Skip to main content

Outsourcing och kompetensutveckling bland Framtidsgruppens förslag

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 14:39 CEST

Kompetensutveckling, avknoppning och outsourcing. Det är några förslag på åtgärder som Framtidsgruppen presenterat för att möta en vikande arbetsmarknad och bidra till att skapa optimism och framtidstro. Nu är det upp till politiken att ta beslut.

Idag kallade kommunalråden till presskonferens för att informera om politikens inställning till de förslag som Framtidsgruppen har arbetat fram för att minimera effekterna av den djupa lågkonjunkturen.

- Gruppen har gjort ett bra arbete och lämnat många konkreta förslag och idéer för oss att ta ställning till. Vi står bakom det hela och är beredda att pröva dem alla, meddelade Bo Frank (M) vid presskonferensen.

Framtidsgruppens arbete har genomförts i åtta fokusgrupper inom områden som utbildning och kompetensutveckling, infrastruktur och byggnation, nyföretagande och entreprenörskap, avknoppning och konkurrensutsättning, särskilda ungdomssatsningar, kommunkoncernen som arbetsgivare, omvärldsanalys samt ekonomi.

Ett av spjutspetsförslagen som Framtidsgruppen presenterat är projektet Industrikompetens södra Småland. Det är ett ESF-projekt med regionförbundet som projektägare och omfattar 27 företag med nära 4000 medarbetare i sju kommuner.

- ESF har ställt sig positiv till projektet och beviljat totalt 10 mkr till kompetensutveckling för företagens medarbetare. Drygt hälften av företagen och medarbetarna finns i Växjö kommun, berättar Gunnar Elm (C).

Kompetensutveckling är en av hörnstenarna i förslagen som presenterats och satsningar på yrkeshögskola, 120 nya vuxenutbildningsplatser och fler och snabbare KY-utbildningar är ytterligare exempel på vad kommunen kan jobba med.

- Detta är jätteintressant. Sådana här satsningar möjliggör kompetensutveckling som alternativ till varsel. Den lösning som kommunen tillsammans med Växjö universitet och bland annat Volvo har arbetat fram är ett gott exempel på att man kan välja utbildning istället för uppsägning, säger Charlotta Svanberg (S).

För att stimulera investeringar och byggnation föreslås en rad aktiviteter. Investeringar i VA-nätet och cykelvägar och att förlänga giltigheten för den reducerade borgensavgiften för kommunala bolag är några exempel. En bomässa är också föreslagen och den kommer att genomföras den 9 maj.

För att stimulera nyföretagande och befintligt entreprenörskap är det av yttersta vikt att kommunen arbetar strategiskt med ett antal långsiktiga projekt som stärker regionen och därmed också ökar attraktionskraften skriver Framtidsgruppen. Exempel på det är Arenastaden, KlimatCentrum och Linnéuniversitet.

- Här finns också regionsfrågan och kommunikationer till och från Växjö som viktiga bitar att arbeta med, menar Bo Frank.

Avknoppning och konkurrensutsättning är en "het" politisk fråga och uppfattningen om det är ett sätt att minska effekterna av lågkonjunkturen eller inte går isär.

- Konkurrensutsättning i sig själv skapar inga nya arbetstillfällen utan flyttar dem snarare från en sektor till en annan, menar Charlotta Svanberg.
- Förvisso men här bör vi lägga fokus på de möjligheter som föds genom att vi bidrar till att skapa optimism och framtidstro. Om kommunen på olika sätt signalerar möjligheter för andra aktörer att driva traditionell kommunal verksamhet kan det ge ett ökat intresse från företag att etablera sig i kommunen och på så sätt bidra till att fler arbetstillfällen skapas på sikt, kontrar Bo Frank och Gunnar Elm.

Framtidsgruppens förslag är att de större verksamhetsdrivande förvaltningarna fortsätter på inslagen väg med stöd av gällande lagstiftning och politiska inriktningsbeslut. Vidare föreslår man att överväga att outsourca vissa administrativa stödfunktioner och att införa så kallad utmanarrätt.

- Det är ett kontroversiellt förslag som om vi väljer att införa det innebär att vad vi än ska göra inom kommunen ska vi prata med företagen och låta dem lägga anbud. Jag står fast vid att vi ska utreda samtliga förslag så också detta, slår Bo Frank fast.

Särskilda ungdomssatsningar är också något som framtidsgruppen flaggar för. Det är viktigt att Växjö kommun tar kraftfulla initiativ för att mobilisera och samordna arbetet kring en stigande ungdomsarbetslöshet, för att därigenom mildra konsekvenserna för ungdomarna, som annars riskerar att hamna i ett långvarigt utanförskap, ohälsa och försämrad livskvalité.

- Situationens allvar kräver bred samverkan mellan förvaltningar, arbetsförmedling, näringsliv, organisationer och föreningar, konstaterar Charlotta Svanberg.

Växjö kommun står inför en stor uppgift när det gäller att förse förvaltningar och bolag med kompetent personal. En viktig uppgift är att vårda och förbättra bilden av Växjö kommun.

- Attityden till oss som arbetsgivare spelar stor roll för särskilt de ungas val av utbildning och arbetsplats. Bilden av kommunen har också stor betydelse för förmågan att rekrytera ny arbetskraft och möjligheten att behålla den som redan är anställd. Växjö kommun har stora pensionsavgångar framöver, avslutar Bo Frank.

För mer information kontakta:

Bo Frank (M), kommunalråd, tel. 0470-413 90, 0705-84 13 90

Gunnar Elm (C), kommunalråd, tel. 0470-413 91, 0705-73 20 53

Charlotta Svanberg (S), kommunalråd, tel. 0470-413 52, 0706-84 13 52

Bilaga: Framtidsgruppens förslag till åtgärder

____________________________________

Henrik Nilsson

Informationsansvarig
Kommunledningsförvaltningen
Informationsenheten
Växjö kommun, Box 1222, 351 12 VÄXJÖ
Telefon och mobil0470-414 97
E-post henrik.nilsson@vaxjo.se
Hemsidawww.vaxjo.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy