Skip to main content

Pressmeddelande: Norrlandstingen ger 2,3 miljoner till klinisk forskning

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 15:06 CET

Landstingen i Västerbotten, Västernorrland, Norrbotten och region Jämtland-Härjedalen ger 2,3 miljoner till klinisk forskning 2016.

Landstingen i Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten samt region Jämtland-Härjedalen, har sedan 1986 fördelat drygt 70 miljoner kronor till klinisk forskning i norr. Fler än 900 forskningsprojekt har under åren fått medel från Visare Norr som står för Vårdforskning I SAmverkan REgionalt i Norr.

Årliga anslag från respektive landsting och region till FoU- och så kallade spetsprojekt ger dessutom tillsammans ytterligare omkring 25 miljoner kronor till forskningen.

Visare Norr - anslaget ska stimulera till forskning i samverkan mellan anställda i Norrlandstingen, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet. Det är forskningsprojekt med klinisk- och annan verksamhetsanknuten inriktning som prioriteras. Ett viktigt inslag i bedömningen är nyttan för patienterna.

Flera nationella bedömningar visar att svensk klinisk forskning måste stödjas och vidareutvecklas för att behålla en hög internationell standard. Starka nätverk och kreativa forskarmiljöer är avgörande.

Erfarenheterna av vårdforskningen genom Visare Norr är positiva. Utformningen stimulerar till ökad forskningssamverkan över landstingsgränserna i regionen. Samverkan skapar bredare underlag för forskningen och större kompetens.

För projektåret 2016 har 2,3 miljoner kronor ställts till förfogande. Till det kommer 100 000 kronor från Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland som tilldelas två projekt i Västerbotten.

2,3 miljoner fördelade till 18 forskningsprojekt

Det är allt fler som söker medel ur Visare Norr. För 2016 har 50 projekt ansökt om forskningsmedel, 18 projekt har beviljats anslag. Av projektledarna är åtta kvinnor och tio män.

Ansökningarna bedöms av en särskild prioriteringskommitté med företrädare för landstingen och regionen och de tre regionuniversiteten. Beslut om fördelning tas av regionförbundets Forsknings- och utbildningsråd.

Bedömarna konstaterar att kvalitén på forskningsprojekten genomgående är hög och att betydligt fler projekt skulle ha varit väl kvalificerade för forskningsmedel, om mer medel funnits att fördela.

Beslutet har redovisats för Förbundsdirektionen för Norrlandstingens regionförbund vid dagens sammanträde.

De enskilda projekten finns i bifogad sammanställning. Ytterligare information om forskningsanslaget Visare Norr finns på www.norrlandstingen.se

Mer information

Upplysningar om forskningsprojekten kan också fås från forskningschef i respektive landsting/region:

Norrbotten Karin Jones 072/218 50 01

Västerbotten Anna Ramnemark 070/311 43 96

Västernorrland Jonas Appelberg 070/562 12 44

Jämtland/Härjedalen Göran Larsson 070/293 50 44

Vänliga hälsningar
Madelene Holmgren
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum