningar där både Studiefrämjandet och Uppsala kommun vidareutvecklar sin roll och sina insatser i integrationsarbetet.

Inom ramen för överenskommelsen vill man bland annat stärka insatserna inom områden så som utveckling i svenska språket, samhällskunskap, vägar till arbete och utbildning, demokrati och delaktighet.

– Uppsala kommun behöver samverka med olika aktörer för att öka integrationen. Vi öppnar Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda Centrum och ser att partnerskapet med Studiefrämjandets verksamhet vid Kontakten i Gottsunda är ett viktigt steg i kommunens satsning på stadsdelen Gottsunda/Valsätra, säger Lena Winterbom, direktör för arbetsmarknadsförvaltningen.

Arbetsmarknadsnämnden står för ekonomiskt stöd och stöd till lokaler, eventuellt handledarstöd och utbildning samt utvärdering. Studiefrämjandet svarar för ekonomisk delfinansiering, frivilligt arbete, handledarstöd, utbildning, kunskaper och kompetenser, nätverk och utrustning.

Partnerskapet ska pågå under fyra år och ska utvecklas genom gemensam uppföljning, utvärdering och i gemensamma beslut.


För mer information

Ulrik Wärnsberg (S), ordförande i arbetsmarknadsnämnden
Telefon: 0730-798605
E-post: ulrik.warnsberg@pol.uppsala.se

Lena Winterbom, arbetsmarknadsdirektör
Telefon: 018-727 86 19
E-post: lena.winterbom@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se

Uppsala kommun ingår en överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap med Studiefrämjandets verksamhet vid Kontakten i Gottsunda. Syftet med samarbetet är att stärka integrationsarbetet i stadsdelen.

Läs vidare »

Gemensamt grepp på alla kommunala lokaler kan minska kostnader

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 07:57 CET

För första gången tar Uppsala kommun ett förvaltningsövergripande grepp på alla strategiska lokalförsörjningsplaner. Kommunstyrelsen godkände på onsdagen alla lokalförsörjningsplaner för kommunens bostäder, lokaler och anläggningar som de olika nämnderna tagit fram och beslutat om. Planerna sträcker sig fram till 2021 med en utblick mot 2025.

Uppsala är en av få kommuner i Sverige som har tagit ett så stort, gemensamt grepp över sina bostäder, lokaler och anläggningar. De strategiska lokalförsörjningsplanerna innehåller de åtgärder som nämnderna har bedömt behöver genomföras samt fortsatta utredningsbehov under de kommande åren. Det handlar bland annat om skolor, idrottsanläggningar, äldre- och omsorgsboenden och en utredning om nytt konstmuseum.

En viktig målsättning är att se till att kommunens lokaler samnyttjas i högsta möjliga grad för att minska lokalkostnaderna. Till exempel att klassrum ska kunna användas av föreningar på kvällstid, eller idrottshallar som på dagtid används av skolan, men på kvällstid och helger är tillgängliga för föreningar och allmänhet.

– Välfärden ska växa i takt med att Uppsala växer. Historiskt när vår kommun fått fler invånare har utbyggnaden av förskolor, äldreboenden och idrottsytor alltför ofta hamnat på efterkälke. Under de kommande 30 åren ska Uppsala växa med 60 000 bostäder. Nu höjer vi ambitionerna med ett samlat grepp för att se till så att välfärden utvecklas när behoven växer, säger Erik Pelling (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Förslagen på åtgärder som beskrivs i lokalförsörjningsplanerna, och de ekonomiska konsekvenser som de medför, utgår från mål och budget 2019–2021 och nämndernas verksamhetsplaner.

– Det ligger ett omfattande arbete bakom framtagandet av alla planer och det är många duktiga medarbetare som bidragit. Vår målsättning är att det ska underlätta arbetet med lokalförsörjningen och även göra det lättare för Uppsalaborna att skapa sig en bild av vilka lokaler vi har och vilka vi planerar för, Carl Ljunggren, fastighetschef.

För mer information

Erik Pelling (S), ordförande i kommunstyrelsen
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Carl Ljunggren, fastighetschef
Telefon: 018-727
E-post: carl.ljunggren@uppsalas.e

Presskontakt
Maria Hasselgren, presskommunikatör
Telefon:
018-727 65 27
E-post:
maria.hasselgren@uppsala.se

För första gången tar Uppsala kommun ett förvaltningsövergripande grepp på alla strategiska lokalförsörjningsplaner. Kommunstyrelsen godkände på onsdagen alla lokalförsörjningsplaner för kommunens bostäder, lokaler och anläggningar som de olika nämnderna tagit fram och beslutat om. Planerna sträcker sig fram till 2021 med en utblick mot 2025.

Läs vidare »

Utökat område för kommunala ordningsvakter

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 07:52 CET

Polisen beviljade i fredags ett visst utökat område för kommunala ordningsvakter i Uppsala kommun. Det gör det möjligt för kommunen att låta ordningsvakter verka inom ett större och mer sammanlänkat område i och med att det numera även omfattar Årummet längs med Fyrisån.

Uppsala kommun har fått tillstånd från polisen att utöka området, det så kallade LOV 3-området, med kommunala ordningsvakter för att upprätthålla ordning och säkerhet i Uppsala centrum. Delar av kommunens ansökan har beviljats vilket innebär att det befintliga området som kommunen har tillstånd för, utökas med båda sidor längs med Fyrisån. Kommunens ordningsvakter får därmed möjlighet att verka inom ett större område, se bifogad karta.

Enligt polisen är det med nuvarande lagstiftning inte möjligt att ge tillstånd för kommunala ordningsvakter inom hela det område som fanns med i kommunens ansökan.

– Tryggheten i Uppsala ska öka och vi står redo att vidta flera åtgärder för att lyckas. Därför är jag glad att polisen nu gett tillstånd för ett större patrulleringsområde men önskar såklart att de hade kunnat bevilja vår ansökan fullt ut. Ordningsvakternas arbete är uppskattat bland oss Uppsalabor och jag kommer att uppmana nästa regering att se över lagstiftningen så att vi kan trappa upp vårt trygghetsarbete ytterligare, säger Erik Pelling (S), ordförande i kommunstyrelsen.

I juni 2017 sökte kommunen första gången tillstånd för ordningsvakter i centrala Uppsala. Sedan juli samma år har stadens gator och torg patrullerats varje dag under eftermiddagar och kvällar. När tillståndet skulle förnyas under våren 2018 beviljades endast en begränsad del av det tidigare området. En ny ansökan lämnades då in med förstärkt argumentation. Det är den ansökan som nu beviljats till del, med innebörden att området utökas något igen.

Det nya tillståndet gäller från och med den 7 december 2018 till och med den 6 december 2020.

För mer information

Erik Pelling (S), ordförande kommunstyrelsen
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Anders Fridborg, säkerhetschef
Telefon: 070-856 21 36
E-post: anders.fridborg@uppsala.se

Presskontakt
Ulrika Borg, presskommunikatör
Telefon: 072-468 64 95

Polisen beviljade i fredags ett visst utökat område för kommunala ordningsvakter i Uppsala kommun. Det gör det möjligt för kommunen att låta ordningsvakter verka inom ett större och mer sammanlänkat område i och med att det numera även omfattar Årummet längs med Fyrisån.

Läs vidare »

PRESSINBJUDAN: Nya beslut om Uppsalapaketet

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 11:46 CET

Uppsala kommun och Region Uppsala fattar beslut om att ansöka om stadsmiljöavtal från staten för att få delfinansiering av bygge av Uppsala spårväg. Ansökan är del av det så kallade Uppsalapaketet, som innebär att stat, kommun och region delar på kostnaderna för en utbyggd järnväg och kollektivtrafik till och i Uppsala.

Vid pressträffen medverkar Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande och Stefan Olsson (M), ordförande i regionstyrelsen.

Datum 14 december
Tid 10.15-11.00
Plats Uppsalarummet, Stationsgatan 12


För mer information

Maria Hasselgren, presskommunikatör
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se

Uppsala kommun och Region Uppsala fattar beslut om att ansöka om stadsmiljöavtal från staten för att få delfinansiering av bygge av Uppsala spårväg. Ansökan är del av det så kallade Uppsalapaketet, som innebär att stat, kommun och region delar på kostnaderna för en utbyggd järnväg och kollektivtrafik till och i Uppsala.

