Skip to main content

Hög tobaksanvändning bland ungdomar i Värmdö Kommun

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 08:50 CET

I Värmdö Kommun röker och snusar 26 procent av eleverna i år 9. I år två på gymnasiet är det 37 procent. Det visar resultat från Stockholmsenkäten som genomförts bland 476 skolungdomar i år 9 och 352 i åk 2 i Värmdö Kommun. Värmdö kommun ligger därmed högre än länsgenomsnittet på 22,5 procent för eleverna i år nio och på samma som länsgenomsnittet för åk 2.

- Det är mycket oroande siffror. All tobak, vare sig det gäller cigaretter, snus eller vattenpipa, innehåller giftiga ämnen. Barn och ungdomar är särskilt känsliga för tobakens skadeverkningar. Tidig tobaksdebut har dessutom en avgörande betydelse för framtida tobaksvanor. Vi kommer nu än mer betona detta i våra hälsosamtal i år 7, säger Tina Leach, verksamhetschef på skolhälsovården inom proVarmdo.

Rökning är vanligare bland flickor än bland pojkar, både i grundskolan och på gymnasiet, 29 procent av flickorna i årskurs nio och 27 procent av flickorna åk 2, jämfört med 14 procent av pojkarna i år 9 och 28 procent i åk 2. Däremot är snusande vanligare bland pojkarna.

- Både rökning och snusande är kraftigt beroendeframkallande. Dessutom ser vi att de unga som röker i större utsträckning än andra ungdomar dricker mycket alkohol. Vi kommer nu att intensifiera vårt förebyggande arbete genom att tillsammans med Non Smoking Generation utbilda ungdomar som kan gå ut och informera elever i 10 – 11 års ålder. Föräldrarnas inställning till de ungas tobaksvanor är avgörande. Vi måste försöka påverka föräldrarna. Vi vet att nästan sju av tio barn till icke-rökande föräldrar som tillåter sina barn att röka faktiskt röker medan knappt tre av tio barn till rökande föräldrar som förbjuder rökning röker, säger Lisa Coudek utvecklingsledare.

20 procent av eleverna i år nio och 42 procent av de elever i år två på gymnasiet som är under 18 år uppger att de själva köper sina cigaretter i handeln.

- Vi ser mycket allvarligt på försäljning av tobak till minderåriga eftersom det är olagligt och innebär en stor hälsorisk. Vi satsa på mer information till butiksägare och butikspersonal om reglerna och stärker dessutom tillsynen av butiker som säljer tobak, säger Krister Stavborg verksamhetschef för tillståndsgruppen.

Stockholmsenkäten besvaras av totalt 26 000 elever i grundskolans år 9 och gymnasiets år 2 i 18 av Stockholms läns kommuner och sammanställs av Länsstyrelsen i Stockholms län..Syftet är bland annat att kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk och mobbning samt att mobilisera elever, skolpersonal och föräldrar i det förebyggande arbetet. Enkäten innehåller ca 350 frågor eller delfrågor och besvaras anonymt under lektionstimme. Svaren i 2010 års enkät lämnades under våren 2010 efter sportlovet.

För mer information kontakta:
Lisa Coudek, utvecklingsledare Värmdö kommun
tel 570 482 55

Bifogade filer

PDF-dokument