Media no image
Elxclxlvyibsu8spkcca

Växjö – bland de bästa i landet på sociala barn- och ungdomsvården

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 11:00 CEST

I en studie, med deltagande från 50 kommuner, sticker Växjö kommun ut bland dem bästa med sitt arbete inom sociala barn- och ungdomsvården. Framgångsfaktorerna är bland annat kommunens arbete med tidiga och förebyggande insatser för barn och unga och konsten att rekrytera och behålla personal.

Regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve, har under tre år besökt 50 kommuner runt om i landet med målet att driva på utvecklingen till en social barn- och ungdomsvård med god kvalitet där barn och unga får det stöd och den hjälp som de behöver. I sin slutrapport Barnets och ungdomens reform – Förslag för en hållbar framtid lyfter Grefve Växjö kommuns arbete som ett exempel på en kommun som klarat av de utmaningar som krävs för en stabil och hållbar socialtjänst. 

- Vi har kunnat möta utmaningen inom socialtjänsten då vi fått rätt förutsättningar från politiken och fått jobba med vår organisation och vår verksamhet där stabilitet och framtid varit viktiga ledord. Det har skapat de bästa förutsättningarna, säger Per Sandberg, förvaltningschef på arbete och välfärd.

Två viktiga och tydliga exempel på det Växjö gör som är unikt i jämförelse med andra kommuner är arbetet med tidiga och förebyggande insatser för barn och unga. Detta bland annat genom projektet Barnens bästa i Braås, ett pilotprojekt med syftet att tidigt fånga upp barn och familjer som riskerar att hamna i utanförskap och genom snabba insatser förebygga att problemen växte sig stora. Ett projekt som idag är en permanent verksamhet inom Växjö kommun. 

Ett annat viktigt område i den studien var kommunernas arbete med personalförsörjningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Även här sticker Växjö kommun ut som den enda kommun där man lyckas rekrytera och behålla personal. Arbetsmiljön, kollegorna och det goda arbetsklimatet nämns som tre viktiga faktorer som Växjö kommun lyckats med.

Andra viktiga arbetsmiljöfaktorer enligt socialsekreterarna har också varit få omorganisationer och att de anställda har fått vara med i förändringsarbetet om sådana gjorts men också möjligheten att själva kunna planera sin tid, möjligheten till fortbildning och kompetensutveckling och att de flesta är rutinerade och har jobbat länge vilket ger en trygghet bland personalen.

Slutligen nämns Växjö som en pålitlig och bra organisation med tydlig struktur. Det finns bra resurser för brukaren genom exempelvis en väl uppbyggd öppenvård att länka till och en bra delegation samtidigt som socialsekreterarna upplever att de aldrig står ensamma i besluten.

- Att det finns förutsättningar för det goda sociala arbetet i Växjö kommun är en viktig faktor för våra framgångar men också att det finns ett högt engagemang och en god vilja hos medarbetarna och en stor omtanke om varandra, avslutar Charlotta Brag, avdelningschef arbete och välfärd.

För mer information och intervjuer:

Per Sandberg, förvaltningschef, arbete och välfärd, 0470- 410 50
Charlotta Brag, avdelningschef, arbete och välfärd, 0470- 430 38

 

I en studie, med deltagande från 50 kommuner, sticker Växjö kommun ut bland dem bästa med sitt arbete inom sociala barn- och ungdomsvården. Framgångsfaktorerna är bland annat kommunens arbete med tidiga och förebyggande insatser för barn och unga och konsten att rekrytera och behålla personal.

Läs vidare »
Media no image

Ny gång- och cykelväg ska öka trafiksäkerheten i Rottne

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 08:06 CEST

Nästa vecka (v. 17) startar Växjö kommun bygget av en ny gång- och cykelväg genom Rottne centrum till rondellen på Växjövägen. Där ska den ansluta till den gång- och cykelväg som Trafikverket just nu håller på att bygga från Rydet väster om tätorten och en bit norrut mot Brittatorp.

Den nya gång- och cykelvägen ska öka trafiksäkerheten i centrum som idag är utformad på ett sätt som gör det svårt att förstå var i gatan olika trafikslag ska hålla till. Det har bland annat lett till osäkerhet i trafiken och parkeringsproblem på gångbanan.

Arbetet finansieras tillsammans med Trafikverket som parallellt med Växjö kommuns arbeten bygger ny gång- och cykelväg från Rydet till rondellen på Växjövägen.

- Tillsammans med Trafikverket tillför vi omkring 2 kilometer ny och mer trafiksäker gång- och cykelväg, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden. Det här är en viktig satsning i kommunens ambition att få fler att cykla och gå, i synnerhet barnen som trafiksäkert ska kunna ta sig till och från sin skola.

Planer finns även på att i en nästa etapp utveckla torgytan i Rottne centrum.

- Vår målsättning är att etappvis förbättra den totala upplevelsen av centrum, säger Maria Sundell Isling, förvaltningschef tekniska förvaltningen. Vi börjar med att öka trafiksäkerheten och har som ambition att även kunna göra torget mer attraktivt.

Så påverkas närområdet av Växjö kommuns arbete

Det är den befintliga gångbanan på den norra sidan av Löpanäsvägen, sträckan mellan gamla smalspåret och rondellen på Växjövägen, som ska byggas om och breddas. Det innebär att delar av befintlig gångbana etappvis kommer att vara avstängd. Hänvisning sker till gångbanan på motsatt sida. Periodvis kan det även vara begränsad framkomlighet för biltrafik.

Arbetet pågår fram till sommaren 2018.

Information om Trafikverkets arbeten och påverkan på området.

För mer information

Sofia Stynsberg (M), ordförande tekniska nämnden
Telefon 0709-91 14, E-post sofia.stynsberg@vaxjo.se

Maria Sundell Isling, förvaltningschef tekniska förvaltningen
Telefon 0709-83 44 23, E-post maria.sundellisling@vaxjo.se

​Nästa vecka (v. 17) startar Växjö kommun bygget av en ny gång- och cykelväg genom Rottne centrum till rondellen på Växjövägen. Där ska den ansluta till den gång- och cykelväg som Trafikverket just nu håller på att bygga från Rydet väster om tätorten och en bit norrut mot Brittatorp.

Läs vidare »
Media no image

​Gröna projekt bidrog till minskade koldioxidutsläpp

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 13:00 CEST

Det kommunala låneinstitutet Kommuninvest har publicerat sin årliga Green Bonds Impact Report. Rapporten beskriver hur de investeringsprojekt som finansierats genom Kommunivests gröna lån, bidragit till en bättre miljö med minskade koldioxidutsläpp. Växjö kommun har bidragit genom flera projekt.

- Det här är ett av de sätt som vi i Växjö kommunkoncern använder för att investera hållbart och skillnad för miljön. Gröna lån blir ett verktyg som förenar ekonomi och miljö, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Rapporten visar att cirka 150 investeringsprojekt i landet, som finansieras med gröna lån, bidrar till närmare 515 000 ton i minskade eller undvikta koldioxidutsläpp årligen. Det motsvarar utsläppen från cirka 350 000 bilar med en körsträcka om 1 200 mil per år. De investeringar Växjö kommunkoncern bidragit med är dessa:

  • Hus Epic (Teknikens hus) - 45 miljoner kronor beviljade i gröna lån
  • Hus O (Polishögskolan) - 53 miljoner kronor beviljade i gröna lån
  • Vikaholms förskola - 50 miljoner kronor beviljade i gröna lån
  • Pär Lagerkvist skola - 310 miljoner kronor beviljade i gröna lån
  • Förskolan Saga - 65 miljoner kronor beviljade i gröna lån

Förutom dessa fem gröna projekt på totalt 523 miljoner kronor, finns ytterligare ett där Växjö kommunkoncern bidragit. Det handlar om Veabs panna med ett beviljat grönt lån på 600 miljoner kronor, som getts via genom Nordiska Investerings Banken. Detta innebär att Växjö kommunkoncern sammanlagt bidragit genom 1 123 miljoner kronor.

