Skip to main content

Skellefteå lasarett utvecklas för framtidens vård

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2017 15:02 CET

På torsdagen presenterade Västerbottens läns landsting ett förslag till fastighetsutvecklingsplan för Skellefteå lasarett. Här beskrivs tänkta investeringar för över en miljard kronor som bland annat innefattar en helt ny vårdbyggnad, upprustning av lokaler, utrustning, teknik och infrastruktur samt ett parkeringshus.

– Det är en stor och långsiktig satsning på Skellefteå lasarett som har en viktig roll som akut- och länsdelssjukhus i Västerbotten. Vi vill också samla lasarettet på en mer sammanhållen yta för att ge sambandsvinster och bättre flöden i verksamheten, säger Anders Sylvan, landstingsdirektör.

Tätt samarbete med verksamheten
En viktig grund för förslaget till fastighetsutvecklingsplan är det arbete som gjorts inom ramen för projektet ”Framtidens Skellefteå lasarett” där representanter från flera verksamheter vid lasarettet tagit fram idéer och visioner.

– Det krävs ett tätt samarbete med verksamheten. Det framåttänk och idéer som finns är helt i linje med landstingets långsiktiga strategi för utvecklingen av Skellefteå lasarett, säger Anders Sylvan.

– Det här kommer innebära ett jättelyft för Skellefteå lasarett. Vi vill vara en attraktiv arbetsplats som erbjuder effektiv vård av hög kvalitet till våra patienter. Det helhetsgrepp som nu tas med en helt ny vårdbyggnad, upprustning av lokaler, ökat samarbete och bättre samband är otroligt viktigt för att vi ska kunna möta de behov vi ser idag och i framtiden, säger Maria Lingehall, sjukhussamordnare och representant i arbetsgruppen för framtidens Skellefteå lasarett.

Långsiktigt perspektiv
I en fastighetsutvecklingsplan tittar man på fastighetsbeståndet ur ett övergripande och långsiktigt perspektiv, i detta fall drygt 20 år framåt i tiden.

– Vi tittar på byggnadernas kvaliteter och behov av ombyggnationer och renoveringar, nybyggnationer och även om något bör rivas, säger Ulf Widmark, fastighetschef i Västerbottens läns landsting.

Ny modern vårdbyggnad
En av de större satsningarna rör psykiatrin där landstinget vill samla alla psykiatriska verksamheter, såväl BUP som sluten- och öppenvård, i en helt ny vårdbyggnad som planeras byggas i lasarettsområdets norra del.

– Om psykiatrin flyttas in till lasarettsområdet från dagens lite perifera läge frigörs också för Skellefteå kommun attraktiva markytor, säger Ulf Widmark.

I en del av den nya vårdbyggnaden vill man även placera den somatiska (kroppsliga) inneliggande vården, med enkelrum för patienter inom bland annat medicin och kirurgi.

Satsning på operationsverksamheten
En viktig satsning i närtid som beskrivs i fastighetsutvecklingsplanen rör operationsverksamheten där omfattande ombyggnationer planeras för att optimera verksamheten och möta framtida behov.

– Operationsverksamheten är ett nav i ett akutsjukhus och är tillsammans med röntgenavdelningen en nyckelfunktion för att resten av akutsjukhuset ska vara välfungerande. När en sådan verksamhet byggs om i den här utsträckningen krävs mycket noggrann planering, för det innebär stor påverkan på patient-, gods-, service- och personalflöden, säger Marie Rodling Wahlström, chefsstrateg i lokalfrågor i landstinget.

Andra exempel på planerade fastighetsprojekt vid Skellefteå lasarett är renovering och ombyggnationer och uppgradering av teknik och infrastruktur i flera byggnader. Även ett parkeringshus finns med i planerna, där landstinget tillsammans med Skellefteå kommun vill samarbeta för att skapa en bättre parkeringssituation vid lasarettet.

Politiska beslut krävs
Det landstinget nu presenterar är alltså ett utkast till fastighetsutvecklingsplan som i sig beskriver investeringar i byggnader och lokaler, inklusive utrustning, för över en miljard kronor. Under 2017 ska planen lämnas över till landstingsfullmäktige för beslut. Sedan kommer också varje större projekt att kräva särskilda politiska beslut om finansiering för att få genomföras.

– Planen beskriver den långsiktiga strategin. Förutsättningar kan ändras och projekt och investeringar prioriteras alltid i relation till annat, men det här är den huvudinriktning vi vill ta, säger Anders Sylvan.

Nu närmast inleds arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan som är verksamheternas nulägesbeskrivning av lokalsituation, uppdrag, samband och flöden. Här läggs också in vilken framtida utveckling av uppdrag man ser och vilka förbättringar som krävs för att möta detta. Lokalförsörjningsplanen ska vara färdig i juni 2017. Arbetet leds av Marie Rodling Wahlström i samarbete med olika grupper, intressenter och representanter för Skellefteå lasarett.

Skisser och bilder
Se bilagor nedan.

Mer information
Anders Sylvan, landstingsdirektör, 072-707 72 50
Maria Lingehall, sjukhussamordnare Skellefteå lasarett, 070-347 58 30
Ulf Widmark, fastighetschef, 072-522 22 58
Marie Rodling Wahlström, chefsstrateg i lokalfrågor, 070-386 30 74

Vänliga hälsningar
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum