Skip to main content

Bra vård i Västerbotten enligt nationella jämförelser

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 10:24 CET

Västerbottens läns landsting är bäst i landet på att följa rekommendationerna för att skriva
ut antibiotika. Västerbotten har även landets näst bästa resultat när det gäller hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet vilket är ett mått på hur stor effekt folkhälsoarbetet har
.

Det är två av många slutsatser i årets rapport av Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Rapporten visar att sjukvården i Västerbottens läns landsting har många bra medicinska resultat men också att det finns områden att vidareutveckla. Rapporten är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Socialstyrelsen.

Den sjukvårdsrelaterade dödligheten, dödlighet som kan påverkas av tidig upptäckt och behandling, har förbättrats jämfört med föregående år. Trots något sämre siffror för kvinnor hamnar Västerbotten ändå över snittet för riket. Antalet självmord är fortfarande lägst i Västerbotten.

När det gäller undvikbar slutenvård har Västerbotten fortfarande ett sämre resultat än snittet i riket men trenden går mot en förbättring. Här har ett utvecklat samarbete mellan primärvård och sjukhusen betydelse.

Befolkningen i Västerbotten har ett fortsatt stort förtroende för sjukvården och då särskilt för sjukhusvården. Tillgängligheten till vården har också förbättrats men inte tillräckligt. Västerbotten har fortfarande landets längsta väntetider till besök och utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Strokevården i Västerbotten har fortsatt mycket goda resultat, en konsekvens av en långsiktig och strategisk satsning. Även i delar av rörelseorganens sjukdomar t.ex. operation av höftprotes finns goda resultat.

Inom diabetesvården finns utrymme för förbättringar och i år har primärvården och sjukhusvården tillsammans startat ett långsiktigt arbete för att förbättra diabetesvården.

Mer ingående analyser av rapporten görs av olika expertgrupper i landstinget. Dessa analyser ligger sedan till grund för fortsatta förbättringar.

Kontaktpersoner:
Ann-Christine Sundberg, verksamhetsområdeschef regionvård, 070-514 45 32
Marie Rodling-Wahlström, verksamhetsområdeschef kirurgisk vård, 070-214 75 10
Jennie Lilling-Ståhl, verksamhetsområdeschef medicinsk vård, 070-572 68 86

Hela rapporten "Öppna jämförelser av hälso-och sjukvårdens kvalitet och effektivitet - jämförelser mellan landsting 2014", kan laddas ned på http://www.skl.se/.

Fakta
För att minska regionala skillnader i vårdkvalitet och skapa förutsättningar för en mer likvärdig vår i hela landet jämförs landstingens hälso- och sjukvård. Öppna jämförelser är ett samarbete
mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen där vårens medicinska resultat, patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader jämförs. Rapporten syftar till att stimulera landsting att analysera, förbättra och effektivisera den egna verksamheten. Samtidigt får allmänheten insyn i verksamhetens kvalitet och effektivitet.