Skip to main content

Klimatsmart med vård på distans

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2014 09:00 CEST

Byter man fysiska besök i vården mot telemedicin minskar utsläppen av koldioxid 40–70 gånger! Redan på bara några kilometers avstånd blir vård på distans ett grönare alternativ än bilen. Största klimatvinsten får storstäderna!

Det visar en studie som gjorts av forskare vid universitet i Umeå, Yogyakarta och Seattle och med sjukhusingenjör Åsa Holmner vid Medicinsk teknik, MT-FoU på Norrlands universitetssjukhus i Umeå som huvudförfattare. Studien presenteras idag i en artikel i den vetenskapliga tidskriften PLOS one.

– Alla vittnar om att telemedicin funkar jättebra och effektivt – inte minst för rehabilitering. Men ska man väsentligt minska klimatpåverkan måste det vara rutin och inte bara till för vissa, säger hon.

De verkligt stora klimatvinsterna kommer nämligen först om man skalar upp verksamheten rejält. Och allra mest där man kanske minst väntar det – i storstan.

Kvarts miljon kilometer
Omfattande resor gör nämligen att vårdsektorn starkt bidrar till koldioxidutsläppen. Avsikten var därför att utvärdera om distansvård kan minska resor och utsläpp.

I studien – den första som kvantifierat miljöeffekter av olika slags vård – ingick rehabiliteringsenheterna vid handkirurgin och logopedin vid Norrlands universitetssjukhus.

Patienter i glesbygd hade här smidigt och jämlikt tillgång till specialistvård. Effekterna på ekonomin var heller inte att förakta. Bara på dessa två grupper patienter sparade landstinget resekostnader motsvarande en kvarts miljon kilometer.

Men ett minskat antal kilometer betyder inte automatiskt miljövinster. Kostar produktionen av teletekniken mer i utsläpp är inget vunnet.

För att kunna jämföra utsläppen gjorde forskarna därför en livscykelinventering av tekniken. Det vill säga allt som krävs i form av material, energiförbrukning och transport och nät för själva kommunikationen.

Inventerade teknikens livscykler
– Vi beräknade livslängd och energiförbrukning, gjorde scenarier för utsläpp på olika nivåer och uppskattade tröskelvärden för när tekniken blir gynnsam, berättar Åsa Holmner.

Det visade sig att också när utsläppen är ganska låga väger fördelarna över för telemedicin.

– Redan några kilometers resa gör vård på distans till ett grönare alternativ än bilen. Att skala upp användningen rejält skulle därför kunna få stor effekt, menar hon.

– För man inte en klimatvänlig politik finns paradoxalt nog risken att man fortsätter att bidra negativt till hälsan. Det är bland annat för att ge underlag för beslut som vi gjort den här studien, säger hon.

Mer information: Åsa Holmner, sjukhusingenjör, telefon 090-785 40 62

Läs artikeln i PLOS one

Fotnot: Västerbotten har länge legat i framkant i utvecklingen av telemedicin. Här finns ett brett spektrum av tekniker och tillämpningar på en rad kliniska områden. Läs mer om tillämpningarna i Västerbottens läns landsting