Skip to main content

Lex Maria: Missade att kalla patient

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 09:06 CEST

Läkaren bedömer att den unge mannen kan ha en allvarlig sjukdom, och remitterar därför honom vidare för specialistbedömning. På den aktuella kliniken bedömer ansvarig läkare att mannen bör kallas för undersökning inom en vecka.

I samband med vidare planering hamnar emellertid den information som ska tjäna som underlag för kallelsen i fel lista i datorsystemet. Det är en lista som kliniken normalt inte använder och därför heller inte regelbundet kontrollerar. Följden blir att ingen kallelse utgår till mannen.

Felet upptäcks när han via andra remissvägar kommer till kliniken tre månader senare.

Efter utredning har kliniken vidtagit åtgärder för att eliminera risken för upprepning. Eftersom ärendet berör alla som använder landstingets datoriserade bokningssystem har alla klinikers bokningsrutiner uppdaterats. Händelsen kunde ha medfört allvarlig skada eller sjukdom och chefläkaren lämnar därför ärendet vidare till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Chefläkare Jan-Gunnar Sjödin, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 74 85 eller 070-348 24 82