Media-no-image

Forskningsprojekt ska bidra till att Sverige når miljömålen

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 08:55 CEST

Nu får 15 forskningsprojekt finansiering av VINNOVA med sammanlagt 57 miljoner kronor inom utlysningen Transport- och miljöinnovationer. 

Det handlar om forskning som med hjälp av innovation kan få Sverige att prestera bättre i förhållande till miljökvalitetsmålen och de transportpolitiska målen.

- Den kunskap som kommer fram genom projekten leder till innovationer som bidrar till ekologisk hållbarhet, samtidigt som det skapas nya affärmöjligheter och stärkt konkurrenskraft för Sverige, säger Rein Jüriado, handläggare på VINNOVA. 


15 projekt får finansiering med sammanlagt 57 miljoner kronor:

Affärsmodeller för Citylogistik, Linköpings universitet, 5 miljoner

Nya drivmedel och policyinstrument för sjöfarten; analys av potentialen att minska risker för miljö och hälsa, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, 2 miljoner

Mindre diesel med effektiva mätmetoder, JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB, 1 miljon

Transportrelaterat CSR-arbete för ökad lönsamhet och innovation, Linköpings universitet, 3,5 miljoner

BRT (Bus Rapid Transit) -en studie med utvärdering av fyra svenska demoprojekt, Kungliga tekniska högskolan, 5 miljoner

Optimal design of terminal airspace (ODESTA), Linköpings universitet, 4,7 miljoner

Policymodell för hållbara urbana transporter, Statens väg- och transportforskningsinstitut, 4,1 miljoner

Blev det som det var tänkt? Metodutveckling för säkring av miljömålsuppfyllelse i väg- och järnvägsplaneringen, Statens väg- och transportforskningsinstitut, 3,5 miljoner

OptiDrifT - optimerad gatudrift i tätort för förbättrad miljö, tillgänglighet och säkerhet, Statens väg- och transportforskningsinstitut, 5 miljoner

Logistiklösning för slakterinäringen, Linköpings universitet, 4,1 miljoner

Deponier som gruvor 2.0 - utveckling av koncept, strategier och åtgärder för ökad lönsamhet och miljöprestanda, Linköpings universitet, 2,3 miljoner

Glasdeponier -  från usch till resurs!, Glafo AB, 4,3 miljoner

En uthållig och lönsam svensk fiskbransch: Ökat utbyte och värde av begränsade marina resurser, SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB, 5 miljoner

Swedish Algae Factory, Göteborgs Universitet, 3 miljoner

Utveckling av nya högupplösta vattenkartor för skoglig planering, Sveriges Lantbruksuniversitet, 4,5 miljoner


För mer information:
Rein Jüriado, 08-473 30 39, Rein.Juriado@VINNOVA.se (Transportprojekt)
Sebastian Axelsson, 08-473 31 71, Sebastian.Axelsson@VINNOVA.se (Miljöprojekt)


 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Nu får 15 forskningsprojekt finansiering av VINNOVA med sammanlagt 57 miljoner kronor inom utlysningen Transport- och miljöinnovationer. Det handlar om forskning som med hjälp av innovation kan få Sverige att prestera bättre i förhållande till miljökvalitetsmålen och de transportpolitiska målen.

Läs vidare »
Media-no-image

Digitalisering i skolan ska förbättra undervisningen

Pressmeddelanden   •   2014-09-30 11:41 CEST

Teknik för tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter, ett nytt digitalt hjälpmedel för elever inom matematik och ett system för digitala prov. Det är några av de innovationsprojekt som nu får finansiering genom VINNOVAs satsning på digitalisering för framtidens skola.

Projekten som nu får finansiering ska ta fram produkter eller tjänster inom digital teknik som utgår från elevers, lärares eller skolpersonals behov och som kan bidra till att undervisningen i skolan förbättras.

- Många skolor delar ut datorer eller läsplattor till eleverna, men om vi verkligen ska tillvarata möjligheterna med den digitala tekniken så behövs det innovation även av pedagogik och undervisningsmetoder, och det är en av anledningarna till att vi gör den här satsningen, säger Daniel Forslund, chefsstrateg på VINNOVA.


Det är 18 innovationsprojekt som får finansiering med sammanlagt 14 miljoner kronor: 

Quirkbug - every school a hackerspace, Sparklitech AB, Tom Tits, Ideofon, IDEA society, 500 000
Digitalt kit till teknikundervisningen, lekfullt med sugrör och sensorer.

Analysinstrument för uppföljning av elevers lärprocesser, Me Analytics AB, , 600 000
Uppföljningsverktyg för att kunna analysera grupper eller skolor i realtid. Baseras på aggregerad info från elevrapportering

Skaepiedidh - Framtidens skapande i skolan, Luleå tekniska universitet, Luleå kommun, AB Centek, 1,7 miljoner
Skaepiedidh är en webbaserad plattform för hantering av olika experiment och recept för skapande.

Utveckling av en modell för datalogiskt tänkande för svenska grundskolan, Linköpings universitet, 1,1 miljoner
Ta fram och testa modell/material för datalogiskt tänkande (computational thinking) för svensk skola.

Schackmemo, Utsiktstornet AB, Karolinska Institutet, 790 000
Ett webbaserat redskap som ska träna arbetsminne och koncentrationsförmåga. 

Digital skola för alla, Funka nu AB, 300 000
Läromedelsplattform för funktionsnedsatta

Integrerad professionell utveckling - metod och digitalplattform, Stockholms stad, Årstaskolan, 290 000
Digital plattform för kollegial träning och lärande. 

Framtidens skola är redan här - Digitala provsystem för bättre lärande, Stockholm institute of communication science – Stics AB, Brüggemann system AB, Handelshögskolan Stockholm, 1,4 miljoner
System för digitala prov, examinationer och utvärdering av kunskaper i skolan.

Teach Trail, Popdevelop AB, 350 000
Digital tjänst för att hitta, använda och integrera läromedelsresurser från internet

Digitalt hjälpmedel för elever inom matematik, Smartera AB, 300 000
Teknologi för att effektivisera inlärning av matematik.

GPSlektion.se, bygg lektioner med koordinater, Södertörns friskola, 90 000
Tjänst för att skapa gps-baserade lektioner

Innovativt verksamhetssystem för skolan, Föreningen sambruk, imCode partner, 1,8 miljoner
Öppen och modulär skolplattform baserad på öppen källkod.

Ny teknik för tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter, Karolinska institutet, Järfälla kommun, Trosa kommun, 2,2 miljoner
För tidig upptäckt av dyslexi genom mätning av ögonrörelser

Meningsfullt skrivande: Utveckling av universell digital pedagogik och skrivverktyg, Invigos AB, FOU-institutet för virtuella Lärmiljöer, Dyslexiförbundet, 500 000
Digitalt skrivverktyg, som lär och motiverar elever att skriva, beaktar särskilt behov hos elever med skrivsvårigheter.

Eqidz, Peppy Pals2, Eqidz AB, 300 000
Spel som utvecklar barns emotionella intelligens.

DidPack, ALVERA AB, Umeå Universitet, 790 000
Verktyg för didaktisk paketering av digitala lärresurser.

Geoskolan, Lantmäteriet, Geodatasekretariatet, Sweco Position, Gävle kommun, Metria, Sveriges geologiska undersökning, Stockholms universitet, 500 000
Digital lärresurs baserad på geografisk information och interaktiva kartmiljöer med färdiga lektionsförslag.

MOSAIK: Möten, Omvärld, Samförstånd, Insikt, Kommunikation, Chalmers, Freinetskolan, Härryda kommun, 790 000
Applikationer som stödjer klassrumsdiskussioner med målet att eleverna ska kunna förstå och leva sig in i hur andra tänker.


VINNOVA stödjer även testmiljöer för digitalisering i skolan. Läs mer här: http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Pressmeddelanden/2014/140924-Nya-testmiljoer-for-digitalisering-i-skolan-/


För mer information:
Daniel Forslund, 08-473 31 50, Daniel.Forslund@VINNOVA.se
Andreas Aurelius, 08-473 30 87, Andreas.Aurelius@VINNOVA.se


 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Teknik för tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter, ett nytt digitalt hjälpmedel för elever inom matematik och ett system för digitala prov. Det är några av de innovationsprojekt som nu får finansiering genom VINNOVAs satsning på digitalisering för framtidens skola.

Läs vidare »
Media-no-image

Forskning ska förebygga nya finanskriser

Pressmeddelanden   •   2014-09-30 08:50 CEST

Vilka effekter har incitamentsprogram för personer i ledande befattningar? Hur påverkar bankernas rådgivare spararnas placeringar? Leder upplevd hög finansiell kunskap till dåliga beslut? Det är några av de frågor som ska undersökas i forskningsprojekt om finansiella marknader som VINNOVA nu finansierar.

Forskningsprojekten får finansiering genom programmet Finansmarknadsforskning, som är ett uppdrag VINNOVA fick 2009 av regeringen. Både privata och offentliga finansmarknadsaktörer ska kunna ha nytta av forskningen, som ska bidra till att finansmarknaderna fungerar bättre och förebygga risken för nya stora finansiella kriser. 


Sju forskningsprojekt får finansiering med sammanlagt 16 miljoner kronor:

Utformning och effekter av incitamentsprogram, Swedish House of Finance, 3,8 miljoner 
Projekt som med hjälp av registerdata bland annat ska testa hur begåvade individer fördelas i ekonomin och vilka reala effekter, om några, incitamentsprogram har.
Kontaktperoson: Paolo Sodini 08-736 90 00 (Paolo.Sodini@hhs.se)

Företagens kreditmarknad, finansiella institutioner och konjunkturcykler, Handelshögskolan i Stockholm, 975 000
Syftar till att mäta och förstå cykler i tillgången på kreditfinansiering för företag. Bland annat om tillgången på kredit, särskilt banklån, varierar över tiden, och i så fall för vem, och i vilken utsträckning.
Kontakt: Bo Becker 08-736 90 00  (beckerbobo@gmail.com)

Local Government Finance Data Analysis, Örebro universitet, 3,5 miljoner
Ska använda en ny databas för finansiella transaktioner i svenska kommuner, landsting och regioner, samt deras bolag, tillsammans med annan statistik, för att analysera kommuners finansiella status, utveckling och strategiska utmaningar.
Kontaktperson: Lars Hultkrantz 019-30 30 00 (lars.hultkrantz@oru.se)

 
Financial Literacy and Self-Assessment, Swedish House of Finance, 660 000
Ska genomföra en bred undersökning och matcha individuell data om faktiska finansiella beslut (pension/förmögenhet) för att ta reda på i vilken utsträckning upplevd hög finansiell kunskap leder till suboptimala beslut.
Kontaktperson: Anders Anderson 08-736 90 00  (anders.anderson@hhs.se)

Att förstå de beteendemässiga drivkrafterna bakom skuldsättning och betalningsförsummelse, Swedish House of Finance, 2,7 miljoner
Ekonomiskt pressade individer lånar ofta i större utsträckning till höga räntor, deltar oftare i lotterier, och utnyttjar oftare dyra kortsiktiga lån, exempelvis sms-lån. Projektet syftar till att ta reda på om det finns ett orsakssamband mellan ekonomiskt utsatthet och så kallade behavioral biases i individers beslutsfattande, genom att bland annat studera beteenden före och efter utbetalningar av löner eller andra förmåner.
Kontaktperson: Marieke Bos, 08-736 90 00 (marieke.bos@sifr.org)


Hur rådgivarrelationen påverkar bankkunders sparande, Kungliga Tekniska Högskolan, 2,5 miljoner 
Ska öka förståelsen av rådgivarrelationens betydelse för konsumenters sparbeslut. Bankernas relationer till sina kunder är centrala både för banker som vill förmedla tjänster till kunderna och för myndigheter som övervakar finansmarknaderna.
Kontaktuppgifter: Kent Eriksson, 08-790 60 00 (kent.eriksson@abe.kth.se)


Databas och forskning i finansiell ekonomi, Uppsala universitet, 2 miljoner
Ska sammanställa en databas som visar aktieägandet i Sverige. Exempel på frågeställningar som kan belysas är investerares och individers preferenser vad gäller företagens utbetalningspolitik, ägarkoncentration, kapitalkostnadsberäkningar med asveende på ägarstruktur och olika investerares placeringshorisont.
Kontaktperson: Adri De Ridder, 018-471 00 00 (adri.deridder@fek.uu.se)


 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Vilka effekter har incitamentsprogram för personer i ledande befattningar? Hur påverkar bankernas rådgivare spararnas placeringar? Leder upplevd hög finansiell kunskap till dåliga beslut? Det är några av de frågor som ska undersökas i forskningsprojekt om finansiella marknader som VINNOVA nu finansierar.

Läs vidare »
Media-no-image

Påminnelse: Världskänd ekonom besöker Stockholm

Pressmeddelanden   •   2014-09-29 09:51 CEST

Den världskända ekonomen och forskaren Mariana Mazzucato hävdar att staten spelar en avgörande roll för stimulera innovation i det moderna kapitalistiska systemet. Tisdag den 30 september föreläser hon vid ett seminarium i Stockholm arrangerat av VINNOVA och Entreprenörskapsforum.

Mariana Mazzucato är professor vid University of Sussex och mest känd för sin bok The Entrepreneurial State: debunking private vs. public sector myths.

I boken, som bland andra Financial Times, Forbes och Huffington Post haft på sina Books of the Year-listor, argumenterar Mazzucato för att staten spelat en avgörande roll för att stimulera tillväxt och innovation i det moderna kapitalistiska systemet.

Föreläsningen ges vid seminariet ”Statens roll för tillväxt och innovation” som arrangeras av VINNOVA och Entreprenörskapsforum. Medverkar gör även Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt näringsliv, Ola Pettersson, chefsekonom på LO och Maria Ludvigsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet.

Tid: Tisdag den 30 september 15-16.30
Plats: Lundqvist och Lindqvist konferens, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Media är välkomna. Intervjuer med Mariana Mazzucato kan göras efter seminariet, anmäl intresse i förväg.

Seminariet kommer även att webbsändas här

 
För mer i information:
Daniel Holmberg, pressekreterare VINNOVA, 08-473 30 53, Daniel.Holmberg@VINNOVA.se


 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Den världskända ekonomen och forskaren Mariana Mazzucato hävdar att staten spelar en avgörande roll för stimulera innovation i det moderna kapitalistiska systemet. Tisdag den 30 september föreläser hon vid ett seminarium i Stockholm arrangerat av VINNOVA och Entreprenörskapsforum.

Läs vidare »
Media-no-image

Nya testmiljöer för digitalisering i skolan

Pressmeddelanden   •   2014-09-24 09:06 CEST

Nio projekt får nu planeringsbidrag från VINNOVA för att skapa testmiljöer där digitala verktyg och arbetssätt i skolan ska provas.

VINNOVA gör en satsning på digitalisering för framtidens skola och i denna omgång ges planeringsbidrag för att skolor, forskare, företag och andra organisationer tillsammans ska kunna skapa testmiljöer för att testa IT-system och digitala arbetssätt i skolan. Det är nio projekt som nu får planeringsbidrag med sammanlagt 2,5 miljoner kronor.

En annan del av satsningen på digitalisering i skolan består av stöd till innovationsprojekt, beslut inom den utlysningen beräknas komma den 30 september. 


Projekt som får planeneringsbidrag:
 
Det omvända klassrummet, Rekarne Gymnasiet, SICS Swedish ICT, Nacka kommun, Eskilstuna kommun, Studentlitteratur, Svenska läromedel service AB, Gleerups utbildning, 143 000
Att skapa en testmiljö där fler lärare i fler ämnen ska kunna arbeta med och utveckla modellen ”flipped classroom”.

IKT-pedagogiskt nav, Kommunerna Leksand, Borlänge, Falun, Hedemora, Säter, Rättvik, Vansbro, Malung-Sälen, Ludvika, Smedjebacken, Gagnef, 300 000
En testmiljö för att utveckla innovativa digitala undervisningsformer, testa och utveckla digitala lärresurser.

Vad kan en skola vara? Young Business Creatives, Nacka kommun, 300 000
Digitala testmiljöer som stödjer iden om skolan som en mötesplats där entreprenöriellt lärande spelar huvudrollen.

Digital testmiljö för simulering av körteknik och maskiner inom Naturbruksprogrammet, Västra Götalandsregionen/ naturbruksförvaltningen, Agroväst livsmedel, Sveriges Lantbruksuniversitet, 300 000 
Testmiljö för säkert och effektivt lärande för elever på Naturbruksprogrammet, baserad på simulering av körteknik och digitalt styrd tilläggsutrustning av maskiner.

Makerspace i skolan, Kommunerna Sollentuna, Partille, Göteborg, Kungälv, Interactive Institute Swedish ICT, 300 000
Skapa fysisk och virtuell testmiljö för att systematiskt forska, testa och utvärdera koncept, digital kompetens och lärande inom programmering och makerkultur.

Distansöverbryggande arbetssätt i Sveriges största gymnasieskola, Lapplands Gymnasium, Lapplands Kommunalförbund,  295 000
Testmiljö för att utveckla och testa tekniska och pedagogiska lösningar för distansundervisning.

Planering Testmiljö Karlstad, Karlstads kommun, Interactive Institute Swedish ICT, 300 000
Testmiljö för att testa, utvärdera och vidareutveckla nya pedagogiska arbetssätt med tillhörande digitalt stöd.

Digital stödstruktur för skolutveckling inom lärande för hållbar utveckling, Malmö kommun, Svenska Naturskyddsföreningen, Malmö Högskola, 300 000
Skapa en långsiktigt hållbar innovativ testmiljö som  stödjer skolutveckling för lärande för hållbar utveckling.

IT för lärande, IT Gymnasiet i Sverige AB samt skolor i Academedia-koncernen, 300 000
Testmiljö för interna och externa innovationer tvärs över Academedias skolor.


För mer information:

Andreas Aurelius, 08-473 30 87, Andreas.Aurelius@VINNOVA.se
Anna Bjurström, 08-473 30 89, Anna.Bjurstrom@VINNOVA.se


 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Nio projekt får nu planeringsbidrag från VINNOVA för att skapa testmiljöer där digitala verktyg och arbetssätt i skolan ska provas.

Läs vidare »
Ydpfejaaju5b0fnimdil

Världskänd ekonom besöker Stockholm

Pressmeddelanden   •   2014-09-23 08:56 CEST

Den världskända ekonomen och forskaren Mariana Mazzucato hävdar att staten spelar en avgörande roll för stimulera innovation i det moderna kapitalistiska systemet. Tisdag den 30 september föreläser hon vid ett seminarium i Stockholm arrangerat av VINNOVA och Entreprenörskapsforum.

Media-no-image

Tävling ska hjälpa VINNOVA hitta guldkornen

Pressmeddelanden   •   2014-09-15 09:43 CEST

VINNOVA investerar varje år cirka 2,7 miljarder på olika insatser som ska bidra till att stärka Sveriges innovationskraft. Nu utlyser VINNOVA en innovationstävling för att få fram nya lösningar för hur myndigheten ska hitta de bästa projekten att finansiera.

Tävlingen görs för att förbättra VINNOVAs processer för att få in eller hitta de bästa projekten att finansiera inom forskning och innovation.

- Det kan handla om nya tekniska system, men också om nya metoder, koncept eller annat. Vi vet inte själva vad slutresultatet blir, vi utmanar leverantörerna att komma med nya lösningar som gör att vi kan arbeta smartare och bli bättre på att hitta de bästa projekten, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för VINNOVA.

Tävlingen är utlagd på webbplatsen elance.com, som är en global kanal med åtta miljoner anslutna leverantörer. I det första steget är alla välkomna att lämna förslag. Därefter kommer leverantörer att väljas ut i olika omgångar där de får finansiering för att utveckla sina idéer och i det sista steget ta fram en prototyp. 
 
 - Vi vill föregå med gott exempel och inspirera andra myndigheter att bjuda in leverantörer för att få fram nya lösningar på de behov som finns. Det behövs mer innovation och nytänkande inom offentlig sektor, för att utveckla verksamheterna och för att medborgarna ska få ut mer för sina skattepengar, säger Charlotte Brogren.

För mer information:
Pascal Denize, handläggare, 08-473 31 05


 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

VINNOVA investerar varje år cirka 2,7 miljarder på olika insatser som ska bidra till att stärka Sveriges innovationskraft. Nu utlyser VINNOVA en innovationstävling för att få fram nya lösningar för hur myndigheten ska hitta de bästa projekten att finansiera.

Läs vidare »
Kz1ci32h9pz1abn9fvbi

Unga svenska teknikbolag får möjligheter i Silicon Valley

Pressmeddelanden   •   2014-08-21 09:27 CEST

I en pilotsatsning får fem nystartade svenska teknikbolag möjlighet att delta i ett affärsutvecklings- och valideringsprogram i Silicon Valley. Under fyra veckor får entreprenörerna hjälp med att utveckla sin affärsstrategi och chansen att möta potentiella kunder, samarbetspartners och investerare.

Media-no-image

Nytt sekretariat ska hjälpa företag samverka med internationella forskningsanläggningar

Pressmeddelanden   •   2014-08-20 09:16 CEST

Sverige investerar mycket i stora internationella forskningsanläggningar som till exempel ESS och MAX IV, men svenska företag har varit underrepresenterade när det gäller att delta i uppbyggnaden och utvecklingen av anläggningarna. Nu startas ett nytt sekretariat i Malmö som ska ändra på det.

Sekretariatet finns i Malmö och drivs av Research Match på uppdrag av VINNOVA. Det ska hjälpa svenska företag som vill delta när anläggningarna gör upphandlingar av utrustning, varor och tjänster. Upphandlingarna kan innefatta alltifrån högteknologisk utrustning och byggprojekt till leveranser av enklare varor och tjänster. Det nya sekretariatet ska också medverka till att företag i Sverige utnyttjar anläggningarna för forskning i större utsträckning.

Exempel på forskningsanläggningar det handlar om är European Spallation Source, ESS, och MAX IV i Lund, men även om anläggningar som finns i andra länder såsom CERN och  European Space Observatory (ESO).

- Sverige investerar betydande belopp i dessa stora forskningsanläggningar, men  svenska företag har varit underrepresenterade jämfört med företag i andra länder när det gäller att utnyttja de forsknings- och affärsmöjligheter som anläggningarna ger. Den funktion vi nu har startat ska bidra till att ändra på det, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för VINNOVA. 


För mer information:
Christian Hansen, 08-473 31 12, Christian.Hansen@VINNOVA.se

Kontakt med sekretariatet:
Ulrika Steiner, CEO, ulrika.steiner@researchmatch.se, 070-492 66 95
Staffan Lorin, CTO, staffan.lorin@researchmatch.se, 073-366 36 91
Hemsida (under uppbyggnad): www.researchmatch.se


 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Sverige investerar mycket i stora internationella forskningsanläggningar som till exempel ESS och MAX IV, men svenska företag har varit underrepresenterade när det gäller att delta i uppbyggnaden och utvecklingen av anläggningarna. Nu startas ett nytt sekretariat i Malmö som ska ändra på det.

Läs vidare »
Media-no-image

Fyra nya testbäddar lyfter svensk miljöteknik

Pressmeddelanden   •   2014-07-02 09:42 CEST

En flyttbar testfabrik som ger skogsindustrin möjlighet att testa det nya supermaterialet Nanocellulosa, en testbädd för utveckling av teknik för energieffektiv gruvbrytning, en testbana för höghastighetståg i vinterklimat och en ny testanläggning för energieffektiva fordon med låga utsläpp. Dessa fyra projekt får nu finansiering av VINNOVA.

Som en del av regeringens miljöteknikstrategi satsar VINNOVA på utveckling av testbäddar inom miljöteknikområdet. Syftet är att skapa fler konkurrenskraftiga företag, hållbar tillväxt, ökad export och fler arbetstillfällen med bas i svensk miljöteknik. Testbäddsutlysningen kompletterar VINNOVAs övriga miljötekniksatsningar genom stöd till utveckling av testbäddar för svenska miljöteknikföretags behov av att testa och verifiera nya miljöinnovationer.


Vårens ansökningsomgång har resulterat i fyra nya projekt som får finansiering:

Transporterbar demonstrationsfabrik för nanocellulosa, INNVENTIA, Stockholm,  3 miljoner
En flyttbar testfabrik som ger skogsindustrin möjlighet att testa det nya supermaterialet Nanocellulosa. 

Energiförsörjning för gruvbrytning ur ett miljö- och energiperspektiv, AB Samarkand 2015, Ludvika, 1,5 miljoner
En nationell testbädd som skapas i Bergslagen för utveckling av teknik för energieffektiv gruvbrytning.

Rail Test Nordic RTN, McLead AB, Skellefteå, 1,5 miljoner
Mellan Jörn och Arvidsjaur projekteras landets första testbana för prov med höghastighetståg i vinterklimat

ELOV Energy-efficient LOw-emission Vehicle lab, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås, 1,5 miljoner
Uppbyggnad av ny testanläggning i Borås för energieffektiva och lågemitterande fordon där också lufttryck simuleras.


För mer information:

Moa Eklund, handläggare, 08-473 32 89, Moa.Eklund@VINNOVA.se


 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

En flyttbar testfabrik som ger skogsindustrin möjlighet att testa det nya supermaterialet Nanocellulosa, en testbädd för utveckling av teknik för energieffektiv gruvbrytning, en testbana för höghastighetståg i vinterklimat och en ny testanläggning för energieffektiva fordon med låga utsläpp. Dessa fyra projekt får nu finansiering av VINNOVA.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressekreterare
  • ugdanixqykoashelzs.hdbolgnkhijbctvrqmbvavzerg@npVIvezmpgdnNNyukalqzazxOVucA.lviuzwse
  • 08- 473 30 53

Om VINNOVA

VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Adress

  • VINNOVA
  • Mäster Samuelsgatan 56
  • 101 58 Stockholm
  • Vår hemsida