För mer information och intervjuer: 
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande,
Katarina Andersson, ekonomi- och finanschef,  

Om Kommuninvest och Gröna lån:
Den kommun som står inför investeringar som främjar övergången till lägre koldioxidutsläpp och en klimattålig tillväxt eller minskar klimatpåverkan genom förnybara energikällor och energieffektiviseringar kan markera detta genom Kommuninvests gröna lån. Gröna lån ger idag lite lägre räntekostnader än övriga lån.

Totalt hade 27 miljarder kronor beviljats via Kommuninvest till 146 gröna kommunala investeringsprojekt per 31 december 2017. Kommuninvest är den största långivaren till kommunsektorn och ägs gemensamt av 277 kommuner och 11 landsting/regioner. Här finns de kriterier som gäller för att ett projekt ska beviljas grönt lån.

Det kommunala låneinstitutet Kommuninvest har publicerat sin årliga Green Bonds Impact Report. Rapporten beskriver hur de investeringsprojekt som finansierats genom Kommunivests gröna lån, bidragit till en bättre miljö med minskade koldioxidutsläpp. Växjö kommun har bidragit genom flera projekt.

Läs vidare »
Media no image

Boskola ska lära ut hur det är att bo i Sverige

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 08:30 CEST

För att hjälpa nyanlända att hitta boende och för att stödja dem i hur ett boende i Sverige fungerar startas projektet VäxjöBo där bland annat en boskola ska ge praktiska tips hur man sköter om sin lägenhet.

Behovet av bostäder för nyanlända är stort. En trygg boendesituation är en förutsättning för att nyanlända på bästa sätt ska kunna komma igång med sin etablering, lära sig svenska och komma ut i arbete.

- Växjö kommun har hittills haft stora svårigheter med bostadsförsörjningen för nyanlända. Med det här projektet hoppas vi kunna stärka mottagning och etablering av nyanlända med särskilt fokus på bostadsförsörjning, säger Lisett Paredes, projektledare för VäxjöBo.

VäxjöBo är ett projekt som Växjö kommun driver under 2018 i samarbete med Växjöbostäder AB, Vidingehem AB och Äppelkärnan diakonalt entreprenörskap ekonomisk förening. Projektet finansieras av Växjö Kommun och Länsstyrelsen i Kronoberg.

Äppelkärnan diakonalt entreprenörskap ekonomisk förening har anställt en bostadsfinnare som har till uppgift att hitta bostäder hos privata fastighetsägare. För att stödja nyanlända i hur ett boende i Sverige fungerar har även en bostadspedagog anställts.

- Boende handlar inte bara om tak över huvudet utan lika mycket om att lära sig hur det är att bo i Sverige. Därför kommer Äppelkärnan att ha en boskola med praktiska tips hur man sköter om sin lägenhet, ge tips och råd om hur det svenska samhället fungerar, till exempel hur oskrivna regler kan tolkas. Allt för att ge en bra möjlighet till integration, säger Mohamed Alnajjar, bostadspedagog på Äppelkärnan.

Den 1 januari 2018 flyttades ansvaret för Bosättningslagen från nämnden för Arbete och Välfärd till de kommunala bostadsbolagen. Detta görs bland annat för att nyanlända som enbart är i behov av en bostad inte ska möta socialtjänsten som första kontakt i den nya hemkommunen.

- Det är viktigt att stärka och säkerställa övergången av ansvaret och etablera ett långsiktigt och effektivt arbetssätt för hanteringen av Bosättningslagen i Växjö kommunkoncern, säger Lisett Paredes.

Projektets mål är att stärka bostadsförsörjningen för nyanlända och främja en god och hållbar integration i Växjö kommun samt att uppfylla kommunens ansvar enligt Bosättningslagen. Projektet ska även stärka och säkerställa en god bostadsförsörjning genom att etablera organisation och implementera arbetssätt enligt Bosättningslagen och Bostadsförsörjningsprogrammet i Växjö kommunkoncern. Samt öka tillgången till bostäder för målgruppen genom privatuthyrning.

För mer information och intervjuer:

Lisett Paredes, projektledare VäxjöBo Växjö kommun. E-post: lisett.falegardparedes@vaxjo.se telefon: 0470–43421

Mohamad Alnajjar, bostadspedagog Äppelkärnan. E-post: mohamad.alnajjar@appelkarnan.se telefon: 076-283 84 85

Bengt Sandin, bostadsfinnare Äppelkärnan. E-post: bengt.sandin@appelkarnan.se telefon: 072-216 63 85

​För att hjälpa nyanlända att hitta boende och stödja dem i hur ett boende i Sverige fungerar startas projektet VäxjöBo där bland annat en boskola ska ge praktiska tips hur man sköter om sin lägenhet. - Boende handlar inte bara om tak över huvudet utan lika mycket om att lära sig hur det är att bo i Sverige, till exempel hur oskrivna regler kan tolkas, säger Mohamed Alnajjar, bostadspedagog.

Läs vidare »
Wdfdqm24d5rulolr3v4i

​Årets dietist finns i Växjö kommun

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 18:44 CEST

Under torsdagen utsågs Cecilia Svanberg till Årets Dietist av Dietisternas riksförbunds styrelse. Hon får hedersutmärkelsen för sin entusiasm och inkluderande arbetssätt, och för det viktiga arbete hon gör inom området nutrition och hållbara måltider i Växjö kommun, och nationellt.

Kgkpedfkx9ushnphim6f
K32tr50rxhrv9nseh5wf

​Välkommen på direktmöte i Tolg!

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 15:30 CEST

Politiker och tjänstepersoner finns på plats och du har möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter om vad du vill. Vi kommer bland annat att prata om verksamheten på skola och förskola, kollektivtrafik och säkerhet.

Media no image

Pressinbjudan: Paneldiskussion med riksdagspolitiker om klimatfrågor

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 08:00 CEST

Den 12-13 april har Klimatkommunerna sitt årsmöte i Växjö. Som en av programpunkterna anordnas en paneldiskussion där representanter från riksdagspartierna samtalar med Klimatkommunernas styrelse om vilka reformer som behöver göras för att kommuner ska kunna komma längre i sitt lokala klimatarbete.


I paneldiskussionen deltar från riksdagen:

Sara Karlsson (S)

Ola Johansson (C)

Lorentz Tovatt (MP)

Lars-Axel Nordell (KD)

Lars Tysklind (L)

Johan Hultberg (M)

Rikard Warlenius (V)

Media hälsas välkomna.

Tid: fredag 13 april, klockan 11.00-12.00

Plats: Växjö konserthus, Karl Birger Blomdahl salen

För mer information kontakta:

Henrik Johansson, miljösamordnare, Växjö kommun, telefon 070-823 42 90

Om klimatkommunerna:

Klimatkommunerna är en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. De 37 medlemmarnas klimatarbete ligger i framkant i Sverige och världen, med tuffa klimat- och energimål samt ambitiösa åtgärder. Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel. Klimatkommunerna är en pådrivande aktör i det nationella klimatarbetet genom att lyfta fram vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som har betydelse för arbetets resultat.

Den 12-13 april har Klimatkommunerna sitt årsmöte i Växjö. Som en av programpunkterna anordnas en paneldiskussion där representanter från riksdagspartierna samtalar med Klimatkommunernas styrelse om vilka reformer som behöver göras för att kommuner ska kunna komma längre i sitt lokala klimatarbete.

Läs vidare »
Media no image

Samtalsgrupp för personer som växt upp med ett syskon som har en funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 08:00 CEST

Det kan vara svårt att växa upp med ett syskon som har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Den som har gjort det kan själv behöva få stöd och hjälp.

Därför startar Växjö kommun en grupp för syskon som är vuxna och som har frågor eller tankar och känslor som de skulle må bra av att bearbeta.

- Den som växer upp med ett syskon som har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa kan lätt hamna i skuggan eftersom barnet med funktionsnedsättning av naturliga skäl kräver mycket av föräldrarnas uppmärksamhet. Därför är det viktigt för oss att uppmärksamma dem och ge stöd, berättar Marie Alfengård, anhörigkonsulent.

Gruppen kommer att träffas sju gånger med teman som bland annat handlar om ilska, samtal i familjen, syskonens olika behov och roller i familjen. Gruppen leds av anhörigkonsulenterna Marie Alfengård och Pernilla Seibolds.

För mer information och intervjuer
Marie Alfengård, anhörigkonsulent, mobil 0709-83 43 86, e-post marie.alfengard@vaxjo.se

Det kan vara svårt att växa upp med ett syskon som har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Den som har gjort det kan själv behöva få stöd och hjälp.

Läs vidare »
Zvzkawbl51zzcaf9mogc

Pressinbjudan: Historiskt första spadtag för nytt stadshus och station

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2018 08:28 CEST

Nu är det dags att börja bygga Växjös nya stadshus och station. Det blir en ny mötesplats för alla och en modern arbetsplats för kommunens medarbetare. Det är ett historiskt ögonblick och startpunkten för ett projekt som kommer att utveckla Växjö centrum. Bygget beräknas vara klart årsskiftet 2020/2021.

Media no image

Växjö kommun får bidrag till bottenbehandling av Växjösjön

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2018 16:40 CEST

Växjö Kommun har beviljats 2,4 miljoner kronor i statligt stöd för att genomföra bottenbehandling med aluminium av Växjösjön. Syftet med behandlingen är att stoppa fosforläckaget som orsakar stora algblomningar och övergödning.

- Det här är ett viktigt steg i den åtgärdsstrategi som kommunen arbetar efter för att uppnå god status i våra Växjösjöar. I Europas grönaste stad är de gröna och blå strukturerna kommunens största tillgångar, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Genom att genomföra bottenbehandlingen räknar Växjö kommun med att stoppa läckaget av fosfor från botten till sjövattnet.

- Vi kommer att genomföra behandlingen under sommaren och räknar med stor och varaktig effekt. Ett viktigt mål är att bibehålla det goda resultat som reduktionsfisket har gett, ett annat är att ytterligare förbättra vattenkvaliteten. Båda de här målen kommer att uppfyllas genom att algblomningen minskar tack vare mindre fosfor i vattnet, säger Andreas Hedrén, sjömiljöansvarig på Växjö kommun.

För mer information och intervjuer:

Andreas Hedrén, sjömiljöansvarig Växjö kommun, telefon: 0761-27 18 54, e-post: andreas.hedren@vaxjo.se

Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, telefon: 070-983 44 16

Växjö Kommun har beviljats 2,4 miljoner kronor i statligt stöd för att genomföra bottenbehandling med aluminium av Växjösjön. Syftet med behandlingen är att stoppa fosforläckaget som orsakar stora algblomningar och övergödning.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • therese.ekdahl@vaxjo.se
  • 0470-41497
  • 0709912965

Om Växjö kommun

Växjö - Europas grönaste stad

Växjö är en framsynt miljökommun och universitetsstad med ett dynamiskt företagande och stor passion för mat. Det är en ständigt växande stad med en befolkning som ställer höga krav på kultur och nöjen, idrott och fritid.

Adress