Skip to main content

Beviljade bidrag från nämnden för regional utveckling

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 08:46 CET

Nämnden för regional utveckling, NRU, har vid sitt sammanträde den 26 februari 2007 beslutat att bevilja bidrag till ett litteraturläger för ungdomar från Barentsregionen samt att delfinansiera SKIBC:s kontor i Petrozavodsk. Nämnden beviljar också bidrag till projektet Filmbågen.


Barents litteraturläger med minoritetstema
Länsbiblioteket i Västerbotten beviljas högst 200 000 kronor för att anordna Barents litteraturläger med minoritetstema år 2007.

Lägret kommer att genomföras 28 juli -1 augusti i Sorsele. Totalt beräknas cirka 40 ungdomar från hela Barentsregionen att delta.

Barents litteraturläger har sedan 1994 varit en viktig del av det litterära samarbetet inom Barentsregionen. Värdskapet för lägret alternerar årligen mellan de fyra länderna. Syftet är att stötta unga i åldern 15-18 år i deras skrivande genom professionell handledning från verksamma författare och att ge ungdomarna möjligheter att träffa andra unga skrivare, liksom att utbyta litterära erfarenheter mellan länderna i Barentsregionen.

Länsbiblioteket vill i årets läger genom ett minoritetstema lyfta fram samer, kväner, tornedalingar, karelare och vepser som finns i regionen. Dessa grupper talar flera varianter av samiska, meänkieli, karelska och vepsiska. Samerna och vepserna är även ursprungsbefolkning. Minoritetstemat innebär att ungdomar från minoritetsgrupperna särskilt bjuds in, liksom författare som skriver på minoritetsspråk. Kunskapen om minoriteterna sprids därmed bland övriga deltagare.

För mer information: Karin Westling, tel 070-227 08 81

130 000 kronor till SKBIC:s kontor i Petrozavodsk
Kontoret Swedish (Västerbotten) – Karelian Business Information Centre (SKBIC) har funnits sedan juni 1999 i Petrozavodsk i Ryska Karelen – en av Västerbottens vänregioner. Länsstyrelsen i Västerbottens län har ansökt om medel för fortsatt drift av kontoret under perioden 2007-2010.

Länsstyrelsen i Västerbottens läns beviljas 130 000 kr för finansiering av SKBIC:s kontor i Petrozavodsk för året 2007.

Kontoret i Petrozavodsk tar en aktiv del i Barentssamarbetet och deltar i förverkligandet av det gemensamma protokoll som upprättats mellan Västerbottens län och republiken Ryska Karelen. Det ska också genomföra näringslivs- och utvecklingsprojekt samt positionera Västerbotten och Ryska Karelen i Östersjösamarbetet

SKBIC har haft en viktig roll i förverkligandet av det gemensamma protokoll som upprättats mellan Ryska Karelen och Västerbotten och fungerat som en kontaktpunkt med andra kontor i Barentsregionen. Västerbottens läns landsting har samarbetat med kontoret i genomförandet av folkhälsoprojekt rörande hiv/aids, alkohol/droger samt TBC.

För mer information: Linnea Lundström, tel 070-685 25 14

75 000 kronor i bidrag till projektet Filmbågen
Filmpool Nord AB beviljas bidrag med 75 000 kronor år 2007 för att genom­föra Mål 1-projektet Filmbågen. Projektet är en förstudie som ska undersöka hur film­branschen i norra Sverige och norra Finland kan utvecklas fr o m år 2008 och framåt.

Filmpool Nord AB vill förstärka sina band till norra Finland för att på sikt skapa en gemensam stark filmbransch. Detta arbete går under namnet Filmbågen och är en utökning av de intentioner som finns kring projektet Bottenviksbågen, vilket är ett paraplyprojekt för gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Finland längs Bottenviken.

Förstudien ska undersöka förutsättningar och former för att skapa en stark gemen­sam filmbransch i norra Sverige och norra Finland. Förstudien ska även undersöka möjligheten att på sikt skapa en internationell fond för filmproduktion för norra Sverige, Finland och Norge. I förstudien ska samarbete ske med Västerbottens läns landsting genom Film i Västerbotten och med norra Finland och på sikt även med Nordnorge. De som bland annat ska undersökas är utbildning, manusutveckling, användning av ny teknik, nya distributionsformer och produktion.

För mer information: Anna Lassinantti, tel 070-514 63 75

För ytterligare information
Peter Hedman, chef för Tillväxt och regional utveckling, tel 070-696 83 08
Thomas Hartman, t f ordförande för Nämnden för regional utveckling, tel 070-666 49 95.


Marita Broberg
Informationsfunktionen, Västerbottens läns landsting
tel 090-785 70 96, 070-200 95 76