Skip to main content

Säkrare vård med sammanhållen journalföring och Nationell patientöversikt

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2012 13:36 CEST

Den 3 september ansluter sig landstinget till tjänsten Nationell patientöversikt, NPÖ. Tjänsten gör det möjligt för behörig personal i vård och omsorg att med samtycke från patienten ta del av vårdinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare. NPÖ gör vården säkrare, framför allt för patienterna, men också effektivare för verksamheterna.

Sammanhållen journalföring gör det möjligt för vårdpersonal att ta del av journaluppgifter från olika vårdgivare och därmed få en mer samlad bild av en patients vårdbehov. Över hela Sverige införs NPÖ, ett nytt IT-stöd som innebär en rikstäckande sammanhållen journalföring mellan landsting, kommunal hälso- och sjukvård och privata vårdgivare.

– Den stora vinsten för patienterna är att vårdpersonalen snabbt får den information som behövs för att ge en god och säker vård. En helhetsbild av tidigare diagnoser, provresultat och medicinering gör det lättare att snabbt ställa rätt diagnos och ge rätt behandling, säger Göran Edbom, projektägare för NPÖ-införandet i Västerbottens läns landsting.

Ökad effektivitet och enklare för patienten
NPÖ ger också bättre förutsättningar för att arbeta förebyggande och kunna samordna vårdinsatser mellan landsting, kommunal hälso- och sjukvård och privata vårdgivare.

Delad information minskar kostsamt dubbeljobb. Till exempel behöver inte alltid samma prover tas eller undersökningar göras flera gånger. Patientens vårdhistorik finns tillgänglig vid mötet med en ny vårdgivare och journaler behöver inte skickas med post, säger Göran Edbom.

Landstinget har sedan tidigare sammanhållen journalföring med vissa privata vårdgivare i länet men via NPÖ möjliggörs nu en rikstäckande sammanhållen journalföring. I slutet av 2012 kommer alla landsting, flertalet kommuner och privata vårdgivare i Sverige att vara anslutna. Västerbottens läns landsting börjar visa information i den nationella översikten från och med den 3 september.

– Men det är ingen ny journal som skapas, översikten innebär bara att en vårdgivare kan hitta, och titta på, viss information som hämtas från andra vårdgivares journalsystem, säger Göran Edbom.

Varje vårdgivare bestämmer själva vilken information man visar för NPÖ. I Västerbottens läns landsting handlar det om:

  • patientinformation, som namn, personnummer, adress, telefonnummer, kontaktuppgifter till närstående
  • diagnoser, vilka olika diagnoser en patient har
  • vårdkontakter, patientens planerade och utförda kontakter med vården
  • dokumentation, i form av exempelvis olika journalanteckningar
  • uppmärksamhetssignal, en varning om att patienten exempelvis är överkänslig mot något läkemedel eller har någon allvarlig sjukdom.

Efter hand kommer Västerbottens läns landsting även att kunna ta del av information i NPÖ som levererats av andra vårdgivare. Först ut att genomföra detta är Cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus.

– Det är en efterlängtad funktion för oss på Cancercentrum. Vi har stort behov av att kunna både förmedla och få information om patienter i regionen. NPÖ gör att vi inte riskerar att förlora viktig information om vad som gjorts eller vad som planeras när patienter behandlas på flera sjukhus i olika landsting, säger Göran Edbom.

Höga krav på behörighet och patientintegritet
Det är Patientdatalagen som möjliggör sammanhållen journalföring och direktåtkomst av journaluppgifter via NPÖ. Lagen ställer höga krav på hantering av journaluppgifter, patientintegritet, identifikation och åtkomstkontroll.

Det är bara personal som har en vårdrelation med en patient som får ta del av dennes journaluppgifter från en annan vårdgivare och patienten måste först ge sitt samtycke, godkänna, detta. Behörighetskontrollen innan någon får tillgång till informationen är noggrann och alla som går in och läser information registreras i en logglista. Den listan har man som patient rätt att ta del av. 

Rätt att spärra information
Den som inte vill vara med kan via en spärr välja att delar av eller att hela ens journal står utanför sammanhållen journalföring. Då visas inte journaluppgifterna i NPÖ. Man väljer själv när en spärr ska tas bort.

 – Men det är viktigt att betona att om man väljer att spärra information så ansvarar man själv för att informera vårdpersonalen om sin vårdhistorik. Spärren kan innebära att hälso- och sjukvårdspersonalen inte får tillgång till viktig information, vilket kan äventyra patientsäkerheten och påverka resultatet av den vård och behandling du får, säger Göran Edbom.

1177.se/vasterbotten/sammanhallen-journalforing finns mer information om sammanhållen journalföring, NPÖ och hur det går till att spärra information och begära ut logglista i Västerbottens läns landsting.

 Mer information lämnas av
Göran Edbom, projektägare för NPÖ-införandet i Västerbottens läns landsting, chefläkare och överläkare vid Cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus, telefon 070-581 92 33.