Skip to main content

Västerbottens läns landsting ser över länets samlade ambulanssjukvård

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 10:00 CEST

Landstingsfullmäktige har gett hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att genomföra en översyn av länets ambulansvård. Syftet med översynen är att få ett samlat underlag för att säkerställa jämlik vård, tillgänglighet och effektivt resursutnyttjande.

 – Vi behöver en samlad bild av länets transportresurser, säger Karin Ahnqvist, chef för staben för planering och styrning. Tillgängligheten i länet varierar och dagens transportresurser är inte utvärderade ur ett helhetsperspektiv. Rapporten ska användas som underlag i den fortsatta utvecklingen av ambulanssjukvården.

Uppdraget omfattar en omvärldsanalys, inventering och utvärdering av länets transportresurser samt en beskrivning av hur ett ökat samarbete med primärvården kan se ut. Den ska lämna förslag på tidsatta mål för hur stora delar av befolkningen ska nås av ambulans inom ett visst antal minuter samt föreslå modeller för hur kvalitet och tillgänglighet kan säkerställas med tillgängliga resurser.

Översynen startar i början av oktober och slutrapporten ska lämnas den 15 januari. Den genomförs av konsultföretaget PWC och involverar bland annat verksamhetsföreträdare för ambulanssjukvården, ambulanshelikopter och ambulansflyg samt primärvård

Med transportresurser avses vägambulanser, ambulanshelikopter, ambulansflyg, akutbil, bedömningsbil, sambulans samt bårbil.

Mer information
Karin Ahnqvist, 090-571 98, 070-550 96 09

Vänliga hälsningar
Malin Åberg
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting