Skip to main content

Västerbottningarnas betyg till primärvården

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2016 10:00 CET

Bra bemötande, tillgänglig och ger begripliga svar på frågor, men med utrymme för förbättring. Så tycker patienterna i Västerbotten om primärvården.

Varje år får patienter i hela landet som besökt en läkare på en hälsocentral svara på en enkät om hur de upplever att kvaliteten i primärvården är. I Västerbotten deltog i september förra året 2600 personer av drygt 5900 tillfrågade.

Viktigt för utvecklingen
– Enkätsvaren och patienternas kommentarer är ett mycket viktigt instrument för att kunna utveckla länets primärvård. Vi är glada att många patienter tagit sig tid att fylla i enkäterna, säger landstingsdirektör Anders Sylvan.

Generellt är patienterna nöjda med det bemötande de har fått och primärvårdens tillgänglighet. De har högt förtroende för läkaren och skulle i hög utsträckning rekommendera den hälsocentral som de besökte.

Information om biverkningar
Resultaten i undersökningen varierar mellan de olika hälsocentralerna, men totalt sett följer Västerbotten det genomsnittliga resultatet för hela landet.

Det gäller även de områden där patienterna vill se en förbättring. Det handlar bland annat om läkarkontinuitet, information om biverkningar av läkemedel och information om varningssignaler att vara uppmärksam på.

Män uppger i något högre utsträckning än kvinnor att de fått frågor om användning av läkemedel och att de har fått information om eventuella biverkningar.

Förbättringsarbete
Nu analyserar hälsocentralerna resultaten och genomför förbättringar utifrån patienternas perspektiv. Ett annat arbete på det nationella planet handlar om att försöka få fler att svara på enkäten i kommande undersökningar.

Resultatet av undersökningen finns på patientenkat.se.

Fakta: Vill förbättra vården från patientens perspektiv
Tanken med enkäten "Nationell Patientenkät" är att få ett underlag för att utveckla och förbättra vården utifrån ett patientperspektiv. Det är även ett underlag för jämförelser, ledning och styrning, samt information till medborgare och patienter.

Andelen svar vid den senaste mätningen var 44,1 procent för Västerbotten och 41,1 procent för riket. Totalt sett gick enkäten ut till cirka 265 000 personer som gjort ett läkarbesök på en hälsocentral eller motsvarande i september månad 2015. Drygt 109 000 patienter besvarade enkäten.

Enkäterna och metoden har förändrats jämfört med tidigare år. Enkäten innehöll färre frågor, andra svarsalternativ och ett annat sätt att redovisa svarsutfallet. Därför går det inte att jämföra mätningen med tidigare år.

Mer information
Göran Hugosson
Kontaktperson för NPE (Nationell Patientenkät)
Västerbottens läns landsting
090-785 73 63

Vänliga hälsningar
Lotta Olovsson
090-785 70 89
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum