Skip to main content

Uppsala universitet redo för ett händelserikt 2011

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 14:59 CET

I verksamhetsplanen för 2011, som idag beslutades av konsistoriet, görs bland annat en rad strategiska satsningar på utbildningsområdet. Dessutom fattades ett antal andra beslut, bland annat för att ha god beredskap för den ökade självständighet för landets lärosäten som träder i kraft från årsskiftet.

Inom Uppsala universitets utbildningar finns många goda idéer och inspirerande exempel som kan komma till nytta för hela universitetet. Bland de strategiska satsningar som görs under perioden 2010-2012 är det viktigaste projektet KrUUt; kreativ utbildningsutveckling vid Uppsala universitet. Projektet ska bland annat arrangera aktiviteter för att stimulera utbyten av tankar och idéer över institutions- och fakultetsgränser. Projektet ska avslutas med en uppföljning av genomfört utvecklingsarbete med såväl kollegial granskning som en internationell bedömning.

Mot bakgrund av krav på ökad transparens från externa forskningsfinansiärer har Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, tagit fram en ny redovisningsmodell för gemensamma kostnader. En viktig utgångspunkt är att forskning och utbildning ska stå får sin respektive del av dessa kostnader. När den nu tillämpas framkommer att forskningen tidigare stått för en del av de kostnader som hör till grundutbildningen, något som nu ska rättas till. Detta, liksom kårobligatoriets avskaffande, får konsekvenser för grundutbildningsresurserna, framför allt inom humaniora och samhällsvetenskap som har störst antal studenter. Idag fattade konsistoriet beslut att dämpa modellens effekter under 2011.

-    Vi har länge påpekat behovet av att stärka resurserna till grundutbildningen, särskilt inom humaniora och samhällsvetenskap. 2012 får vi en viss förstärkning från regeringen till detta område, säger Anders Hallberg.

Ett annat viktigt arbete som påbörjats på utbildningsområdet är att utveckla stipendiesystem för tredjelandsstudenter, för vilka studieavgifter införs inför höstterminen 2011 enligt riksdagsbeslut.

Under 2011 kommer en forskningsutvärdering, KoF 2011 (Kvalitet och förnyelse), att genomföras, en uppföljning av den omfattande utvärderingen KoF 2007. Medel kommer därefter att fördelas på basis av den.

Vid årsskiftet avregleras delar av det nationella regelverket för universitet och högskolor. Det gäller i första hand intern organisation och ansvarsförhållanden samt läraranställningar. Konsistoriet fastställde idag en arbetsordning, som gäller organisation och ansvar inom universitetet, samt en anställningsordning för läraranställningar. Samtidigt beslutades att en fortsatt utredning ska tillsättas och i den processen ska det kollegiala deltagandet säkerställas.

-    Det har varit ont om tid och en delvis turbulent men nyttig debatt som universitetet kommer att gå stärkt ur. Jag är övertygad om att slutresultatet blir bra, säger rektor Anders Hallberg.

Då det gäller organisationsstruktur görs endast två förändringar. Utbildningsvetenskapliga fakulteten förs in under vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap från och med 1 januari 2011. 1 januari 2011 ombildas också tre institutioner till en, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Konsistoriet beslutade också att placera universitetets museer och musikverksamhet organisatoriskt i en enhet inom universitetsförvaltningen i syfte att tydliggöra arbetsgivaransvaret för t ex arbetsmiljö och budgetdialog och för att skapa goda förutsättningar för samverkan.

-    Jag hoppas på detta sätt att Uppsala universitets kulturarv och musikliv ska komma fler till godo, både inom universitetet och utanför, säger Anders Hallberg.

Läs verksamhetsplanen och andra beslut.

För mer information kontakta Pernilla Björk, tel: 070-291 1524.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se