Gehx4pghblijiyrvwwtf
Fbssrjr2fs5duideljec

58 miljoner till innovation i små och medelstora företag

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 09:34 CET

​En ny lösning som ger glesbygden tillgång till biobränsle, snabbare upptäckt av globala säkerhetsrisker med hjälp av artificiell intelligens och en ny billigare teknik för digitalisering av bykontor i tillväxtländer. Det är några av de utvecklingsprojekt i små och medelstora företag som Vinnova nu finansierar.

Media no image
Fbssrjr2fs5duideljec

Sopkök ska laga mat åt skolelever

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2017 12:58 CET

Ett sopkök som ska laga skolmat på råvaror som annars skulle slängas, ett verktyg där elever kan träna källkritik av digitala medier och en digital jobbplattform för att öka antalet anställda med funktionsvariation. Det är några projekt inom social innovation som nu får finansiering av Vinnova. 

Genom satsningen på social innovation finansierar Vinnova projekt som vill minska utanförskap, skapa sysselsättning hos utsatta grupper, tillgängliggöra kunskap och öka människors livskvalitet genom inkludering.

- Vi vill möjliggöra innovativa lösningar, nya smarta varor, tjänster och processer som fyller sociala behov och löser samhällsutmaningar, säger Andreas Netz, ansvarig för utlysningen på Vinnova.

Följande 20 projekt får finansiering med mellan 200 000 och 300 000 kronor vardera för att utveckla och testa sociala innovationer:

Arbetsmarknad

My Dream Now, Creador AB
Metodik med stöd av mobilapp och spellogik, för elevers kontakt och verkliga möten med arbetslivet.

Ökad e-tillgänglighet till arbetsmarknaden, Happyr AB
Ska skapa en digital jobbplattform och arbetssätt som medverkar till att öka antalet anställda med funktionsvariation.

Hållbarhet

Uthyrning av möbler mellan privatpersoner, Refurnish the world AB
Ska bygga en marknadsplats för möbler där målet är att minska resursslöseriet genom att möjliggöra för privatpersoner att hyra möbler.

Dubbelvinsten, Ny Collective JKPG
Ska ta fram ett digitalt hjälpmedel som stödjer arbetsgivare att praktiskt driva hållbarhetsengagemang hos sina anställda.

Grow Platform, F.P. LAB ekonomisk förening, The Foodprint LAB
Vidareutveckla och validera den digitala matchningstjänsten Grow Platform som tillgängliggör mark, kunskap och verktyg för stadsodling för att öka den lokala matförsörjningen i och kring storstäder över hela världen.

Plattform för evidensbaserad social impact, Novospection AB
Plattform som tillåter företag och investerare att bedöma hållbarhet och agera hållbart utifrån Agenda 2030

Sopköket - skolluncher i Fryshuset Husby, Sopköket Kommanditbolag
Utveckling och test av Sopköket, som ska laga högkvalitativ skolmat på råvaror som annars skulle slängas och skapa nya jobbtillfällen.

Kvarterslådan, Systrarna Hagman Sång och Mat AB
Projektet ska testa Kvarterslådan som är ett alternativt sätt att producera och konsumera mat i staden och på samma gång skapa sysselsättning för människor utanför arbetsmarknaden genom arbetsträning och enkla jobb.

Sunabler, Ennocode AB
Sunabler vill utveckla och testa en equity crowdfunding-plattform för finansiering av privata hus solcellstak.


Hälsa

Friluftshälsa, Dotank, AB
Ett hållbart koncept för rehabilitering av utbrändhet i naturen, baserat på forskning och kommersiella friluftstjänster.

Ökad psykisk hälsa för unga genom samtalsterapi och e-hälsoverktyg, Förbundet S:t Lukas, S:t Lukasstiftelsens institut
Ökad psykisk hälsa för unga genom samtalsterapi med hjälp av e-hälsoverktyg.


Integration

DIY Ideathon - en verktygslåda för idéutveckling och social innovation, Another Tomorrow AB
Ska utveckla en verktygslåda för idéutveckling och social innovation för nyanlända.

Myrornas Repair innovation, Frälsningsarmén, Myrorna
Ska möjliggöra för individer inskrivna i etableringsuppdraget att uppnå egen försörjning på marknaden för reparation och sömnad.

Kullag(r)et - som får hjulen att snurra, Oden och Frejas fixartjänst i Vaggeryd ekonomisk förening
Forum för lärande, skapande och processer som ökar invandrares anställningsbarhet och som främjar företags rekryteringsmöjligheter främst mot bristyrken inom metallbearbetning.

Social integration genom digitalt tillgängliggörande av barnböcker på förskolor/skolor, Kidsread AB
Digitalt tillgängliggöra barnböcker på flera språk i förskolor och skolor för att motverka skolsegregationens negativa effekter.


Övrigt

Människorättsklinik - ett stärkt försvar av mänskliga rättigheter, Civil Rights Defenders
Ska utveckla en modell för samarbete mellan människorättsorganisationer och universitet som stärker tillgången till mänskliga rättigheter för utsatta grupper i samhället.

Lingua, Äldrekontakt
Koncept för regelbundet återkommande telefonträffar för isolerade äldre, och äldre i riskzonen för social isolering.

Nyhetsgranskaren - ett digitalt verktyg för kritisk nyhetsläsning hos ungdomar och lärare, Vetenskap & Allmänhet VA
Ska utveckla och validera ett digitalt verktyg för elever och lärare att träna källkritik i digitala medier.

Access All Areas, Passalen
Vill möjliggöra för eventarrangörer att skapa evenemang som är tillgängliga för människor med funktionsvariation

Värderingsstyrd konsumtion för ökad rättvisa, bättre miljö och förbättrad hälsa, Consupedia AB
App och webbsida där användaren har tillgång till konsumtionsrelaterad information som ger möjlighet att enkelt skapa sig ett konsumtionsmönster som speglar egna värderingar.


För mer information:
Andreas Netz, 08-473 30 86, andreas.netz@vinnova.se

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Ett sopkök som ska laga skolmat på råvaror som annars skulle slängas, ett verktyg där elever kan träna källkritik av digitala medier och en digital jobbplattform för att öka antalet anställda med funktionsvariation. Det är några projekt inom social innovation som nu får finansiering av Vinnova. 

Läs vidare »
Media no image
Fbssrjr2fs5duideljec

Ny satsning på forskningsmiljöer i världsklass stärker Sveriges attraktionskraft

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2017 12:30 CET

Vinnova satsar på åtta nya kompetenscentrum där universitet och företag tillsammans ska bedriva forskning i världsklass inom områden som är viktiga för Sverige. Det handlar om forskning inom bland annat sensorteknik, resurseffektiva fordon, additiv tillverkning och biologiska läkemedel.

I kompetenscentrumen ska universitet, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer bedriva forskning i nära samarbete inom områden som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Satsningen utgör en del i regeringens initiativ med strategiska samverkansprogram.

På det sättet ska ny kunskap och ny teknik föras ut via näringsliv eller andra delar av samhället och bidra till utvecklingen av nya produkter, processer och tjänster.
Satsningen ska också göra Sverige mer attraktivt för kunskapsintensiva företag.

- Tillgång till bra forskningsmiljöer och möjligheter till samarbeten med universitet spelar en viktig roll för Sveriges möjligheter att behålla och attrahera kunskapsintensiva företag. Tidigare erfarenhet visar tydligt att den här typen av samarbeten stärker innovationsförmågan i företagen som deltar, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

Varje kompetenscentrum får finansiering från Vinnova med mellan fyra och åtta miljoner kronor per år under fem år, maximalt 36 miljoner. Utöver det bidrar universiteten och företagen som deltar med lika mycket vardera.

Följande nya kompetenscentrum får finansiering:

FunMat-II, Linköpings universitet
Forskning inom högpresterande material med ytor som optimerats på nanonivå för verktyg, bränsleceller och batterier.
Projektledare: Magnus Odén

Kompetenscentrum för additiv tillverkning – metall, Chalmers tekniska högskola
Forskning för utveckling av material och processer för additiv tillverkning (3D-printing) av avancerade metalliska komponenter.
Projektledare: Eduard Hryha

Centre for Advanced BioProduction, AdBIOPRO Kungliga tekniska högskolan
Ett centrum som genom sin forskning ska möjliggöra att biologiska läkemedel kan produceras i stor skala, genom ett väl sammansatt konsortium anses de ha stora möjligheter att bli internationellt ledande.
Projektledare: Veronique Chotteau

Centrum för III-Nitrid teknologi, Linköpings universitet
Ska leda till ny teknologi som kan förbättra högfrekvens- och högeffektskomponenter, vilket kan bidra till att lösa globala samhällsutmaningar med utsläpp av växthusgaser och det ökande beroendet av mobil data.
Projektledare: Vanya Darakchieva

Digital Cellulose Center, ACREO SWEDISH ICT AB
Forskning inom området digital cellulosa, där cellulosa kombineras med elektroaktiva material som möjliggör cellulosaprodukter som kan kommunicera med den digitala världen och som samtidigt är miljömässigt hållbart.
Projektledare: Göran Gustafsson

Linköping Center for Sensor Informatics and Control (LINK-SIC), Linköpings universitet
Ska bedriva industriinriktad forskning inom sensorinformatik och reglerteknik. Centrets vision är att bidra till utveckling inom svensk systembyggande industri, vilken är avgörande för landets tillväxt och ekonomiska hållbarhet.
Projektledare: Svante Gunnarsson

VINNWATER, Luleå tekniska universitet
Visionen är att utveckla banbrytande, forskningsbaserade dagvattenlösningar, som minimerar föroreningsbelastningen på sjöar och vattendrag, och som fångar de möjligheter som dagvattenavrinning kan erbjuda.
Projektledare: Maria Viklander

Centre for ECO2 Vehicle Design - Resurseffektiva fordon för ett hållbart samhälle, Kungliga tekniska högskolan
ECO2 är en forskningsmiljö där alla Sverigebaserade fordonstillverkare är samlade för att skapa kompetens, metoder och kunskap som är nödvändig för att utforma resurseffektiva fordon.
Projektledare: Jenny Jerrelind


För mer information:
Lena Eckerdal Rimsten, 08-473 31 24, lena.eckerdalrimsten@vinnova.se

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Vinnova satsar på åtta nya kompetenscentrum där universitet och företag tillsammans ska bedriva forskning i världsklass inom områden som är viktiga för Sverige. Det handlar om forskning inom bland annat sensorteknik, resurseffektiva fordon, additiv tillverkning och biologiska läkemedel.

Läs vidare »
Agsss0dspr8fxs2g1c0n
Fbssrjr2fs5duideljec

Vinnova satsar 35 miljoner på innovativa startups

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2017 13:53 CET

117 startup-bolag med innovativa affärsidéer får dela på 35 miljoner från Vinnova i en ny satsning. Bolagen får finansiering för att utveckla nyskapande lösningar som kan bidra till ekonomisk tillväxt och nya jobb.

Oamkpldmk28dnoo60pht
Fbssrjr2fs5duideljec

Innovationspris för finansiella lösningar i fattiga länder

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2017 13:34 CET

Gisele Mwepu, grundare av Okapi Finance, tilldelas utmärkelsen Årets innovationstalang. Organisationen bidrar till att ge befolkningen i fattiga länder möjlighet till snabba och trygga finansiella transaktioner.

Mhbm9bfmigbtjjayjv8x
Fbssrjr2fs5duideljec

Pressinbjudan: Vinnovas innovationsdag 26 januari

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2017 12:41 CET

​Från utmaning till innovation! Det är temat när företrädare för näringsliv, offentlig sektor, universitet och andra samlas på Vinnovas innovationsdag för att diskutera nya lösningar och samarbeten som kan möta vår tids stora samhällsutmaningar. Det handlar bland annat om framtidens transporter, smarta städer och uppkopplad industri.

Media no image

Immateriella tillgångar och konkurrenskraft i digitaliseringens tidevarv

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2016 09:54 CET

I en ny satsning finansierar Vinnova forskningsprojekt som ska undersöka sambandet mellan immateriella tillgångar och företagens konkurrenskraft. Ett av projekten ska studera hur svenska spelföretag hanterar immateriella tillgångar.

Forskningsprojekten får finansiering i utlysningen ”Sambandet mellan immateriella tillgångar och konkurrenskraft - företagsstrategier i digitaliseringens tidevarv” och är en del av ett regeringsuppdrag som Vinnova genomför tillsammans med PRV (Patent- och registreringsverket).

- Digitaliseringen gör att innovation i allt högre grad handlar om nya tjänster och digitala produkter, snarare än fysiska varor. Det är viktigt att få fram kunskap som gör att företag i Sverige kan vara konkurrenskraftiga i denna nya verklighet, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

- Forskningen är angelägen för att på djupet ta reda på vad som verkligen fungerar. Immateriella tillgångar utgör en allt större del av företagens värde. Det är därför avgörande för både enskilda företags och Sveriges konkurrenskraft att kunna ta del av de bästa metoderna för att hantera dessa tillgångar, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör för PRV.

Tre projekt får finansiering med sammanlagt drygt åtta miljoner kronor:

Management av immateriella tillgångar i digitaliserande företag, Chalmers tekniska högskola (koordinator) och stiftelsen IMIT, 3,4 miljoner
Syftet med forskningsprojektet är att kartlägga och förklara vilken roll hantering av immateriella tillgångar spelar och kan spela i olika företags- och affärsstrategier för att skapa uthållig innovations- och konkurrenskraft i
svenska företag i samband med digitalisering.
Projektledare: tekn. dr. Marcus Holgersson vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers.

Approprieringsstrategier i dataspelsbranschen, Stiftelsen IMIT (koordinator) och Uppsala universitet, 2,2 miljoner
I digitaliseringens spår ökar andelen tjänster i förhållande till utbudet av produkter. Projektet ska studera hur företagens strategier för att gillgodogöra sig vinsten av innovationer förändras i den miljön, genom en studie av svenska spelföretag. Både hinder och möjligheter kan uppstå, till exempel när spel baserade på filmer eller böcker utvecklas. Företag från tre tekniska plattformar – konsoler, PC och mobiler – ska studeras.
Projektledare: tekn. dr. Vicky Long vid stiftelsen IMIT och institutionen för industriell ekonomi och organisation (INDEK) vid Kungliga tekniska högskolan (KTH).

Hantering av intellektuella tillgångar i kunskapsekonomin, Göteborgs universitet (koordinator) och Chalmers tekniska högskola, 2,6 miljoner
Forskningsprojektet fokuserar på hur teknikbaserade företags förmåga att hantera intellektuella tillgångar kan möjliggöra konkurrensfördelar och värdeskapande för företagen i en kunskapsbaserad ekonomi. Genom nya verktyg och processer ska svenska företag kunna lära sig att höja sin nivå för att skapa värde från intellektuella tillgångar.
Projektledare: fil. dr. Magnus Eriksson, Center for Intellectual Property vid Göteborgs universitet


För mer information:
Björn Skarp, 08-473 31 49, bjorn.skarp@vinnova.se

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

​I en ny satsning finansierar Vinnova forskningsprojekt som ska undersöka sambandet mellan immateriella tillgångar och företagens konkurrenskraft. Ett av projekten ska studera hur svenska spelföretag hanterar immateriella tillgångar.

Läs vidare »
Qryt64fwl7xxzdfx71ir
Fbssrjr2fs5duideljec

Den smarta digitala fabriken

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 13:10 CET

Ett digitalt sågverk, robotisering i småföretag och 3D-printing av verktyg. Det är några innovationsprojekt som nu får finansiering av Vinnova i en satsning för att göra Sverige till ett av de ledande länderna i världen inom digitaliserad industri.

Auygke0ajjgrzsxacovi
Fbssrjr2fs5duideljec

Testbäddar ska stärka utveckling av ny svensk miljöteknik

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 10:43 CET

​Ett specialutrustat testområde för utveckling av UAV-burna miljöövervakningssystem (”drönare”), en testbädd för upptäckt och bortsortering av miljöskadligt avfall och en pilotfabrik för produktion och förädling av kristallin nanocellulosa baserad på skogsråvara. Det är några av Vinnovas nya satsningar inom programmet Testbäddar för miljöteknik.

Sfquphesd28q0xcor0ez
Fbssrjr2fs5duideljec

Skriv ut dina nya kläder med digital teknik

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2016 10:41 CET

​En digital tjänst där du kan ladda upp dina mått, låta din avatar prova plagget, trycka på print och sedan hämta varan i en pop up-butik. Det kan bli verklighet i framtiden genom ett innovationsprojekt som Vinnova finansierar i en ny satsning på att omvandla analoga tjänster till digitala.

Bilder & Videor 7 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressekreterare
  • daniel.holmberg@vinnova.se
  • 08- 473 30 53

Om Vinnova

Vinnova utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Adress

  • Vinnova
  • Mäster Samuelsgatan 56
  • 101 58 Stockholm
  • Vår hemsida