Skip to main content

Vattenfrågan i fokus

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2016 07:55 CET

Statens Dricksvattenutredningen från april 2016, pekar ut klimatförändringar som den största anledningen till att dricksvattnet riskerar att försämras. Den 20 december har Vakin tillsammans med svenskt vatten bjudit in politiker, tjänstemän, intresseföreningar forskare och företagare från Umeå regionen till ett samtal om våra viktiga vattenfrågor, ett samtal där även vattenabassadören och fotografen Mattias Klum medverkar.

Nu står vi inför en rad stora förändringar som alla påverkar dricksvattenförsörjningen: klimatförändringar. Där till exempel ökad nederbörd medför nya risker, en åldrande vatteninfrastruktur som kräver stora investeringar, och samhällsomvandlingar med en minskad befolkning i landsbygden. Där avsaknad av ekonomisk bärkraft för underhåll av anläggningar och ledningsnät tillsammans med kompetensbrist utgör en svårknäckt nöt.

– Vi vill öka kunskapen och medvetenheten om vattenfrågorna och påbörja ett samtal med olika intressegrupper om hur vi alla kan arbeta tillsammans med en sådan viktig fråga. Med Mattias Klum på plats får vi också det globala perspektivet och en möjlighet att lyfta blicken, säger Tomas Blomqvist VD vid Vakin

Försämrat dricksvatten?

Om inget görs riskerar dricksvattnet att försämras i både stad och på landsbygd.

– Att hantera utmaningarna var och en på sitt håll är omöjligt. Vi som dagligen arbetar med vattenfrågorna menar därför att det krävs en stärkt samverkan på lokal, regional och nationell nivå tvärs över discipliner och funktioner. Denna typ av rundabordssamtal är ett sätt att hitta nya samarbetsvägar, avslutar Tomas Blomqvist.

Media inbjuds att efter samtalen träffa Tomas Blomqvist, VD på Vakin och Mattias Klum.

Datum: 2016-12-20

Tid: 14.00

Plats: Vakins huvudkontor, Övägen 37 Umeå.

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså att kunna duscha, bada, tvätta, diska och bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenhet bakom att våra kunder har tillgång till ett fantastiskt gott och bra kranvatten och att de kan spola i toaletten utan att vara orolig för miljön. Likaså att det går lätt att sortera avfallet och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt - oavsett om det återanvänds, återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Bolaget bildades i Umeå kommun 1 januari 2000 och 1 januari 2016 slogs Vindeln och Umeås VA- och avfallsverksamheter tillsammans i bolaget VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Inom Vakin arbetar 125 personer. 2014 var omsättningen 284 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommun.

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera