Skip to main content

Stora trafiksatsningar inför 2013

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2012 16:04 CEST

Kollektivtrafiken i och kring Göteborg kommer att byggas ut för att ta emot de nya resenärer som väntas när trängselskatten införs vid årsskiftet. Västtrafiks styrelse fattade idag beslut om Trafikplan 2013 som innebär utökade trafiksatsningar motsvarande 242 miljoner kronor. 

Trafikplanen innehåller de övergripande trafikförändringar som planeras med start från och med tidtabellsskiftet i december 2012. Införandet av trängselskatten i Göteborg innebär att satsningarna i kollektivtrafiken koncentreras till att utöka trafiken inom samt till och från Göteborg. Insatserna gör att Västtrafik står redo för den väntade tillströmningen av nya kunder.

– Det är svårt att förutse exakt hur vi kommer att påverkas av trängselskatten och hur stora resandeökningarna blir, men de här trafikförstärkningarna ska möta det förväntade behovet av bekväm kollektivtrafik med hög punktlighet. Genom tågtrafikens utbyggnad och satsningen på linje 100 skapar vi också förbättringar för ett mycket stort område långt utanför Göteborg, säger Leif Blomqvist (S), styrelseordförande Västtrafik.      

Trafikplan 2013 innehåller extra satsningar på totalt 242 miljoner kronor, vilket ligger inom ramen för den budget som Västra Götalandregionen fastställt för Västtrafik. Ägarersättningen från regionen för 2013 ligger enligt tidigare beslut på 3,3 miljarder, och nästan lika mycket tillkommer från resenärerna. Totalt beräknas att man kommer att köra trafik för cirka 5,8 miljarder kronor under nästa år.

De största förändringarna är det nya express- och stombusslinjenätet, den nya pendeltågslinjen mellan Älvängen och Göteborg, tätare turer på samtliga spårvagnslinjer och förstärkt regiontågtrafik med 15 minuter kortare restid på sträckan mellan Göteborg och Trollhättan/Vänersborg.

– Stombusslinjerna bildar tillsammans med spårvagnstrafiken ett system med hög turtäthet och ska utgöra ryggraden i kollektivtrafiken i centrala Göteborg, där expressbussarna flyttas ut från Brunnsparken. Det skapar bättre framkomlighet och högre punktlighet, säger Andreas Almquist, utvecklingschef Västtrafik.

För att skapa smidigare trafik med bättre tidhållning kommer expressbussarna att ha få stopp i centrala Göteborg och stanna främst vid de stora bytespunkterna, där det ges goda möjligheter att byta till stombuss och spårvagn. Utanför Göteborg kommer lokaltrafiken anpassas till expressbussarna.

För att säkerställa extra resurser i Göteborgsområdet vid trängselskattens införande kommer det under första halvåret av 2013 etableras en beredskapsflotta bestående av 20-25 bussar som snabbt kan sättas in vid behov.

Utöver satsningarna i trafikplanen för 2013 kommer det också att göras omfördelningar inom trafiken för att utnyttja befintliga resurser mer effektivt. Västtrafik har sett över alla linjer, och kommer göra neddragningar på linjer med lågfrekvent resande motsvarande 13,9 miljoner kronor. Tillsammans med prisjusteringen, som bland annat beror på ökade bränslepriser och stora trafikinvesteringar, är insatsen nödvändig för att Västtrafik ska klara budget.

Definitionen av lågfrekvent resande är en kostnadstäckningsgrad lägre än 33 procent och färre än åtta resenärer per tur. I de allra flesta fall finns alternativa resmöjligheter för de linjer som försvinner och där det saknas kommer Västtrafik att utreda möjligheten att införa anropsstyrd trafik.

För mer information:
Andreas Almquist, utvecklingschef 0705-62 92 11
Camilla Holtet, avdelningschef trafik 0705-21 82 13
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 375 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera