Media-no-image

Digitalisering i skolan kan förbättra lärandet

Pressmeddelanden   •   2015-05-21 10:19 CEST

För att förbättra lärandet i skolan behövs det innovation inom pedagogik och undervisningsmetoder. VINNOVA finansierar nu uppstarten av fem testmiljöer med sammanlagt 15 miljoner kronor för att utveckla digitala verktyg och testa nya arbetssätt i skolan.

VINNOVA gör en satsning på digitalisering för framtidens skola och ger nu stöd för etablering av testmiljöer som ska användas för att utveckla och testa IT-system och digitala arbetssätt i skolan. Testmiljöerna byggs upp gemensamt av skolor, forskare, företag och andra organisationer.

Följande fem testmiljöer får finansiering med sammanlagt 15 miljoner kronor, tre miljoner vardera:


SimGården - innovativ testmiljö med inriktning på simulering av körteknik i naturbruks- och yrkesutbildningar
En innovativ testmiljö med inriktning på simulering av körteknik, maskiner och tunga fordon. Utvecklingen av nya digitala produkter och arbetssätt ska resultera i en säkrare och effektivare undervisning vid naturbruks- och yrkesutbildningar, som leder till ökad anställbarhet för eleverna.
Koordinator: Västra Götalands läns landsting.
Projektledare: Jörgen Holmén.

Makerspace i skolan
Testmiljön syftar till att utveckla Sveriges utbildningssystem inom makerkultur, makerspace och programmering för att möta nuvarande och kommande behov när det gäller möjlighet till arbete och deltagande i samhället som medborgare.
Koordinator: Sollentuna kommun.
Projektledare: Lars Glimbert.

Läraktiv - digitala verktyg för aktivt lärande
Stöder lärare för bästa möjliga pedagogik med digitala verktyg och innehåll. Testmiljön ska testa, utveckla och introducera arbetsmetoder och verktyg för ett aktivt lärande, till exempel det flippade klassrummet.
Koordinator: Eskilstuna kommun.
Projektledare: Jan Hylén (Education Analytics AB).

iDAG - Innovativ testmiljö för framtidens Distansöverbryggande Arbetssätt i Sveriges största Gymnasieskola
Lapplands Gymnasium – Sveriges (till ytan) största gymnasieskola – ska bygga och driva en testmiljö där framtidens fjärrundervisning utvecklas via partnerskap och smarta, inkluderande och transparenta innovationssystem, s.k Living Labs.
Koordinator: Lapplands kommunalförbund.
Projektledare: Jonas Wiandt.

IT för bättre lärande
En testmiljö för både interna och externa innovationer i syfte att öka kunskapen om vad som fungerar och stödja införandet i skolan och öppet dela erfarenheterna. Målet är bättre resultat med utgångspunkt i elevens lärande med fokus på införande, utvärdering och utrullning.
Koordinator: IT-gymnasiet i Sverige AB.
Projektledare: Petter Hallman (Academedia support AB)


För mer information:
Andreas Aurelius, 08-473 30 87, Andreas.Aurelius@VINNOVA.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

För att förbättra lärandet i skolan behövs det innovation inom pedagogik och undervisningsmetoder. VINNOVA finansierar nu uppstarten av fem testmiljöer med sammanlagt 15 miljoner kronor för att utveckla digitala verktyg och testa nya arbetssätt i skolan.

Läs vidare »
Media-no-image

Över 160 miljoner till utmaningsdriven innovation

Pressmeddelanden   •   2015-05-12 09:16 CEST

Städer där invånarna kan resa fritt utan egen bil, nya metoder för att minska antalet alkoholrelaterade dödsolyckor i världen och lösningar för vård av kroniskt sjuka i hemmet. Det är några av de 17 projekt som får finansiering av VINNOVA genom programmet Utmaningsdriven innovation.

VINNOVA har identifierat fyra samhällsutmaningar där Sverige har goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar: Informationssamhället 3.0, Hållbara attraktiva städer, Framtidens hälsa och sjukvård och Konkurrenskraftig produktion.

- Utmaningar är en viktig drivkraft för innovation. Jag ser stora möjligheter att de projekt vi stödjer kan utveckla hållbara lösningar som efterfrågas globalt och som kan skapa tillväxt och nya jobb i Sverige, samtidigt som vi tar oss an stora samhällsproblem, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för VINNOVA.

Finansiering ges till projekt i tre olika steg inom Utmaningsdriven innovation. VINNOVA investerar nu sammanlagt 73 miljoner kronor i nio projekt inom det andra steget inom programmet och 90 miljoner kronor i åtta projekt inom det tredje steget.


Framtidens hälsa och sjukvård

Noll vibrationsskador
Projektet ska arbeta med att få bort skadliga vibrationsskador i arbetsmiljöer. 22 parter under ledning av Hans Lindell och Swerea IVF (Steg 2).

Innovativ teknik för framtidens akutsjukvård
För att effektivisera akutsjukvården och samtidigt få patientsäkrare vård. 13 parter under ledning av Jimmy Johansson och Region Skåne (Steg 2).

Implementering av lösning för vård av kroniskt sjuka i hemmet
Ska bidra till en mer jämlik och kostnadseffektiv vård som samtidigt ökar livskvalitén för kroniskt sjuka. 21 parter under ledning av Per-Olof Sjöberg och SICS Swedish ICT (Steg 3).

Hållbara attraktiva städer

Attraktiva och hållbara lösningar för odling under tak i eller nära bostaden i miljonprogramområden
Ska bidra till nya arbetstillfällen, skapa nya mötesplatser och göra miljonprogramområden mer attraktiva. 9 parter under ledning av Ulrika Elveskog och Botkyrka kommun (Steg 2).

Delad energi är dubbel energi
Ska ge effektivare energiförsörjning i städer och dra nytta av restflöden. 12 parter under ledning av Ellen Corke och Malmö kommun (Steg 2).

C/O City
Handlar om att utveckla ekosystemet i staden för att gynna det attraktiva och hälsosamma livet. 11 parter under ledning av Christina Wikberger och Stockholms kommun (Steg 3).

Innovativa parkerings- och mobilitetslösningar i klimatsmarta städer
För att skapa städer där invånarna kan resa fritt utan att behöva egen bil. 10 parter under ledning av Pelle Envall och Trafikutredningsbyrån (Steg 3).

Sensation III
Ska utveckla lösningar för att ge tidiga varningssignaler vid avvikelser i dricksvattenkvaliteten och i processvatten för att kunna hindra stor spridning av hälsoskadliga organismer. 30 parter under ledning av Gert Andersson och Acreo Swedish ICT (Steg 3).

Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor
För att skapa stadsmiljöer där hårdgjorda ytor kan användas för tunga transporter, hantering av stora vattenmängder och skapa gröna, attraktiva ytor. 23 parter under ledning av Björn Schouenborg och CBI Betonginstitutet (Steg 3).

Informationssamhället 3.0

Ökad delaktighet för personer med kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar
Projektet ska arbeta med att möjliggöra för personer med kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar att kunna delta i viktiga samhällsfunktioner. 3 parter under ledning av Jan

Gulliksen och KTH (Steg 2)
GreenIoT: En energieffektiv IoT-plattform för öppen data och hållbar utveckling
System som möjliggör realtidsövervakning av stadens miljö och samtidigt ger tredjeparts leverantörer möjligheter att utveckla relaterade innovationer. 9 parter under ledning av Edith Ngai och Uppsala universitet (Steg 2).

Skola för alla, från första dagen i det nya landet
Ska bidra till att öka andelen elever med utländsk bakgrund som uppnår gymnasiebehörighet. 9 parter under ledning av Carl Hamilton och Komplementskolan (Steg 2).

Citizen Communication Platform
Ska stärka resurseffektiviteten, identiteten och ekonomin i lokalsamhällen. 15 parter under ledning av Hossein Shahrokni och Staden i mobilen (Steg 3).


Konkurrenskraftig produktion

Affärsmodellsinnovation för cirkulära möbelflöden
För att gå ifrån slit-och-släng till cirkulära modeller där produkter, såsom möbler, återanvänds flera gånger. 20 parter under ledning av Lars Tööj och Industrial Development Center West Sweden (Steg 2).

Förpackningssystem för minskat matsvinn
Ska minska matsvinnet och därigenom ge ökad lönsamhet och minskad miljöpåverkan. 15 parter under ledning av Kristina Wickholm och Innventia (Steg 2).

Hållbar produktion av alkosensorer
Ska bidra till att minska antalet alkoholrelaterade trafikolyckor globalt. 9 parter under ledning av Christer Olofsson och SenseAir (Steg 3).

Skogsmetanol
Projekt som ska arbeta med att ersätta fossilbaserade råvaror med gröna skogsråvaror i kemikalier och samtidigt ställa om två viktiga industrier. 10 parter under ledning av David Blomberg och SP Processum (Steg 3).


För mer information:
Daniel Rencrantz, 08-473 31 84, Daniel.Rencrantz@VINNOVA.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Städer där invånarna kan resa fritt utan egen bil, nya metoder för att minska antalet alkoholrelaterade dödsolyckor i världen och lösningar för vård av kroniskt sjuka i hemmet. Det är några av de 17 projekt som får finansiering av VINNOVA genom programmet Utmaningsdriven innovation.

Läs vidare »
Fb23tn8dvrm08gtkl0ig

430 miljoner kronor för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige

Pressmeddelanden   •   2015-04-21 10:57 CEST

VINNOVA, Energimyndigheten och Formas satsar gemensamt 430 miljoner kronor på fem nya strategiska innovationsprogram. Näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor kraftsamlar för att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Gedyaziausjyoschisz9

Nytt supportkontor ska hjälpa företag att få medel från EU

Pressmeddelanden   •   2015-04-10 08:13 CEST

VINNOVA och Tillväxtverket satsar nu på ett nytt supportkontor där små och medelstora företag kan få kostnadsfri rådgivning för att söka medel från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020.

Media-no-image

18 miljoner till utmaningsdriven innovation

Pressmeddelanden   •   2015-04-09 11:09 CEST

Metoder för snabb, kostnadseffektiv renovering av miljonprogrammets fastighetsbestånd, innovationer för effektiv återanvändning av textilier och lösningar för förbättrad folkhälsa genom minskat saltintag. Det är några av de 36 projekt som får finansiering i initieringsfasen av VINNOVAs program Utmaningsdriven innovation.

Innovationer är nödvändiga för att kunna möta globala samhällsutmaningar, som klimatfrågan och de krav som en åldrande befolkning ställer på hälso- och sjukvården i många länder. Samtidigt innebär utmaningarna möjligheter att skapa tillväxt och ekonomisk utveckling.

VINNOVA har inom programmet Utmaningsdriven innovation identifierat fyra samhällsutmaningar där Sverige har goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar: Informationssamhället 3.0, Hållbara attraktiva städer, Framtidens hälsa och sjukvård och Konkurrenskraftig produktion.

Fokus i det första steget i programmet är att utveckla en idé och att skapa en projektgrupp som kan ta sig an utvecklingsarbetet. Ofta krävs ett samarbete mellan företag, privata och offentliga aktörer och mellan olika forskningsområden.


Följande 36 projekt får finansiering med sammanlagt 18 miljoner kronor, varje projekt får som mest 500 000 kronor:

Framtidens hälsa och sjukvård
'Icke-infekterande urinvägskatetrar' genomförs av 3 parter under ledning av Umeå universitet och Madeleine Ramstedt.
'Saltreduktion i livsmedel för förbättrad folkhälsa och stärkt konkurrensförmåga' genomförs av 13 parter under ledning av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Tim Nielsen.
'Health Sharing Co-operative (HSC)' genomförs av 3 parter under ledning av Göteborgs Universitet och Axel Wolf.
'Kvalitetssäkrad och tillgänglig rehabilitering genom internet (internetbaserad rehabilitering, IR)' genomförs av 4 parter under ledning av Danderyds sjukhus AB och Aniko Bartfai.
'Utmaningar för svensk alarmeringstjänst' genomförs av 4 parter under ledning av Lindholmen Science Park och Bosse Norrhem.
'Avancerad diagnostik i onkologi en test bädd för risk prediktion av prostata cancer' genomförs av 3 parter under ledning av Lunds universitet och Carl Borrebaeck.
'Förbättra hälsa, forskning och affärsmöjligheter genom evidensbaserade patientcentrerade hjälpmedel' genomförs av 6 parter under ledning av Göteborgs Universitet och Johan Cederlund.
'Smarta textilier ger hållbar arbetshälsa' genomförs av 4 parter under ledning av Kungliga Tekniska Högskolan och Kaj Lindecrantz.
'Proaktiv cancervård' genomförs av 5 parter under ledning av Lunds universitet och Fredrik Nilsson.


Hållbara attraktiva städer
'Återbruk i byggsektorn som innovativ affärsmodell' genomförs av 4 parter under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet och Carina Loh Lindholm.
'Beslutsstöd för att förhindra mikrobiologisk förorening i dricksvatten' genomförs av 8 parter under ledning av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Pernilla Arinder.
'Mobil Depå' genomförs av 11 parter under ledning av Viktoria Swedish ICT och Niklas Arvidsson.
'En snabbare och kostnadseffektivare renovering av hela miljonprogrammets fastighetsbestånd' genomförs av 3 parter under ledning av Sustainable Innovation i Sverige och Thomas Sundén.
'Den Odlande Matbazaren - industriell närodling som utnyttjar restresurser i cirkulära flöden' genomförs av 13 parter under ledning av Invest in Landskrona och Håkan Knutsson.
'Mat i kretslopp' genomförs av 5 parter under ledning av Stockholms kommun och Maria Lennartsson.
'Robusta sorterande system för stadens organiska restprodukter' genomförs av 6 parter under ledning av JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik och Ida Sylwan.
'God innemiljö i energieffektiva byggnader' genomförs av 7 parter under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sarka Langer.
'Future City Flow' genomförs av 10 parter under ledning av Sweden Water Research och Marinette Hagman.
'Kretsloppsbaserad foderproduktion- stadens restavfall blir mat via fiskfoder' genomförs av 6 parter under ledning av Findus Sverige och Matilda Olstorpe.
'GreenRoof Explore' genomförs av 3 parter under ledning av Visionskompaniet Arkitektur & Projekt och Tuva Sköld.
'Stadens hållbara ljudrum' genomförs av 7 parter under ledning av Sveriges Lantbruksuniversitet och Carola Wingren.
'ECO Governance' genomförs av 8 parter under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet och Östen Ekengren.
'Smart water management to promote sustainable urban development in Nairobi, Kenya' genomförs av 3 parter under ledning av Ericsson AB och Marcus Nyberg.
'Öppen kommunikation för smart fjärrvärme' genomförs av 5 parter under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet och Peter Sandö.


Informationssamhället 3.0
'Fackverket 3.0 - Fler ledstänger för länkade öppna data' genomförs av 3 parter under ledning av Bobitek AB och Börje Lewin.
'VinterCykla!' genomförs av 4 parter under ledning av Luleå tekniska universitet och Arne Gylling.
'Digital inkludering i det uppkopplade samhället för grupper med speciella behov' genomförs av 3 parter under ledning av SICS East Swedish ICT AB och Arne Jönsson.
'Precisa positioneringssystem för förbättrad vårdlogistik' genomförs av 3 parter under ledning av Lunds universitet och Karin Johansson-Mex.
'Batterilös IoT' genomförs av 4 parter under ledning av Uppsala universitet och Thiemo Voigt.
'Långsiktig säkerhet för uppkopplade enheter' genomförs av 4 parter under ledning av Lunds universitet och Martin Hell.
'Personcentrerad hälso och sjukvård - digital insamling för utvärdering av vitalparametrar' genomförs av 3 parter under ledning av Lunds universitet och Karin Johansson-Mex.


Konkurrenskraftig produktion
'Svensk innovationsplattform för textilsortering (SIPTex)' genomförs av 3 parter under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet och David Palm.
'Fler mer hållbara kunderbjudanden' genomförs av 11 parter under ledning av Swerea IVF och Gunilla Clancy.
'Konkurrenskraftig produktion av träfiber-baserade kompositer' genomförs av 7 parter under ledning av Swerea SICOMP och Angelika Bachinger.
'Nya lösningar för ökad tillgång till ekologiska vegetabiliska råvaror och produkter' genomförs av 7 parter under ledning av Chalmers Tekniska Högskola och Marie Alminger.
'ECOCOAL Biokol med ekologiska och sociala mervärden för globalt konkurrenskraftig industri' genomförs av 5 parter under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet och Jenny Gode.


För mer information:

Daniel Rencrantz, 08-473 31 84, Daniel.Rencrantz@VINNOVA.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Metoder för snabb, kostnadseffektiv renovering av miljonprogrammets fastighetsbestånd, innovationer för effektiv återanvändning av textilier och lösningar för förbättrad folkhälsa genom minskat saltintag. Det är några av de 36 projekt som får finansiering i initieringsfasen av VINNOVAs program Utmaningsdriven innovation.

Läs vidare »
Wuxhbvficss3vrzuupfq

Pressinbjudan: Nytt svensk-finskt samarbete inom IT och telekom

Pressmeddelanden   •   2015-03-17 10:28 CET

Ett närmare samarbete mellan innovationsmyndigheterna i Finland och Sverige ska öka möjligheterna för de båda länderna att vara världsledande inom informations- och kommunikationsteknik även i framtiden. Frågan tas nu upp vid en konferens i Stockholm.

Media-no-image

VINNOVA satsar 90 miljoner på innovationscheckar

Pressmeddelanden   •   2015-03-16 10:06 CET

VINNOVA satsar 90 miljoner kronor under tre år på innovationscheckar som små och medelstora företag ska kunna använda för att köpa extern hjälp i tidiga utvecklingsfaser. Tre rikstäckande organisationer får i uppdrag att förmedla checkarna.

Varje check är värd 100 000 kronor och kan användas av företagen för att köpa in kunskap från forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata aktörer. Det kan till exempel handla om utveckling av innovativa affärsmodeller, produkter, tjänster och processer. De kan också användas för att ta fram en strategi för hantering av immateriella tillgångar.

Syftet är att etablerade små och medelstora företag ska kunna pröva en idé som de annars inte skulle vidareutveckla.

VINNOVA har efter en utlysning beslutat att ge i uppdrag till ALMI, Coompanion och IUC att förmedla checkarna under perioden 2015-2017. Dessa aktörer har även tidigare haft uppdraget. De tre förmedlarna har valts ut eftersom de tillsammans täcker hela Sverige och alla branscher och har nätverk av innovationscoacher kopplade till sig. Patent- och registreringsverket (PRV) bidrar med utbildning och information för coacherna inom immaterialrätt.

Budgeten omfattar upp till 90 miljoner kronor, 30 miljoner per år. Det täcker både innovationscheckar och ersättning till förmedlare. Checkarna kommer att finnas tillgängliga från och med april.


För mer information:

Lena Nyberg, handläggare, 08-473 31 13, Lena.Nyberg@VINNOVA.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

VINNOVA satsar 90 miljoner kronor under tre år på innovationscheckar som små och medelstora företag ska kunna använda för att köpa extern hjälp i tidiga utvecklingsfaser. Tre rikstäckande organisationer får i uppdrag att förmedla checkarna.

Läs vidare »
Gyiosmathzgtp7jkcd16

Charlotte Brogren fortsätter som generaldirektör för VINNOVA

Pressmeddelanden   •   2015-03-12 11:30 CET

​Regeringen har i dag beslutat att förlänga Charlotte Brogrens anställning som generaldirektör för VINNOVA från och med den 1 september 2015 till den 31 augusti 2018.

Media-no-image

Pressinbjudan: NASA landar i Stockholm

Pressmeddelanden   •   2015-02-02 10:40 CET

Tisdag den 3 februari medverkar den amerikanska rymdstyrelsen NASA vid en VINNOVA-konferens för att berätta om hur de tar hjälp av allmänheten för att utveckla innovationer och hitta lösningar på problem.

För att lyckas med sitt uppdrag måste NASA innovera varje dag. De har därför öppnat upp sina innovationsprocesser och tagit hjälp av allmänhetens bästa problemlösare.

På tisdag arrangerar VINNOVA konferensen Pristävlingar som drivkraft för innovation, där Jeffrey Davis, M.D., Director, Human Health and Performance, och Elizabeth E. Richard, Senior Strategist, Wyle Science, Technology and Integration vid NASA berättar om hur de arbetar med öppen innovation.

Tid: Tisdag den 3 februari kl 10.00 (keynote speach)
Plats: Hotel Sheraton, Stockholm

Media är välkomna.

Konferensen kommer även att webbsändas.

Läs mer om konferensen här


För mer information:
Sebastian Axelsson, 08-473 31 71, sebastian.axelsson@VINNOVA.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

​Tisdag den 3 februari medverkar den amerikanska rymdstyrelsen NASA vid en VINNOVA-konferens för att berätta om hur de tar hjälp av allmänheten för att utveckla innovationer och hitta lösningar på problem.

Läs vidare »
Duj05duvs3mfzdyeqwno

​Stärkt samarbete om innovation i offentlig verksamhet

Pressmeddelanden   •   2015-01-27 09:29 CET

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och VINNOVA fördjupar samarbetet för att stärka innovationsförmågan i offentlig verksamhet. I en ny överenskommelse lägger parterna grunden för ett samarbete under de kommande tre åren.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressekreterare
  • daniel.holmberg@VINNOVA.se
  • 08- 473 30 53

Om VINNOVA

VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Adress

  • VINNOVA
  • Mäster Samuelsgatan 56
  • 101 58 Stockholm
  • Vår hemsida