Skip to main content

Patienterna är nöjda men vill bli mer delaktiga

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2012 08:04 CEST

Patienterna inom den specialiserade vården har ett fortsatt högt förtroende för vårdpersonalen och upplever att de bemöts med hänsyn och respekt. Det finns dock förbättringar att göra när det gäller information och patienternas delaktighet av den egna vården. Detta framgår av den nationella patientenkäten som genomfördes i Västerbotten och i övriga landsting/regioner under 2012.

– Patienternas uppfattningar och erfarenheter av vården är viktig i arbetet mot en mer patientsäker vård. Resultaten av enkäten fungerar som ett underlag för att utveckla och förbättra vården ytterligare, berättar Margit Håkansson, utvecklingschef vid Västerbottens läns landsting.

Delaktighet är viktigt

Resultaten av den nationella patientenkäten visar att det finns förbättringar att göra, bland annat genom att göra individen mer delaktig i planeringen av den fortsatta vården. Detsamma gäller informationen som ges till patienterna, till exempel om eventuella biverkningar av läkemedel och om varningssignaler som gäller sjukdom eller behandling som patienterna bör vara uppmärksamma på.

På landstingsnivå är resultatet för Västerbottens läns landsting i nivå med rikssnittet för den slutna vården och strax över rikssnittet i den öppna vården.

Patienter är generellt nöjda

Drygt 10 000 patienter inom den specialiserade sjukhusvården och drygt 1 600 patienter inom den psykiatriska vuxenvården besvarade enkäten. Frågorna omfattade hur de upplevde bemötandet, delaktigheten och informationen vid sitt senaste besök eller vistelse.

De mest nöjda patienterna återfinns inom den öppna specialistsjukvården. De patienterna har ett fortsatt högt förtroende för vårdpersonalen och upplever att de bemöts med hänsyn och respekt.

De minst nöjda patienterna finns inom den slutna psykiatriska vården. Generellt sett är äldre personer mer nöjda än yngre, och män något mer nöjda än kvinnor. Resultatet visar också att fler patienter upplever väntetiden till operation och behandling som acceptabel jämfört med föregående mätning.

Fakta

Samtliga landsting och regioner deltog i undersökningarna, som genomfördes mellan januari och april 2012. Cirka 250 000 slumpvis utvalda patienter inom den specialiserade sjukhusvården (kroppssjukvård) och närmare 80 000 personer inom den vuxna psykiatriska vården har fått möjlighet att besvara enkäten. Svarsfrekvensen var 59 procent för den öppna specialiserade sjukhusvården och 63 procent för den slutna vården. Motsvarande siffror inom psykiatrin var 37 procent respektive 31 procent. På grund av den låga svarsfrekvensen och få antal svar i undersökningen inom psykiatrin redovisas resultaten endast för riket samt per landsting/region.

Den första nationellt gemensamma mätningen med Nationell Patientenkät inom den specialiserade vården genomfördes under våren 2010.

Läs mer om den nationella patientenkäten på www.skl.se/nationellpatientenkat