Skip to main content

Holmsund ÅVC stänger 15 november

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 07:48 CET

Återvinningscentralen i Holmsund kommer från den 15 november och tills vidare att hållas stängd på grund av marksanering. För att förhindra hälsorisker och spridning av föroreningar till Patholmsviken kommer Umeå kommun att sanera marken vid före detta träimpregneringen i Holmsund. Arbetet förväntas pågå till våren 2012. Under tiden kan besökare lämna sitt avfall på Gimonäs ÅVC.

Vid frågor, vänligen kontakta UMEVAs Kundservice
på 090-16 19 00 eller umeva@umeva.se

-------

(Umeå kommun http://www.umea.se/marksaneringholmsund)

Fakta:
Från 1944 och till 1981 tryckimpregnerades stolpar och slipers på området i Holmsund. Marken och grundvattnet blev då förorenade av spill och överskott från impregneringen. Föroreningarna har sedan spridits till Patholmsviken där sedimenten i dag har förhöjda halter av framför allt PAH. Undersökningar från 2009 och 2010 visar att långsiktig hållbarhet bäst uppnås genom att gräva bort förorenad jord och ersätta den med rent material. Merparten av saneringsåtgärderna ska ske i området norr om Holmsundsvägen och söder om nuvarande järnväg.

Under saneringen kommer cirka 50 000 kubikmeter förorenade jordmassor ska grävas upp, sorteras och transporteras med lastbil till Dåvamyrans avfallsanläggning. En grävmaskin schaktar upp förorenade massor i ett rutsystem. Dumprar kommer att frakta massorna till en upplagsyta där de lastas om på lastbilar för vidare transport till Dåvamyrans återvinningsstation för sortering. Efter sortering kommer organiska massor att förbrännas och icke organiska massor deponeras. Vatten från området i form av ytvatten och länsvatten från schakterna kommer att tas omhand och renas i ett vattenreningsverk. Prover tas under arbetet för att säkerställa att målen med saneringen uppnås.

Saneringsarbetet kan innebära vissa olägenheter för närboende i området, men bedöms inte medföra några hälsorisker.

  • Damning kommer kontinuerligt att bekämpas med hjälp av vattenbegjutning och saltning.
  • Lukt kan vara ett problem, men halterna ligger långt under skadliga nivåer. Halter i luft kommer att kontrolleras under saneringsskedet.
  • Buller kan bli ett problem, eftersom många maskiner kommer att vara aktiva i området under saneringen. Det kommer också att blir en del transporter längs Europaväg 12. Arbetet kommer så långt möjligt att ske under normala arbetstider.

-------

UMEVA ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Umeå kommun. Vår uppgift är att förse kommuninnevånarna med ett gott dricksvatten, ta hand om avloppsvatten samt att på ett miljöriktigt sätt hantera frågorna om hushållens avfallsprodukter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy