Skip to main content

Förbättrade resultat från mätning av trycksår

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 16:08 CET

I oktober 2011 gjordes den andra nationella mätningen av förekomsten av trycksår. Jämfört med mätningen i mars är resultatet för Västerbottens läns landsting påfallande bättre.

– Av 692 patienter som deltog vid mätningen i Västerbottens läns landsting den 5 oktober hade 10,7 % trycksår. Hälften av trycksåren var av den minst allvarliga graden, där huden är påverkad men fortfarande hel. Lägst andel trycksår var det vid denna mätning i Skellefteå med 6 %. På Norrlands universitetssjukhus i Umeå var det 11 % och i Lycksele 18 % av de inneliggande patienterna som hade trycksår, säger Doris Kjellgren, registersamordnare vid Västerbottens läns landsting.

Detta kan jämföras med mätningen som genomfördes den 23 mars 2011 då totalt 16 % av 640 patienter på länets sjukhus hade trycksår.

– Det är en markant förbättring inom ett av de prioriterade områdena för ökad patientsäkerhet. Särskilt glädjande är resultatet för Skellefteå, medan vi hoppas se bättre siffror i Lycksele vid nästa mätning. Samtidigt ska vi inte nöja oss med denna minskning av trycksårsförekomsten. Vi ska bli ett patientsäkert landsting och för att detta ska kunna bli verklighet måste vi fokusera på patientsäkerhetskulturen inom landstinget och även öka patienternas delaktighet och inflytande i vården, säger landstingsdirektör Jonas Rastad.

Ökad medvetenhet
De förbättrade resultaten vid trycksårsmätningen kan bero på att personalen har genomgått utbildning för att kunna använda sig av det nationella kvalitetsregistret Senior alert.

– Att registrera patienter i Senior alert innebär att man gör en riskbedömning av trycksår, fall och undernäring inom 24 timmar efter att patienten har kommit till vårdenheten. Detta gör att personalen har fått en ökad medvetenhet om vikten med det förebyggande omvårdnadsarbetet, säger Doris Kjellgren.

Om mätningen
Undersökningen är en så kallad punktprevalensmätning: en mätning som visar förekomsten av trycksår vid ett enstaka tillfälle. Totalt har 12 397 personer undersökts, både i äldreboenden och inlagda på sjukhus. 14 landsting och regioner samt 21 kommuner deltog i höstens mätning. Våren 2012 kommer mätningen att upprepas.

I Västerbotten, den 5 oktober, fick alla inneliggande patienter över 18 år på sjukhusen och sjukstugorna frågan om de accepterade att delta. För de 692 patienter som deltog gjorde utsedda sjuksköterskor på respektive avdelning dels en hudinspektion av patienten och dels en riskbedömning avseende trycksår med hjälp av Nortonskalan.

I Nortonskalan indelas trycksår i graden av svårighet i fyra kategorier:

- Kategori 1. Rodnad som inte bleknar vid tryck.
- Kategori 2. Delhudskada. Blåsa/avskavning av hud.
- Kategori 3. Fullhudskada. Sår genom alla hudlager.
- Kategori 4. Djup fullhudsskada. Djupt sår/nekros.

Mer information om mätningen och resultaten finns att läsa på www.skl.se

För ytterligare information:
Doris Kjellgren, registersamordnare, telefon 070-130 31 13