Skip to main content

Alliansens budget 2014, plan 2015-2016

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 12:53 CEST

En budget som karaktäriseras av konsolidering, fler företagare, tillväxt och nya jobb, fokus på förskola och skola, trygghet för äldre och satsning på sjö och miljö – det presenterar alliansen i Växjö kommun idag.

Under den senaste sjuårsperioden har Växjö kommun haft en stark utveckling och tillväxt och skapat ett överskott på 703 miljoner kronor. Delar av detta överskott används nu för att kompensera vikande
skatteintäkter och minimera behovet av besparingar. Budgeten för 2014 är underbalanserad med 57 mkr och detta täcks av de 703 mkr. Även 2015 är underbalanserat med 50 mkr och även detta täcks av det som är ”samlat i ladorna”.  2016 ska budgeten vara i balans med ett mindre överskott på 6 miljoner.

För 2014 ligger det ett generellt effektiviseringsuppdrag för alla nämnder och styrelser. Sammanlagt motsvarar effektiviseringsuppdragen 74 mkr för 2014.

Budget 2014 och plan 2015-2016 bygger på oförändrad utdebitering, 20,66 %, samt på regeringens skatteprognos i årets vårproposition. Under planeringsperiden finns det löneutrymmen som harmoniserar med antagandet i skatteprognosen.  Någon generell uppräkning av nämnders och styrelsers budgetanslag med hänsyn till inflation har, i enlighet med tidigare år, inte gjorts. Budget och plan bygger vidare på att regeringens förslag till förändringar i utjämningssystemet genomförs från
och med 2014.

Detta budgetförslag karaktäriseras av konsolidering, fler företagare, tillväxt och nya jobb, fokus på förskola och skola, trygghet för äldre och satsning på sjö och miljö.

Fler företagare, tillväxt och nya jobb

 • Till och med 2018 ska minst 2 500 nya bostäder byggas i Växjö kommun
 • Riktade insatser mot företag i storleksordningen 9-50 anställda ska prioriteras, där finns den störstat tillväxtpotentialen
 • En dörr in, ökad servicegrad till företagare
 • Fortsatt satsning på nystartsjobb
 • Fortsatt satsning på att alla gymnasieungdomar ska ha feriearbete
 • Stödja utvecklingen av upplevelse- restaurang- och besöksnäringen med särskilt fokus på utvecklingen av Arenastaden, gastronomi och natur

Fokus på förskola och skola

 • Minska barngrupperna för de minsta barnen i förskolan
 • Skolan ska prioritera insatser för barn med särskilda behov i tidiga åldrar
 • Alla elever som lämnar åk 3 ska kunna läsa, skriva, räkna, de som inte nått målen ska få särskilt stöd
 • En sammanhållen utbildningsförvaltning ger ökad möjlighet till helhetssyn på elevens hela skolgång i ett 1-20 års perspektiv och frigör resurser till mer undervisningstid

Trygghet för äldre

 • Växjö ska vara en trygg och attraktiv plats för äldre. Tillkomsten av fler seniorboenden i både kommunal och privat regi ska uppmuntras
 • Omsorgstagares självständighet och valfrihet ska gynnas
 • Personalkontinuiteten inom omsorgen ska öka

Satsning på sjö och miljö

 • Fortsatt satsning på Växjös stads- och sjömiljö
 • Sjörestaureringsprogrammet ska genomföras
 • Satsningen på ett fossilbränslefritt Växjö fortsätter
 • Växjö kommun ska köpa mer närproducerade och ekologiska livsmedel, livsmedelsupphandling ska användas som ett verktyg för att nå målen

Det globala och nationella ekonomiska läget innebär att kommunens utvecklingstakt inte kommer
att kunna vara lika stark under 2014 som de senaste sju åren. 2014 kommer att präglas av konsolidering och fokus på ekonomisk hushållning, ändå kan Växjö kommun bibehålla en god utvecklingstakt, oförändrad skattesats och utveckla verksamheterna.

Vid frågor kontakta:

Bo Frank (M) 0705-841390

Per Schöldberg (C) 0708-694925

Anna Tenje (M) 0709-834416

René Jaramillo (KD) 073-3687253

Nils Fransson (FP) 070-6380960

Malin Adell Kind (C) 0733-687051

Lars Melin (KD) 070-6023610

Stefan Bergström (FP) 0709-91 23 52


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.