Skip to main content

Lex Maria: Ung man fick men två år efter sydd sårskada

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2009 11:35 CET

En ung man söker vård på akutmottagningen i Umeå våren 2007 efter att han ramlat och slagit den ena handen mot en glasskärva. Sårskadan i handen undersöktes av en läkare, såret rengjordes och inspekterades. Sårskadan syddes. Men innan det kontrollerade läkaren att det inte fanns några senskador eller skador på större blodkärl. Funktionen i samtliga fingrar undersöktes också och befanns normala. Patienten uppmanades att höra av sig vid tecken på infektion.

Patienten har nu sökt sjukvård i mellansverige p g a nedsatt funktion i handen. Han har där blivit opererad för en senskada som kopplas ihop med olyckshändelsen våren 2007, samt gjort en patientskadeanmälan.

Erfarenhetsmässigt är det svårt att avgöra om en sent upptäckt senskada är en primärt missad skada eller ifall det handlar om en senskada som uppstått i efterhand.

Oavsett hur skadan i det aktuella fallet har uppkommit, ska ärendet diskuteras vid en intern läkarträff på berörd hälsocentral. Kan något misstag ha gjorts som föranlett den nu konstaterade senskadan? Vid läkarträffen ska man även gå igenom hur en optimal undersökning ska göras i framtiden vid liknande olycksfall, för att undvika att möjliga likartade följdskador inträffar igen.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Chefläkare Ove Berglund telefon 070-546 1144.