Media-no-image
Fbssrjr2fs5duideljec

Satsning på testbäddar inom miljöteknik

Pressmeddelanden   •   2015-11-27 08:38 CET

Nu får sex projekt finansiering av Vinnova för att utveckla testbäddar där miljöteknikbolag ska kunna testa och verifiera nya miljöinnovationer. Projekten finns i Kristinehamn, Stockholm, Helsingborg, Jönköping och Norrtälje. 

Det handlar om stöd till utveckling av testbäddar där miljöteknikföretag i Sverige ska kunna testa och verifiera nya miljöinnovationer. Med dessa som plattform kan nya konkurrenskraftiga miljötekniska produkter, tjänster och processer utvecklas som bidrar till hållbar tillväxt, ökad export och fler arbetstillfällen med bas i svensk miljöteknik.


Följande sex projekt får finansiering:

LignoCity Testbädd för ligninseparation och förädling
LignoBoost Demo AB, Kristinehamn, 5 miljoner
Utveckling av existerande infrastruktur för ligninseparation till en testbädd där företag inom bioekonomiområdet kan skala upp förädlingsprocesser av lignin från skogsråvara.

KTH Live-In Lab - Testbädd för boende- och byggrelaterade miljöinnovationer
KTH, Stockholm, 4,8 miljoner
Testbädd i verklig miljö på KTH Campus för verifiering och utveckling av innovativa produkter, tjänster och processer inom bygg- och boendesektorn.

Testbädd för industriell vattenrening vid Hammarby Sjöstadsverket
IVL, Stockholm, 4,7 miljoner
Genom tillgängliggörande och uppgradering av Hammarby Sjöstadsverket skapas en testbädd för test av tekniker för industriell vattenrening.

RECO LAB (Recovery Lab, Sweden)
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, Helsingborg, 4 miljoner
Inom ett stort stadsförnyelseprojekt i Helsingborg skapas en testbädd inom vatten och avfall i direkt anslutning till en modern sorterande utvecklingsanläggning.

Vidareutveckling av internationell test- och demonstrationsanläggning mot hållbara gjutna komponenter
Swerea SWECAST AB, Jönköping, 2 miljoner
Utveckling av befintlig test- och demonstrationsmiljö till en testbädd för tekniker och system för hållbara gjutna komponenter.

Testbäddar dricksvatten- Demotest Skärgård
Campus Roslagen AB, Norrtälje, 2,5 miljoner
Uppbyggnad av en testbädd som möjliggör tester av innovativa lösningar för småskalig vattenrening.


För mer information:
Moa Eklund, handläggare, 08-473 32 89, Moa.Eklund@vinnova.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Nu får sex projekt finansiering av Vinnova för att utveckla testbäddar där miljöteknikbolag ska kunna testa och verifiera nya miljöinnovationer. Projekten finns i Kristinehamn, Stockholm, Helsingborg, Jönköping och Norrtälje.

Läs vidare »
Nnnxiwiu21jgczczmkcr
Fbssrjr2fs5duideljec

Prins Daniel och innovationsministern delar ut ny utmärkelse för innovationstalanger den 1 december

Pressmeddelanden   •   2015-11-25 14:31 CET

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova uppmärksammar samtidens innovatörer genom den nya utmärkelsen Innovationstalangerna. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram Sverige som innovationsland och uppdatera bilden av samtidens innovatör. Utmärkelsen Innovationstalangerna är ett samarbete med veckans affärer och delas ut på tidningens Framtidsdag den 1 december i närvaro av en namnkunnig jury.

Media-no-image
Fbssrjr2fs5duideljec

Innovation ska ge snabbare etablering av nyanlända

Pressmeddelanden   •   2015-11-20 11:51 CET

Matchning av kommunernas rekryteringsbehov med nyanlända som har högskolekompetens, ett program för att fånga upp personer som har varit företagare i sitt hemland och utveckling av ett innovativt beslutsstöd för bedömning av asylsökandes utsagor. Det är några av de projekt som får finansiering genom Vinnovs satsning Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända.

Projekten får finansiering genom en ny satsning där ideella organisationer, företag och offentlig sektor kunnat söka medel för att utveckla nya lösningar och samarbeten som kan minska den sociala utsattheten för människor på flykt eller som kan bidra till snabbare och bättre etablering i Sverige för nyanlända.

- Projekten ska testa nya idéer i verkligheten och om resultaten blir lyckade ska lösningarna kunna spridas och användas i större skala. Vi ser att det finns många bra idéer som har potential att göra stor nytta både för samhället och för enskilda människor, säger Anna Edwall, som är ansvarig för utlysningen på Vinnova.

Följande 16 projekt får finansiering med sammanlagt 10 miljoner kronor:

Ett innovativt verktyg för snabbare och mer kostnadseffektiva insatser i flyktingkriser, Lunds universitet, Institutionen för teknisk ekonomi och logistik, 445 000
Projekt som ska vidareutveckla och testa innovativt verktyg som kan förbättra UNHCR:s krisinsatser.

Innanförskapsakademin - att riva murar och att bygga gemenskap En modell för framgångsrik etablering av nyanlända, Mittuniversitetet, Avdelningen för samhällsvetenskap, 1 145 000
Ska pröva en ny modell där nyanlända och arbetslösa ungdomar introduceras till arbetsmarknaden genom anpassade insatser där praktik varvas med teori.

Snabbspår till jobb i Sverige för utländska akademiker med flyktingstatus, IFL vid Handelshögskolan i Stockholm AB, 725 000
Ska erbjuda nyanlända utländska akademiker en utbildning vid Handelshögskolan i Stockholm i kombination med en praktikplats på ett företag verksamt i Sverige.

Råd- och Stödportalen för ensamkommande barn och unga och personer som har uppdrag med och för dem, Famna – Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg, 1 015 000
Ska erbjuda utbildning, råd och stöd till ensamkommande, gode män, särskilt förordnade vårdnadshavare och kontaktpersoner via en webbplats.

Tidig integration av utrikesfödda akademiker, Incluso AB, 290 000
Modell för att integrera nyanlända akademiker på arbetsmarknaden, som anpassas för att nå individer redan innan de erhållit uppehållstillstånd.

PUPIE, Clusterland and Sweden AB, 705 000
PUPIE - Pop Up Program for International Entrepreneurs - är ett acceleratorprogram för nyanlända utlandsfödda entreprenörer, för att fånga upp personer som har varit företagare i sitt hemland i ett tidigt skede.

Att skapa en tryggare väg, från traumatiserad flykting till etablering i svenska samhället, Sveriges Lantbruksuniversitet, Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, 850 000
Ska utveckla och anpassa en metod för naturbaserad rehabilitering för flyktingar med psykiska krigstrauma och erbjuda deltagarna plats för arbetsträning i företag.


Utveckling av skalbar modell och teknisk plattform för Invitationsdepartementets ambassadörer, föreningen Invitationsdepartementet, 380 000
Sammanför människor som vill bli bättre på svenska med människor som pratar flytande svenska över en hemlagad middag.

Sport Open, Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle, 270 000
Samarbetsprojekt mellan idrottsforskare och integrationsforskare för att utveckla metodik för hur idrottsföreningar med framgång kan möta nyanlända.

Snabbt till svensk högskoleexamen som alternativ till validering av utländsk examen, Lunds universitet, LU Open, 500 000
Ska utveckla snabb väg för att tillgodoräknande av svensk högskoleexamen genom att personer med utländsk examen under en kort tid bli del av ett studiesammanhang på ett svenskt lärosäte.

Bedömning av tillförlitlighet i muntliga utsagor: Ett vetenskapligt baserat beslutsstöd för säkrare migration, Göteborgs Universitet, Psykologiska institutionen, 465 000
Ska ta fram ett innovativt och vetenskapligt baserat beslutsstöd för bedömning av asylsökandes utsagor, för rättssäkrare migration.

For our future, Internationella kvinnoföreningen – LRC för kvinnor i Malmö, 540 000
Ska testa en innovativ modell för samverkan mellan kommun, arbetsförmedling och fem föreningar inom ideell sektor i Malmö för att minska den sociala utsattheten hos ensamkommande flyktingbarn som placeras i familjehem via anknytning (EBO).

Kompetensmatchning av nyanlända med högskoleexamen, Göteborgsregionens kommunalförbund, GR Välfärd, 250 000
Ska pröva en modell för hur kommunerna inom Göteborgsregionen kan arbeta med att minska rekryteringsproblem inom vissa högskoleyrken genom att matcha kommunernas rekryteringsbehov med nyanlända och med asylsökande med relevant högskolekompetens.

KomMigration, Frontit AB, 570 000
Ett verktyg för kommunikation via sms-meddelanden, som kan användas av frivilligorganisationer, där erfarenheter och specifikationer sedan kan användas av myndigheter med ansvar för mottagande och etablering av invandrare.

Språkkraft, Språkkraft, ideell förening, 990 000
Projekt där ideella föreningar tillsammans med innovativa edtech- och spelföretag ska öka etableringshastigheten i Sverige genom bland annat en Läscoach app som stödjer läsutveckling.

Engineer to Engineer, Ingenjörer utan gränser, 845 000
Projekt för att identifiera engelsktalande personer med ingenjörskompetens bland nyanlända och ge möjlighet till trainee-tjänster hos teknikföretag och myndigheter i Västra Götaland.För mer information:

Anna Edwall, 08-473 31 66, anna.edwall@vinnova.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Matchning av kommunernas rekryteringsbehov med nyanlända som har högskolekompetens, ett program för att fånga upp personer som har varit företagare i sitt hemland och utveckling av ett innovativt beslutsstöd för bedömning av asylsökandes utsagor. Det är några av de projekt som får finansiering genom Vinnovs satsning Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända.

Läs vidare »
Media-no-image
Fbssrjr2fs5duideljec

Närmare 80 miljoner till utmaningsdriven innovation

Pressmeddelanden   •   2015-11-12 13:22 CET

Nya metoder som minskar risken för smittspridning i livsmedel, lösningar för biologisk mångfald i städer och storskaligt test av kretsloppsbaserad produktion för att ta tillvara spillvärme. Det är några av de tio projekt som får finansiering av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation.

Vinnova har inom programmet Utmaningsdriven innovation identifierat fyra samhällsutmaningar där Sverige har goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar: informationssamhället, hållbara attraktiva städer, framtidens hälsa och sjukvård och hållbar industriell utveckling.

Nu får tio projekt finansiering med sammanlagt närmare 80 miljoner kronor inom programmet. Bland projekten finns flera exempel på hur företag och offentliga verksamheter samarbetar för att möta relevanta samhällsproblem.

- Det behövs nya former av samarbeten för att möta viktiga samhällsutmaningar. Förutom att förbättra, förenkla och utveckla nya samhällstjänster, så kan projekten även leda till nya lösningar som i framtiden kan exporteras och bidra till att skapa tillväxt och nya jobb i Sverige, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

Finansiering ges till projekt i tre olika steg inom Utmaningsdriven innovation. Vinnova satsar nu sammanlagt 71,9 miljoner kronor på nio projekt inom det andra steget i programmet och 6,5 miljoner kronor på ett projekt inom det tredje steget.

Projekten drivs i form av samarbeten mellan flera aktörer, där finansieringen från Vinnova utgör mellan 40 och 50 procent av den totala budgeten.


Framtidens hälsa och sjukvård


Snabbare och effektivare analysmetoder för förbättrad risk och kvalitetshantering i livsmedelskedjan
, 10 miljoner
Smittspridning genom livsmedel är kostsamt för samhället men svårt att hantera med dagens analysmetoder. 14 parter under ledning av Joakim Håkansson och SP (Steg 2).

Nya metoder att förebygga och behandla vävnadsförlust och infektion kring benförankrade implantat, 5,7 miljoner
Behovet ökar vad gäller att utveckla bättre implantat (”reservdelar”) för att både minska lidandet för patienterna och kostnaderna för samhället. 12 parter under ledning av Sarunas Petronis och SP (Steg 2).


Hållbara attraktiva städer


BiodiverCit
y, 6,5 miljoner
Ska utveckla innovationer för bättre biologisk mångfald och klimat i städer. 30 parter under ledning av Annica Kruuse och Malmö stad (Steg 3).

Hållbara och attraktiva stationssamhällen, 7,2 miljoner
Projektet ska vända trenden där lokala resor i stationsnära samhällen i stor utsträckning sker via bil, så att miljön förbättras och marken används effektivare. 24 parter under ledning av Jenny Arnell och Göteborgsregionens kommunalförbund (Steg 2).

DenCity, 10 miljoner
Tar ett brett grepp på transporter i städer genom att matcha hänsyn till hållbarhet, energieffektivitet, minskad trängsel och buller, med krav på en levande stadsmiljö utifrån boendes och yrkesverksammas krav. 18 parter under ledning av Maria Lindholm och Lindholmen Science Park (Steg 2).

Statusbedömning och förvaltning av ledningsnät, 9,6 miljoner
Ledningsnäten utgör en viktig del av städers infrastruktur men idag är möjligheterna begränsade att bedöma och åtgärda problem på VA- och fjärrvärmeledningar utan att utföra omfattande och kostsamma grävarbeten. 17 parter under ledning av Jesper König och Sweden Water Research (Steg 2).

Hållbar innemiljö för fritid i staden – Simhallar, 9,1 miljoner
Simhallar utgör en viktig samhällskomponent men de vittrar sönder i stor utsträckning, projektet möter denna utmaning genom att utveckla innovativa lösningar för såväl renovering som nybyggnation av simhallar.
19 parter under ledning av Ylva Edwards och CBI Betonginstitutet (Steg 2).


Informationssamhället


Inomhustäckning för mobilkommunikation i moderna energieffektiva byggnader
, 5,4 miljoner
Det är mycket viktigt med energieffektiva byggnader men acceptans och förståelse för detta minskar när energieffektiviseringen leder till att vissa funktioner och samhällstjänster fungerar dåligt. 10 parter under ledning av Mikhail Popov och Acreo Swedish ICT (Steg 2).


Hållbar industriell utveckling


Resurseffektiv planering för konkurrenskraftiga produktionsnätverk (RePlan),
4,7 miljoner
Ska effektivisera resursutnyttjande och samordning i byggindustrin och återvinningsbranschen. 8 parter under ledning av Anna Fredriksson och Linköpings universitet (Steg 2).

Kretsloppsbaserad produktion och förädling av grönsaker och fisk, 10 miljoner
Ska bidra till en hållbar livsmedelsindustri genom att utveckla storskalig kretsloppsbaserad produktion där spillenergi (s k restflöden) tas tillvara. 8 parter under ledning av Christoffer Schönbeck och Findus Sverige (Steg 2).


För mer information:
Daniel Rencrantz, 08-473 31 84, Daniel.Rencrantz@vinnova.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Nya metoder som minskar risken för smittspridning i livsmedel, lösningar för biologisk mångfald i städer och storskaligt test av kretsloppsbaserad produktion för att ta tillvara spillvärme. Det är några av de tio projekt som får finansiering av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation.

Läs vidare »
Media-no-image
Fbssrjr2fs5duideljec

Pressinbjudan till Vinnovas årskonferens ”Samverkan - är det viktigt för Sverige?”

Pressmeddelanden   •   2015-11-12 09:32 CET

På Vinnovas årskonferens den 17 november diskuterar vi hur satsningar på samverkansprogram inom forskning och innovation kan stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till lösningar på globala samhällsutmaningar. Medverkar gör bland andra närings- och innovationsminister Mikael Damberg, företrädare för innovationssverige och internationella experter.

Flera länder har på senare år gjort stora satsningar på program där näringsliv, offentlig sektor och akademi samverkar inom forskning, utveckling och innovation för att stärka konkurrenskraft och utveckla lösningar som kan möta globala samhällsutmaningar. 

I Sverige har Vinnova varit med och startat samverkansprogrammen Utmaningsdriven innovation och Strategiska innovationsområden. Hur långt har de svenska programmen kommit och vad kan vi lära av andra länder som gjort liknande satsningar? Dessa frågor diskuterar vi under årskonferensen.

Medverkar gör bland andra närings- och innovationsminister Mikael Damberg, Lisa Lindström, vd på Doberman som också är medlem i näringsministerns advisory board och Keith Hodgkinson som arbetar med innovationspolicy åt den brittiska regeringen.

Läs hela programmet


Tid: Tisdag den 17 november, 10-16.30
Plats: Stockholm Waterfront

Media är välkomna.

Konferensen webbsänds på www.vinnova.se


För mer information och anmälan för journalister:
Daniel Holmberg, pressekreterare, 08-473 30 53, Daniel.Holmberg@vinnova.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

​På Vinnovas årskonferens den 17 november diskuterar vi hur satsningar på samverkansprogram inom forskning och innovation kan stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till lösningar på globala samhällsutmaningar. Medverkar gör bland andra närings- och innovationsminister Mikael Damberg, företrädare för innovationssverige och internationella experter.

Läs vidare »
Media-no-image
Fbssrjr2fs5duideljec

Satsning på framtidens informationssystem i vården

Pressmeddelanden   •   2015-11-05 10:03 CET

Nu satsar Vinnova på två nya projekt som ska lägga grund för framtidens vårdinformationssystem, för att främja effektivitet och innovation i vården med patienten i centrum. Satsningen är en del av regeringsuppdraget digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg.

Sverige har hamnat på efterkälken inom digitalisering av vård och omsorg. Vårdens och omsorgens system är byggda för enskilda landsting, regioner och kommuner och systemen kan inte kommunicera med varandra. Det gör informationshanteringen ineffektiv och försvårar för vårdpersonalen. Det blir svårt att i framtiden möta medborgarnas förväntningar på en säker, tillgänglig och högkvalitativ vård om det inte sker förändringar.

Inom ramen för regeringens satsning på digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg finansierar Vinnova nu två projekt med totalt 17 miljoner kronor, som ska påskynda digitaliseringen i vården genom att arbeta med standardisering, så att systemen kan kommunicera med varandra, och med att tillgängliggöra data.

- Det är viktigt för att förbättra effektiviteten i informationshanteringen. Men det handlar också om att öppna upp systemen för att främja innovation och göra det möjligt för till exempel företag att med hjälp av informationen ta fram nya lösningar som utvecklar vården och som kan leda till nya exportmöjligheter för svenska företag, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

I det ena projektet, som ska genomföras inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health, samverkar representanter för vård och omsorg, företag, myndigheter och universitet och högskolor för att ta fram ett gemensamt ramverk av standarder som gör olika IT-system i vården kompatibla med varandra. Syftet är att skapa förutsättningar för effektivare arbetsprocesser för personalen, säkrare patientflöden och ökad delaktighet för patienterna.

Det andra projektet drivs inom det strategiska innovationsprogrammet SWElife och ska bistå den planerade upphandlingen av ett nytt vårddokumentationssystem i Skåneregionen, Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting med underlag för att säkra att upphandlingen tar tillvara intressen som finns inom bland annat akademisk forskning och den svenska industrin, till exempel av öppna standarder. Resultatet ska formuleras som en vitbok som kan kunna ligga till grund för andra digitaliseringsprojekt inom hälso- och sjukvården.


För mer information:
Jenni Nordborg, Vinnova, 08-473 30 75, Jenni.Nordborg@vinnova.se
Anna Lefevre Skjöldebrand, Medtech4Health, 08-586 246 06 als@swedishmedtech.se
Martin Ingvar, SWElife, 070 484 12 47, martin.ingvar@ki.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Nu satsar Vinnova på två nya projekt som ska lägga grund för framtidens vårdinformationssystem, för att främja effektivitet och innovation i vården med patienten i centrum. Satsningen är en del av regeringsuppdraget digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg.

Läs vidare »
Media-no-image
Fbssrjr2fs5duideljec

Satsning på ungdomars digitala kompetens

Pressmeddelanden   •   2015-11-04 13:34 CET

Digital kompetens är en nyckelfaktor för att dagens unga ska klara sig i framtidens samhälle. Vinnova finansierar nu 15 innovationsprojekt med sammanlagt 11 miljoner kronor som rustar ungdomar och skolor för en digital framtid. Bland annat ska handledningar tas fram för lärare som vill börja med programmering i skolan.

Det handlar om projekt som ska öka barns och ungdomars förmåga att skapa med IT och deras förståelse för hur digitala tjänster fungerar och är uppbyggda.

- Barn och unga är till stor del är passiva konsumenter av media. Vi vill bidra till att förändra det så att de istället blir aktiva producenter av digitala material, media, program och texter, säger Andreas Aurelius, som är ansvarig för utlysningen på Vinnova.

Ett exempel på projekt som får finansiering är organisationen Kodcentrum som i samarbete med svenska IT-företag ska ta fram ett ramverk med bland annat lärarhandledningar och casebaserade elevprojekt för lärare som vill komma igång med programmering i skolan.

Projekt får också finansiering som kan driva förändring när det gäller digitaliseringen i skolan. Ett exempel på det är projektet ”Trippel Helix - Nationell samling för skolans digitalisering” som ska ta fram underlag som kan användas i den kommande nationella IT-strategin för skolan.

Följande 15 projekt får finansiering med sammanlagt 11 miljoner kronor:

Skogsstaden - ett skoläventyr i Minecraft, Luleå tekniska universitet, 500 000

Digitalt lärande och programmering i klassrummet - utbildningsprojekt för lärare
, Kungliga tekniska högskolan, 320 000

Berättelsemaskinen
, Lin education, 806 000

Spelmakeri
, Borlänge kommun, Soltorgsgymnasiet, 185 000

Datakortet - Ett kretskort för elever som vill skapa ett eget gränssnitt mot datorer
, Roboro, 157 000

Välkommen till min plats! - elever söker och delar kunskap om sitt närområde i nutid, dåtid och framtid
, Wikimedia Sverige, 465 000

Elevers visual storytelling - statistikberättare i Hans Roslings anda
, Linköpings universitet, 1 000 000

Kodstart
, Kodcentrum, 998 000

Journalistik som undervisningsverktyg
, Mobile Stories AB, 830 000

Quirkbot Utbildningsprogram
, Sparklitech AB, 988 000

Gro Life EDU
, Gro Play Digital AB, 620 000

Fjärrundervisning - bättre utsikter för fler elever
, Ifous AB, 1 000 000

SPRITE - Sociala och pedagogiska robotar i skolan för självständig träning och ökat engagemang
, Furhat Robotics AB, 1 000 000

