Skip to main content

Fler självmord bland äldre i länder med ekonomisk tillbakagång

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 16:19 CEST

Hur vanligt förekommande är själmord bland äldre i olika typer av samhällen och kulturer? Karatu Kiemo har jämfört självmordstalen bland äldre i 49 olika länder. Det visade sig att självmord bland äldre var vanligast i medelmoderna länder med backande ekonomi – såsom det forna Sovjetunionen och Kuba.

Karatu Kiemo
Towards a Socio-Economic and Demographic Theory of Elderly Suicide: A Comparison of 49 Countries at Various Stages of Development
ISBN: 91-506-1747-8
Abstract
Karatu Kiemo kommer från Kenya och bor numera i Australien, där han har en forskartjänst vid Australian Institute for Suicide Research and Prevention. Det var gamla berättelser om dödandet av äldre och själmord bland äldre i förmoderna samhällen, som väckte hans intresse för att undersöka dödspåskyndande fenomen i nutida samhällen. Sådana dödspåskyndande fenomen kan vara eutanasi, nekande av medicinsk vård, assisterade självmord samt själmord utförda av den gamle själv. Det övergripande syftet med avhandlingen har varit att studera skillnader i förekomsten av dödspåskyndande fenomen i samhällen av olika modernitetsgrad.

Karatu Kiemo har jämfört förekomsten av själmord i skilda åldersgrupper i 49 olika länder. Enligt en teori förväntas självmordstalen vara högre ju mer moderniserat landet är, men undersökningens resultat visade sig inte stämma med antagandet. Det var inte i de mest moderniserade länderna som självmordstalen var högst, utan i medelmoderna länder som haft en backande ekonomi. Länderna i det forna Sovjetunionen samt Kuba är exempel där själmordstalen bland äldre är höga.
Som väntat fann man också att i 47 av 49 studerade länder är självmordstalet högst bland de äldre (65+). Särskilt högt är självmordstalet bland äldre i länder med sviktande ekonomier, stora andelar äldre i befolkningen, samt stora andelar äldre kvinnor och änkor i befolkningen.

Kontaktperson: Professor Lars Tornstam, tel: 018-471 11 87, e-post:Lars.Tornstam@soc.uu.se Karatu Kiemo kan nås via e-post: k.kiemo@griffith.edu.au