Media no image

​Bron vid Kungsängsesplanaden ska heta Tullgarnsbron

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2017 10:00 CET

Uppsala kommun fattade den 15 december beslut om att den nya bro som ska byggas över Fyrisån får namnet Tullgarnsbron. Namnet Tullgarn har förekommit i området sedan 1870-talet och vid det östra brofästet ligger Tullgarnsparken.

En ny, öppningsbar bro för biltrafik och gång- och cykeltrafik ska byggas i höjd med Kungsängsesplanaden. Bron ingår i den nya detaljplan som omfattar vägen från Sjukhusvägen, över Fyrisån via Kungsängsesplanaden fram till Kungsgatan, och ska i nästa steg ut på granskning innan den godkänns.

– Det här är ett gammalt område som blir en viktig länk i framtidens växande Uppsala, och det är naturligt att knyta an till dess historia. Att ge bron namnet Tullgarnsbron var därför självklart, säger Jan Ask (S), ordförande i namngivningsnämnden.

I samband med att stadsdelen Kungsängen byggs ut behöver centrala staden avlastas från trafik. Den nya bron, som blir en helt ny förbindelse mellan Kungsängsesplanaden och Sjukhusvägen, förväntas lösa en del av de trängsel- och miljöproblem som idag finns vid Islandsbron.

För mer information

Jan Ask (S), ordförande i namngivningsnämnden
Telefon: 076-025 27 00
E-post: jan.ask@pol.uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27

Uppsala kommun fattade den 15 december beslut om att den nya bro som ska byggas över Fyrisån får namnet Tullgarnsbron. Namnet Tullgarn har förekommit i området sedan 1870-talet och vid det östra brofästet ligger Tullgarnsparken.

Läs vidare »
Media no image

Överenskommelse tryggar så att svårt sjuka barn kan vårdas hemma

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 14:08 CET

Omsorgsnämnden beslutade på torsdagen om en överenskommelse mellan Region Uppsala och Uppsala kommun. Överenskommelsen går ut på att säkerställa att barn som beviljats assistans får de vårdinsatser som bedöms som egenvård i hemmet när de skrivs ut från sjukhuset.

Ett antal domar i Högsta förvaltningsdomstolen de senaste åren har resulterat i att Försäkringskassan ändrat sin bedömning när det gäller vilka behov som ger rätt till personlig assistans. Tidigare har till exempel andningshjälp och sondmatning inrymts i personlig assistans och inkluderats i assistanstiden. Enligt den nya praxisen tillhör detta inte de grundläggande behoven utan bedöms som egenvård. En grupp som drabbats av detta är svårt sjuka barn med omfattande vårdbehov. Under året har detta inneburit en förvirring kring ansvar och medfört att barn varit hänvisade till långa vistelser på sjukhus.

Region Uppsala och Uppsala kommun har nu kommit överens om att ta ett gemensamt ansvar för dessa barn och deras familjer. Överenskommelsen innefattar både ett gemensamt arbetssätt och ekonomisk fördelning. I praktiken innebär det att Region Uppsala och Uppsala kommun delar på kostnaden för barnens omsorg och vård.

– Genom den här överenskommelsen ser vi till att svårt sjuka barn får vård och omsorg i en trygg hemmiljö.Det gläder mig att vi genom samarbete med Region Uppsala förbättrar situationen för de barn och familjer som tidigare farit illa, säger Eva Christiernin (S), ordförande i omsorgsnämnden.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Överenskommelsen mellan Region Uppsala och kommunerna gäller som längst till och med 2019.

– Nu går Region Uppsala tillsammans med Uppsala kommun fram med ett samarbete där vi i avvaktan på att staten gör nödvändiga förändringar av lagstiftningen ser till att lösa den besvärliga situationen för de drabbade familjerna, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande i sjukhusstyrelsen.

Överenskommelsen gäller 1 januari 2017–31 december 2019.

Förklaringar
LSS –
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Personlig assistans är en av tio stödinsatser inom ramen för LSS.

Grundläggande behov – till grundläggande behov för assistans enligt LSS räknas personlig hygien, måltider, klä av och på sig, kommunicera med andra och annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om personen med funktionsnedsättning.

Egenvård – den medicinering eller annan hälso- och sjukvårdsåtgärd som en person bedöms kunna göra på egen hand eller med hjälp av anhörig. Bedömningen görs av läkare eller annan legitimerad personal. Egenvård ingår inte i assistans och är heller inte hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL.

Mer information

Eva Christiernin, (S) ordförande i omsorgsnämnden, Uppsala kommun
Telefon: 070-438 88 35
E-post: eva.christiernin@pol.uppsala.se

Vivianne Macdisi (S), ordförande i sjukhusstyrelsen, Region Uppsala
Telefon:
070-890 81 55
E-post:
vivianne.macdisi@regionuppsala.se

Susanne Söderberg, samordningschef, Uppsala kommun
Telefon:
018-727 14 23
E-post: susanne.soderberg@uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson, pressansvarig
Telefon: 070-821 68 50

Omsorgsnämnden beslutade på torsdagen 15 december om en överenskommelse mellan Region Uppsala och Uppsala kommun. Överenskommelsen går ut på att säkerställa att barn som beviljats assistans får de vårdinsatser som bedöms som egenvård i hemmet när de skrivs ut från sjukhuset.

Läs vidare »
Qqgemkcgdnughwmzsbqb

Succé för kommunens bygglovsbil

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 10:07 CET

Närmare 200 personer tog chansen att träffa bygglovshandläggarna för att få tips och råd när bygglovsbilen under hösten gjorde sin första turné. Initiativet har målet att underlätta framför allt för de som bor på landsbygden inför en bygglovsansökan.

Media no image

Uppsala kommun ökar föreningsbidraget med fem miljoner

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 08:45 CET

Uppsala kommun har beslutat att öka föreningsbidraget till idrotts- och fritidsföreningar med fem miljoner kronor. Satsningen är ett steg för att skapa mer rättvis och jämställd bidragsfördelning mellan de föreningar som hyr kommunala anläggningar och de föreningar som har en egen anläggning.

Tre av de fem miljonerna ska läggas på ökat driftsstöd för anläggningar. De övriga två miljonerna ska gå till att jämna ut fördelningen av ekonomiska medel mellan idrottsföreningar och andra fritidsföreningar. Föreningar som har aktiviteter mer sällan men under ett längre tidsspann kommer att stöttas mer rättvist.

– Vi ökar det ekonomiska stödet för alla barn- och unga som vill ha en aktiv fritid i Uppsala. Särskilt viktigt är det att skapa mer rättvisa förhållanden för de som arbetar hårt med att driva sin egen anläggning genom att fördubbla taket för deras ersättningar, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

Detta görs dels genom ökat verksamhetsstöd dels genom att driftsstöd för anläggningar höjs från 30 procent med ett tak på 350 000 kronor till 60 procent med ett tak på 700 000 kronor.

Under 2018 ska kommunens förhållningssätt till samverkan med elitidrotten i kommunen utredas, där ingår även ett nytt regelverk kring elitstöd till föreningar som bedriver elitverksamhet. Senast den 30 november 2018 ska stadsbyggnadsförvaltningen presentera ett förslag till regelverk för elitidrottsstöd.

För mer information

Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden
Telefon: 018- 727 13 15
E-post: rickard.malmstrom@uppsala.se

Ewa Wennmark, fritidsstrateg
Telefon: 018:727 15 84
E-post: ewa.wennmark@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27

Uppsala kommun har beslutat att öka föreningsbidraget till idrotts- och fritidsföreningar med fem miljoner kronor. Satsningen är ett steg för att skapa mer rättvis och jämställd bidragsfördelning mellan de föreningar som hyr kommunala anläggningar och de föreningar som har en egen anläggning.

Läs vidare »
Ykbakhxmbdw42y3zu0k1

Carina Juhlin fortsätter som direktör för äldreförvaltningen

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 09:15 CET

Carina Juhlin anställs som direktör för äldreförvaltningen. Hon fortsätter därmed i den roll som hon haft som tillförordnad direktör sedan 1 oktober 2017. Det beslutade kommunstyrelsen på sitt möte på onsdagen.

Media no image

Äldreombudsmannen blir kvar

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 16:15 CET

Kommunstyrelsen har beslutat att äldreombudsmannen blir kvar. I oktober föreslog äldrenämnden att äldreombudsmannen skulle omvandlas till ombud för Äldrevänlig stad och det finns inte något som hindrar att äldreombudsmannen knyts nära det förbättringsarbetet.

Kommunstyrelsen anser att äldreombudsmannen fortfarande fyller en viktig funktion inom kommunens äldrepolitik. Äldreombudsmannen blir därför kvar och ska främst fortsätta att informera och vägleda enskilda äldre samt ge kommunen kunskap om hur Uppsala som samhälle ska bli mer äldrevänligt.

– Vi har lyssnat på kommunens äldre invånare och förstått att de vill ha kvar ett fristående ombud. Därför har vi beslutat att behålla äldreombudsmannen. Särskilt viktigt är det att äldreombudsmannen har fortsatt kontakt med enskilda och kan företräda äldre, säger Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för äldrefrågor.

Äldreombudsmannen ska verka för att alla äldre i Uppsala kan leva ett så självständigt och värdigt liv som möjligt. Kommunen arbetar sedan 2016 genom Världshälsoorganisationens (WHO:s) nätverk Äldrevänlig stad för att utveckla en socialt och ekonomiskt hållbar strategi i äldrefrågorna. Äldrenämnden föreslog i oktober att äldreombudsmannen skulle omvandlas till ombud och förstärka det arbetet. Motiveringen var att kommunens organisation och arbetssätt för äldrevård har förändrats sedan äldreombudsmannen inrättades 2001. Satsningar har genomförts för att förbättra arbetet i linje med äldreombudsmannens uppdrag.

Även om äldreombudsmannen blir kvar kan uppdraget delvis förändras, eftersom det sedan 2001 finns funktioner som fyller ett liknande behov. Att svara på frågor från enskilda äldre, kunna ta emot klagomål och ge allmän information till Uppsalas äldre kan hanteras av till exempel Seniorguide Uppsala, Anhörigcentrum och förvaltningens uppsökande verksamhet.

För mer information

Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för äldrefrågor
Telefon
: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Presskontakt
Susanne Järved, pressansvarig
Telefon: 018-727 18 78
E-post: susanne.jarved@uppsala.se

Kommunstyrelsen har beslutat att äldreombudsmannen blir kvar. I oktober föreslog äldrenämnden att äldreombudsmannen skulle omvandlas till ombud för Äldrevänlig stad och det finns inte något som hindrar att äldreombudsmannen knyts nära det förbättringsarbetet.

Läs vidare »
Imacysy5hj4eizekpzwe

Jälla blir ekologiskt lantbruk

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 15:45 CET

Lantbruket vid kommunens naturbruksutbildning vid Uppsala yrkesgymnasium Jälla kommer att ställas om till ekologisk produktion. Verksamheten kommer att bli certifierad mjölk- och nötköttsproduktion, lammproduktion och växtodling. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagens sammanträde. De livsmedel som produceras vid Jälla kommer bland annat att kunna serveras i kommunens skolmatsalar.

Media no image

Fler förskolor ska byggas i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 12:16 CET

Tre ytterligare förskolor utöver de tidigare 13 planerade ingår i den reviderade lokalförsörjningsplan för förskolor och skolor som Uppsala kommun presenterade vid en pressträff i dag. Kommunen har brutit ned det samlade behovet av skolplatser på respektive stads- och kommundel. Det ger en tydligare bild av var man behöver säkerställa fler förskole- och skolplatser.

Fram till år 2021 behövs 4 000 fler platser i grundskolan och 2 000 fler i förskolan än i dag. När kommunen nu har brutit ned behoven på stads- och kommundelar blir det lättare att planera i vilken takt och var utbyggnaden av förskolor och skolor ska göras. Behovet av förskolor har ökat, och tre ytterligare förskolor utöver de tidigare planerade tretton ska byggas i Fullerö Hage, Kapellgärdet och Rosendal.

– För mig är det viktigt att barn ska kunna gå i bra förskolor och skolor nära där de bor. Med den här planen får vi bättre förutsättningar att skapa rätt antal platser där de behövs och underlätta vardagspusslet för alla Uppsalas barnfamiljer, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Behovet av förskolor och skolor ökar i takt med att Uppsala växer och nya stadsdelar tar form. Det är viktigt för kommunen att ha god framförhållning och därför revideras lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler varje år.

– I takt med att vår kommun växer behöver vi också bygga fler förskolor och skolor. Just nu finns ett särskilt stort behov av grundskoleplatser i centrala Uppsala. Därför är jag glad över att både Tiundaskolan och Lindbacken blir klara till hösten 2018 och att vi om ett år kan ta Brantingsskolan i anspråk. Om mindre än två år kommer vi att ha täckt en stor del av behoven i centrala staden, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

I grundskolan skapas 4 000 skolplatser fram till år 2021 för att de 2 300 fler barn och ungdomar som behöver skolplats 2021 jämfört med i år ska ha en skola att gå till. För att täcka behovet ska fyra helt nya grundskolor byggas och sju renoveras och utökas. Den nya Tiundaskolan, med plats för 900 elever, tas i bruk hösten 2018. Då ska även skolan i Lindbacken vara klar. Utöver det ingår i planen bland annat att Rosendal ska få en ny grundskola till 2020 och att Flogstaskolan ska byggas ut för 295 elever, vilket ska vara klart 2021. Renoveringen och utbyggnaden av Brantingsskolan ska kunna vara klar hösten 2020.

Fyra miljarder är investeringskostnaden för förskolor och skolor fram till 2021. Finansieringen ska rymmas inom ramen för kommunens ekonomi.

För mer information

Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden
Telefon: 018-727 13 51
E-post: caroline.hoffstedt@uppsala.se

Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27

Tre ytterligare förskolor utöver de tidigare 13 planerade ingår i den reviderade lokalförsörjningsplan för förskolor och skolor som Uppsala kommun presenterade vid en pressträff i dag. Kommunen har brutit ned det samlade behovet av skolplatser på respektive stads- och kommundel. Det ger en tydligare bild av var man behöver säkerställa fler förskole- och skolplatser.

Läs vidare »
Media no image

PRESSINBJUDAN: Reviderad lokalförsörjningsplan för förskolor och skolor

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 11:39 CET

Uppsala kommun presenterar den reviderade lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler. Den förra planen presenterades i våras och i den plan, som nu presenteras, kan kommunen visa den planerade utbyggnaden per kommundel och stadsdelPlanen omfattar i första hand åren 2018-2020 men blickar även fram mot 2030.

Deltar gör Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden och Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden och tjänstepersoner från Uppsala kommun.

Pressträffen ordnas i lokaler i den nya Tiundaskolan. Vi samlas 9.20 på Sibyllegatan 8 för att gemensamt gå till lokalen.

Datum 13 december
Tid 9.30-10.30
Plats Tiundaskolan, Sibyllegatan 8

För mer information

Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 072-569 38 79

​Uppsala kommun presenterar den reviderade lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler. Den förra planen presenterades i våras och i den plan, som nu presenteras, kan kommunen visa den planerade utbyggnaden per kommundel och stadsdel. Planen omfattar i första hand åren 2018-2020 men blickar även fram mot 2030.

Läs vidare »
Media no image

Fler ska få utbildning och arbete snabbare

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 11:15 CET

Uppsala kommun har fattat beslut om ett arbetsmarknadspolitiskt program med handlingsplan, för att snabbare få arbetslösa i arbete och bidra till en bättre matchning och kompetensförsörjning genom vuxenutbildningen.

Några konkreta mål med Uppsala kommuns nya arbetsmarknadspolitik är att få utomeuropeiskt födda kvinnor i arbete och påskynda etablering på arbetsmarknaden av nyanlända. Kommunen ska även undersöka om det går att genomföra ett traineeprogram för nyanlända akademiker.

– Vi måste se till att personer som står utanför arbetsmarknaden blir anställningsbara och kommer i arbete. I dag satsar vi bland annat på 700 extratjänster och ett lokalt kunskapslyft med fler vuxenutbildningsplatser. För att få ner arbetslösheten ytterligare behöver vi dock förstärka insatserna, särskilt mot långtidsarbetslösa och nyanlända, säger kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S).

Arbetslösheten är låg i Uppsala, jämfört med andra kommuner i liknande storlek. Ändå finns det vissa grupper som fortfarande hamnar utanför arbetsmarknaden.

– Genom att jobba tillsammans med fler aktörer ska Uppsala kommun lyckas matcha personer med den lokala arbetsmarknaden. Vi vill utveckla vårt lokala kunskapslyft ytterligare och undersöka möjligheten att skapa ett nätverk för yrkeshögskolan tillsammans med Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, säger Ulrik Wärnsberg (S), arbetsmarknadsnämndens ordförande.

Kommunen har i en särskild handlingsplan konkretiserat vad som behöver göras, vad som ska prioriteras, hur ansvar ska fördelas och hur arbete ska följas upp. För att utveckla en hållbar och aktiv arbetsmarknadspolitik har fyra områden identifierats och lyfts:

  • stöd till egen försörjning
  • stöd utifrån individens förutsättningar och behov
  • kompetensförsörjning
  • Uppsala kommuns arbetsgivaransvar.

Det övergripande ansvaret för arbetsmarknads- och sysselsättningspolitik ligger på staten. Kommunens roll är att komplettera och att ansvara för att alla invånare har en skälig levnadsnivå.

Läs det arbetsmarknadspolitiska programmet.

För mer information

Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 018-727 13 34

Ulrik Wärnsberg (S), ordförande i arbetsmarknadsnämnden
Telefon: 073-079 86 05
E-post: ulrik.warnsberg@pol.uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson, pressansvarig
Telefon:
070-821 68 50

Uppsala kommun har fattat beslut om ett arbetsmarknadspolitiskt program med handlingsplan, för att snabbare få arbetslösa i arbete och bidra till en bättre matchning och kompetensförsörjning genom vuxenutbildningen.

Läs vidare »

Om Uppsala kommun

Uppsala kommun

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 200 000 personer. Storstadens breda utbud av butiker, restauranger, konserter, teaterföreställningar och andra evenemang finns här. Kulturskatter och påminnelser om de många författare, konstnärer och vetenskapsmän som verkat här finns överallt. Några av de kända personer som har bott och verkat i Uppsala är Carl von Linné, Ingmar Bergman och Bror Hjorth. Nutida kändisar som bott här är till exempel sångerskan Veronica Maggio, kocken Marcus Aujalay och Skypegrundaren Niklas Zennström.

Uppsala är en av världens mest framstående vetenskapliga städer. Här finns två högt rankade universitet, som har drygt 40 000 studenter och forskare, samt regionsjukhuset Akademiska sjukhuset med 8 000 anställda. Tillsammans skapar det en god grund för avancerad forskning som har lett till en rad företag inom bland annat biomedicin och informationsteknologi.

Uppsala: välkommen hit, välkommen hem!

Adress

  • Uppsala kommun
  • Uppsala kommun
  • 753 75 Uppsala
  • Sverige