Bygglov lämnas in för Växjös nya station och kommunhus

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 18:00 CET

Idag lämnas bygglovet in för hela byggnaden och tillsammans med handlingarna finns även den vidareutvecklade gestaltningen och det nya presentationsmaterialet som tagits fram av Sweco.

Pressinbjudan: Fler parkeringar för ett attraktivt och tillgängligt centrum

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 14:39 CET

Måndagen den 12 november öppnar Växjö kommun upp Spetsamossen och därmed tillkommer 156 nya parkeringar intill Växjö centrum.

Till följd av byggnationer i Växjö centrum har antalet parkeringar minskat, något som många trafikanter fått erfara under gångna året. För att möta efterfrågan öppnar nu Växjö kommun upp Spetsamossen som ett nytt alternativ till de som vill parkera intill Växjö centrum. Spetsamossen blir avgiftsfri med en uppställningstid på max 24 timmar.

- För ett attraktivt och tillgängligt centrum öppnar vi nu upp för parkering på Spetsamossen. Trafikanter som bor på landsbygden och behöver ta bilen in till centrum ska ha den möjligheten. Samtidigt arbetar Växjö kommun med att främja cykel och kollektivtrafik som transportmedel, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande tekniska nämnden.

Vid öppningen av Spetsamossens parkering finns Sofia Stynsberg (M), ordförande tekniska nämnden på plats tillsammans med tjänstepersoner för att svara på frågor.

Tid: Måndag 12 november kl. 13:00

Plats: Spetsamossen

Välkommen!

För mer information och intervjuer:

Sofia Stynsberg (M), ordförande tekniska nämnden
Telefon 0709-91 29 14, E-post sofia.stynsberg@vaxjo.se

Per-Olof Löfberg, Trafikplaneringschef Växjö kommun,

Telefon 0470-410 00, E-post per-olof.lofberg@vaxjo.se

Måndagen den 12 november öppnar Växjö kommun upp Spetsamossen och därmed tillkommer 156 nya parkeringar intill Växjö centrum.

Läs vidare »

​Årets trygghetsmätning visar på fortsatt tryggt i Växjö

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 11:30 CET

Årets trygghetsmätning i Växjö kommun, där kommuninvånare fått svara på en enkät kring trygghet i sitt bostadsområde, om de varit utsatta för brott eller känner oro för att utsättas för brott, är nu klar.

Växjö kommun och Alvesta kommun ingår i samma område i undersökningen och enkäten skickades i år ut till 4427 slumpmässigt utvalda invånare i dessa kommuner. Svarsfrekvensen var 65 procent.

Index för Växjö kommun blev i år 1,62 (på en skala från 0-6 där 0 är bäst). Detta resultat är ungefär likadant som det varit 2017 och 2016 och är ett bra resultat jämfört med Region Syd i stort, vilken är den region som Växjö tillhör.

81,4 procent av de som svarat i Växjö kommun uppger att de under året inte varit utsatt för något brott. Detta är en lite bättre siffra än tidigare år och även den en bra siffra jämfört med Region Syd i stort.

I området Araby i Växjö, som räknas av polisen som ett särskilt utsatt område, tycker de boende att polisen bryr sig mer om problemen men trots detta tycker något fler mot 2017 att de känner sig otrygga.

-Vi tar de här signalerna på allvar. Växjö kommun har redan påbörjat arbetet med en trygghetsanalys i Araby. Utifrån resultaten från polisens trygghetsundersökning görs nu en fördjupad analys av området där slutresultatet kommer att bli en handlingsplan med konkreta åtgärdsförslag. Det arbetet är redan påbörjat och kommer vara klart i början av nästa år, säger Anna Tenje (M) kommunstyrelsens ordförande.

De delområden som de svaranden upplever mest problem med är nedskräpning, otrygg ute ensam sen kväll, att åka buss eller tåg, bilar som kör för fort, buskörning med mopeder och MC samt ungdomsgäng som bråkar och stör ordning. Polisen kommer tillsammans med kommunerna nu jobba vidare med resultaten från trygghetsundersökningen som ett underlag i det brottsförebyggande arbetet.

-Vi undersöker nu möjligheterna till att utöka polisens kameraövervakning i Växjö. Vi har goda erfarenheter från vår kameraövervakning i Arabyområdet runt Araby park arena. Områden där kameraövervakning kan bli aktuellt är bland annat i Växjö city berättar lokalpolisområdeschef Jonas Eek.

För mer info och intervjuer:

Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande Växjö kommun, 070-983 44 16

Jonas Eek, lokalpolisområdeschef, 072-7155250

Scott Goodwin, kommunpolis, 070-308 14 13

Årets trygghetsmätning i Växjö kommun, där kommuninvånare fått svara på en enkät kring trygghet i sitt bostadsområde, om de varit utsatta för brott eller känner oro för att utsättas för brott, är nu klar. Index för Växjö kommun blev i år 1,62 (på en skala från 0-6 där 0 är bäst). 81,4 procent av de som svarat i Växjö kommun uppger att de under året inte varit utsatt för något brott.

Läs vidare »

​Pressinbjudan - årets trygghetsundersökning presenteras

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 09:30 CET

Årets trygghetsundersökning i Växjö lokalpolisområde (Alvesta och Växjö kommun) genomfördes under augusti-september i år. Den skickades ut till 4427 slumpmässigt utvalda invånare i de bägge kommunerna och har en svarsfrekvens på 65 procent.

Nu presenterar vi tillsammans resultatet från undersökningen och hur vi arbetar vidare med det.

När: 9 november, klockan 10.00-11.00

Var: Polishuset i Växjö

Direkt efter presentationen finns det möjlighet till enskilda intervjuer.

Medverkar på presskonferensen gör:

Anna Tenje (M) kommunalråd Växjö kommun

Jonas Eek, lokalpolisområdeschef

Scott Goodwin, kommunpolis Växjö

Svante Petersson, kommunpolis Alvesta

Årets trygghetsundersökning i Växjö lokalpolisområde (Alvesta och Växjö kommun) genomfördes under augusti-september i år. Den skickades ut till 4427 slumpmässigt utvalda invånare i de bägge kommunerna och har en svarsfrekvens på 65 procent.

Läs vidare »

Kraftigt höjd peng för vuxenutbildningen

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 07:00 CET

Peng-nivåerna för vuxenutbildningen i Växjö höjs med 30–50 procent vid årsskiftet 2018–2019. Det har nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott, Växjö kommun beslutat.

-Vi har genomfört en genomgripande reform av vuxenutbildningen, där fokus sätts på kunskapsresultat och jobb. I vår iver att hushålla med skattebetalarnas pengar var vi för småländska när vi först satte peng-nivåerna. Det åtgärdar vi nu. Löftet om mer kunskap för varje skattekrona gäller och uppfylls av att ersättningen betalas ut för resultat. Det ger anordnarna drivkraft att sätta in rätt och tillräckliga resurser för att alla studerande ska klara utbildningen, säger Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Förändringarna grundar sig i jämförelser med liknande kommuner, dialog med utbildningsanordnarna och förvaltningens utredning. Vuxenutbildningen har prioriterats i internbudgeten för 2018 och det finns därför ekonomiskt utrymme redan i befintlig ram för den höjning som nu presenteras.

Om Vuxenutbildningen i Växjö

Vuxenutbildningen i Växjö är en auktorisationsmodell med resultatbaserad peng. Det innebär att utbildningsanordnare som når upp till högst ställda kvalitetskrav får erbjuda vuxenutbildning och får betalt när de studerande tillgodogör sig utbildningen. För grundläggande och gymnasial vuxenutbildning utgår ersättningen per poäng och för Svenska för invandrare (SFI) utgår ersättning för progression. Oavsett studietid får anordnarna samma ersättning för en studerande som är godkänd, eftersom ersättningen utgår för resultat och inte tid. Utbildningsanordnare som kombinerar yrkesutbildning med SFI får en yrkesbonus (+25 procent på SFI-pengen) och de som matchar ut studerande till arbete efter avslutad yrkesutbildning får en matchningsbonus.

För mer information och intervjuer:
Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd, mobil 0723-00 55 77
Ulrika Boström, avdelningschef, arbete och lärande, mobil 0709-91 23 00

Peng-nivåerna för vuxenutbildningen i Växjö höjs med 30–50 procent vid årsskiftet 2018–2019. Det har nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott, Växjö kommun beslutat.

Läs vidare »

​Det ska bli lättare att känna igen Växjö kommun

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2018 14:29 CET

Idag beslutade kommunstyrelsen om ny kommunikationspolicy och ny visuell identitet för Växjö kommunkoncern. Den 20 november tas slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige. Utgångspunkten i den föreslagna kommunikationspolicyn är att kvalitetssäkra att kommunikationen är enhetlig, trovärdig, tydlig och tillgänglig. En del i detta arbete är en ny gemensam visuell identitet med en enhetlig grafisk profil

Landskapsvårdspris till hästfolk och folkbildare

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2018 13:20 CET

2018 års landskapsvårdspris delas mellan tre goda landskapsvårdare. Det stod klart idag efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Priset tilldelas Zenita Ekfeldt och Catarina Lönnberg som goda förebilder för skötsel av artrika naturbetesmarker med häst liksom för deras insatser med värdefulla slåtterängar. Dessa marker hyser en rik mångfald av örter och svampar liksom viktiga pollinatörer som fjärilar och bin.

- Naturbetesmarker och ängar är ett artrikt och vackert inslag i det småländska landskapet, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande. Hästarna blir allt fler och blir därför allt viktigare för att bevara traditionsrika, öppna landskap.

Priset tilldelas också Annchristin Nyström som kunskapsspridare och inspiratör som guidat många ut i naturen och visat upp den stora artmångfalden i allmänheten och svampfloran i synnerhet. Hon har dessutom arbetat praktiskt med att vårda ängar och betesmarker.

- Det är roligt att se Annchristin Nyströms engagemang och hur hon lockar ut folk naturen och ser dess olika värden både vad gäller naturvård som en välfylld svampkorg säger Martin Unell, kommunekolog, Växjö kommun. Hennes mångåriga insatser har ökat kunskapen, förståelsen och intresset för våra natur- och kulturvärden.

Växjö kommuns landskapsvårdspris har delats ut sedan 1987 och tilldelas personer som aktivt arbetar med att bevara eller återställa kulturlandskapet, men det kan också handla om kunskapsspridning och förebyggande åtgärder inom landskapsvårdens område.

Priset delas ut vid kommunfullmäktigemöte i december.

För mer information och kontakt

Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande

Telefon 070-983 44 16, E-post anna.tenje@vaxjo.se 

Martin Unell, kommunekolog

Telefon 0470-415 84, E-post martin.unell@vaxjo.se

2018 års landskapsvårdspris delas mellan tre goda landskapsvårdare. Det stod klart idag efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Läs vidare »

Förstudie för att utveckla grönt flygbränsle

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2018 15:45 CET

Energimyndigheten har beviljat stöd till en förstudie:”Från flis till flygplan i Småland” där Växjö kommun och Växjö Energi är delaktiga.

Idag är marknaden och tillgången på bioflygbränsle underutvecklad och mycket begränsad. Förstudien ”Från flis till flygplan i Småland” ska identifiera vilka möjligheter som finns för att producera drivmedel till flyg från skogsbränsle i Småland.

Projektdeltagare förutom Växjö kommun och Växjö Energi är KLM, Södra, SkyNRG, Småland Airport, Fores, Research Institutes of Sweden (RISE) och Luleå Tekniska Universitet.

- För Växjö kommun är det mycket viktigt att stödja initiativ som kan bidra till att Växjö blir fossilbränslefritt. Särskilt transporter och resor är en utmaning för Växjö kommun, säger Per Schöldberg (C) kommunalråd.

Förstudien ska pågå från 1 november 2019 till 30 juni 2020. Det beviljade bidraget till projektet är 2,6 miljoner kronor. Växjö kommun och Växjö energi går sammanlagt in med 200 000 kronor i arbetstid.

Projektets mål är att:

  • Kvantifiera potential och kostnader för produktion av biodrivmedel för flyg och ta fram en affärsmodell för produktion av detta bränsle i Småland

För mer information och intervjuer 

Per Schöldberg, kommunalråd, telefon 0708-69 49 25

Henrik Johansson, miljösamordnare eller telefon 0470-413 30

Energimyndigheten har beviljat stöd till en förstudie: Från flis till flygplan i Småland” där Växjö kommun och Växjö Energi är delaktiga.

Läs vidare »

Hovs hemvård blir första intraprenad inom hemtjänsten Växjö kommun 

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2018 08:54 CET

På omsorgsnämndens sammanträde togs beslutet att Hovs hemvård ska blir intraprenad med start 1 mars 2019.

– De har lämnat in en genomarbetad ansökan med ett helhetstänk kring kvalitetsarbetet utifrån omsorgstagarnas behov. Samtliga medarbetare är också positiva till övergången vilket är en nödvändighet, säger Ulf Hedin, ordförande omsorgsnämnden.

Sedan tidigare drivs Sörgårdens särskilda boende som intraprenad. Hovs hemvård blir därmed först ut som intraprenad inom hemtjänsten.

Bakgrund

Hovs hemvårdsenhet är verksamma i Hov och norra Växjö tätort. Enheten har knappt 30 anställda och ca 140 omsorgstagare. Enhetschef är Mirjam Klein.

Mer information och kontakt

Ulf Hedin, omsorgsnämndens ordförande, 0470-436 68

På omsorgsnämndens sammanträde togs beslutet att Hovs hemvård ska blir intraprenad med start 1 mars 2019.

Läs vidare »

​Satsning på ridsport i Växjö genom avtalsförklaring med Växjö Ridklubb

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2018 10:00 CET

Växjö kommun och Växjö Ridklubb har tillsammans tecknat en avsiktsförklaring om finansiering.

- Vi tycker det är väldigt viktigt att vi har ett rikt och allsidigt utbud av idrotter i kommunen. Just hästsporten är prioriterad och i vår budget för 2018 framgår att hästsporten ska ges goda förutsättningar för att utvecklas, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Växjö kommun och Växjö Ridklubb har därför kommit överens om Växjö Ridklubb ska ta fram underlag för investeringsbehov, kalkyl och budget för den tänka investeringen och presentera det för kommunen senast den 31 december 2019.

- Det är väldigt positivt att vi har kunnat teckna en avsiktsförklaring med kommunen. Vi har ett stort behov av att rusta upp och modernisera våra anläggningar för att vi ska kunna utveckla hästsporten vidare på ett gynnsamt sätt, säger Towe Lindqwister, ordförande i Växjö Ridklubb.

Kommunen lånar ut pengar till investeringarna förutsatt att Växjö Ridklubb kan presentera en hållbar kalkyl och budget för investeringen och att kommunen får säkerhet för sin utlåning.

Slutligt godkännande av eventuell finansiering beslutas av Kommunfullmäktige.

Avsiktsförklaringen gäller till och med den 31 december 2020. 

För mer information och intervjuer:

Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, 070-983 44 16

Towe Lindqwister, ordförande Växjö Ridklubb, 070-542 63 65

Växjö kommun och Växjö Ridklubb har tecknat en avsiktsförklaring om finansiering. Parterna har kommit överens om att Växjö Ridklubb ska ta fram underlag för investeringsbehov, kalkyl och budget för den tänka investeringen och presentera det för kommunen senast den 31 december 2019.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 11 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • thkeerfxesdae.thektrdanwhlth@vlqaxabjomz.srdetv
  • 0470-41497
  • 0709912965

Om Växjö kommun

Växjö - Europas grönaste stad

Växjö är en framsynt miljökommun och universitetsstad med ett dynamiskt företagande och stor passion för mat. Det är en ständigt växande stad med en befolkning som ställer höga krav på kultur och nöjen, idrott och fritid.

Adress

Länkar