​Fullsatt under Digitala veckan i Videum Science Park

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 05:14 CET

Digitala veckan är Linnéregionens största digitala event och den 15-16 november hålls aktiviteter i Videum Science Park i Växjö. Programmet ska visa mångfalden inom IT i vår region, bidra till nya sätt att samverka och öka förståelsen för IT som möjliggörare. Alla våra programpunkter är fullsatta, vilket visar på ett stort intresse och engagemang för en mötesplats som denna.

​Johan Alserin ny projektledare för Videum

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2018 05:51 CET

I slutet av september kom Johan Alserin in som kundansvarig projektledare hos Videum AB. Tjänsten innebär uthyrning och kundansvar gentemot nuvarande och kommande hyresgäster i Videum Science Park, samt projektledning för olika former av byggnationer. Projektledningen avser Linnéuniversitetets fastigheter i Växjö, Videum Science Park och Videums äldre byggnadsbestånd.

​Visp - ny restaurang i Videum Science Park

Nyheter   •   Okt 03, 2018 12:39 CEST

Den första oktober öppnade vår nya restaurang i Videum Science Park. Visp är namnet och till att börja med håller man öppet måndag - fredag mellan klockan 11.30-13.30.

​Robert knyter internationella kontakter

Nyheter   •   Sep 20, 2018 12:40 CEST

21-29 september är Robert Unt en av dem som åker till Scandinavian Startup Week i Kanada. Ett återkommande initiativ som tar nya tillväxtföretag ut på internationella marknader.

​Affärschef tillförordnad VD

Nyheter   •   Sep 19, 2018 14:54 CEST

Styrelsen för Företagsfabriken i Kronoberg AB har beslutat utse Robert Unt, nyligen tillträdd affärschef för Videum, till tillförordnad VD. Robert kommer att ha de båda tjänsterna parallellt tills en ny VD för Företagsfabriken är på plats, vilket man räknar med sker senare i höst.

​Robert Unt – ny affärschef för Videum Science Park

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2018 07:30 CEST

Den 1 september tillträdde Robert Unt som ny affärschef för Videum Science Park. Robert ingår i ledningsgruppen för Videum AB och kommer att ansvara för utvecklandet av science parken. Han kommer också verka för att fördjupa samverkan med Linnéuniversitetet och Växjö kommun.

Fullsatt Digibrunch om Gamification

Nyheter   •   Sep 11, 2018 08:15 CEST

Bara ett dygn efter att inbjudan till höstens första Digibrunch skickats ut var det fullsatt! Ämnet som lockar så många är "Gamification" med Magnus Stenbenke som kommer att berätta om hur näringslivet kan dra nytta av fenomenet för att motivera och engagera såväl medarbetare som kunder och partners.

Hus Epic är invigt

Nyheter   •   Aug 22, 2018 15:51 CEST

Epic är en unik satsning och samarbete mellan kommun, näringsliv och universitetet. Under samma tak, mitt på campus, har man skapat en modern studiemiljö där både gymnasieelever och universitetsstudenter kommer att knyta kontakt med det industriella näringslivet.

Tidigare inkubatorsbolaget Formida förvärvas av NE

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2018 12:13 CEST

Företaget Formida grundades 2015 utifrån en idé av lärare som tillsammans med systemutvecklare vill underlätta för lärare att bedöma elevernas arbeten och samtidigt skapa mer tid för personliga möten med dem. Nu förvärvas Formida av NE Nationalencyklopedin som kompletterar sitt läromedelsutbud med denna unika bedömningsfunktion, skapad och utvecklad av det Växjöbaserade företaget.

​Året som gick

Nyheter   •   Maj 02, 2018 12:37 CEST

En sammanbyggd science park

De uppstår inte sällan i gränslandet mellan akademin, näringslivet och samhället. På mötesplatsen mellan människor. Under 2017 togs beslutet att hus Charlie skulle uppföras och därigenom byggs nu mötesplatsen Videum Science Park samman. Genom en rad strategiska beslut den senaste femårsperioden kan nu Videum förverkliga visionen om ett sammanbyggt Videum Science Park.

Parallellt har det industritekniska spåret att föra samman det industriella näringslivet, utbildningssidan inom Växjö kommun och Linnéuniversitetets tekniska utbildningar pågått. Från en av näringslivet djärv idé har vi nu tillsammans fått ihop ett banbrytande samarbete med syfte att öka intresset för de industritekniska utbildningarna på både grund- och högskolenivå. Men även förhoppningsvis på sikt breddat rekryteringsbasen till det industriella näringslivet genom tillkomsten av hus Epic mitt på campus.

En central institution i det svenska rättssamhället är Polisen. För att säkra kompetensförsörjningen har nationellt beslut fattats om ett kraftigt ökat intag till Sveriges polisutbildningar. I början av 2017 satte Videum spaden i marken för en utbyggnad av Polishögskolan med ytterligare 3 000 m2 – hus O. För att möta uppställda krav och önskade förväntningar blir hus O en byggnad med stomme i trä och bjälklag i betong, sammanlänkat med hus P.

Science Park

En stor, på förhand aviserad, avflyttning har under året följts av ytterligare ett antal betydande avflyttningar från Videum Science Park. Det är naturligt att det ständigt pågår in- och utflyttningar i Videum Science Park. Dock har 2017 inneburit en markant utflyttning i förhållande till inflyttning räknat i m2 . En ögonblicksbild vid årsskiftet 2017/18 ger en vakansgrad på 3 % i Videums totala fastighetsbestånd och på 25 % i Videum Science Park.

Företag inom den digitala sektorn behåller tätpositionen som största bransch i Videum Science Park och utgör ca 35 % av hyresgäststocken. Videums samarbete med Linnéuniversitetet och andra science parks, företrädesvis i Sydost, har fortsatt och utvecklats under året. Ny rektor har tillträtt och en hel del andra personalförändringar har skett i Linnéuniversitetets ledning. Videum tog beslut att lägga projektet IBCOLL vilandes då inte internationella medel beviljades.

Aktiviteterna i Videum Science Park har även under 2017 lockat många deltagare. Ca 1 500 personer har deltagit under året på Videums olika aktiviteter som till exempel Nutcracker (öppen innovation), Forskarlunch likväl som sociala aktiviteter. Intresset har fortsatt under året för Videum VR. Flera av besöken har varit av upprepande karaktär vilket kanske kan tolkas som ett djupare intresse för tekniken. 2018 kommer Videum VR att omlokaliseras till entréplan i den sammanbyggda science parken och därmed bli mer tillgängligt för alla människor som rör sig på campus.

De tre ägarna till inkubatorn Företagsfabriken AB; Videum, Linnéuniversitetet och Region Kronoberg har det gångna året reviderat bolagets ägardirektiv. Det justerade styrdokumentet sätter tydligare fokus på de tre delprocesserna inflöde, inkubation och exit. Parallellt har styrelsen för Företagsfabriken arbetat fram en strategisk plan för den kommande perioden 2018-2020.

Det löpande arbetet, medarbetarna och praktikanter

Mycket tid har lagts på det löpande underhållet och driften av Videums fastigheter och att leverera en professionell service till bolagets hyresgäster och kunder. Videum fortsätter att vara en relativt könsmässigt balanserad arbetsplats med låg sjukfrånvaro. Videum tog emot ett drygt dussin praktikanter under året och knappt hälften av dessa var kvinnor. Fortlöpande kompetensutveckling sker i enlighet med individuella utvecklingsplaner. Växjö kommuns nya arbetsmiljö- redskap, Temperaturmätaren, kom ut för första gången i slutet av året. Videum hade då en svarsfrekvens på 100 % och ett snittvärde på 4,9 på en 6-gradig skala.

Videums strategiska arbete

En treårig affärsplan har arbetats fram och beslutats av Videums styrelse under 2017. Dokumentet redogör för vilka förutsättningar och styrande principer som ligger till grund för Videums verksamhet, förutom uppsatta nyckeltal. Inriktningen på verksamheten den kommande treårsperioden definieras genom 8 redovisade mål. Dessa är ett resultat av identifierade utmaningar och möjligheter.

Året som kommer

2018 kommer att präglas av arbetet med en ny Campusvision under ledning av Linnéuniversitetet och att den sammanhållna science parken förverkligas. Videum fortsätter även sitt arbete med uppskattade kunskapsaktiviteter och sociala arrangemang för hyresgästerna i science park. Avslutningsvis ser vi fram emot nya spännande etableringar under 2018 i Videum Science Park.

David Svensson VD Videum AB

Hämtat ur Videums årsredovisning

”Genom en rad strategiska beslut den senaste femårsperioden kan nu Videum förverkliga visionen om ett sammanbyggt Videum Science Park.”

Läs vidare »

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • kommunikationsansvarig
 • press, webb, sociala medier, marknadsföring, layout
 • aneenaje.jdioasunzfxonah@vfdiddeeunrm.hnseut
 • 0470-72 33 16
 • 0734-21 71 32

Om Videum AB och Videum Science Park

Videum skapar Växjös främsta miljö för företagare under devisen "idéer föds där människor möts".

Videum - ett utvecklingsbolag, en science park och ett fastighetsbolag i teknisk framkant.

Videum verkar för att på olika sätt skapa en dynamisk kunskapsmiljö för företag, studenter och forskning på campusområdet i Växjö. Detta gör vi på två sätt. Det första är att Videum äger, driver och utvecklar Videum Science Park med stora och små företag, institut och organisationer som hyresgäster. Det andra är att Videum bygger och förvaltar fastigheter med Linnéuniversitetet är den i särklass största hyresgästen. Videum AB är en del av Växjö kommun.

Adress

 • Videum AB och Videum Science Park
 • Framtidsvägen
 • 351 96 Växjö
 • Sweden
 • Vår hemsida