Skip to main content

Utökning av naturreservatet Bokhultet

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2016 16:49 CET

Bokhultet. Foto: Växjö kommun

Naturreservatet Bokhultet i Växjö utökas med drygt 400 hektar och omfattar nu även hela Kala höjden, Sundet och Södra Bergundasjön inklusive sjöns strandzon (se bifogad karta). Detta görs för att markerna innehåller mycket höga naturvärden och rekreationsvärden som bör bevaras för framtiden, som en resurs för en växande stad. Beslutet togs av kommunstyrelsen idag.

Planerna påbörjades efter önskemål om ordningsföreskrifter för Södra Bergundasjön, men också i samband med detaljplanen för nya Bäckaslövsområdet. När stadsdelen Bäckaslöv byggs kommer en hel del mark att tas i anspråk och Växjö kommun tycker det är viktigt att kompensera för de ytorna genom att skydda andra områden för framtiden.

- Det går att både bygga och bevara natur, så länge båda frågorna får komma högt upp på agendan i en kommun. I Växjö är båda frågorna viktiga och en förutsättning för växjöbor och framtida växjöbor att bo och leva här, säger Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande.

Sakägare har tidigare fått i uppdrag att yttra sig om det utökade reservatsområdet. Ärendet har också varit ute på remiss hos flera kommunala förvaltningar, myndigheter, föreningar och de som nyttjar bryggorna i Södra Bergundasjön. De flesta synpunkter som kommit in har varit positiva, en del har valt att inte yttra sig och en del har haft synpunkter kring mindre delar, vilka Växjö kommun beaktat.

- Många med oss ser att friluftslivet i Växjö på detta sätt gynnas och att vi får bättre bevarande av naturmiljöer och skydd för växt- och djurliv, säger Cheryl Jones Fur (MP), ledamot i kommunstyrelsen.

I samband med beslutet om utökningen kompletteras också föreskrifterna och texten kring Bokhultets syfte, så att den framhäver områdets variation och bevarandet av naturvärdena knutna till många olika naturtyper. Reservatets värden är knutna till gamla träd, blomrika betesmarker och strandmiljöer med rikt fågelliv.

Naturreservatet Bokhultet inrättades av Växjö kommun i januari 1994. Med utökningen är naturreservatet nu 760 hektar.

Koppeltvång
I samband med beslutet om utökningen togs också beslut om ett koppeltvång i Bokhultet. Bakgrunden är att kommunen fått in många klagomål kring okopplade hundar, där hundar bitit människor och också attackerat andra hundar. En del människor vittnar om att de inte längre vågar besöka området eftersom de är rädda för okopplade hundar. Lösspringande hundar innebär också en stress av betesdjur i hagar vilket leder till risker för människor i området.

Koppeltvång förekommer i många av Sveriges naturreservat eftersom lösspringande hundar stör fåglar och annat vilt.

Koppeltvånget i Bokhultet gäller inte inom brukshundsklubbens övningsyta. Dessutom har Växjö kommun möjlighet att genom skyltning anvisa andra platser där hunden inte behöver vara kopplad, till exempel för hundbad.

För mer information och intervjuer:
Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande, 070-584 13 90
Cheryl Jones Fur (MP), 073-982 52 66
Martin Unell, kommunekolog, 0470-415 84

Kommentarer (1)

    Hej kära politiker, kan ni inte lägga in förbud mot tävlingscyklister som rusar förbi en i naturreservatet utan förvarning de är mer fara än hundarna! de mejade nästan ner min mamma härromdagen, min hund som faktiskt var kopplad blev väldigt otrygg i att de i princip körde på oss och reagerar nu på alla cyklister. Dessa ÄR en FARA för djur och människoliv!

    - josefine - 2017-08-15 07:53 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy