Skip to main content

Två nya hedersdoktorer i utbildningsvetenskap

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 14:14 CEST

Den ena ägnar sig åt barns och ungas läs- och skrivutveckling, den andre åt att ge yrkesgrupper med svag forskningsanknytning möjlighet att forska. Utbildningsvetenskapliga fakulteten har utsett Judith Langer och Staf Callewaert till nya hedersdoktorer.

Judith A. Langer är professor vid School of Education vid University of Albany, USA. Centrala frågeställningar för hennes forskning är hur man använder läsande och skrivande för att lära och hur denna kunskap kan omsättas till praktisk pedagogik. Hon har bidragit med väsentlig kunskap om barns och ungdomars läs- och skrivutveckling, om hur textförståelse förändras och växer över tid och hur detta påverkar lärandet i skolan. Hon har också studerat vilken betydelse läsande av skönlitteratur har. Langer har under lång tid haft uppdrag som expertkonsult i The National Assessment of Educational Progess, där hon bland annat bidragit med kunskap om hur man utformar, tolkar och rapporterar test. Under de senaste åren har hon studerat hur lärarnas syn på sitt uppdrag påverkar barns möjligheter att lära. För närvarande arbetar hon med ett mycket omfattande nationellt skolutvecklingsprojekt i USA. Langers forskning ligger i linje med delar av den utveckling av forskningsverksamheten som sker vid lärarutbildningen i Uppsala.

Staf Callewaert är professor emeritus vid institut for Filosofi, Paedagogik og Retorik vid Köpenhamns universitet. Han är en mångsidig humanist och driven av ett starkt socialt engagemang. Han föddes i Belgien, och var i sin ungdom dominikanbroder innan han började studera teologi och filosofi i Leuven. På 60-talet kom han i kontakt med befrielseteologin och arbetade bland immigranter i Paris innan han 1968 kom till Sverige där han doktorerade i sociologi i Lund. Under 22 år var han verksam vid universitetet i Köpenhamn. Callewaert har lett forskning om skolväsendet och vårdområdet och har varit med om att utvecklat en universitetsfilial i Viborg för yrkesverksamma lärare och sjuksköterskor som genomför doktorandstudier. Denna mångåriga verksamhet är unik i sitt slag och förtjänar att uppmärksammas i anslutning till den nu aktuella svenska diskussionen om vad ”praxisanknuten” forskning innebär. Callwaert har genom åren ägnat en stor del av sin tid åt arbete i Afrika, främst i Mozambique, Guinea-Bissau, Tanzania och Namibia, där han engagerat sig i forskning om utvecklingen av skolväsende och forskarutbildning. Han har efter sin pensionering 2002 förlagt en stor del av sin verksamhet till Uppsala universitet och handleder här flera doktorander.

Promotionen äger rum den 28 januari.

Anneli Waara