Skip to main content

Institutionsdöd inom 10 år förutspår utredning

Nyhet   •   Jun 29, 2015 16:26 CEST

      Riksutställningar lyfter genom en utredning om Värmlands Museum fram länsmuseernas allt mer ansträngda ekonomi samtidigt som potentialen och betydelsen av museerna som mötesplats och nav i vår demokrati blir allt mer angeläget och trycket på en utveckling av verksamheten för att möta nya krav och förväntningar från samhälle och besökare ökar.

      Värmlands Museum har under ett flertal år genomfört åtgärder för att effektivisera sin verksamhet, för att intäkter och anslag ska kunna möta kostnaderna för verksamheten. Detta samtidigt som verksamheten utvecklats, bland annat genom utvidgade öppettider och en satsning på internationella utställningar med hög nationell profil.

      Region Värmland har det regionala kulturansvaret och är tillsammans med Karlstads kommun den största bidragsgivaren till Värmlands Museum. För att skapa ett underlag för kommande politiska ställningstaganden, framförallt vad gäller finansieringen av museet ville parterna genomföra en utredning av museiverksamheten.

      Då utmaningarna och frågeställningarna kopplade till verksamheten bedömts vara av intresse även för museiverksamheten nationellt har Riksutställningar låtit analysföretaget Kontigo utreda frågor kopplade till länsmuseets inriktning, prioriteringar och omfattning i relation till övriga länsmuseer i Sverige. Museisektorns trender och aktuella utvecklingsfrågor, samt museets ekonomiska utveckling, framtida utmaningar och behov avseende museibyggnaderna har också belysts.

      Utredningen har genomförts med Riksutställningar som ansvarig. Region Värmland och Karlstads kommun har medverkat till finansieringen av utredningen samt av identifiering av frågeställningar för utredningen.

      Sammanfattning av rapporten

      Länsmuseerna befinner sig i en svår ekonomisk situation. Fortsätter ekonomin urholkas på samma sätt som idag riskerar vi se en institutionsdöd inom 10 år. Trender och förändringar i omvärlden ställer nya – och ökade – krav på museernas utveckling. Värmlands Museum är väl känt och renommerat både i museivärlden och regionen. Det som ger museet dess profil är främst den internationella inriktningen, verksamheten inom konst och foto, pedagogisk verksamhet mot barn och ungdom samt filialerna och den lokala förankringen. Museets ledning ses som en viktig framgångsfaktor.

      Museets ekonomiska situation är inte unik, samtliga intervjuade länsmuseer står inför ekonomiska utmaningar och sårbarhet oavsett vilken strategi man valt för att hantera situationen.

      Värmlands Museum lever med ett återkommande gap mellan intäkter (främst genom anslag) och kostnader som har inneburit nedskärningar för att få en budget i balans.

      Återkommande nedskärningar och omorganisation har bland annat inneburit: musikarkivet har lagts på is, personalstyrkan har minskat med 25% sedan 2007 och löneökningarna har hållits på en jämförbart låg nivå.

      Samtidigt har Värmlands Museum genomfört offensiva satsningar i utställningsverksamheten med internationella utställningar och en utvidgning av öppettiderna.

      Utrymmet för fortsatta nedskärningar är begränsat. Nedskärningarna har inneburit en ökad arbetsbörda för personalen och innebär risk för kompetensflykt.

      Det finns ett stort uppdämt utvecklings- och investeringsbehov, både för att bibehålla och utveckla verksamheten, som på grund av det ekonomiska läget har fått stå tillbaka. Det rör tillgängligheten (i vid bemärkelse) till museet, utveckling av de fasta utställningarna, utveckling av filialerna, magasin för förvaring av samlingarna, verksamhetsutveckling, kompetensväxling och upprustning av fastigheten.

      Politikernas och aktörerna i regionen är positiva till Värmlands Museum och den verksamhet man bedriver och ser möjligheter till fördjupad samverkan t.ex med skolan och besöksnäringen som kan bidra till att utveckla regionen.

      Tre handlingsvägar finns för utvecklingen av Värmlands Museum: ökade anslag, ökad egenfinansiering samt utveckling/omformning av verksamheten. Dessa måste kombineras. Ökad egenfinansiering är möjlig som komplement till en ökad basfinansiering men för att öka intäkterna ytterligare krävs investeringar.

      Rapporten presenterar tre scenarios för utvecklingen av Värmlands Museum. Enligt Kontigos bedömning är en ökning av anslaget nödvändigt för att hantera den utmaning (i ekonomi och verksamhet) som museet står inför. Annars krävs en mer genomgripande förändring av verksamhet baserat på förändrade mål och inriktning.

      Värmlands Museum bör enligt utredaren ha en flerårig anslagsmodell som skapar förutsättningar för långsiktighet i verksamheten och för en ekonomi i balans.

       ***

       Värmlands Museums styrelse menar att rapporten bekräftar styrelsens bild av verksamheten och dess förutsättningar, och delar utredarens slutsatser vad gäller verksamhetens utveckling och ekonomi, samt bedömningen av de tre scenarier som beskrivs i utredningen. Styrelsen framhåller behovet av ett längre tidsperspektiv än idag, minst tre år, vad gäller finansieringen för en långsiktig och strategisk utveckling av museet och pekar på ett uppdämt investeringsbehov som får allvarliga konsekvenser för centrala delar av verksamheten som utställningar och samlingsförvaltning.

Bifogade filer

PDF-dokument