Skip to main content

Lägst andel trycksår vid Lycksele lasarett

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2012 17:08 CEST

I mars gjordes den tredje nationella mätningen av förekomsten av trycksår. Resultatet för Västerbottens läns landsting är nu något sämre i jämförelse med föregående mätning i oktober 2011 då man hade lägst andel trycksår i landet. Tittar man på sjukhusnivå har dock Lycksele lasarett förbättrat sina resultat rejält.

Av 680 patienter som deltog vid mätningen i Västerbottens läns landsting den 14 mars hade 12,9 % trycksår. Det är fortsatt en bättre siffra i jämförelse med riket som helhet som hade 16,1 %. Hälften av trycksåren som förekom i mätningen i Västerbotten var av den minst allvarliga graden, där huden är påverkad men fortfarande hel.

– Lägst andel trycksår var det vid denna mätning på Lycksele lasarett med 4,2 %. Skellefteå lasarett hade 11,3 % och på Norrlands universitetssjukhus (Nus) var det 15,1 % av de inneliggande patienterna som hade trycksår, säger Doris Kjellgren, registersamordnare vid Västerbottens läns landsting.

– Det är förstås positivt att Västerbotten fortsatt ligger bättre till än riket i stort men det är synd att vi inte fortsätter enligt den positiva trend som uppvisades vid höstens mättillfälle då vi var bäst i landet. Jag gläds dock över Lycksele lasaretts fina resultat samtidigt som såväl Nus som Skellefteå behöver bättra sig, säger landstingsdirektör Jonas Rastad. Resultaten visar att trycksår fortfarande är ett problem inom vården och att det finns mycket kvar att göra.

Trycksår är en av de vanligaste vårdskadorna och ingår sedan 2007 som ett prioriterat område i Sveriges Kommuners och Landstings satsning på att öka patientsäkerheten. Under de senaste åren har olika insatser gjorts för att minska andelen trycksår. En viktig faktor har varit att utbilda personalen i att använda sig av det nationella kvalitetsregistret Senior alert.

– Att registrera patienter i Senior alert innebär att man gör en riskbedömning av trycksår, fall och undernäring inom 24 timmar efter att patienten har kommit till vårdenheten. Det ökar medvetenhet om vikten med det förebyggande omvårdnadsarbetet, säger Doris Kjellgren.

Om mätningen
Undersökningen genomfördes den 14 mars och är en så kallad punktprevalensmätning, en mätning som visar förekomsten av trycksår vid ett enstaka tillfälle. Totalt i landet undersöktes 14 540 personer och det var 20 landsting och regioner som deltog i mätningen. Totalt hade 16,1 % av patienterna ett eller flera trycksår/tryckskador. I den föregående mätningen hösten 2011 var siffran 14,4 procent och i den första mätningen våren 2011 hade 16,6 procent tryckskada/trycksår.

Länets resultat
I Västerbotten, den 14 mars, fick alla inneliggande patienter över 18 år på sjukhusen och sjukstugorna frågan om de accepterade att delta. För de 680 patienter som deltog hade 12,9 % ett eller flera trycksår/tryckskador. Hösten 2011 var siffran 10,7 % och våren 2011 16,4 %.

Bifogat diagram visar resultaten från de tre mättillfällen som genomförts sedan starten våren 2011. Andelen trycksår i procent, för hela länet och på sjukhusnivå.

Vid undersökningen gör utsedda sjuksköterskor på respektive avdelning dels en hudinspektion av patienten och dels en riskbedömning avseende trycksår med hjälp av Nortonskalan.

I Nortonskalan indelas trycksår i graden av svårighet i fyra kategorier:

- Kategori 1. Rodnad som inte bleknar vid tryck.

- Kategori 2. Delhudskada. Blåsa/avskavning av hud.

- Kategori 3. Fullhudskada. Sår genom alla hudlager.

- Kategori 4. Djup fullhudsskada. Djupt sår/nekros.

Hösten 2012 kommer mätningen att upprepas. Mer information om mätningen och resultaten finns att läsa på www.skl.se

För ytterligare information:

Doris Kjellgren, registersamordnare, telefon 070-130 31 13