Pedagogical Interactive Mathematics Visualisation
, Interactive Institute Swedish ICT AB, 906 000

Trippel Helix - Nationell samling för skolans digitalisering
, Linköpings universitet, 1 000 000


För mer information:
Andreas Aurelius, 08-473 30 87, Andreas.Aurelius@vinnova.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

​Digital kompetens är en nyckelfaktor för att dagens unga ska klara sig i framtidens samhälle. Vinnova finansierar nu 15 innovationsprojekt med sammanlagt 11 miljoner kronor som rustar ungdomar och skolor för en digital framtid. Bland annat ska handledningar tas fram för lärare som vill börja med programmering i skolan.

Läs vidare »
Media-no-image
Fbssrjr2fs5duideljec

Idéer från medarbetare ska göra kommuner mer innovativa

Pressmeddelanden   •   2015-11-04 08:49 CET

I en ny satsning ger Vinnova nu stöd till planering av idéslussar i elva olika kommuner, för att idéer från medarbetare ska tas tillvara och leda till innovativa lösningar i kommunala verksamheter. 

Idéslussarna handlar om att ta tillvara och utveckla nya idéer till nya lösningar. En idésluss kan vara en fysisk miljö, men också strukturer eller processer för att idéer ska kunna tas om hand om omvandlas till innovationer som utvecklar verksamheten.

Genom en ny satsning får kommuner nu finansiering för planering av idéslussar, som finns inom olika områden som till exempel socialtjänsten och hållbar utveckling. Under nästa år öppnar en utlysning för att finansiera uppbyggnaden av idéslussarna.

- I ett första skede handlar det om att ta tillvara idéer från medarbetare, men senare ska idéslussarna även kunna användas för att ta emot och vidareutveckla idéer från medborgare, brukare, ideella organisationer och företag, säger Karin Eriksson, ansvarig för satsningen på Vinnova.

Satsningen är en del i den överenskommelse om stärkt innovationsförmåga i offentliga verksamhet som Vinnova har med Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Följande elva förstudier får finansiering med cirka 400 000 kronor vardera:

Förstudie om idésluss i Örebro kommun, Örebro kommun

Idesluss för hållbar samhällsutveckling, Piteå kommun

Innovativ samverkan för en modern landsbygd, Tranås kommun

Idésluss Lund, Lunds kommun

Välfärdsslussen - en mötesplats för utveckling av kommunal vård och omsorg, Göteborgs kommun

Ett fysiskt och virtuellt testlabb för medarbetardrivna idéer och innovationer i Höörs äldreomsorg, Höörs kommun

iCare4 Fyrbodal-idésluss för samverkan vid innovationsledning i kommunal socialtjänst, Uddevalla kommun

Innovativa Lidköping, Lidköpings kommun

UT-SÖK - utvecklande strukturer för ökad kommunal innovationsförmåga, Karlstad kommun

Idesluss Mitt, Sundsvalls kommun

Innovationssluss för hållbar kommunutveckling, Lerums kommun


För mer information:
Karin Eriksson, 08-473 31 09, karin.eriksson@vinnova.se
Jonny Paulsson, 08-473 32 42, jonny.paulsson@vinnova.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

​I en ny satsning ger Vinnova nu stöd till planering av idéslussar i elva olika kommuner, för att idéer från medarbetare ska tas tillvara och leda till innovativa lösningar i kommunala verksamheter.

Läs vidare »
Media-no-image
Fbssrjr2fs5duideljec

Testpilot för att värdera lärosätenas samverkan

Pressmeddelanden   •   2015-11-02 09:10 CET

Vinnova har genomfört den första av två testpiloter där medel till universitet och högskolor fördelats efter prestation och kvalitet i deras samverkan med andra delar av samhället. Nu redovisas resultatet av den första piloten. 

Vinnova har i uppdrag av regeringen att ta fram en modell för att värdera lärosätenas samverkan med det omgivande samhället, som ska kunna användas i en framtida resursfördelningsmodell av basanslagen. För uppdraget har totalt 200 miljoner kronor avsatts för åren 2013-2016.

Modellen har nu testats i en första pilot där medel har fördelats till 27 universitet och högskolor baserat på prestation och kvalitet i samverkan som avser samverkanstrategier och implementering. Bedömningen har byggt på lärosätenas egna beskrivningar.

I nästa pilot som genomförs under 2016 kommer samverkansaktiviteter och resultat att utvärderas som även inkluderar involvering och resultat hos externa parter.

- Syftet med piloten är att testa en modell för bedömning av samverkansarbetet, som kan användas i ett framtida resursfördelningssystem. Vi kommer att använda erfarenheterna från dessa piloter när vi utformar det slutliga förslaget till regeringen, säger Maria Landgren, som arbetar med uppdraget på Vinnova.

Modellen som testats innebär att en del av medlen fördelats efter betyg på samverkansarbetet vid de universitet och högskolor som deltagit. Vid fördelningen har även hänsyn tagits till lärosätenas storlek. Totalt har 60 miljoner kronor fördelats i piloten.


Fördelning av medel i testpiloten (avrundande belopp):

Blekinge tekniska högskola, 0,6 miljoner
Chalmers tekniska högskola, 3,1 miljoner
Göteborgs universitet, 3,5 miljoner
Högskolan i Borås, 2,8 miljoner
Högskolan Dalarna, 1,7 miljoner
Högskolan i Gävle, 1,7 miljoner
Högskolan i Halmstad , 1,6 miljoner
Högskolan i Jönköping, 2,8 miljoner
Högskolan Kristianstad , 0,6 miljoner
Högskolan Väst, 2,8 miljoner
Karlstads universitet, 2,9 miljoner
Karolinska institutet, 2,3 miljoner
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, 1,6 miljoner
Kungl. Tekniska högskolan, 3,3 miljoner
Linköpings universitet, 3,2 miljoner
Linnéuniversitetet, 1,9 miljoner
Luleå tekniska universitet, 2,9 miljoner
Lunds universitet, 3,8 miljoner
Malmö högskola, 1,8 miljoner
Mittuniversitetet, 1,7 miljoner
Mälardalens högskola, 2,8 miljoner
Stockholms universitet, 1,2 miljoner
Sveriges lantbruksuniversitet, 3,2 miljoner
Södertörns högskola, 0,6 miljoner
Umeå universitet, 2,2 miljoner
Uppsala universitet, 1,5 miljoner
Örebro universitet, 1,8 miljoner


För mer information:
Maria Landgren, 08-473 31 56, maria.landgren@vinnova.se
Mårten Berg, 08-473 31 97, marten.berg@vinnova.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Vinnova har genomfört den första av två testpiloter där medel till universitet och högskolor fördelats efter prestation och kvalitet i deras samverkan med andra delar av samhället. Nu redovisas resultatet av den första piloten.

Läs vidare »
Media-no-image

Finansiering av 31 nya projekt inom utmaningsdriven innovation

Pressmeddelanden   •   2015-10-28 13:39 CET

Automatiserade bygglovsprocesser, koncept för att minska digitalt utanförskap och innovationer för klimatneutral industriproduktion. Det är några av de 31 nya projekt som får finansiering med sammanlagt 16 miljoner kronor av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation.

Finansiering i programmet sker i tre steg. Nu får projekt finansiering i det första steget där de initieras. Projekt med goda resultat har senare möjlighet att gå vidare i steg två och tre.  

- I det här första steget stimulerar vi olika aktörer, till exempel företag, kommuner och lärosäten, att tillsammans börja arbeta med att utveckla innovativa lösningar för att möta samhällsutmaningar. Projekten ska på sikt kunna ge både samhällsnytta och affärsnytta, säger Daniel Rencrantz, programansvarig för Utmaningsdriven innovation på Vinnova.

Vinnova har identifierat fyra samhällsutmaningar där Sverige har goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar: Informationssamhället 3.0, hållbara attraktiva städer, framtidens hälsa och sjukvård och konkurrenskraftig produktion.

Följande 31 projekt får finansiering med sammanlagt 16 miljoner kronor, där varje projekt får ett maxbelopp på en halv miljon kronor:

Framtidens hälsa och sjukvård
CDTS (CRISS Disease Tracking System), genomförs av 6 parter under ledning av Lars Palm och CRISS AB.
Banbrytande precision för ortopedisk implantatkirurgi, genomförs av 6 parter under ledning av Claes Lundström och Sectra AB.
Anpassad sjukhusmat - Förbättrad patienthälsa, ekonomi och miljö samt ny affärsutveckling med god näringsrik mat, genomförs av 6 parter under ledning av Olof Böök och Aventure AB.
ORTO - Optimerad Resurseffektiv Tillverkning av Ortoser, genomförs av 4 parter under ledning av Cecilia Groth och Swerea IVF AB.
Hjärnskador orsakade av låga impulsljud mekanismer, effekter och prevention, genomförs av 4 parter under ledning av Jonas Alm och SP AB.
Mitt Liv - Min Hälsa, genomförs av 5 parter under ledning av Ann Tronde och Region Skåne.
Förbättrad folkhälsa genom selekterade åtgärder på individ, nätverk eller stadsdelsnivå, genomförs av 5 parter under ledning av Sara Armander och Göteborgs kommun.
Patientcentrerat beslutsstöd och forskning med big data, genomförs av 6 parter under ledning av Daniel Malm och ValueAdd Solutions Scandinavia AB.

