Skip to main content

Ja till nya regler för infertilitetsbehandlingar

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 16:35 CEST

Landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd har sammanträtt idag, torsdag, och bl.a. fastställt en verksamhetsplan och budget för nästa år, 2013. Nämnden har också beslutat att landstinget i Västerbotten ska anta det gemensamma vårdprogram för infertilitetsbehandlingar som Norrlandstingens regionförbund har tagit fram. Vårdprogrammet ska träda i kraft den 1 januari 2013.

 Här följer en sammanfattning av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut.

 Ja till nytt vårdprogram för infertilitetsbehandlingar
Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att landstinget i Västerbotten ska anta det gemensamma vårdprogram för infertilitetsbehandlingar som Norrlandstingens regionförbund har ställt sig bakom. Vårdprogrammet ska, enligt nämnden, träda i kraft den 1 januari 2013.

Norrlandstingens rekommendation innebär att det blir lika villkor för heterosexuella och lesbiska. Samtidigt innebär det förbättringar för alla par som behöver provrörsbefruktning.

Förbättringarna består av att lesbiska par kommer att erbjudas tre subventionerade donatorinseminationsförsök. Par som har genomgått provrörsbefruktning och där ytterligare försök med hjälp av frysteknik inte är möjlig, kommer nu att erbjudas ett nytt vanligt försök.

Förslaget beräknas öka kostnaderna för de fyra norrlandstingen med totalt 1,3 miljoner kronor per år.

Vad innebär då de nya infertilitetsreglerna jämfört med det som gäller inom Västerbottens läns landsting idag?

I dag får lesbiska par, bosatta i länet, börja med att själva finansiera tre donatorinseminationer innan de kan komma ifråga för landstingsfinansierad provrörsbefruktning med donerade spermier.

Enligt rekommendationen får nu lesbiska par i Västerbotten börja med tre landstingsfinansierade donatorinseminationer. Det innebär att paren endast behöver betala patientavgiften.

Drygt hälften av IVF-behandlingarna ger upphov till ett överskott av återinsättningsbara embryon (befruktade ägg). Dessa embryon fryses ned för återföring i ett senare skede, om den färska behandlingen inte lyckas.

Par i Västerbotten som inte har haft möjlighet att återföra ett fryst embryo kommer nu, enligt rekommendation, att erbjudas ett nytt landstingsfinansierat försök med färskåterföring av embyron. Det innebär att paren endast behöver betala patientavgiften.

Nämndens verksamhetsplan och budget för 2013
Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om en verksamhetsplan och budget för nästa år, 2013. Jämfört med 2012 ökar nämndens budget, på drygt 3,5 miljarder kronor, med 115 miljoner kronor varav 68 miljoner gäller kostnader för sjukresor som tidigare legat under verksamhetsområdet Service.

Utökningen av budgetramen innehåller även kompensation med 87 miljoner kronor för förväntade löne- och prisuppräkningar. Kravet på kostnadsreduceringar uppgår till netto 38 miljoner kronor under 2013.

Budgetramen för 2013 har nämnden fördelat mellan verksamhetsområdena medicinsk vård, kirurgisk vård, regionvård, och anslag och administration. Ramen för tandvård har fullmäktige tidigare fastställt.

Medicinsk vård
Ramen för medicinsk vård på totalt cirka 1,3 miljarder kronor innehåller dels krav på reduceringar med 32 miljoner kronor, dels vissa förstärkningar på 10 miljoner.

Reduceringarna är i huvudsak en helårseffekt av de åtgärder som genomförs redan under 2012. Vidare förutsätts arbetet med Lean, överföring av arbetsuppgifter till primärvården samt effektivisering av vårdplatser m.m. ge kostnadsreducerande effekt under 2013. Budgetförstärkningar görs dels inom läkemedelsområdet, dels inom psykiatrin,

Kirurgisk vård
Ramen för kirurgisk vård på totalt cirka 1,2 miljarder innehåller dels krav på reduceringar med 11 miljoner kronor, dels vissa förstärkningar på 13 miljoner kronor.

Reduceringarna är i huvudsak en helårseffekt av de åtgärder som genomförs redan under 2012. Men utvecklingen inom området kommer även här liksom inom den medicinska vården att ytterligare koncentreras kring flödesgenomgångar av viktiga vårdprocesser och produktions- och kapacitetsplanering för att ge möjlighet till god vård, högre patientsäkerhet och god arbetsmiljö.

Detta arbete beräknas bidra till lägre kostnader liksom överföringen av arbetsuppgifter till primärvården samt effektivisering av vårdplatser m.m. Förstärkningen av budgeten består av budgettillskott för obalanser inom ett flertal områden och enheter samt för ytterligare ett operationslag för den volymökande tumörkirurgin och för IVF-behandlingar.

Regionvård
Ramen för regionvård på totalt cirka 1 miljard kronor innehåller dels krav på reduceringar med 11 miljoner kronor, dels vissa förstärkningar på 17 miljoner.

Reduceringarna är bl.a. en helårseffekt av de åtgärder som genomförs redan under 2012. Vidare förväntas Lean-arbetet och arbetet med produktions- och kapacitetsplanering samt överföringen av arbetsuppgifter till primärvården och effektivisering av vårdplatser m.m. ge kostnadsbesparande effekter även inom detta område.

Förstärkningen av budgeten avser budgettillskott för obalanser inom läkemedel, serviceavtal och reservdelar samt för incidensökning inom cancervården. Vidare genomförs en fortsatt satsning på vårdsamordnare.

Anslag och administration
Ramen för anslag och administration på totalt -11 miljoner kronor innehåller dels krav på reduceringar med 36 miljoner, dels vissa förstärkningar på 17 miljoner. Reduceringarna består dels av årseffekt av projekt balans och förändrad redovisning av arbetsgivaravgifterna, dels en översyn av arbetstidsmodeller. Förstärkningar har gjorts bl.a. vad gäller nya läkemedel och nya medicinska metoder samt för nationella riktlinjer.

Mål och strategier
Förutom budgeten för 2013 innehåller nämndens verksamhetsplan också strategier, mål, uppföljningsindikatorer och uppdrag för att landstingets övergripande mål och vision ska uppnås.

I arbetet med att genomföra fullmäktiges övergripande strategier anser nämnden att följande ska vara vägledande:

• Flytta vården närmare medborgarna
• Systematiskt utvecklingsarbete
• Minska kvalitetsbristerna
• Patient- och personcentrerad vård

Utifrån fullmäktiges övergripande mål har nämnden angett ett antal målvärden och uppföljningsindikatorer som ska följas upp under 2013.

Bättre och jämlik hälsa: Enligt nämnden är det viktigt att patienter får vård på rätt vårdnivå och att det sker en samverkan inom och mellan olika vårdnivåer så att onödiga besök för patienterna minimeras. Några grupper som lyfts fram särskilt är äldre och barn och unga med psykisk ohälsa.

God vård: inom detta område har nämnden formulerat flera tydliga mål och uppföljningsindikatorer för att minimera vårdskador och öka tillgängligheten till vården. Detta arbete ska både stärka kvaliteten i verksamheten och minska onödiga kostnader.

Norrlands universitetssjukhus i Umeå är en viktig motor för vårdens utveckling och för den kliniska forskningen och utbildningen i länet och i regionen. Denna viktiga funktion ska fortsätta och stärkas. Samtidigt är det, enligt nämnden, viktigt att länsdelssjukhusen ökar sin konkurrenskraft genom fortsatt profilering.

Hälsofrämjande arbetsplatser och attraktiv arbetsgivare: Nämnden betonar att en utveckling av förbättrings- och flödesarbetet i verksamheterna måste till för att klara de nödvändiga förändringar som ska göras. Till detta behövs också en anpassad kompetensutveckling av personalen och ett ledarskap som främjar verksamhetsutveckling. Strategisk kompetens- och rekryteringsarbete är viktigt i sammanhanget.

God hushållning: Kostnaderna för hälso- och sjukvården måste minska och ska anpassas till rikets nivå samt kraven på en god ekonomisk hushållning.

Medborgarinflytande: Patienter och medborgare ska känna ett stort förtroende för hälso- och sjukvården och vården ska vara tillgänglig. Detta kommer nämnden att följa upp via den nationella patientenkäten och medborgarenkäten Vårdbarometern.

Utifrån nämndens verksamhetsplan har nu landstingsdirektören fått i uppdrag att ta fram planeringsanvisningar för verksamheterna för 2013 inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde.

Reservation: C, FP, KD och M

Nästa års tandvårdstaxor
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att vissa taxor inom allmäntandvård ska höjas och vissa taxor inom specialisttandvård ska sänkas från 1 januari 2013.

Förslaget innebär att taxorna för allmäntandvård höjs med 2,7 procent och att de därmed anpassas till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslutade referenspriserna för 2013. Det handlar bl.a. om undersökningar och förebyggande tandvårdsinsatser.

Nämndens förslag innebär också att avgifterna för ”Frisktandvård” höjs med cirka 9,4 procent, dvs. för de personer som har tecknat avtal om regelbunden tandvård till fast pris. Från det år man fyller 20 år kan man teckna avtal om Frisktandvård. Avtalet tecknas för tre år och kan sedan förlängas tills någon part säger upp avtalet.

Slutligen innebär nämndens förslag att taxorna för specialisttandvård kommer att sänkas i relation till nu gällande priser med 5-7 procent. Här handlar det bl.a. om att protes- och inplantarbeten kommer att bli billigare jämfört med idag.

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår också att nämnden ska få i uppdrag att fatta beslut om justeringar i framtida tandvårdstaxor när Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket kommer med sådana.

Förslaget till tandvårdstaxor för 2013 förs nu vidare till landstingsstyrelsen, för att slutligen avgöras av landstingsfullmäktige vid sammanträdet i november månad.

800 000 kronor till Medicinsk teknik
Nämnden har beslutat att fördela 800 000 kronor till medicinsk teknik för att underhåll av medicinsk teknisk utrustning. Medicinsk teknik, som finns vid länets tre sjukhus, svarar för teknisk service, underhåll och användarstöd för den medicintekniska utrustningen inom landstinget.

Motion om lika rätt till assisterad befruktning
Partigruppledarna Nicklas Sandström (M), Marianne Normark (FP) och Olle Edblom (C) har i en gemensam motion föreslagit att landstinget ska se till att avgifter och regelverk för assisterad befruktning inte diskriminerar samkönade par och att patientavgiften för donatorinsemination blir lika för såväl lesbiska som heterosexuella par.

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår, i ett yttrande till landstingsstyrelsen, att motionen ska anses vara besvarad.

Bakgrunden till motionssvaret är att Norrlandstingens regionförbund har tagit fram ett förslag till gemensamt vårdprogram för infertilitet som innebär förbättringar för såväl heterosexuella som lesbiska par.

Detta program har nu hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att landstinget ska införa från 1 janauri 2013. Med anledning av detta föreslår alltså nämnden att motionen ska anses vara besvarad.

Motionen kommer att behandlas vid landstingsfullmäktiges sammanträde i november månad.

Kommentarer till de olika besluten lämnas av nämndens presidium:
- landstingsrådet och nämndens ordförande Karin Lundstöm (S), telefon 070-669 66 84.
- nämndens vice ordförande Carin Hasslow (FP), 070-330 67 85.