Skip to main content

Effektivare läkemedelsutveckling med bättre matematik

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 09:31 CEST

Hanna Silber presenterar i sin avhandling en modell som förväntas få stor betydelse vid utvecklingen av nya läkemedel för behandlingen av typ 2-diabetes. Den kan dessutom leda till mindre obehag för försökspersoner, liksom till lägre kostnader. Disputationen ägde rum den 24 april vid Uppsala universitet.

Glukos är en viktig energikälla för många av kroppens organ och det är därför viktigt att det alltid finns tillgängligt i blodet för transport till olika delar av kroppen. Mängden glukos i blodet regleras noggrant av olika kontrollsystem där insulin är en viktig komponent. Detta system fungerar inte tillfredsställande hos patienter med diabetes vilket leder till förhöjda glukosnivåer som är skadliga för organ och vävnader. Typ 2-diabetes debuterar vanligen i vuxen ålder och kännetecknas bland annat av minskad insulinproduktion samt minskad känslighet för insulin.

Under många år har matematiska modeller utvecklats för att beskriva växelverkan mellan glukos och insulin i kroppen. Men de flesta av dessa modeller beskriver endast ett av ämnena, dvs. antingen glukos eller insulin. Hanna Silber har utvecklat en ny modell som beskriver både glukos- och insulinkoncentrationer under olika typer av belastningsförsök i friska personer och patienter med typ 2-diabetes. Genom den nya modellen kunde hon sedan visa att det går att förbättra ett av de vanligaste belastningsförsöken som görs för att studera glukos-insulin regleringen hos patienter.

- När försöket görs mer effektivt innebär det både mindre obehag för försökspersonerna och lägre kostnader, säger Hanna Silber.

Skillnaderna mellan friska individer och patienter som visades; i regleringen av leverns produktion av glukos, i insulinproduktionen samt i kroppens förmåga att ta upp glukos från blod till vävnader, stämmer väl överrens med tidigare resultat.

Denna modelltyp kan vara mycket betydelsefull om den används som hjälpmedel vid utvecklingen av nya läkemedel eftersom den kan ge mycket information om hur läkemedlet fungerar i kroppen. Den passar framför allt att användas vid studier som utförs relativt tidigt under läkemedelsutvecklingen då belastningsförsök är vanliga.

För mer information, kontakta Hanna Silber, tel: 018-471 44 37, e-post: hanna.silber@farmbio.uu.se