Skip to main content

448 skadeanmälningar att lära sig av

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 11:23 CET

Förra året tog landstingens gemensamma patientförsäkring emot 448 skadeanmälningar som handlade om klagomål på vård och behandlingar inom Västerbottens läns landsting. Det är en ökning med cirka 10 procent jämfört med året innan.

- Ökningen beror troligen dels på ett ökat antal operationer och läkarbesök, dels på den satsning på patientsäkerhet som görs i hela landet som lett till en ökad kunskap om försäkringen, säger chefläkare Ulf Segerberg, Västerbottens läns landsting.

41 procent fick ersättning
För patienter som vårdas av landstingen, regionerna eller av vårdgivare med landstingsavtal finns en patientförsäkring i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF. Hos LÖF kan patienterna få ersättning om de skadas i vården och skadan är undvikbar.

Patientskadelagen säger att man bara får ersättning om skadan hade kunnat undvikas. Man har t.ex. inte rätt till ersättning om en behandling inte leder till önskat resultat eller om det uppstår en komplikation.

Cirka 44 procent av de patienter i landet som anmälde en skada till försäkringen under perioden 2004-2010 fick ersättning. I Västerbotten har cirka 41 procent av skadeanmälningarna ersatts de senaste sex åren.

År 2010 anmäldes knappt 10 500 skador till patientförsäkringen i hela landet. Det är en ökning med knappt fyra procent jämfört med 2009 vilket innebär att den svaga ökningen fortsätter.

Under 2010 betalades det totalt ut cirka 421 miljoner kronor i ersättningar till patienter i hela landet. De vanligaste ersättningsbeloppen ligger under 25 000 kronor.

Likadant skadepanorama
Skador inom ortopedi, kirurgi och verksamheter med stora operationsvolymer är de som anmäls mest till Patientförsäkringen LÖF. Vanligast är de skador som inträffar i samband med själva operationen.

Skadorna kan vara tillförda infektioner vid ren kirurgi, blödningar, skadade kärl och nerver, skelettskador till exempel vid protesinläggningar, och tryckskador orsakade av felaktig uppläggning av en sövd patient. Andra vanliga skador är merskador på grund av försenad eller utebliven diagnos.

- Skadepanoramat i Västerbotten skiljer sig inte från det i landet i övrigt, förklarar chefläkare Ulf Segerberg.

Av de totalt 2744 anmälningarna som rör Västerbottens läns landsting under perioden 2004-2010 handlar 79 procent om händelser som inträffat vid något av länets tre sjukhus, 11 procent handlar om händelser vid länets hälsocentraler och sjukstugor och 8 procent om händelser inom tandvården. Två procent av de anmälda händelserna har klassats som ”övrigt”.

De flesta patienter som drabbas av en vårdskada önskar att sjukvården lär sig av sina misstag, så att inte fler drabbas av samma sak. Varje sjukhus får regelbundet information om sina skadeanmälningar hos försäkringen och har därmed goda möjligheter att ändra sina rutiner och system så att skadan inte ska hända igen.

- Det är viktigt att man tar till vara den samlade kunskap man kan få av vilka skador som anmäls till försäkringen, men också att kunskapen om patientförsäkringen sprids bland patienter och vårdpersonal så att den som drabbas av en skada verkligen anmäler det, slutar chefläkare Ulf Segerberg.

Mer information till media lämnas av chefläkare Ulf Segerberg, 090- 090-785 73 28 alternativt 070-688 84 40.