Media-no-image

VINNOVA övertar ansvaret för inkubatorstödet

Pressmeddelanden   •   2014-04-16 10:21 CEST

Från och med den 1 januari 2015 övertar VINNOVA ansvaret för att ge stöd till företagsinkubation. Det beslutade regeringen i dag. 
- Jag välkomnar beslutet. Inkubatorprogrammet passar väl in i våra övriga satsningar på innovationskraft och tillväxt i små och medelstora företag, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för VINNOVA.

Inkubatorerna, som finns i hela landet, erbjuder bland annat rådgivning för kunskapsintensiva företag i tidiga faser, när det gäller att utveckla affärsidéer, attrahera kapital, få nya kunder och komma ut på internationella marknader. Målsättningen med inkubatorstödet är det ska bli fler nya och kunskapsintensiva tillväxtföretag i Sverige.

Vid starten av det nationella inkubatorprogrammet ansvarade VINNOVA för stödet, men sedan 2005 har stödet förmedlats först via Innovationsbron och senare Almi. Nu permanentas inkubatorprogrammet på VINNOVA. 

  - Jag välkomnar beslutet. Inkubatorprogrammet passar väl in i VINNOVAs övriga satsningar på innovationskraft och tillväxt i små och medelstora företag. Vi får nu möjlighet att samordna insatserna och ge företagen ett ännu starkare erbjudande, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för VINNOVA.

- Vår avsikt är att stödet till inkubatorerna och till bolagen i dessa ska ligga på minst samma nivå som under 2014. Vi kommer nu att inleda en process tillsammas med berörda parter för att utforma inkubatorprogrammet från 2015 och även se hur våra övriga insatser kan optimeras för att utveckla företagen i inkubatorerna, säger Charlotte Brogren.

 

 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Från och med den 1 januari 2015 övertar VINNOVA ansvaret för att ge stöd till företagsinkubation. Det beslutade regeringen i dag. - Jag välkomnar beslutet. Inkubatorprogrammet passar väl in i våra övriga satsningar på innovationskraft och tillväxt i små och medelstora företag, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för VINNOVA.

Läs vidare »
Media-no-image

35 miljoner till innovativ organisering

Pressmeddelanden   •   2014-04-14 09:30 CEST

Framtidens kontor, förnyelse av mediebolag och innovativ tillväxt i små företag. Det är exempel på frågor som tas upp i projekt som finansieras inom VINNOVAs utlysning Innovativ organisering. Med satsningen vill VINNOVA bidra till ökad förnyelseförmåga och utveckling nya organisationsformer inom privat och offentlig sektor. 


I de 14 projekt som finansieras ingår totalt 80 aktörer inom både offentlig och privat sektor som ska arbeta tillsammans med forskare för att utveckla sina organisationer i innovativ riktning och införa nya organisationsformer.

- Sättet att organisera en verksamhet är avgörande för förmågan att möta ny konkurrens och kunna anpassa sig till förändrade förutsättningar. Det behövs forskning och utveckling inom innovativ organisering för att möta nya utmaningar och därför gör vi den här satsningen, säger Carl Ridder, handläggare på VINNOVA. 


Följande 14 projekt får dela på 35 miljoner kronor:

Framtidens kontor
• Utveckling av ledarskap, teknik och lokaler för framtidens aktivitetsbaserade kontor, Handelshögskolan Stockholm, Microsoft AB, Vasakronan och Wise Group AB. Kontakt: Lena Lid-Falkman, lena.lid.falkman@hhs.se, 0706-68 31 61.

Förnyelseförmåga i mediebolag
• Innovation och förnyelse i mediebolag för att möta strukturomvandlingen i branschen, Chalmers och Stampen AB (GP, VLT, Nerikes Allehanda m.fl.). Kontakt: Tobias Fredberg, tobias.fredberg@chalmers.se, 0705-24 35 64.

Innovation och nya organisationsformer inom sjukvården
• Innovationsgrupper med patienter och personal för en mer brukarorienterad och effektiv primärvård, Karlstads universitet och Landstinget i Värmland. Kontakt: Per Skålén, per.skalen@kau.se, 054-700 21 12.
• Utveckling av ny praktik för kirurgi med samtidig röntgen i så kallade hybridsalar, Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Siemens Healthcare Diagnostics AB. Kontakt: Kajsa Lindberg kajsa.lindberg@gri.gu.se, 031-786 44 84.

Life Science
• Utveckling av modeller och strategier för praktiskt tillämpning av öppen innovation inom Life Science, Göteborgs universitet, Astra Zeneca, Redoxis AB, Sahlgrenska Science Park AB. Kontaktperson: Alexander Styhre, alexander.styhre@handels.gu.se, 031-786 6568.

Arbetsmetodik för innovativ tillväxt i små företag
• Införande arbetsmetodik för strategiarbete i små och medelstora företag som bygger på bred involvering av medarbetare, Handelshögskolan i Jönköping, Träcentrum samt 12 små och medstora företag. Kontakt: Anders Melander, Anders.Melander@ihh.hj.se, 0709-792 010.

Jord- och skogsbruk
• Innovation inom gröna näringar med användare som medskapare och genom samverkan mellan aktörer såsom Linköpings universitet, Hushållningssällskapet, 3M, Agroväst, SLU, Elmia, Lantmännen, Lovanggruppen, JTI, VicVision, Biototal, Energiutvecklarna, Vreta Kluster, Östsam och Tolefors Gård. Kontaktperson: Per Frankelius, per.frankelius@liu.se, 0708-21 29 49.

Teknikkonsulter
• Nya former och strategier för samarbeten mellan teknikkonsulter och kundföretag för ökad innovationsförmåga, Linköpings universitet, Saab AB och SCANIA AB. Kontaktperson Jonas Söderlund, jonas.soderlund@liu.se, 013-28 40 65.

Innovationsprocesser i kommuner
• Utveckling av innovationsstödssystem och organisatoriska förutsättningar för innovation i kommunal verksamhet, Linköpings universitet, Motala och Norrköpings kommun. Kontakt: Anna Fogelberg Eriksson, anna.fogelberg.eriksson@liu.se, 013-28 58 52.

Öppen innovation, öppna data och innovationstävlingar
• Förbättring av företags förmåga att organisera och styra öppna innovationsprocesser och partnersamarbeten, Lunds universitet, SCA och Volvo Construction Equipment. Kontakt: Anna Brattström, anna.brattstrom@hhs.se, 0733-86 79 49.
• Utveckling av öppna innovationsmarknader för samarbeten mellan stora och små företag, Chalmers, Boid AB, Ericsson AB, Atvis AB, InformAsic AB, Lindholmen Science Park, Qualisys AB, RISE AB, Swedish Incubators and Science Parks och Volvo Technology AB. Kontakt: Sverker Alänge, sverker.alange@chalmers.se, 031-772 12 34.
• Utveckling av metodik för digitala innovationstävlingar och efterföljande processer för realiering av tävlingsresultat i form av bärkraftiga tjänster, Viktoria Swedish ICT, Stockholms Universitet, Storstockholms Lokaltrafik, Volvo Car Corporation och Stockholms stad. Kontaktperson Anders Hjalmarsson, anders.hjalmarsson@viktoria.se, 0707-56 78 70.

Cirkulära affärsmodeller
• Omställning till funktionsförsäljning och cirkulära affärsmodeller för minskad miljöpåverkan och ökad konkurrensförmåga, Viktoria Swedish ICT, Chalmers, Volvo Construction Equipment, Volvo Car Corporation och SKF. Kontaktperson: Mats Williander, mats.williander@viktoria.se, 070-590 93 10.

Mätning av Innovation
• Mätning av innovation som underlag för beslut om FoU-investeringar och utveckling av företags innovationsförmåga, Handelshögskolan i Stockholm, Stiftelsen IMIT, LTU och KTH, SCA, LKAB, Volvo Technology AB och Veryday AB. Kontakt: Anders Richtnér, anders.richtner@hhs.se, 073-659 77 27.


För mer information:

Carl Ridder, 08-473 31 64, Carl.Ridder@VINNOVA.se

 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Framtidens kontor, förnyelse av mediebolag och innovativ tillväxt i små företag. Det är exempel på frågor som tas upp i projekt som finansieras inom VINNOVAs utlysning Innovativ organisering. Med satsningen vill VINNOVA bidra till ökad förnyelseförmåga och utveckling nya organisationsformer inom privat och offentlig sektor.

Läs vidare »
Media-no-image

Nya ersättningssystem ska främja innovation inom vård och omsorg

Pressmeddelanden   •   2014-04-02 09:30 CEST

Värdebaserad ersättning som premierar nya arbetssätt inom hemtjänst, hemsjukvård och på äldreboenden, innovationsdrivande ersättningssystem för patienter med kronisk sjukdom och nyskapande former för riskdelning i vården för barn med diabetes. Det är exempel på projekt som får finansiering av VINNOVA inom utlysningen ”Ersättningssystem som främjar innovation”.

- Ett stort hinder för innovation inom vård och omsorg är att ersättningssystemen oftast bara ger betalt för arbetssätt och behandlingsmetoder som redan används eller för gamla tekniska lösningar. Vi behöver utveckla ersättningssystem som främjar innovationer. Det här är ett nytt område som vi satsar på och som kan få stor betydelse i framtiden, säger Daniel Forslund, chefsstrateg på VINNOVA och huvudansvarig för myndighetens insatser för innovationskraft i offentlig verksamhet

Projekten kommer att starta under april 2014 och avslutas i maj 2015. De kommer att följas av en gemensam följeforskare, Stiftelsen Leading Health Care, som ska utarbeta en rapport som består av två delar. Dels en översiktlig handledning om mottaglighet och hinder som ska underlätta genomförandet av framtida lokala projekt, dels en kartläggning av förändringsbehov inom olika områden för att främja mottaglighet av innovationer i vård och omsorg.


Det är fyra projekt som får finansiering med sammanlagt 14,5 miljoner kronor:

Östersunds-, Lunds- och Sundsvalls kommun, Framtidens ersättningssystem hemtjänst och hemsjukvård, Tre projektkommuner med olika förutsättningar testar skarpt ersättningsmodeller som bygger på olika bonusmodeller för olika brukargrupper. (Projektledare Börje Hoflin, Östersunds kommun) Beviljat belopp: 4 miljoner kronor

Akademiska sjukhuset, Uppsala, InnoCent – projektet utvecklar och testar en kompletterande ersättningsmodell i form av Health Impact Bonds (HIBs) för att kunna värdera förebyggande insatser för barn med typ 1 diabetes och på så sätt främja innovation inom sjukvården. (Projektledare Annika Remaeus, Innovation Akademiska) Beviljat belopp: 4 miljoner kronor

Stockholms läns landsting, ”Kroninnovation” Projektet utvecklar två värdebaserade ersättningsformer som stimulerar till involvering av patienter och anhöriga - en för kronisk sjukdom och en för en innovativ vårdform inom primärvården. (Projektledare Isis Amer-Wåhlin, Stockholm läns landsting) Beviljat belopp: 3,9 miljoner kronor

Västerås kommun, INNOVERSUM  -  INNOVationsfrämjande modell för Ersättning, Uppföljning och Målstyrning inom vård och omsorg. Projektet utvecklar en ersättningsmodell för beställning/upphandling av äldreboende som främjar god kvalitet och resultat genom att ökad användning av innovationer och nya arbetssätt. (Projektledare Lina Lorenzson, Västerås kommun) Beviljat belopp: 2,6 miljoner kronor


För mer information:

Daniel Forslund, 08-473 31 50, Daniel.Forslund@VINNOVA.se


 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Värdebaserad ersättning som premierar nya arbetssätt inom hemtjänst, hemsjukvård och på äldreboenden, innovationsdrivande ersättningssystem för patienter med kronisk sjukdom och nyskapande former för riskdelning i vården för barn med diabetes. Det är exempel på projekt som får finansiering av VINNOVA inom utlysningen ”Ersättningssystem som främjar innovation”.

Läs vidare »
Media-no-image

Hemligheten bakom Googles framgångar avslöjas i ny bok

Pressmeddelanden   •   2014-03-25 10:14 CET

Hur gör Google för att behålla sin konkurrenskraft och innovationsförmåga i en snabbföränderlig värld? Forskaren Annika Steiber har haft unik möjlighet att på plats studera företagets kultur och i boken ”Googlemodellen - företagsledning för kontinuerlig innovation i en snabbföränderlig värld” ger hon en fördjupad inblick i vad som ligger bakom företagets framgångar.

Annika Steiber är civilingenjör i industriell ekonomi och PhD specialiserad på Corporate Innovation. Under ett år fick hon möjlighet att studera Google från insidan, på plats i Silicon Valley.

Google är känt för att bygga sina framgångar på medarbetarnas kreativitet och för att bygga en företagskultur som främjar innovation och nytänkande. 

- Avsikten med boken är att ge en fördjupad förståelse för hur Google har byggt upp och arbetar för att bibehålla sin innovationsförmåga. Den visar också hur företaget med sina många gånger oortodoxa managementprinciper har skapat en förmåga till kontinuerlig innovation, säger Annika Steiber. 

”Googlemodellen - företagsledning för kontinuerlig innovation i en snabbföränderlig värld” ges ut av VINNOVA. Förhoppningen är att boken, med Google som exempel, kan inspirera andra organisationer till förändring i innovativ riktning.

 - Den som tror att Google är en lekstuga där en massa ingenjörer  springer runt och hittar på roliga idéer har all anledning att läsa boken. Det är imponerande hur systematiskt och brett företaget arbetar för att främja innovation, säger Carl Ridder på VINNOVA.

Beställ boken här: VINNOVA.se/googlemodellen


För mer information:
Carl Ridder, VINNOVA, 08-473 31 64
Annika Steiber, 076-841 66 77, annika.steiber@gmail.com

 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Hur gör Google för att behålla sin konkurrenskraft och innovationsförmåga i en snabbföränderlig värld? Forskaren Annika Steiber har haft unik möjlighet att på plats studera företagets kultur och i boken ”Googlemodellen - företagsledning för kontinuerlig innovation i en snabbföränderlig värld” ger hon en fördjupad inblick i vad som ligger bakom företagets framgångar.

Läs vidare »
Media-no-image

65 miljoner till innovativa små och medelstora företag

Pressmeddelanden   •   2014-03-17 13:21 CET

En ny typ av seende robot, nerv- och muskelstyrd armprotes med konstgjord känsel, undervattenspositionering för fritidsdykare och utveckling av teknik som gör det möjligt att automatiskt översätta flerstämmig musik till noter. Det är några av de utvecklingsprojekt som VINNOVA finansierar inom satsningen  Forska&Väx.

VINNOVA finansierar inom utlysningen Forska&Väx innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt, som  ger små och medelstora företag möjlighet att växa och utvecklas.

- Det är ofta svårt för små företag att få finansiering för innovationsprojekt med hög risk, därför behövs den här typen av innovationsstöd. Bland de projekt vi nu finansierar finns många med stor potential som kan leda till kommersiellt framgångsrika produkter och tjänster i framtiden, säger Carl Naumburg, programledare på VINNOVA.

Ett av projekten som får finansiering är en ny typ av seende robot, som är mer standardiserad, enklare att använda och som har större flexibilitet än de som funnits tidigare, något som kan få stor betydelse för verkstadsindustrin i Sverige. 

Ett annat exempel är en ny nerv- och muskelstyrd armprotes med konstgjord känsel, som kan styras med nerv- och muskelsignaler.

Andra projekt som får finansiering är undervattenspositionering för fritidsdykare, utveckling av teknik för översättning av flerstämmig musik till noter och en ny typ av rotorblad för vindturbiner med bättre prestanda.


Följande 53 företag får dela på sammanlagt 65 miljoner kronor: 

LC-Tec Displays AB, Dalarnas län, 1 502 000 kr, Elektriskt styrbart ND-filter för kameraapplikationer.

Sjögårdsvik AB, Hallands län, 1 282 000 kr, ”Den smarta produktionscellen” som tjänst – pilotfall laserhybridsvetscell.

Gearwheel AB, Jönköpings län, 1 906 865 kr, Unik växlingslösning för marknadens samtliga modeller av rullstolar.

Gipeco AB, Jönköpings län, 3 000 000 kr, Utveckling av gröna kemikalier av förnyelsebara råvaror.

Svensk Industriautomation AB, Jönköpings län, 797 230 kr, Seende robotar som är enkla att använda och tillverka skapar tillväxt i högkostnadsländer.

Miljösmarta hus i Småland EF, Kronobergs län, 434 000 kr, Miljösmarta Hus i Småland ska utveckla en produkt som med enbart solenergi genererar både värme och kyla till små och medelstora fastigheter.

Solutions for Tomorrow AB, Kronobergs län, 2 514 200 kr, Miljövänligt och effektivt batterisystem godkänt för medicinteknisk utrustning.

Adenovir Pharma AB, Skåne län, 600 000 kr, Trisialinsyra (SA-3) som potentiell läkemedelskandidat för behandling av adenovirusorsakad ögoninfektion (EKC).

Clean Air Technologies i Helsingborg AB, Skåne län, 1 385 000 kr, Skapa hållbar energi och miljö genom optimerad omvandling av fjärrvärmeverk till kraftvärmeverk.

Combain Mobile AB, Skåne län, 1 178 700 kr, Global inomhuspositionering med hög noggrannhet.

Compacta AB, Skåne län, 1 500 000 kr, Operation i steril miljö – utan gränser.

Hans Andersson Plastics AB, Skåne län, 490 000 kr, Återvinning i ett slutet kretslopp genom kunskapsöverföring mellan bolag och branscher i värdekedjan.

Winfoor AB, Skåne län, 397 306 kr, En ny typ av rotorblad för vindturbiner som kan ge väsentligt bättre prestanda än dagens.

Alzecure Discovery AB, Stockholms län, 2 615 650 kr, Utvecklande av en unik terapi för att återställa/återuppbygga skadade områden i hjärnan för behandling av neurologiska sjukdomar, särskilt Alzheimers sjukdom.

Biocrine AB, Stockholms län, 540 000 kr, Utveckling av mikrosystem för in vivo studier av cellulär signalering med ögat som plattform.

Dametric AB, Stockholms län, 703 500 kr, Energisnålare produktion av pappersmassa med hjälp av konduktansprofilmätning.

Doremir Music Research AB, Stockholms län, 1 475 000 kr, Projektet innebär en unik revolution i att korrekt översätta flerstämmig musik till digitaliserade noter, dvs en ”Google Translate” för musik.

Edimia Education AB, Stockholms län, 600 000 kr, Heltäckande digitala läromedel som förenklar lärarens vardag och får fler elever att nå kunskapsmålen.

FFT Pharmaceuticals AB, Stockholms län, 805 240 kr, Utveckling av en metod som möjliggör enkel oral behandling av migrän med propofol.

HWQ Relining Systems AB, Stockholms län, 1 350 000 kr, Relining av Fjärrvärmerör, kostnadseffektiv och miljövänlig renoveringsmetod för fjärrvärmenätet.

JonDeTech Sensors AB, Stockholms län, 500 000 kr, Helt unik, kostnadseffektiv, IR-sensor (minst i världen) för beröringsfri registrering av närvaro, rörelse, värmeflöden och överhettning, för alltifrån konsumentelektronik till medicinteknik.

Karo Bio AB, Stockholms län, 1 031 825 kr, Östrogenreceptor beta som målprotein för behandling av multipla cancerformer.

Med Universe AB, Stockholms län, 300 000 kr, En digital plattform som tillåter sjukvårdens olika intressenter att dela, lära av, och interagera kring simulerade patientfall.

Proximion AB, Stockholms län, 2 879 000 kr, Utveckling av fiberoptiskt system för distribuerad temperatur- och nivåmätning i stålindustrin medförande direkta ekonomiska och miljömässiga förtjänster.

Scandinavian Centriair AB, Stockholms län, 257 000 kr, Klimatvänlig och effektiv processgasrening för kafferosterier.

Search-A-Patent Sweden AB, Stockholms län, 650 000 kr, Sökperfektion för de innovativa.

Solveco AB, Stockholms län, 1 297 500 kr, SoftOx – miljövänlig, effektiv desinfektion mot sporer, bakterier och virus.

Starcounter AB, Stockholms län, 2 368 170 kr, Utveckling av ett SQL baserat frågespråk som kan föra samman grafer, dokument, relationer och objektmodeller i en kommersiell databas.

Sumline AB, Stockholms län, 1 650 000 kr, Personaliserat medieinnehåll för en global mobil publik.

Synphora AB, Stockholms län, 1 000 000 kr, Den första farmakologiska behandlingen av alla tre symptom (1) yrsel, (2) hörselnedsättning och (3) tinnitus vid Menières sjukdom som drabbar innerörat.

Widespace AB, Stockholms län, 3 000 000 kr, AdSounds; en marknadsplats för Rich Audio Advertising som möjliggör helt nya upplevelser inom musik, streamingtjänster, för lyssnare och varumärken.

Young & Skilled AB, Stockholms län, 1 260 000 kr, En öppen plattform för att dela strukturerad samt ostrukturerad produktinformation baserat på den växande API-ekonomin.

Airwatergreen AB, Uppsala län, 384 000 kr, Ett språng för den globala fukthanteringsmarknaden.

UMV Coating Systems AB, Värmlands län, 500 000 kr, Industrialisering av forskningsresultat gällande förnyelsebara barriärer.

Envigas AB, Västerbottens län, 500 000 kr, Förenklad process för framställning av Biokol.

Limes Audio AB, Västerbottens län, 1 423 900 kr, Talförbättringsmjukvara för högtalande kommunikation i stereo.

Addiva AB, Västmanlands län, 865 864 kr, Bredbandsradar för säkerhetskritisk detektering och positionering.

Okapi Finance International AB, Västmanlands län, 1 250 000 kr, Verktyg för att öppna vägen till finansiella tjänster för människor utanför banksystemet.

Cellectis AB, Västra Götalands län, 3 004 255 kr, Cellterapier via storskalig odling av pluripotenta stamceller.

Cipherstone Technologies AB, Västra Götalands län, 489 600 kr, Sensorer för ökad trafiksäkerhet vid mindre energiförbrukning.

Integrum AB, Västra Götalands län, 5 000 000 kr, Nerv – och muskelstyrd armprotes med konstgjord känsel.

Inuheat Group AB, Västra Götalands län, 1 597 000 kr, Interaktiv plattform med generellt gränssnitt för kostnadseffektiv inbyggnad av aktivt värmesystem i kläder.

Källbergs Industri AB, Västra Götalands län, 275 000 kr, Innovativa naturliga äggingredienser för majonnäs.

LumenRadio AB, Västra Götalands län, 2 000 000 kr, Storskaliga och tillförlitliga radionätverk för fjärrstyrning.

Mann Teknik AB, Västra Götalands län, 1 000 705 kr, Innovativ tankkoppling med integrerad break-away för global flygindustri.

Promimic AB, Västra Götalands län, 243 000 kr, 3D-printing av nedbrytbart bensubstitut – möjliggör utveckling av individanpassade implantat för rekonstruktion av förlorad benvävnad

Radish AB, Västra Götalands län, 260 000 kr, Samla bilderna av dig från dina vänners telefoner.

Scicross AB, Västra Götalands län, 420 000 kr, Innovativa metoder för att minska läkemedels risk för oönskad immunogenicitet.

Shapecompanion AB, Västra Götalands län, 400 000 kr, Figuracy gör det enklare och roligare att shoppa kläder.

Toleranzia AB, Västra Götalands län, 800 000 kr, Unik behandling för den sällsynta muskelsjukdomen Myasthenia Gravis.

Aqwary AB, Östergötlands län, 1 190 000 kr, Undervattenspositionering för fritidsdykare.

DP Patterning AB, Östergötlands län, 1 042 000 kr, Skapande av elektriska kretsmönster på folielaminat genom revolutionerande tillverkningsteknik.

Ecospark AB, Östergötlands län, 1 100 454 kr, Utveckling av nytt emitterande material för tillverkning av kostnadseffektiva LED-paneler för allmänbelysning inom hem och kontor.


För mer information:
Carl Naumburg, 08-473 31 72, Carl.Naumburg@VINNOVA.se 

 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

En ny typ av seende robot, nerv- och muskelstyrd armprotes med konstgjord känsel, undervattenspositionering för fritidsdykare och utveckling av teknik som gör det möjligt att automatiskt översätta flerstämmig musik till noter. Det är några av de utvecklingsprojekt som VINNOVA finansierar inom satsningen Forska&Väx.

Läs vidare »
Media-no-image

Risk att fler Life Science-företag lämnar Sverige

Pressmeddelanden   •   2014-03-05 08:47 CET

Under de senaste fem åren har Life Science-industrin minskat med drygt 4 000 anställda i Sverige. Om vi inte förbättrar klimatet för forskning och innovation inom Life Science finns det en risk att fler stora företag inom industrin lämnar Sverige och att framtida investeringar hamnar i andra länder. Den slutsatsen drar VINNOVA i en ny rapport.

I rapporten ”Global trends with local effects – The Swedish Life Science Industry 1998-2012” som VINNOVA i dag presenterar, framgår att industrin under den senaste femårsperioden minskat med 4 000 anställda varav drygt 2 200 sedan 2009.

Det är en konsekvens av att ett fåtal stora företag har tagit beslut om att lägga ner både forskningsverksamhet och produktionsenheter i Sverige, där Astra Zenecas stängningar av två forskningsenheter dominerar.  Det positiva är att andra delar av Life Science-industrin växer, men de lyckas för närvarande inte kompensera för nedskärningarna.

Rapporten är författad av Anna Sandström på VINNOVA och i den pekar hon på att det pågår en strukturomvandling inom Life Science- industrin internationellt. ”Big Pharma”-företagen minskar drastiskt sin interna forskning och utveckling och litar i ökad utsträckning till externa partnerskap, licensiering och uppköp. 

De stora bolagen har också en global närvaro och det finns flera attraktiva alternativ när det gäller var deras investeringar och forskning och utveckling ska lokaliseras.

- Det finns en reell risk att de finner mer attraktiva miljöer i andra länder, som också står för större marknadsandelar. Vi behöver förbättra förankringen av de framgångsrika företagen till svenska forsknings- och innovationsmiljöer. Vi borde satsa mer på att utveckla attraktiva miljöer där akademi, sjukvård och företag samverkar och det behövs starkare incitament för klinisk forskning, säger Anna Sandström.

- Det finns också flera områden med potential för svensk tillväxt som kan behöva smörjmedel för att nå framgång, till exempel kopplingen mellan IT och Life Science, säger hon.

Många länder sjösätter initiativ för att bli mer attraktiva för framtida investeringar inom Life Science. I till exempel Storbritannien har man infört kopplingar mellan företagsbeskattning och patent, startat program för små- och medelstora företag och gjort investeringar i strategiska forskningsområden.

- Vi har goda förutsättningar i Sverige, men den globala konkurrensen hårdnar och vi måste vässa oss om Life Science-industrin ska kunna utvecklas och växa här i framtiden, säger Anna Sandström.


För mer information:

Anna Sandström, 08-473 30 57, Anna.Sandstrom@VINNOVA.se 

 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Under de senaste fem åren har Life Science-industrin minskat med drygt 4 000 anställda i Sverige. Om vi inte förbättrar klimatet för forskning och innovation inom Life Science finns det en risk att fler stora företag inom industrin lämnar Sverige och att framtida investeringar hamnar i andra länder. Den slutsatsen drar VINNOVA i en ny rapport.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Vilken framtid har Life Science i Sverige?

Pressmeddelanden   •   2014-02-28 09:58 CET

Är Life Science-industrin på väg att försvinna från Sverige? Det är en fråga som börjat ställas allt oftare efter att flera stora bolag beslutat att lägga ner verksamheten i Sverige. I en ny rapport som VINNOVA presenterar på onsdag avslöjas intressanta fakta om trenderna inom industrin och hur framtidsutsikterna ser ut.

Den svenska Life Science-industrin är med sitt höga förädlingsvärde, omfattande export och många kunskapsintensiva arbetstillfällen en viktig del av det svenska näringslivet.

Men hur länge till? Det är en fråga som har börjat ställas allt oftare. Det pågår en strukturomvandling i industrin globalt och under de senaste åren har flera nyheter kommit om företag som lägger ner både forskningsverksamhet och produktionsanläggningar i Sverige.

I en ny rapport från VINNOVA, ”Global trends with local effects – The Swedish Life Science Industry 1998-2012” avslöjas intressanta fakta om trender i Sverige och internationellt.
Rapporten är författad av Anna Sandström på VINNOVA. Vid ett seminarium på onsdag presenterar hon slutsatserna i rapporten.

Tid: Onsdag den 5 mars, kl 08.30-10.00
Plats: Stockholm Waterfront

Media är välkomna.

För mer information och anmälan:
Daniel Holmberg, pressekreterare, 08-473 30 53, Daniel.Holmberg@VINNOVA.se

 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Är Life Science-industrin på väg att försvinna från Sverige? Det är en fråga som börjat ställas allt oftare efter att flera stora bolag beslutat att lägga ner verksamheten i Sverige. I en ny rapport som VINNOVA presenterar på onsdag avslöjas intressanta fakta om trenderna inom industrin och hur framtidsutsikterna ser ut.

Läs vidare »
Media-no-image

Bara ett fåtal myndigheter uppfyller riktlinjer om öppna data

Pressmeddelanden   •   2014-02-21 09:51 CET

I dag lanserar VINNOVA webbplatsen PSIdatakollen.se, där det går att se i vilken grad svenska myndigheter följer E-delegationens riktlinjer om öppna data. Det handlar om att göra offentlig information mer tillgänglig. Hittills är det bara ett 20-tal av Sveriges fler än 600 myndigheter som fått godkänt. 

PSI står för Public Sector Information. På PSIdatakollen.se, som VINNOVA lanserar i dag, går det att se i vilken grad offentliga institutioner uppfyller E-delegationens vägledning för PSI-direktivet, som syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Lanseringen sker inför den internationella dagen Open Data Day den 22 februari.

- Det finns stora samhälleliga värden med att göra information inom offentlig sektor mer tillgänglig. Transparens och insyn är viktiga aspekter, men det handlar också om de kommersiella möjligheterna och att underlätta för företag och andra som vill använda information för att utveckla nya produkter och tjänster, säger Erik Borälv, projektledare på VINNOVA.

Hittills är det bara ett 20 tal av Sveriges fler än 600 myndigheter som uppfyller direktivet och som får godkänt i PSI-datakollen.

- Genom att belysa hur olika myndigheter ligger till hoppas vi att fler myndigheter snart ska uppfylla riktlinjerna och göra informationen tillgänglig på ett bra sätt, säger Erik Borälv.

VINNOVA publicerar nu öppna data om den egna verksamheten. På data.vinnova.se går det att se vilka forskningsprojekt som beviljats stöd från 2008 och framåt, samt vilka syften projekten har.

För mer information: 
Erik Borälv, 08-473 32 22, Erik.Boralv@VINNOVA.se

 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

I dag lanserar VINNOVA webbplatsen PSIdatakollen.se, där det går att se i vilken grad svenska myndigheter följer E-delegationens riktlinjer om öppna data. Det handlar om att göra offentlig information mer tillgänglig. Hittills är det bara ett 20-tal av Sveriges fler än 600 myndigheter som fått godkänt.

Läs vidare »
Media-no-image

Stöd till innovativa idéer inom offentlig verksamhet

Pressmeddelanden   •   2014-02-18 09:33 CET

E-tjänster för hjärtsviktspatienter i egenvård, utveckling av bibliotek som medborgarnas gemensamma arbets- och mötesplats och gemensam utformning av avfallskärl för källsortering i stadsmiljö. Det är några av de projekt som får planeringsbidrag av VINNOVA för att utveckla innovativa idéer inom offentlig verksamhet.

Projekten får finansiering genom utlysningen FRÖN - För ökad innovation i offentlig verksamhet. De kommuner, landsting och andra aktörer som blivit beviljade medel får ett planeringsbidrag för att utveckla en innovativ idé, som kan resultaten i behovsdrivna innovativa lösningar. 

- Det är spännande att se så många projektidéer som kan skapa förändringar och innovationer i offentlig verksamhet. Flest ansökningar kommer från kommuner och landsting, men det är mycket positivt att även en stor myndighet som Försäkringskassan är med och dessutom en offentligt finansierad privat vårdverksamhet, säger Madeleine Siösteen Thiel, som är ansvarig för utlysningen på VINNOVA.

I denna tredje omgång av utlysningen får 12 projekt stöd med sammanlagt 4,9 miljoner kronor. VINNOVA planerar att öppna fler FRÖN-utlysningar under året där det förutom stöd till planering även ska ges finansiering för att utveckla och införa innovationerna.


Personliga webbmöten inom myndighetsvärlden, Försäkringskassan, 500 000 kronor
 
Projektet ska utreda möjligheterna att skapa en myndighetsgemensam plattform för att erbjuda personliga webbmöten. Plattformen ska kunna användas av flera myndigheter, både för gemensamma kundmöten och vid överlämningar mellan olika myndigheter. Kontaktperson: Sandra Thunström, sandra.thunstrom@forsakringskassan.se

E-tjänster för hjärtsviktspatienter i egenvård möjlighetsanalys för tillvaratagande av behovsanalys, Jönköpings läns landsting, 370 000 kronor
Ska låta patienter, närstående och personal tillsammans med utvecklingsledare och forskare arbeta fram en behovsbild kring vilket stöd, till exempelvis e-tjänster och nya samverkansformer, som behöver utvecklas för att skapa förutsättningar för väl fungerande egenvård.
Kontaktperson: Caroline Fruberg, caroline.fruberg@lj.se

Närodlat ekogrönt till offentliga kök med sociala vinster, Växjö kommun, 437 000 kronor
Projekten ska undersöka vilken organisation och ett arbetssätt som fungerar för att en odling ska fylla flera behov inom den offentliga sektorn och ta fram en plan för finansiering av ett fortsättningsprojekt för att genomföra en demonstration av konceptet. Kontaktperson: Maria Unell, maria@miljoresurslinne.se

Utveckling av bibliotek som medborgarnas gemensamma arbets- och  mötesplats, Stockholms kommun, 199 000 kronor
Planeringsprojekt som ska leda till en projektplan för en försöksverksamhet för Allmänna kontoret på biblioteket i Hässelby - en vision om offentliga arbets- och mötesplatser.
Kontaktperson: Ann-Christine Norman, ann-christine.norman@stockholm.se

Gemensam utformning av avfallskärl för källsortering i  stadsmiljö, Malmö kommun, 282 000 kronor
Projektet ska ta fram gemensamma grunder för användaranpassad utformning av avfallskärl för källsortering i stadsmiljö i svenska kommuner. Kontaktperson: Arne Mattsson, arne.mattsson@malmo.se

Tjänstelabb offentlig sektor, Region Värmland kommunförbund, 275 000 kronor
Ska utreda förutsättningar för att skapa ett tjänstelabb i form av en IT-baserad plattform för att matcha behov och lösningar hos kommuner för offentliga tjänster. Kontaktperson: Anders Olsson, anders.olsson@regionvarmland.se

Odling över gränser, Malmö kommun, 575 000 kronor
Ska undersöka hur man kan utforma strukturer för att stärka uthålligheten hos olika former av medborgarinitiativ inom stadsodling. Kontaktperson: Annette Larsson, annette.larsson@malmo.se

Digitaliserade leantavlor, Capio S:t Görans Sjukhus, 254 000 kronor
Genom digitaliserade leantavlor skapas förutsättningar för att stödja förbättringsarbetet inom kvalitet och patientsäkerhetsområdet i en matrisorganisation. Kontaktperson: Karin Svärdsudd, karin.svardsudd@capiostgoran.se ´

Digital agenda för samspel, användning av IKT och dess innovationspotential, Västerås kommun, 598 000 kronor
Ska planera för en digital arena som kan främja användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt dess innovationspotential i lärande och undervisning. Kontaktperson: Sophia Sollén, sophia.sollen@vasteras.se

Innovationsutbildning och testlabb för medarbetardriven innovation, Höörs kommun, 480 000 kronor
Ska undersöka hur man skapar förutsättningar för en utbildningsinsats i innovation för medarbetare och struktur och arbetssätt för ett testlabb där medarbetarna kan utveckla, testa och utvärdera sina idéer för en bättre äldreomsorg. Kontaktperson: Monica Dahl, monica.dahl@hoor.se

Innovativt beslutsstöd för planering och schemaläggning av läkare, Region Skåne, 390 000 kronor
Ska utveckla ett beslutsstödsystem för resursallokering i svensk hälso- och sjukvård som baseras på avancerad behovsanalys och modelleringsteknik. Kontaktperson: Myrna Palmgren, myrna.palmgren@skane.se

Utmaning.se, Göteborg & Co. Träffpunkt AB, 550 000 kronor
Förstudie som ska undersöka hur en gemensam IT-baserad plattform kan förbättra matchningen av problemlösningar mot olika kvalitetsbrister. Ska utmynna i en i programansökan för att demonstrera plattformen tillsammans med de tio senast nominerade IT- och kvalitetskommunerna. Kontaktperson: Sven Wiberg sven.wiberg@kvalitetsmassan.se


För mer information:

Madeleine Siösteen Thiel, 08-473 31 42, Madeleine.Siosteen-Thiel@VINNOVA.se

 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

 

E-tjänster för hjärtsviktspatienter i egenvård, utveckling av bibliotek som medborgarnas gemensamma arbets- och mötesplats och gemensam utformning av avfallskärl för källsortering i stadsmiljö. Det är några av de projekt som får planeringsbidrag av VINNOVA för att utveckla innovativa idéer inom offentlig verksamhet.

Läs vidare »
Icetrv9guf0bmecfbyg7

Pressinbjudan: Lansering av EUs nya forskningsprogram Horisont 2020

Pressmeddelanden   •   2014-01-27 14:38 CET

Onsdag den 29 januari arrangerar VINNOVA och EU-kommissionen en konferens i Stockholm med anledning av lanseringen i Sverige av EUs nya ramprogram för forskning och innovation: Horisont 2020. Medverkar gör bland andra EU-kommissionens generaldirektör Robert-Jan Smits och utbildningsminister Jan Björklund. I samband med konferensen hålls en pressträff.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressekreterare
  • daniel.holmberg@VINNOVA.se
  • 08- 473 30 53

Om VINNOVA

VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Adress

  • VINNOVA
  • Mäster Samuelsgatan 56
  • 101 58 Stockholm
  • Vår hemsida