Skip to main content

Hög trivsel men också hög stressnivå

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 10:59 CET

När resultatet från den tredje medarbetarundersökningen inom Växjö kommun presenterades vid en konferens idag konstaterades att trivseln är hög men att stressnivån också är det.
 

Drygt åtta av tio medarbetare trivs med sina arbetsuppgifter och en nästan lika hög andel känner motivation i sitt arbete. Hälften av de svarande känner dock stress som de upplever negativt en gång i veckan eller oftare och en tredjedel upplever att det inte finns någon tid för återhämtning. - Vi är förstås nöjda med att medarbetarna trivs så bra på sitt arbete men behöver jobba vidare med den negativa stress som flera upplever. Detta måste vi hitta åtgärder för både centralt och ute i organisationen, konstaterar kommunchef Ove Dahl.
Personalchefen Michael Färdig håller med kommunchefen och åtgärder kommer att vidtas. - Nu påbörjar vi den interna analysen av resultatet och i februari 2012 ska åtgärdsplaner på kommunnivå, förvaltningsnivå och arbetsplatsnivå vara presenterade. Vi måste också självklart arbeta för att behålla de positiva resultat vi fått när det gäller trivsel och motivation, berättar Michael Färdigh.

Gott chefsskap Sju av tio medarbetare säger att de som helhet är nöjda med sin närmaste chef. De faktorer som får högst betyg är chefens förmåga att informera samt skapa ett öppet och tillåtande klimat. Medarbetarna är lite mindre nöjda med ledarskapet när det gäller återkoppling och konflikthantering. - Jag tar detta som ett tecken på att vi gjort bra rekryteringar och att våra insatser för att utbilda befintliga chefer och att hitta framtidens ledare genom traineeprogrammen har gett resultat, säger Michael Färdigh.
En klar majoritet av cheferna tycker att de har goda förutsättningar för att utföra sitt chefsuppdrag. Cheferna anser i stor utsträckning att deras chefsuppdrag är tydligt och att man har tillräckligt med stöd för att kunna utföra sitt uppdrag. Dock tycker endast hälften att de har de resurser som krävs. -  Det är tufft att vara chef och att klara att hålla budget samtidigt som man utvecklar verksamheten. Världsekonomin har varit svajig de senaste åren vilket gett oss några ekonomiskt tuffa år. Signalen är tydlig om att det också påverkar chefernas möjligheter att utveckla sin verksamhet. Men drivet finns och det ska vi bygga vidare på, säger Ove Dahl.

Högst och lägst Högst delindex uppnås för områdena ”Likabehandling” samt ”Utveckling i mitt arbete”, där medarbetarna framförallt anser att man har de kunskaper som krävs och att man får stor användning för sin kompetens i arbetet. Lön är det frågeområde som får svagast resultat. - Vi ska fortsätta att utveckla lönekriterierna så att det blir tydligare för alla vad som kan påverka den egna löneutvecklingen, säger Michael Färdigh.

Om enkäten CMA Research AB genomför för tredje gången undersökningen hos Växjö kommuns medarbetare. Nytt för i år är att också de kommunala bolagen ingår i undersökningen. Medarbetarenkäten är ett led i Växjö kommuns personalpolicy och syftar till att få en bild av hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Resultaten från rapporten visar vad som fungerar bra i verksamheten och var det finns utrymme för förbättringar.
Webbenkät skickades ut till 6 252 medarbetare samt postal enkät utskickad till 273 medarbetare. Tre påminnelser skickades ut till dem som skulle besvara enkäten på webben. Datainsamlingen genomfördes 19 september till 14 oktober 2011. Svarsfrekvensen totalt i undersökningen låg på 80 procent (6 525 utskick och 5 216 svar).

För mer information kontakta: Ove Dahl, kommunchef, tel. 0470-413 81, ove.dahl@vaxjo.se Michael Färdigh, personalchef, tel. 0470-415 23, michael.fardigh@vaxjo.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy