Skip to main content

Taggar

vårdföretagarna

valfrihet

privat driven vård och omsorg

En välfärdsutradering - Vårdföretagarnas remissvar på Reepalu-utredningen

Om Reepalus förslag genomförs blir vårdföretagen så sårbara att de inte kan överleva. Det vore ett dråpslag mot människors möjlighet att välja och välja bort vård samtidigt som det försvårar den nödvändiga rekryteringen av medarbetare, skriver Vårdföretagarna i sitt remissvar på Välfärdsutredningens delbetänkande ”Ordning och reda i välfärden”.

Rapport: Sju av tio kommuner med valfrihet går med underskott i kommunal hemtjänst

Kommunerna lever inte upp till lagens intentioner. Enligt LOV (Lagen om valfrihet) ska kommunen ställa samma kvalitetskrav och förväntas betala ut samma ersättning till alla utförare, oavsett om de är kommunala eller privata.

Vårdval med förhinder

Vårdval med förhinder

Dokument   •   2016-10-06 07:30 CEST

Villkor, verklighet och visionen om en starkare primärvård, en rapport i rapportserien “De dolda hoten mot mångfalden”.

Patienttoppen 2016

Patienttoppen 2016

Dokument   •   2016-09-19 06:01 CEST

Av landets 20 mest uppskattade vårdcentraler drivs 16 i privat regi. Patientnöjdheten är generellt högre vid privat drivna vårdcentralerna än offentliga. Vårdföretagarna har analyserat SKLs senaste nationella patientenkät utifrån vårdcentralernas regiform. Undersökningen omfattar totalt 1 148 vårdcentraler och har besvarats av 109 065 personer. 470 av vårdcentralerna är privat drivna.

Fem framtidsutmaningar inom äldreomsorgen

Fem framtidsutmaningar inom äldreomsorgen

Dokument   •   2016-04-07 08:39 CEST

I en ny rapport har ett 50-tal av kommunernas chefer blivit djupintervjuade om framtidens utmaningar och lösningar i äldreomsorgen. Vårdföretagarna hoppas att den här rapporten ska visa på de riktiga utmaningarna i äldreomsorgen, istället för den destruktiva diskussion som nu förs för- och emot privata aktörer och vinstfrågan.

Kommunchefer positiva till konkurrens i äldreomsorgen

Vårdföretagarna har låtit konsultbolaget Trendie genomföra djupintervjuer med 54 kommunala chefer inom äldreomsorgen för att få fram deras syn på privata företag i äldreomsorgen. Undersökningen visar tydligt en positiv inställning till privata utförare och konkurrens i äldreomsorgen.

Jobbhälsobarometern 2015

Jobbhälsobarometern 2015

Dokument   •   2016-01-07 09:02 CET

Jobbhälsobarometern visar att medarbetare i privata verksamheter trivs bra, upplever sig som friskare samt har inflytande över sitt arbete.

Partners i hälso- och sjukvården? Så fungerar dialogen mellan landsting och privata vårdgivare

De privata vårdgivarna är en viktig del av hälso- och sjukvården. Men landstingen använder inte sina privata vårdgivares potential fullt ut. Det finns stora möjligheter för landsting och regioner att vidareutveckla dialogen och erfarenhetsutbytet med de privata vårdgivarna. Här ges översikt över hur dialogen fungerar i alla regioner och landsting mellan huvudmannen och privata vårdgivare.

Privat vårdfakta 2015

Privat vårdfakta 2015

Dokument   •   2015-06-25 07:32 CEST

2015 års upplaga av Privat vårdfakta innehåller den senaste statistiken om vård- och omsorgsföretagens storlek, vinster och återinvesteringar. Skriften innehåller även fakta om allmänhetens syn på valfrihet och mångfald, liksom patienters, brukares och medarbetares uppfattningar om kvalitet och arbetsmiljö.

Remissvar angående vårdval i hälso- och sjukvårdslagen

Att avskaffa den nationella regleringen om vårdval i primärvården kan få stora konsekvenser för landstingen vårdgivarna och patienterna. Det säger Vårdföretagarna i sitt remissvar på regeringens förlag till lagändring. Förslaget avstyrks.

Jobbhälsobarometern 2014

Jobbhälsobarometern 2014

Dokument   •   2014-09-08 11:19 CEST

Årets jobbhälsobarometer från Svenskt kvalitetsindex och Sveriges företagshälsor bekräftar det tidigare barometrar visat: Anställda i privat vård och omsorg trivs bättre än kollegerna i kommuner och landsting. Medarbetare i privat vård • Är stoltare över sin arbetsplats • Är mer nöjda med arbetsledningen • Är mer nöjda med arbetsmiljön • Är betydligt mer nöjda med lönen

Privat Vårdfakta 2014

Privat Vårdfakta 2014

Dokument   •   2014-08-11 15:56 CEST

Fakta och statistik om den privata vård- och omsorgsbranschen i Sverige samt riksdagspartiernas ståndpunkter. Här finns bland annat fakta om branschens storlek, kvalitet, valfrihetens utveckling i Sverige och allmänhetens syn på mångfald och konkurrens.

Novusrapport- svenska folkets uppfattning om vård och omsorg
Novusrapport- beslutsfattares uppfattning om vård och omsorg
Novusrapport - Resultat från undersökningar av blöjmyten
Blöjvägning - en myt blir till

Blöjvägning - en myt blir till

Dokument   •   2014-07-01 07:00 CEST

När DN i okt 2011 skrev om äldreboendet Koppargården spred de bland annat bilden av att blöjor vägdes i syfte att göra kostnadsbesparingar. Vägning av inkontinensskydd är en beprövad metod som Socialstyrelsen rekommenderar för alla äldreboenden. Myten om blöjvägning fick 200 införanden i svenska medier under det första dygnet, och har sedan spridits vidare av politiska och fackliga företrädare.

Patienttoppen 2014

Patienttoppen 2014

Dokument   •   2014-05-18 06:25 CEST

Privat drivna vårdcentraler håller högre kvalitet än de offentligt drivna, enligt patienterna själva. Det gäller såväl helhetsintryck som tillgänglighet, bemötande och upplevd nytta av besöket. 14 av de 20 vårdcentraler som patienterna värderar högst i landet är privat drivna. Det visar Patienttoppen 2014 som innehåller en sammanställning av den nationella patientenkäten från SKL.

Jobbhälsobarometern, Vård- och omsorg, 2013

Den årliga Jobbhälsobarometern visar att medarbetarna i privat vård och omsorg är mer nöjda med jobbet än de offentliganställda kollegerna. Jobbhälsobarometern är en undersökning som genomförs av Sveriges Företagshälsor.

Privat Vårdfakta 2013

Privat Vårdfakta 2013

Dokument   •   2013-06-27 15:01 CEST

Fakta och statistik om den privata vård- och omsorgsbranschen i Sverige samt nordiska jämförelser. Här finns bl a fakta om branschens storlek, kvalitet, valfrihetens utveckling i Sverige och allmänhetens syn på mångfald och konkurrens.

Konjunkturbarometern för vård- och omsorgssektorn, 2013

Undersökningen baseras på ett urval om ca 480 verksamhetsställen inom den privata vårdsektorn och täcker de tre branscherna Primärvård, Äldreomsorg och Personlig assistans. Svaren har samlats in från mitten av april till slutet av maj 2013 och avser utfall för första halvåret i år och en prognos för andra halvåret i år.