Extraspåret ger sköra äldre ett bättre akut omhändertagande

Pressmeddelanden   •   Jul 18, 2018 09:06 CEST

Varje år besöker ungefär 17000 äldre personer akutmottagningen på Universitetssjukhuset Örebro. De som är över 75 år utgör cirka 30 procent av det totala antalet besökare, många av dem med komplex sjukdomsbild. Nu inleds ett forskningsprojekt som ska säkerställa den sköra patientgruppens omhändertagande.

Diagnostiskt centrum – mottagning för patienter med diffusa och allvarliga symtom

Pressmeddelanden   •   Jul 16, 2018 08:00 CEST

En svår utmaning för vården är patienter som har diffusa symtom, som inte kan härledas till något speciellt organ eller kroppsdel. För två år sedan startade Diagnostiskt centrum på Universitetssjukhuset Örebro. Hit remitteras patienter från hela länet med ”allvarliga ospecifika symtom” som kan bero på cancer eller någon annan allvarlig sjukdom.

Ha-koll! Metod för personer med nedsatt tidshantering

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2018 08:00 CEST

Att hålla tiden, veta när man ska skynda sig, planera hur saker ska genomföras, komma upp på morgonen, komma i säng på kvällen och inte skjuta upp saker. Det är självklara saker för att fungera i ett modernt samhälle. Det är förutsättningar för att behålla ett arbete och fungera socialt.

Drygt 300 000 kronor till forskning om gynekologisk cancer

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 15:33 CEST

Stiftelsen för gynekologisk onkologi delar ut 300 584 kronor till forskning inom gynekologisk onkologi.

Stiftelsen gynekologisk onkologi har som sitt ändamål att stödja forsknings- och utvecklingsarbete, utbildning och personalutveckling inom ämnesområdet gynekologisk onkologi. De tre forskningsprojekt som får forskningsanslag är angelägen forskning om kvinnors cancersjukdom, behandling och rehabilitering. Genom att bevilja dessa forskningsprojekt stärker vi i förlängningen både forskning och specialistkompetens inom området gynekologisk onkologi.

- Det är med stor glädje som jag i rollen som ordförande för Stiftelsen för gynekologisk onkologi, delar ut de här forskningsanslagen. Det här är angelägen forskning där kvinnors tumörsjukdomar är i fokus, säger Jennie Liling Ståhl, ordförande i Stiftelsen för gynekologisk onkologi.

Stiftelsens forskningsanslag delas ut till följande:

 • Jeanette Kittang för sin forskning om Cancerrehabiliteringsbehov i Region Örebro län. Delstudie: Livskvalitet och cancerrehabiliteringsbehov hos kvinnor med cancer. Jeanette Kittang är sjuksköterska vid onkologiska kliniken på USÖ. Studien är en del i hennes arbete för nå behörighet till forskarutbildning. Forskningsprojektets syfte är att beskriva rehabiliteringsbehov, upplevt socialt stigma och hälsorelaterad livskvalitet för kvinnor som diagnostiserats och behandlats för cancer.

 • Malin Kaliff för att medverka vid den (32:a) internationella HPV konferensen i Sidney, Australien den 2-6/10 2018. Malin Kaliff är laboratorieassistent och doktorand på laboratoriemedicin på USÖ. Hennes forskning syftar till att hitta en förklaring till skillnader i prognos mellan kvinnor som har tumörer som innehåller en HPV-typ och de som innehåller flera HPV-typer, då man i tidigare studier sett att tumörer med flera HPV-typer oftare har en sämre prognos. Hon får nu möjlighet att presentera sina resultat vid den internationella HPV konferensen i Sidney.

 • Clelia Flodström för sin forskning angående Utvärdering av screening för cervixcancer inom Region Örebro län. Clelia Flodström är läkare vid Kvinnokliniken i Region Örebro län. Hennes ambition är att få specialistkompetens inom tumörkirurgi. Något som behövs för att stärka tumörkirurgin inom gynekologin i regionen. Det vetenskapliga arbete som Clelia gör grundar sig i de nya riktlinjer för screening som införts. Både medicinska och hälsoekonomiska aspekter behöver synliggöras för att även fortsättningsvis kunna utveckla och förbättra både det förebyggande arbetet och behandlingen.

Kontakt

Jennie Liling Ståhl, ordförande i Stiftelsen för gynekologisk onkologi, tel 019-602 37 70, 070 572 68 86 

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) erbjuder våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Högspecialiserad vård bedrivs på de flesta av våra kliniker, men är särskilt framgångsrik inom hjärtsjukvård, cancersjukvård och ögonsjukvård. Inom dessa områden behandlas patienter från stora delar av Sverige.

 

Stiftelsen för gynekologisk onkologi delar ut 300 584 kronor till forskning inom gynekologisk onkologi.

Läs vidare »

Alla kvinnor behöver inte strålbehandling efter bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 08:10 CEST

Vissa kvinnor som har drabbats av bröstcancer behöver inte strålbehandling efter bröstbevarande kirurgi. Det visar forskning inom Region Örebro län och resultatet presenteras i en avhandling. De kvinnor som däremot behöver strålbehandling erbjuds en unik strålbehandlingsmetod vid kirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro.

Pressinbjudan: Nytt traumakoncept och nya metoder som räddar liv utvecklas vid USÖ

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 08:00 CEST

En ny metod för behandling av stora blödningar har utvecklats på Universitetssjukhuset Örebro tillsammans med internationella traumacentra. Metoden syftar till att kombinera moderna endovaskulära tekniker* med traditionellt traumaomhändertagande, tidig multidisciplinär utvärdering, återupplivning och slutgiltig kirurgisk behandling av patienter med stora blödningar och cirkulationsrubbningar.

Stentar i förträngda kranskärl hjälper vid kranskärlssjukdom

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2018 09:00 CEST

Det är viktigt med en röntgenundersökning av blodkärlen hos de patienter som har symtom och tecken på syrebrist i hjärtat. I vissa fall behöver man behandla kranskärl med signifikanta förträngningar. Resultaten har presenterats i den högt ansedda medicinska tidskriften New England Journal of Medicine. Överläkare Ole Fröbert är medförfattare i artikeln och han är verksam inom Region Örebro län.

Halverad risk för operation vid ulcerös kolit

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 08:00 CEST

Studier visar en kraftig ökning av den inflammatoriska tarmsjukdomen ulcerös kolit i Örebro. Parallellt med ökningen har antalet patienter som behöver operera bort tjocktarmen till följd av sjukdomen halverats på senare år. Forskning inom Region Örebro län visar att förbättrad medicinering bidragit till nedgången.

Patientdelaktighet är speciellt viktigt vid långvariga sjukdomstillstånd

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2018 09:00 CEST

När en patient har långvarig kontakt med vården är det extra viktigt med patientdelaktighet. I studier inom Region Örebro län har ett nytt instrument för patientdelaktighet prövats, och delaktighet har undersökts i ett grupprogram för symtomhantering på vårdcentraler i tre län. Alla studierna har inkluderat patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och kronisk hjärtsvikt.

KIRUB-dagarna 2018 i Örebro

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 12:04 CEST

Kan datorer ställa bättre diagnoser än levande doktorer? Och hur ska vi som arbetar inom dagens sjukvård lösa svårigheter med bristande bemanning och vårdplatser? Det är några programpunkter som kommer att diskuteras när föreningen KIRUB* – kirurger under utbildning - håller möte i Örebro tillsammans med Kirurgiska kliniken i Region Örebro län.

- Sjukvården genomgår även ständig förändring. Det medför att dagens kirurger under utbildning måste förbereda sig för helt nya arbetssätt med både digitalisering, nivåstrukturering och hur den artificiella intelligensen kan komma att förändra den medicinska och kirurgiska vardagen, säger Souheil Reda, ST-läkare vid kirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro. Vi har därför valt temat: Kirurgisk utbildning, dåtid –nutid och framtid.

- Vi har lyckats få ett mycket bra program som lockat många unga kirurger, mycket tack vare konsultation samt stor hjälp av vår professor Göran Wallin. De båda professorerna Bertil Hamberger och Rune Sjödahl har båda varit ordförande i Svensk Kirurgisk Förening och de kommer att ge sin bild av tidigare utbildning och arbetsförhållanden för unga kirurger, berättar Souheil Reda.

Kan datorer ställa bättre diagnoser än levande doktorer?

IBM deltar i mötet och de har utvecklat datorn Watson som kanske redan idag kan ställa diagnoser bättre än levande doktorer. Detta har redan kommit in i den praktiska vardagen och Max Gordon kommer att berätta hur ortopediska röntgenbilder kan tolkas och besvaras av en dator utan att en röntgenläkare utför själva granskningen.

På samma sätt kommer framtidens mikroskopiska analyser av bortopererade preparat att kunna granskas av en programmerad dator. Om detta är ett troligt scenario kommer Christoffer Juhlin att föreläsa på detta möte.

Anders Ekholm är en av vår tids mest uppmärksammade debattörer inom sjukvården och han kommer att berätta för oss vad vi förväntas göra och likaså vad vi absolut inte skall lägga vår tid på.

Framtidens sjukvård och arbetssituation

Hur tror, hoppas och önskar de unga kirurgerna att vår kommande sjukvård och arbetssituation skall se ut? Detta kommer att belysas i ett symposium där man har bjudit in flera av dagens viktigaste företrädare för sjukvården.

 • Anna Nergårdh, av regeringen utsedd till särskild utredare i arbetet med en förändring av sjukvården.
 • Heidi Stensmyren, förbundsordförande för Sveriges Läkarförbund.
 • Hans Hjelmqvist, Professor vid Örebro Universitet och ledamot i Svenska Läkaresällskapets utbildningsdelegation.
 • Jens Schollin, Professor i pediatrik och rektor vid Örebro Universitet 2008 - 2016. Under Jens period som rektor startade Läkarutbildningen vid Örebro Universitet.
 • Claes Jönsson, nuvarande ordförande Svensk Kirurgisk Förening.

Media hälsas mycket välkomna att ta del av vårt möte, presentationer och diskussion.

Tid: KIRUB-dagarna pågår 16-18 maj.

Plats: Elite Stora Hotellet på Drottninggatan 1 i Örebro.

* KIRUB – Kirurger under Utbildning - är Svensk Kirurgisk Förenings delförening för kirurger under utbildning och som ännu ej erhållit specialistkompetens i kirurgi.

För mer information kontakta Åsa Strandberg, kirurgiska kliniken
Telefon: 019-602 12 45
för kontakt direkt med :

Göran Wallin, överläkare och professor
Kirurgiska kliniken,  Universitetssjukhuset Örebro
E-post: goran.wallin@regionorebrolan.se

Souheil Reda, ST-läkare
Kirurgiska kliniken,  Universitetssjukhuset Örebro
E-post: souheil_88@hotmail.com

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) erbjuder våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Högspecialiserad vård bedrivs på de flesta av våra kliniker, men är särskilt framgångsrik inom hjärtsjukvård, cancersjukvård och ögonsjukvård. Inom dessa områden behandlas patienter från stora delar av Sverige.

 

Kan datorer ställa bättre diagnoser än levande doktorer? Och hur ska vi som arbetar inom dagens sjukvård lösa svårigheter med bristande bemanning och vårdplatser? Det är några programpunkter som kommer att diskuteras när föreningen KIRUB* – kirurger under utbildning - håller möte i Örebro tillsammans med Kirurgiska kliniken i Region Örebro län.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 12 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Område opererande och onkologi
 • askcnja.joobertryzkogqcmg@regionoriwebrohuwzislan.wfse
 • 019-6027484
 • 073-0887364

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Medicin och rehabilitering
 • josekifisgne.graryn@regizponorebmnropnvclayzn.se
 • 019-602 66 72
 • 072-146 75 25

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Forskning och utbildning
 • jceldiin.abelsoncu@rvhegvaionoelrebrbqxglbolan.smgese
 • 072-1464995
 • 019-602 66 56

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • petra.ekenstam@regionorebrolan.se
 • 019-6023736

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Arbets- och miljömedicin
 • karivcinn.stenstpxrom2cm@regipionorebrolan.se
 • 019-602 35 84

Om Universitetssjukhuset Örebro

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Adress

 • Universitetssjukhuset Örebro
 • Södra Grev Rosengatan
 • 701 85 Örebro
 • Vår hemsida

Koncern