Tidigare inkubatorsbolaget Formida förvärvas av NE

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2018 12:13 CEST

Företaget Formida grundades 2015 utifrån en idé av lärare som tillsammans med systemutvecklare vill underlätta för lärare att bedöma elevernas arbeten och samtidigt skapa mer tid för personliga möten med dem. Nu förvärvas Formida av NE Nationalencyklopedin som kompletterar sitt läromedelsutbud med denna unika bedömningsfunktion, skapad och utvecklad av det Växjöbaserade företaget.

​Året som gick

Nyheter   •   Maj 02, 2018 12:37 CEST

En sammanbyggd science park

De uppstår inte sällan i gränslandet mellan akademin, näringslivet och samhället. På mötesplatsen mellan människor. Under 2017 togs beslutet att hus Charlie skulle uppföras och därigenom byggs nu mötesplatsen Videum Science Park samman. Genom en rad strategiska beslut den senaste femårsperioden kan nu Videum förverkliga visionen om ett sammanbyggt Videum Science Park.

Parallellt har det industritekniska spåret att föra samman det industriella näringslivet, utbildningssidan inom Växjö kommun och Linnéuniversitetets tekniska utbildningar pågått. Från en av näringslivet djärv idé har vi nu tillsammans fått ihop ett banbrytande samarbete med syfte att öka intresset för de industritekniska utbildningarna på både grund- och högskolenivå. Men även förhoppningsvis på sikt breddat rekryteringsbasen till det industriella näringslivet genom tillkomsten av hus Epic mitt på campus.

En central institution i det svenska rättssamhället är Polisen. För att säkra kompetensförsörjningen har nationellt beslut fattats om ett kraftigt ökat intag till Sveriges polisutbildningar. I början av 2017 satte Videum spaden i marken för en utbyggnad av Polishögskolan med ytterligare 3 000 m2 – hus O. För att möta uppställda krav och önskade förväntningar blir hus O en byggnad med stomme i trä och bjälklag i betong, sammanlänkat med hus P.

Science Park

En stor, på förhand aviserad, avflyttning har under året följts av ytterligare ett antal betydande avflyttningar från Videum Science Park. Det är naturligt att det ständigt pågår in- och utflyttningar i Videum Science Park. Dock har 2017 inneburit en markant utflyttning i förhållande till inflyttning räknat i m2 . En ögonblicksbild vid årsskiftet 2017/18 ger en vakansgrad på 3 % i Videums totala fastighetsbestånd och på 25 % i Videum Science Park.

Företag inom den digitala sektorn behåller tätpositionen som största bransch i Videum Science Park och utgör ca 35 % av hyresgäststocken. Videums samarbete med Linnéuniversitetet och andra science parks, företrädesvis i Sydost, har fortsatt och utvecklats under året. Ny rektor har tillträtt och en hel del andra personalförändringar har skett i Linnéuniversitetets ledning. Videum tog beslut att lägga projektet IBCOLL vilandes då inte internationella medel beviljades.

Aktiviteterna i Videum Science Park har även under 2017 lockat många deltagare. Ca 1 500 personer har deltagit under året på Videums olika aktiviteter som till exempel Nutcracker (öppen innovation), Forskarlunch likväl som sociala aktiviteter. Intresset har fortsatt under året för Videum VR. Flera av besöken har varit av upprepande karaktär vilket kanske kan tolkas som ett djupare intresse för tekniken. 2018 kommer Videum VR att omlokaliseras till entréplan i den sammanbyggda science parken och därmed bli mer tillgängligt för alla människor som rör sig på campus.

De tre ägarna till inkubatorn Företagsfabriken AB; Videum, Linnéuniversitetet och Region Kronoberg har det gångna året reviderat bolagets ägardirektiv. Det justerade styrdokumentet sätter tydligare fokus på de tre delprocesserna inflöde, inkubation och exit. Parallellt har styrelsen för Företagsfabriken arbetat fram en strategisk plan för den kommande perioden 2018-2020.

Det löpande arbetet, medarbetarna och praktikanter

Mycket tid har lagts på det löpande underhållet och driften av Videums fastigheter och att leverera en professionell service till bolagets hyresgäster och kunder. Videum fortsätter att vara en relativt könsmässigt balanserad arbetsplats med låg sjukfrånvaro. Videum tog emot ett drygt dussin praktikanter under året och knappt hälften av dessa var kvinnor. Fortlöpande kompetensutveckling sker i enlighet med individuella utvecklingsplaner. Växjö kommuns nya arbetsmiljö- redskap, Temperaturmätaren, kom ut för första gången i slutet av året. Videum hade då en svarsfrekvens på 100 % och ett snittvärde på 4,9 på en 6-gradig skala.

Videums strategiska arbete

En treårig affärsplan har arbetats fram och beslutats av Videums styrelse under 2017. Dokumentet redogör för vilka förutsättningar och styrande principer som ligger till grund för Videums verksamhet, förutom uppsatta nyckeltal. Inriktningen på verksamheten den kommande treårsperioden definieras genom 8 redovisade mål. Dessa är ett resultat av identifierade utmaningar och möjligheter.

Året som kommer

2018 kommer att präglas av arbetet med en ny Campusvision under ledning av Linnéuniversitetet och att den sammanhållna science parken förverkligas. Videum fortsätter även sitt arbete med uppskattade kunskapsaktiviteter och sociala arrangemang för hyresgästerna i science park. Avslutningsvis ser vi fram emot nya spännande etableringar under 2018 i Videum Science Park.

David Svensson VD Videum AB

Hämtat ur Videums årsredovisning

”Genom en rad strategiska beslut den senaste femårsperioden kan nu Videum förverkliga visionen om ett sammanbyggt Videum Science Park.”

Läs vidare »

​Forskarstudenter kopplas mot behov i näringsliv och offentlig sektor

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 08:56 CEST

Nu startar ett nytt forum som vi kallar Kunskap och kompetens. Syftet med Kunskap och kompetens är att ta tillvara och utveckla den akademiska kompetensen i vår region. Detta gör vi genom att låta forskarstudenter från Linnéuniversitetet berätta om sin forskning och beskriva hur den kan kopplas mot behov i näringsliv och offentlig sektor.

​Öppen innovation i Videum Science Park

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 05:04 CEST

Under torsdagen ordnas årets första Nutcracker där studenter utmanas i att ge kreativa lösningar på problemställningar från företag. Företagen som denna gång ger studenterna utmaningar är Softhouse och SVT.

​Forskarlunch om kapitalbeskattningen i Sverige

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 08:35 CEST

På onsdag hålls Forskarlunch i Videum Science Park. Denna gång möter vi Spencer Bastani som är docent i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet. Han är en av författarna till årets Konjunkturrådsrapport kring kapitalbeskattningen i Sverige.

​Videum belönar studentuppsatser gjorda i samverkan med, och till nytta för näringslivet

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 13:50 CET

Videums studentstipendier för 2017 års bästa studentuppsats delades ut i samband med dagens forskarlunch i Videum Science Park.

​Videum utser bästa studentuppsatserna

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 04:22 CET

Varje år utlyser Videum studentstipendier för bästa studentuppsats gjord i samarbete med eller till nytta för näringsliv/samhälle. I bedömningen tas hänsyn till nytänkande idéer och kreativitet, konkreta resultat och hur uppsatsen rent språkligt är formulerad.

​Forskarlunch om små företags snabba internationalisering

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 06:59 CET

Professor PerServais, knuten till kunskapsplattformen GlobalMind vid Ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet, berättar om forskning kring Born Globals. Vilka utmaningar och positiva erfarenheter har de snabbväxande företag som redan från etableringen är globala?

​Lunchseminarium om framtidens bolagsstyrning

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2018 12:03 CET

Framtiden ställer nya krav på medarbetare, men inte att förglömma även på VD, ägare och styrelser. Vilka faktorer bör man då uppfylla för att styra ett bolag till framgång? Svaren finns både inom lednings-, ägar- och styrelseperspektiv och ges av grundaren till StyrelseAkademien Sydost, Nils-Erik Persson, i torsdagens öppna lunchseminarium i Videum Science Park.

​Julbordet blev till hämtpizza

Blogginlägg   •   Dec 18, 2017 11:47 CET

Julen står för dörren och med den det traditionella julbordet. Traditionens makt är stor och jag personligen är inte mycket för traditionsförändringar. Ett normalår blir det en handfull julbord för egen del som kulminerar med julaftonens julbord. Jag har en ganska klar och konservativ linje när jag går där och plockar till mig av julmaten.

Om Videum AB och Videum Science Park

Videum skapar Växjös främsta miljö för företagare under devisen "idéer föds där människor möts".

Videum - ett utvecklingsbolag, en science park och ett fastighetsbolag i teknisk framkant.

Videum verkar för att på olika sätt skapa en dynamisk kunskapsmiljö för företag, studenter och forskning på campusområdet i Växjö. Detta gör vi på två sätt. Det första är att Videum äger, driver och utvecklar Videum Science Park med stora och små företag, institut och organisationer som hyresgäster. Det andra är att Videum bygger och förvaltar fastigheter med Linnéuniversitetet är den i särklass största hyresgästen. Videum AB är en del av Växjö kommun.

Adress

  • Videum AB och Videum Science Park
  • Framtidsvägen
  • 351 96 Växjö
  • Sweden
  • Vår hemsida