Skip to main content

Stark strokevård i Västerbotten

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 09:29 CET

 Under tisdagen presenterade Socialstyrelsen en utvärdering av strokevården i Sverige. Västerbotten har sammantaget en stark strokevård där man presterar mycket väl inom flera områden och har nöjda patienter. Det finns dock delar som kan förbättras.

Stroke är en av de stora folksjukdomarna och drabbar varje år omkring 30 000 svenskar. Det är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning och död. Stroke är en av de sjukdomar som kräver flest vårddagar med stora samhällskostnader som följd. Socialstyrelsen kom 2009 med nationella riktlinjer för att förbättra strokevården och igår presenterade man en utvärdering av hur dessa efterlevs. Insatserna går att jämföra ned på sjukhus- och kommunnivå i landet.

Behandling påbörjas snabbast i landet
Undersökningen visar att Västerbottens läns landsting har kortast mediantid mellan ankomst till sjukhus och påbörjad trombolysbehandling (propplösande medicin) av samtliga landsting. Antalet strokepatienter som får trombolys inom 30 minuter efter ankomst är högst i landet.

 – Vid insjuknande i stroke är varje minuts fördröjning avgörande. Vi har väl upparbetade rutiner i länet med nära samspel mellan SOS Alarm, ambulans och sjukhusen för att minimera tiden från insjuknande till insatt trombolys-behandling vid stroke, säger Per Wester, professor och medicinsk chef för Strokecenter vid Norrlands universitetssjukhus (Nus).

Andelen trombolyslarm, alltså förvarningar från ambulansen till det mottagande sjukhuset, är dock något lägre än riksgenomsnittet. Likaså är totala andelen trombolysbehandlade marginellt lägre än riksgenomsnittet.

Minskad dödlighet
Andelen som vårdas på en strokeenhet och som läggs in direkt på en strokeenhet är högre än genomsnittet. Andelen patienter som behandlas med blodtryckssänkande läkemedel och statiner efter stroke är också högre än rikets genomsnitt. Patienter med förmaksflimmer behandlas i högre grad med warfarin än snittet. Även när det gäller dödlighet och aktivitetsförmåga samt återinsjuknande redovisar Västerbotten bättre resultat än rikets genomsnitt.

 – Det är speciellt glädjande att vården på sjukhusens strokeenheter i Västerbotten ger märkbara resultat i form av minskad dödlighet och funktionsberoende, säger Per Wester.

Återbesök till läkare lägre än snittet
Andelen återbesök till läkare är lägre än snittet. Syftet med återbesök hos läkare efter stroke är bland annat att upptäcka eventuella sena komplikationer, utvärdera rehabiliteringens effekter samt vid behov justera den sekundärpreventiva behandlingen. Resultaten i rapporten visar att Västerbotten bör kunna öka andelen återbesök efter stroke. Likaså bör en större andel av strokepatienterna få tillgång till tandläkare eller tandhygienist under det första året efter stroke. Det är också en lägre andel som får läkemedelsbehandling mot nedstämdhet.

 – Uppföljning av våra strokepatienter är mycket angeläget för att minska risk för återinsjuknande och kunna fånga upp och åtgärda komplikationer. Även om risken för återinsjuknande är lägre än rikssnittet finns anledning att vi ser över våra rutiner för uppföljning i länet, säger Per Wester.

Väntetid till operation kan kortas
Antalet operationer vid symtomgivande karotisstenos är lägre i Västerbotten än i många andra landsting och medianväntetiden till kirurgi betydligt längre än snittet. Socialstyrelsen menar att även om det inte är möjligt att ange ett optimalt antal operationer, kan detta tyda på att en ökning bör ske. Väntetiderna till operation bör också bli föremål för förbättring i Västerbotten.

 – Rapporten baseras på data insamlade under år 2009. Sedan dess har väntetiden till karotisoperation (operation av förträngningar i halsartären) halverats till 12 dagar i snitt under år 2010 för patienter i norra sjukvårdsregionen som kom till Nus för utredning och operation. Vi fortsätter att arbeta aktivt med denna vårdkedja för att ytterligare förkorta väntetiden. Jag vill dock poängtera att karotisoperation är en procedur som kräver mycket god kompetens för att genomföras på säkert sätt. Operationsresultaten på Nus, d.v.s. andelen med allvarliga komplikationer i samband med operation, har varit mycket goda under många år, säger Per Wester.

Patienter nöjda med vården
I rapporten redovisas också landstingets och sjukhusens resultat för hur nöjda patienterna är med olika aspekter av sjukhusvården vid stroke. När det gäller bemötande i samband med stroke, information under vårdtiden, vård vid sjukhus i samband med stroke samt information om hjälp efter utskrivning, är Västerbottenspatienterna mer nöjda än riksgenomsnittet.

 – Det är väldigt positiva resultat och det är förstås oerhört viktigt att patienterna är nöjda med den vård vi bedriver. Det är endast på en fråga som vi hamnar precis under rikssnittet och det gäller nöjdheten med rehabilitering under sjukhusvistelsen. Samtidigt ska man vara medveten om att landstingets totalresultat på just den frågan var 97,8 procent nöjda patienter, avslutar Per Wester.

Läs hela rapporten på: www.socialstyrelsen.se

 

Mer information lämnas av:
Per Wester, professor, medicinsk chef för Strokecenter vid Norrlands universitetssjukhus. Telefon 070-328 00 01.