Skip to main content

Mäns våld mot kvinnor - en utmaning inom mödrahälsovården

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2004 14:27 CEST

Mödrahälsovården ska tidigt upptäcka och motverka medicinska och psykosociala risker mot moderns och barnets hälsa. Våld mot gravida kvinnor är en sådan risk och det är också erfarenhet av våld tidigare i livet. I Uppsala län har frågor om våld införts som en del av vården för gravida kvinnor. Arbetet är viktigt, visar en avhandling av barnmorskan Kristina Stenson.


Samtliga barnmorskemottagningar i Uppsala deltog i Kristina Stensons studie under ett halvår 1997/98, då alla gravida kvinnor som skrevs in tillfrågades om erfarenheter av våld. Frågorna ställdes av kvinnans barnmorska vid vanliga besök vid tre tillfällen. Knappt 3% uppgav fysiskt våld från en närstående året före eller under graviditeten och 1,3% under graviditeten. Sexuellt våld någon gång i livet rapporterades av drygt 8%. Hälsoproblem före graviditeten rapporterade oftare av våldsutsatta kvinnor jämfört med icke våldsutsatta.
Efter sista frågetillfället ombads kvinnorna skriva ner sin uppfattning om att bli tillfrågad om våld. Fyra av fem var klart positiva och bara 3% uttryckte i varierande grad att det varit negativt eller obehagligt att bli tillfrågad.
Studien resulterade i att frågor om våld infördes som en del av vården för gravida kvinnor i Uppsala län. Kristina Stenson har intervjuat barnmorskorna i grupp, s k fokusgruppdiskussioner, för att ta del av deras erfarenheter. Barnmorskorna ansåg att uppgiften var viktig, men att det fanns olika svårigheter som påverkade hur och om de frågade. Ett hinder var att ämnet uppfattades som känsligt. Barnmorskorna ville få in frågorna i ett sammanhang när andra hälsorisker och livsstilsfrågor diskuteras. Eftersom mannen inbjuds till alla besök var det inte möjligt att skapa en rutin där frågorna knyts till ett visst besök. Barnmorskan fick passa på att fråga om mannen uteblev. Vid senare besök hade barnmorskan lärt känna mannen och hade svårt att tro att han kunde vara våldsam.
Avhandlingen visar att många kvinnor har erfarenhet av våld och att det därför är viktigt att få in frågor om våld som en naturlig del av vården för gravida kvinnor. Det skulle underlätta om vården organiseras så att varje kvinna får ett enskilt besök hos barnmorskan – helst i tidig graviditet. För att våldsutsatta kvinnor ska få hjälp krävs fungerande samarbete med andra myndigheter och organisationer. Barnmorskorna som ska ställa frågorna behöver utbildning, fortbildning och handledning.
Kristina Stenson försvarar sin avhandling "Men’s violence against women – a challenge in antenatal care" den 5 maj kl 9.15 i Rosénsalen, ingång 95/96, Uppsala Akademiska sjukhus. Hon kan nås på tel: 018-611 00 00 eller kristina.stenson@akademiska.se


Referenslänk:
http://publications.uu.se/theses/abstract.xsql?dbid=4140