Skip to main content

Bra vård och god hälsa i Västerbotten enligt nya öppna jämförelser

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 10:41 CET

För sjätte året i rad presenterar Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen ”Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet”. Rapporten för 2011 visar att Västerbottens läns landsting förbättrat sig i jämförelse med övriga landsting men också att det finns områden att vidareutveckla.

De årliga rapporterna Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvården är viktiga som underlag för att förbättra hälso- och sjukvården. Detta gäller inte minst redovisningen av de medicinska resultaten för bedömningen av hur bra vård landstinget bedriver och inom vilka områden vi behöver kraftsamla våra ansträngningar till förbättring.

Förtroendet för sjukhusvården störst i landet
Generellt har befolkningen i Västerbotten en god folkhälsa och har nu lägst andel självmord i landet och tredje lägst andel självmordförsök. Mätning av den hälsopolitiskt åtgärdbara dödligheten liksom den sjukvårdsrelaterade dödligheten visar också ledande resultat.

Patienterna uppger landets största förtroende för sjukhusvården medan förtroendet för primärvården fortfarande kan förbättras avseende bl.a. bemötande, information och delaktighet i vården och behandlingen, säger landstingsdirektör Jonas Rastad.

Stor vårdkonsumtion ger högre kostnader
Vid jämförelse av kostnader per invånare ligger Västerbotten fortfarande över riksgenomsnittet trots att både primärvården och sjukhusvården har låga kostnader per utförd vårdtjänst och Norrlands universitetssjukhus är det mest kostnadseffektiva i landet.

– Det är istället den stora konsumtionen som gör att totalkostnaden för hälso- och sjukvård per invånare är högre än genomsnittet i landet. Ett exempel på detta är den tredje högsta andelen av så kallad undvikbar slutenvård, vilket betyder att patienter med sjukdomar som huvudsakligen borde kunna skötas i öppen vård lagts in på sjukhus totalt cirka 6 000 gånger under året, säger Jonas Rastad.

Bäst i landet på strokevård
Rapporten visar att Västerbotten för ett antal stora sjukdomsområden har fortsatt goda resultat med bl.a. landets bästa överlevnad och högsta andel propplösande behandling vid sjukhusvårdad stroke. Operation av förträngning av halspulsådern bör dock kunna ske snabbare efter det att symtom noterats.

Goda resultat redovisas för den ortopediska vården särskilt med avseende omoperationer av höftprotes vid länets samtliga sjukhus, medan antalet protesoperationer i samband med höftfraktur är otillfredsställande och variabel mellan sjukhusen. I vissa avseenden visar även kvinnosjukvården mycket bra resultat även om operationskostnaden varierar rätt avsevärt.

Inom barnsjukvården har Västerbotten landets lägsta dödlighet de första veckorna efter födseln medan behandlingsresultaten vid sockersjuka är otillfredsställande. När det gäller cancersjukdom varierar behandlingsresultaten för de olika diagnosgrupperna med exempelvis landets högsta andel botande åtgärder vid prostatacancer medan väntetiderna för operation av både bröst- och huvud/hals-tumörer är längre än genomsnittet.

Låg förskrivning av antibiotika

Länets äldre har fortfarande många läkemedel. – Detta är ett område vi arbetat mycket med och även om man ser förbättringar så hoppas vi att ändringar i primär- och sjukhusvårdens ersättningsmodell ska leda till bättre resultat, säger Jonas Rastad. Desto mer glädjande är att rapporten visar att Västerbotten har den näst lägsta förskrivningen av antibiotika i landet vilket är eftersträvansvärt för att minska risken för utveckling av motståndskraftiga bakterier.

– Njursjukvården som den presenteras i rapporten har inte bra resultat och detta måste analyseras vidare, säger Jonas Rastad. Vi är heller inte nöjda med resultaten för anorexivården samt väntetiderna för den snabbt ökande antalet patienterna i barn- och ungdomspsykiatrin. Den registrerade viktminskningen efter fetmakirurgi är låg och vi verkar benamputera väldigt sjuka patienter.

Rapporten 2011 avslutas, som alltid, med en sammanfattande färgtablå. I tablån redovisas alla 21 landstingens resultat för samtliga 173 indikatorer som mäts. Modellen för färgläggning är enkel. Grönt anger placering 1–7 bland landstingen, gult placering 8–14 och rött anger placering 15–21 (oavsett skillnadernas storlek eller betydelsen för patienter). Vid en enkel sammanräkning av antalet gröna, gula och röda indikatorer syns tydligt att Västerbotten har förbättrat resultaten. I rapporten 2011 utgör de gröna indikatorerna 39 % jämfört med 35 % 2010 och de röda indikatorerna har minskat till 25 % 2011 jämfört med 30 % under 2010. Se bifogad bild.

Mer ingående analyser av rapporten kommer att genomföras av olika expertgrupper i hela landstingsorganisationen. Dessa analyser ligger sedan till grund för ett fortsatt förbättringsarbete.

Hela rapporten "Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet - jämförelser mellan landsting 2011", kan laddas ned på www.skl.se

Fakta
För att minska regionala skillnader i vårdkvalitet och skapa förutsättningar för en mer likvärdig vård i hela landet jämförs landstingens hälso- och sjukvård. Öppna jämförelser är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen där vårdens medicinska resultat, patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader jämförs. Rapporten syftar till att stimulera landsting och kommuner till att analysera, förbättra och effektivisera den egna verksamheten. Samtidigt får allmänheten insyn i verksamhetens kvalitet och effektivitet.

För mer information:
Jonas Rastad, landstingsdirektör tfn: 090- 785 72 50 alt. 070-846 70 67

För behandlingen av stroke, verksamhetschef Mats Andersson tfn: 090-785 19 12 alt. 070-690 19 12

För ortopediska sjukdomar, verksamhetschef Olle Svensson tfn: 090-785 17 30 alt. 070-341 50 24

För kvinnosjukvård, verksamhetschef Ulf Oscarsson tfn: 090-785 15 13 alt. 070-348 15 13

För barnsjukvård, verksamhetschef Per-Erik Sandström tfn: 090-785 24 35 alt. 070-618 22 49

För behandlingen av cancersjukdomar, verksamhetschef Göran Edbom tfn: 090-785 15 76 alt. 070-581 92 33

För läkemedel, verksamhetschef Jonas Claesson tfn: 090-785 31 86

För njursjukvård, verksamhetschef Ragnberth Helleday tfn: 090-785 33 35 alt. 070-587 87 61

 För barnpsykiatrin, verksamhetschef Annelie Lindström tfn: 090-785 66 01 alt. 070-216 10 98