Läs vidare »

Uppsala kommun har nått målet om 700 extratjänster

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 08:01 CET

Uppsala kommun har uppnått sitt mål om 700 extratjänster. En extratjänst är en arbetsmarknadspolitisk anställning och en väg in på arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa och nyanlända. Den får inte ersätta ordinarie tjänster.

Vi har nått vårt mål tack vare att satsningen varit förankrad och prioriterad inom hela kommunen. Alla förvaltningar har verkat för att kunna ta emot extratjänster. Vi har också ett bra samarbete med den fackliga organisationen Kommunal och Arbetsförmedlingen. Vårt nästa mål är att tillsammans verka för att extratjänster ska leda vidare till studier eller en anställning på den öppna arbetsmarknaden, säger Ulrik Wärnsberg (S), ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

Målet var att 700 personer skulle anställas fram till 31 december 2018 och det målet är nu nått. Det innebär att 700 personer har eller har haft extratjänst sedan januari 2016.

Det är Arbetsförmedlingen som anvisar och beslutar om extratjänster, men det är förvaltningarna som, via rekryteringsmässor, väljer vilka personer de tar emot.

– För att få rätt person på rätt plats är det viktigt och självklart att till exempel skolorna kunnat välja personer de vill ta emot på en extratjänst. Jag vet att det fungerat bra för de flesta och på många arbetsplatser är man tacksamma över hur de, som har extratjänster, bidrar till verksamheten, säger Lena Winterbom, arbetsmarknadsdirektör.

Inom kommunen är det framför allt utbildningsförvaltningen och äldreförvaltningen som tagit emot extratjänster. Mer än hälften av personerna med en extratjänst kombinerar sin tjänst med att studera på halvtid. Det kan exempelvis vara studier i svenska.

- Extratjänster är en fantastisk möjlighet för långtidsarbetslösa eller nyanlända att få bidra med sin kompetens på en arbetsplats, samt att få ett socialt sammanhang med kollegor. Många av de som haft en extratjänst har gått vidare till andra jobb, både inom kommunen men också till andra arbetsgivare. Nu satsar vi extra resurser för att ännu fler ska komma vidare till studier eller en ordinarie anställning, säger Emelie Preinitz, chef för Arbetsförmedlingen Uppsala Knivsta.

Anställningarna är på ett år, men för vissa kan tjänsten förlängas med ett år till. Förhoppningen är att extratjänsten är ett först steg till en anställning inom den ordinarie arbetsmarknaden.

Mer information finns på: https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-praktik/extratjanster/

Film om extratjänster i Uppsala kommun: https://youtu.be/uqHESTQjZKA


För mer information

Ulrik Wärnsberg (S), ordförande i arbetsmarknadsnämnden
Telefon: 018-727 69 05
E-post: ulrik.warnsberg@uppsala.se

Lena Winterbom, arbetsmarknadsdirektör
Telefon: 018-727 86 19
E-post: lena.winterbom@uppsala.se

Emelie Preinitz, arbetsförmedlingschef, Arbetsförmedlingen Uppsala Knivsta
Telefon: 010-487 32 60
E-post: emelie.preinitz@arbetsformedlingen.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon:
018-727 65 27
E-post:
maria.hasselgren@uppsala.se

Uppsala kommun har uppnått sitt mål om 700 extratjänster. En extratjänst är en arbetsmarknadspolitisk anställning och en väg in på arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa och nyanlända. Den får inte ersätta ordinarie tjänster.

Läs vidare »

Uppsala kommun deltar i forskningsprojektet Störningsfri stad

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2018 11:20 CET

Forskningsprojektet Störningsfri stad ska ta reda på hur samordnad byggtrafik kan bidra till förbättrad miljö. Projektet finansieras bland annag av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Uppsala kommun bidrar med tid och kunskap, så kallad inkind, från stadsbyggnadsförvaltningen.

Bakgrunden till projektet är den starka samhällsutvecklingen med många byggprojekt i främst stadsmiljö. Det innebär att behovet av transporter ökar samtidigt som möjligheten för stora bilar att ta sig fram i trafiken blir begränsad. Orsaken är avsaknad av överblick över trafikbelastning, brist på koordination av transporterna och mellan myndigheter, byggföretag och byggprojekt.

Syftet med forskningsprojektet Störningsfri stad är att utveckla ett planeringssystem som med hjälp av interaktiv visualisering, ska kunna beräkna trafikflöden och trafikdata, till exempel ljudnivåer. Systemet ska vara ett  beslutsstöd för kommuner och beställare när man tar fram genomförandeplaner och trafikanordningsplaner.

Tanken är att det ska leda till ökad framkomlighet i trafiken, och att staden ska fortsätta vara attraktiv att bo, besöka och arbeta i även under perioder när många byggen pågår samtidigt. 

Projektet Störningsfri Stad löper under tre år och har beviljats medel på 4,9 miljoner kronor från Vinnovas ”Innovationer för ett hållbart samhälle – 2018”. Resten är inkindbidrag från deltagande parter, bland andra Uppsala kommun, som har ett samarbete med andra deltagare i projektet.

Uppsala kommun utsågs 2018 till årets klimatstad, och vann även den globala utmärkelsen som årets klimatstad i WWF:s internationella stadsutmaning One Planet City Challenge. Uppsala tilldelades utmärkelsen tack vare ett ambitiöst arbete med breda samhällsövergripande satsningar och ett starkt fokus på hållbara transporter. 

I Uppsala invigdes ett bygglogistikcenter i mars 2018 för samordna transporter till kommunens byggprojekt. Syftet med Uppsala bygglogistikcenter är att genom ökad samordning minska och effektivisera antalet transporter inom staden.

För mer information

Catharina Danckwardt-Lillieström, verksamhetsansvarig Uppsala bygglogistikcenter
Telefon: 018-727 83 70
E-post: catharina.danckwardt-lilliestrom@uppsala.se

Presskontakt
Louise Holck-Clausen, kommunikatör
Telefon: 018-727 65 59
E-post: louise.holck-clausen@uppsala.se

Forskningsprojektet Störningsfri stad ska ta reda på hur samordnad byggtrafik kan bidra till förbättrad miljö. Projektet finansieras bland annat av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Uppsala kommun bidrar med tid och kunskap, så kallad inkind, från stadsbyggnadsförvaltningen.

Läs vidare »

Uppsala kommun avvecklar vård- och omsorgsboendet Tavastehus

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 17:13 CET

Äldrenämnden har i dag fattat beslut om att avveckla vård- och omsorgsboendet Tavastehus i Ekeby inför att avtalet med Ansvar & Omsorg löper ut 2019. Anledningen är dels att lokalerna inte är tillräckligt ändamålsenliga för vård av äldre personer med demenssjukdom, dels att storleken på verksamheten försvårar möjligheterna att bedriva verksamheten ekonomiskt hållbart.

Uppsala kommun har sedan har sedan något år tillbaka ett överskott på demensvårdsplatser. Lokalerna på Tavastehus är inte tillräckligt ändamålsenliga för vård av äldre personer med demenssjukdom. Verksamheten är liten och uppdelad på två våningsplan, vilket blir extra personalkrävande och kostnadsdrivande. Tavastehus har endast 15 vårdplatser för vård av personer med demenssjukdom. 

– Vi har ett överskott av demensvårdplatser samtidigt som verksamheten vid Tavastehus är för liten för att bära sina kostnader. Det är inte ekonomiskt hållbart för kommunen och därför måste vi tyvärr avveckla verksamheten. Kommunen kommer att ge information och stöd åt anhöriga och försöka göra flytten till nya boenden så smidig som möjligt för brukarna, säger Monica Östman (S), ordförande i äldrenämnden.

De boende kommer att flytta ut från Tavastehus successivt och flytten beräknas vara klar till den 31 maj 2019. 

Äldreförvaltningen kommer att bjuda in anhöriga och brukare till ett informationstillfälle den 10 december för att ge information om vad flytten innebär och vilka andra demensboenden som brukarna kan söka plats vid. Äldreförvaltningens biståndshandläggare kommer att vara ett stöd inför valet av boende.

Fastigheten kommer sedan att föras över till omsorgsförvaltningen som har stora behov av nya lokaler. Omsorgsförvaltningen bedömer lokalerna som lämpliga för sin verksamhet. Eventuellt kan viss ombyggnad behöva göras innan lokalerna tas i bruk.

För mer information

Jesper Kyrk, avdelningschef avtal och marknad
Telefon: 018-727 65 18
E-post: jesper.kyrk@uppsala.se

Monica Östman, (S) ordförande i äldrenämnden,
Telefon: 070-655 40 41
E-post: monica.ostman@pol.uppsala.se

Presskontakt
Ulrika Borg, presskommunikatör
Telefon: 072-468 64 95 

Äldrenämnden har i dag fattat beslut om att avveckla vård- och omsorgsboendet Tavastehus i Ekeby inför att avtalet med Ansvar & Omsorg löper ut 2019. Anledningen är dels att lokalerna inte är tillräckligt ändamålsenliga för vård av äldre personer med demenssjukdom, dels att storleken på verksamheten försvårar möjligheterna att bedriva verksamheten ekonomiskt hållbart.

Läs vidare »

Uppsala kommun och universitet satsar på elever med särskild begåvning

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 08:16 CET

För att möta behoven hos elever med särskild begåvning gör Uppsala kommun och Uppsala universitet en gemensam satsning på ”Framtidsklubben GRO”. Klubben vänder sig till elever med särskild begåvning som tycker om att diskutera och analysera på djupet. Bland annat tas hållbar teknikutveckling, demokrati och rättvisa upp. Deltagandet är kostnadsfritt och anmälan görs av vårdnadshavare senast 19 december.

- Alla Uppsalas elever ska utmanas i sitt lärande. Barn med särskild begåvning hamnar tyvärr ofta i skymundan. Vi måste jobba för att både se till så att ingen elev lämnas efter i skolan och att de som behöver extra stora utmaningar får det, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Framtidsklubben GRO startar i slutet av januari och riktar sig till elever i årskurs 4-9 med särskild begåvning, som kan behöva extra stimulans för att klara av skolan på ett bra sätt. GRO tar upp frågor som hållbar teknikutveckling, framtidens matkonsumtion, klimatförändringar, smart användning av naturresurser, demokrati och rättvisa. Totalt 60 elever får chansen att behandla dessa frågor och utvecklas genom olika övningar, diskussioner, workshops, rollspel och interaktiva föreläsningar.

– Svensk skola driver ett omfattande arbete för att möta elever som behöver anpassningar för att lyckas med studierna, till exempel elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Men även elever med en särskild begåvning kan, paradoxalt, ha svårt att klara av skolan och behöver stimulans för att inte att bli uttråkade och riskera att misslyckas med skolan, säger Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör.

Tidigare i år beslutade utbildningsnämnden därför att göra en satsning på elever med särskild begåvning. Satsningen innebär dels fortbildningsinsatser för lärare på grundskolan, dels aktiviteter riktade till elever. Framtidsklubben ärett samarbete mellan Uppsala kommun och Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, CEMUS, vid Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

– Det här är ett spännande samarbete för oss där vi kan utforska nya sätt att utveckla vår studentledda modell för utbildning för hållbar utveckling. Att arbeta med yngre åldrar är centralt när det kommer till hållbar utveckling, där finns en enorm förändringskraft! säger Sanna Gunnarsson, samverkansansvarig på CEMUS.

Träffarna som leds av kursledare och studenter från CEMUS och lärarutbildningen kommer att äga rum varannan vecka med start i vecka 5, 2019. På onsdagar för elever i årskurs 4-6 och på torsdagar för elever i årskurs 7-9. Senaste dag för anmälan är den 19 december.

Det finns ingen allmän definition av särskild begåvning så pedagogerna, som ska hjälpa till med att tipsa vårdnadshavarna om GRO, har i stället fått frågan om de har någon elev som tycker om att vända och vrida på tankar, och analysera på djupet. Någon som ligger före sina jämnåriga intellektuellt och skulle uppskatta att få träffa andra med liknande intresse av att ta sig an komplexa problem.

https://konsultativtstod.uppsala.se/vara-verksamheter/sarskilt-begavade/

För mer information

Markus Berjlund, samordnare
Telefon: 018-727 46 80
E-post: markus.berjlund@uppsala.se

Sanna Gunnarsson, samverkansansvarig, CEMUS
Telefon: 018-471 72 94
E-post:sanna.gunnarsson@cemus.uu.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, presskommunikatör
Telefon: 018-727 65 27
E-post:
maria.hasselgren@uppsala.se

För att möta behoven hos elever med särskild begåvning gör Uppsala kommun och Uppsala universitet en gemensam satsning på ”Framtidsklubben GRO”. Klubben vänder sig till elever med särskild begåvning som tycker om att diskutera och analysera på djupet.Bland annat tas hållbar teknikutveckling, demokrati och rättvisa upp. Deltagandet är gratis och anmälan görs av vårdnadshavare senast 19 december.

