Skip to main content

Västtrafik om Västlänken

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 16:48 CEST

Västlänken, den föreslagna tågtunneln under Göteborg, bör gå från centralstationen via Haga och Korsvägen eller enbart via Korsvägen. Det anser Västtrafik som nu lämnar sitt yttrande om de olika byggalternativen till Banverket. I yttrandet påpekar Västtrafik att Västlänken är mycket angelägen och bör komma till stånd så snabbt som möjligt.

Västsverige växer, befolkningen ökar liksom den ekonomiska tillväxten. Enligt Banverket beräknas resandet med kollektivtrafiken öka 35-40 procent i Göteborgsområdet de kommande 20 åren. Enligt utvecklingsprojektet K2020 så kommer kollektivtrafikresandet att fördubblas de kommande 20 åren. På lång sikt är ett ökat bilresande omöjligt och en rad projekt pågår därför för att bryta den trenden.

Västlänken är ett angeläget byggprojekt för hela Västsverige och även nationellt. I dag är konstruktionen av Göteborgs centralstation begränsande eftersom tåg inte kan köra rakt igenom utan måste vända. Detta leder till längre restider och till bristande kapacitet på spåren till och från stationen.

Genom att låta järnvägsspåren gå i en tunnel under staden och genom Göteborgs central kan många positiva effekter uppnås; fler tåg kan köra till och från Göteborg, pendeltågsstationer kan byggas i Göteborg, fler väljer att åka kollektivt, trafikolyckorna blir färre, luftföroreningarna i Göteborg minskas med mera.

Banverket har gjort en järnvägsutredning som visar olika alternativ för hur tunneln kan gå och var stationerna kan placeras och denna har nu skickats ut på remiss.

Av dessa alternativ så anser Västtrafik att en sträckning från Göteborgs central via Haga och Korsvägen är att föredra. Men även alternativet med en sträckning från Göteborgs central till Korsvägen är bra. I alternativet Haga-Korsvägen placeras pendeltågsstationen vid Göteborgs central i den norra änden av stationsområdet, strax norr om Nils Ericssonterminalen. Tunneln går sedan i en båge längs Älvstranden och till Hagakyrkan där en station byggs. Härifrån fortsätter tunneln mot Korsvägen och en station som hamnar ungefär rakt under Korsvägen. Tunneln går vidare mot Almedal där den ansluter till Västkustbanan.

Stationer i Haga och Korsvägen blir viktiga knutpunkter där byte till buss och spårvagn lätt kan ske. Dessutom har många resenärer Haga- eller Korsvägen-området som start eller mål för sina resor.

Det andra alternativet med enbart Korsvägen innebär en station under Göteborgs central och en under Korsvägen. Tunneln går vidare mot Almedal där den ansluter till Västkustbanan.

Banverket ber Västtrafik att rangordna de fyra alternativa sträckningar som finns. Efter alternativ Haga-Korsvägen placerar Västtrafik det kortaste alternativet, från centralstationen direkt till Korsvägen och en station där.

---

För mer information kontakta:
Västtrafiks utredare Jan Efraimsson, tel 0703-63 92 89, styrelseordförande Leif Blomqvist, tel 0707-31 84 50 eller koncerninformatör Gunilla Wicktor, koncerninformatör, 0708-56 01 66.
Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Verksamheten omfattar buss- och tågtrafik, spårvagns- och skärgårdstrafik och drivs i fyra dotterbolag som i huvudsak ansvarar för kollektivtrafiken i respektive område. Verksamheten omfattar även anropsstyrd trafik som t.ex. sjukresor, färdtjänstresor, skolskjuts m m. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Västtrafik ägs av kommunerna i Västra Götaland och Regionen. Moderbolaget finns i Skövde och dotterföretagen finns i Göteborg, Borås, Vänersborg och Skövde. Företaget har 180 anställda.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera