Skip to main content

Landstingets medarbetare känner sig tryggare på jobbet

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 11:21 CET

Nu har 74 procent av medarbetarna i Västerbottens läns landsting sagt sitt om arbetsmiljön i den återkommande medarbetarundersökningen. Jämfört med 2010 har det skett en tydlig förbättring inom flera områden bland annat när det gäller hot och våld, kränkande särbehandling och mobbing samt sexuella trakasserier. Men ännu har landstinget inte nått nollvisionen.

­­– En annan tydlig och viktig förbättring är att nära tio procent fler medarbetare har haft medarbetarsamtal med sin chef det senaste året jämfört med den senaste undersökningen, säger t.f. landstingsdirektör Mats Lindqvist.

Medarbetarna upplever att arbetet är meningsfullt och att de anstränger sig för att bemöta patienter och arbetskamrater på ett bra sätt. De upplever också att närmsta chef visar dem förtroende.

Möjlighet till förbättring
Resultaten visar också att det finns områden som kan förbättras.

– Stressen i jobbet har inte minskat och andelen som inte kan koppla av från arbetet på fritiden har ökat. Det blir en viktig fråga att arbeta med ute på arbetsplatserna, säger personalchef Christina Elmros. Men det är också viktigt att vi lyfter fram enheter med bra resultat så att vi kan lära av goda exempel.

Ett annat viktigt utvecklingsområde är att arbeta för att förändra medarbetarnas syn på landstinget som arbetsgivare. Landstinget ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare.

Resultaten från medarbetarundersökningen visar också att landstingets ledning på alla nivåer måste bli bättre på återkoppling och på att vara synlig och tydlig. Här har tjänstemannaledningen ett särskilt ansvar att gå före i utvecklingsarbetet.

Handlingsplaner tas fram
Resultaten redovisas nu på arbetsplatserna. Nästa steg blir att ta fram handlingsplaner för att förbättra områden där resultaten inte varit bra. Medarbetarenkäten är viktig eftersom den ger underlag för att systematiskt följa upp, analysera och utveckla arbetsmiljön på varje enhet och i landstinget som helhet.

 

Mer information:
HR-strateg Ulla Kröger-Nygren, 090-785 70 63

HR-strateg Karin Edlund, 090-785 71 74

Statistiker Dick Strömberg, 090-785 72 22

 

Hälsningar
Annelie Hägglund
Kommunikationsstaben