Läs vidare »

Invigning - Offentlig konst och mänskliga rättigheter

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2018 13:00 CET

Måndagen den 10 december klockan 18:00 invigs Michel Östlunds tillfälliga konstverk "Rätten till liv" i Odinslund av Peter Gustavsson, kulturnämndens ordförande.

Medverkar gör även Sten Bernhardsson, kulturdirektör, och Anna Ehn, chef för offentlig konst, som för samtal med konstnären Michel Östlund om konstprojektet. Invigningen avslutas med ett specialskrivet musikstycke med konstverket som instrument, detta under ledning av Thomas Ohlsson på Uppsala kulturskola. Därefter sker en guidad visning av flera utomhuskonstverk på temat offentlig konst och mänskliga rättigheter klockan 18:30.

– Den offentliga konsten ger oss möjligheter att reflektera tillsammans som samhälle, utan att alltid peka ut självklara svar. Uppsalakonstnären Michel Östlunds verk ”Rätten till liv” väcker angelägna frågor i vår samtid. Utgångspunkten är FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och vårt gemensamma ansvar för att de ska gälla lika för alla. Placeringen av detta tillfälliga verk mitt i stadens historiska kärna visar på angelägenheten av allas vårt arbete för ett tryggt samhälle fritt från våld, säger Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden.

"Rätten till liv" vill betona den tredje paragrafen i Förenta nationernas konvention för de mänskliga rättigheterna - ”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”. Konstverket hedrar de människor som mist livet i dödsskjutningar i Sverige 2017 och väcker frågor om hur vi kan motverka meningslöst våld.

Hur kan kulturen ha en viktig roll för att vi tillsammans ska kunna skapa ett tryggare och mänskligare samhälle? Med mer konst i offentligheten där vi alla har rätt att vistas, får vi ett mänskligare klimat, ett tryggare och mer omhändertaget livsrum. I Rätten till liv har allt ställts på sin spets - hur kan vi prata med varandra om svåra saker, om våld som aldrig ens ska nå vårt samhälle?

Konstverket visas i Odinslund den 5 december till den 20 december. Skulpturen har tillkommit på uppdrag av föreningen The Global Village och visas här i samarbete med Uppsala universitet. Den har tidigare visats under Järvaveckan och Almedalsveckan samt under valet på Raoul Wallenbergs plats i Stockholm

För mer information

Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden
Telefon: 070-638 10 75
E-post: peter.gustavsson@pol.uppsala.se

Anna Ehn, chef Offentlig konst, Uppsala kommun
Telefon: 018-727 86 80
Epost: anna.ehn@uppsala.se

Presskontakt
Ulrika Borg, presskommunikatör
Telefon: 072-468 64 95
E-post: ulrika.borg@uppsala.se

Måndagen den 10 december klockan 18:00 invigs Michel Östlunds tillfälliga konstverk Rätten till liv i Odinslund av Peter Gustavsson, kulturnämndens ordförande.

Läs vidare »

Om Uppsala kommun

Uppsala kommun

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 200 000 personer. Storstadens breda utbud av butiker, restauranger, konserter, teaterföreställningar och andra evenemang finns här. Kulturskatter och påminnelser om de många författare, konstnärer och vetenskapsmän som verkat här finns överallt. Några av de kända personer som har bott och verkat i Uppsala är Carl von Linné, Ingmar Bergman och Bror Hjorth. Nutida kändisar som bott här är till exempel sångerskan Veronica Maggio, kocken Marcus Aujalay och Skypegrundaren Niklas Zennström.

Uppsala är en av världens mest framstående vetenskapliga städer. Här finns två högt rankade universitet, som har drygt 40 000 studenter och forskare, samt regionsjukhuset Akademiska sjukhuset med 8 000 anställda. Tillsammans skapar det en god grund för avancerad forskning som har lett till en rad företag inom bland annat biomedicin och informationsteknologi.

Uppsala: välkommen hit, välkommen hem!

Adress

  • Uppsala kommun
  • Uppsala kommun
  • 753 75 Uppsala
  • Sverige