Skip to main content

Nationell patientenkät inom den allmänna psykiatrin

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 11:44 CEST

Idag presenterades resultaten från en nationell enkätstudie som genomförts bland patienter inom den allmänna psykiatrin.

Våren 2010 skickades en enkät ut till 1600 slumpvis utvalda vuxna patienter som besökt eller varit inlagda inom den allmänna psykiatrin i Västerbottens län. Frågorna handlade om erfarenheter, bemötande, förtroende, delaktighet och information.

Resultaten pekar på att patienterna i Västerbottens län upplever ett gott bemötande och har förtroende för personalen. De förbättringsområden som lyfts fram är behovet av vårdplanering i samråd med patienten och en tydligare information om varningssignaler att vara uppmärksam på som rör sjukdomen eller behandlingen. Andra områden som lyfts fram är information om biverkningar av läkemedel och vart man vänder sig om man vill klaga på sin vård och/eller för att få kontakt med stödgrupper eller patientföreningar.

– Vi har fått värdefull information från en viktig patientgrupp. Undersökningen visar att vi har en väl fungerande psykiatrisk verksamhet i länet men det finns förbättringsområden som vi måste jobba med, säger landstingsdirektör Sofie Edberg.

Omkring 730 patienter besvarade enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på drygt 45 procent för den öppna psykiatriska vården och 40 procent för den slutna psykiatriska vården. Denna låga svarsfrekvens försvårar rättvisande jämförelser och innebär att resultaten måste tolkas med stor försiktighet. Trots detta har för första gången ett mycket stort antal patienter inom psykiatrin besvarat en gemensam enkät och gett värdefulla synpunkter som kommer att vara en viktig källa för det fortsatta utvecklings- och förbättringsarbetet.

Fakta
Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för upprepade mätningar av patientupplevd kvalitet som genomförs av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Nationell Patientenkät genomfördes första gången 2009 inom primärvården och under 2010 har mätningar genomförts inom den specialiserade vården. Resultat från enkät inom den specialiserade somatiska (kroppssjukvården) kommer i slutet av oktober.

Stockholms läns landsting ingår inte i Nationell Patientenkät, men genomför jämförbara mätningar med i princip samma enkät. Norrbotten kommer att delta i arbetet med Nationell Patientenkät under 2011.

Läs mera på www.skl.se/nationellpatientenkat


För mer information:
Eva Grahn, utredare, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 70 86, 070-309 04 98