Hållbara attraktiva städer
Hållbart vardagsresande genom dynamisk kollektivtrafik, genomförs av 11 parter under ledning av Sten Minör och Lunds universitet.
Dagvatten som utmaning och resurs - Smarta dagvatteninnovationer för en internationell marknad, genomförs av 4 parter under ledning av Rasmus Fredriksson och Malmö kommun.
500k - nytt liv i villastaden, genomförs av 11 parter under ledning av Karin Kjellson och Kod Arkitekter AB.
Hållbara evenemangsstäder, genomförs av 11 parter under ledning av Leif Johansson och Riksidrottsförbundets Idrottsinstitut.
Nydanande miljösensorer för luftkvalitet för attraktiva städer, genomförs av 8 parter under ledning av Anders Björk och IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
Får jag lov? - Mot automatiserade bygglov, genomförs av 5 parter under ledning av Maria Rydqvist och Boverket.
Tech Farm: framtidens yteffektiva boende, genomförs av 5 parter under ledning av Lisa Renander och Reinvent AB.
Väldesignade mötesplatser i miljonprogrammets offentliga rum för jobb, produktion och utveckling, genomförs av 6 parter under ledning av Jan Forslund och Coompanion-Kooperativ Utveckling Stockholms Län.

Informationssamhället 3.0
Storskalig smart destinationsladdning, genomförs av 4 parter under ledning av Peter Öhman och Lindholmen Science Park AB.
Samskapande för inkluderande välfärdstjänster och digitalt innanförskap, genomförs av 3 parter under ledning av Margaretha Hägglund och Region Västerbotten.
Innovation för internationella katastrofinsatser. Utveckling av hållbara produkter, tjänster och processer, genomförs av 5 parter under ledning av Tove Engström och ActionAid International Sweden.
Platooning Formation, genomförs av 3 parter under ledning av Magnus Andersson och Viktoria Swedish ICT AB.
För framtidens arbetsmarknad: Användardriven certifiering av ungdomars mjukvarukompetens, genomförs av 3 parter under ledning av Petra Åström och Stiftelsen Fryshuset.
Flexibel och kostnadseffektiv sensor- och aktuatorplattform för smartare energieffektiviseringar, genomförs av 3 parter under ledning av Dan-Eric Archer och Emulsionen Ekonomisk Förening.

Konkurrenskraftig produktion
Utveckling och utvärdering av hälsobefrämjande arbetshandske, genomförs av 5 parter under ledning av Lars Hanson och Högskolan i Skövde.
Förnyelsebara bindemedel för träskivor, genomförs av 5 parter under ledning av Peter Herder och KTH.
Ökad samhällsnytta och industriell konkurrenskraft med energieffektiva och emissionsfria arbetsmaskiner, genomförs av 7 parter under ledning av Johan Konnberg och Statens väg- och transportforskningsinstitut.
Smart lighting, genomförs av 14 parter under ledning av Håkan Ozan och Interactive Institute Swedish ICT AB.
Framtidens elsystem med nya isolationsmaterial, genomförs av 7 parter under ledning av Erik Thunberg och Energiforsk AB.
De nya jobben, genomförs av 6 parter under ledning av Mikael Ström och Swerea IVF AB.
Would wood, genomförs av 4 parter under ledning av Mikael Lindström och Innventia AB.
Klimatneutral industriproduktion, genomförs av 6 parter under ledning av Henrik Karlsson och Biorecro Research and Development AB.
Digitalisering för hållbarhet i industri och offentlig sektor i Sverige, genomförs av 4 parter under ledning av Rolf Leidhammar och Swedish ICT Research AB.


För mer information:
Daniel Rencrantz, 08-473 31 84, Daniel.Rencrantz@vinnova.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Automatiserade bygglovsprocesser, koncept för att minska digitalt utanförskap och innovationer för klimatneutral industriproduktion. Det är några av de 31 nya projekt som får finansiering med sammanlagt 16 miljoner kronor av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressekreterare
  • daniel.holmberg@VINNOVA.se
  • 08- 473 30 53

Om VINNOVA

VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Adress

  • VINNOVA
  • Mäster Samuelsgatan 56
  • 101 58 Stockholm
  • Vår hemsida