Skip to main content

Digitaliserade bygglovsprocesser som kan öka byggandet - ett av elva projekt inom Utmaningsdriven innovation

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2016 09:42 CET

Innovativa textilbaserade plagg som förebygger belastningsskador, träfiberbaserade kompositer som kan ersätta fossila råvaror i olika produkter och digitaliseringslösningar för snabbare bygglovsprocesser som kan öka takten i byggandet. Det är några av de projekt som nu får finansiering av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation.

Inom Utmaningsdriven innovation ges finansiering i tre steg. Nu får elva projekt finansiering med sammanlagt 100 miljoner kronor i steg två och tre i programmet.

- Det behövs innovation för att vi ska kunna möta viktiga samhällsutmaningar. Vi ser också möjligheter att projekten kan utveckla konkurrenskraftiga lösningar som efterfrågas globalt och som i framtiden kan bidra till att skapa tillväxt och nya jobb i Sverige, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

Projekten drivs i samverkan mellan flera aktörer, där finansieringen från Vinnova utgör mellan 25 och 50 procent av den totala budgeten. Projekten ska möta någon av de fyra samhällsutmaningar som programmet bygger på och satsningen är ett led i Vinnovas arbete med regeringens strategiska samverkansprogram.


Informationssamhället

Hållbar innovation för internationell kris och katastrof (steg 2)
Projektet möter globala utmaningsmålet att alla ska ha tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien, speciellt med avseende på behoven hos kvinnor och flickor samt människor i utsatta situationer. Det görs genom att utveckla hållbara systemlösningar gällande vatten, sanitet och hygien, samt lösa de hinder som finns i innovationssystemet för export till kris- och katastrofområden.
16 parter: institut, teknikleverantörer, NGOs, akademi, intresseorganisationer, myndighet
Projektledare: Sten Stenbeck, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Bidrag från Vinnova: 9 miljoner


Hållbar industriell utveckling

Smarta textilier för ett hållbart arbetsliv (steg 2)
Belastningsskador kostar svenska samhället ca 50 miljarder årligen. Konstellationen ska utveckla innovativa kroppsburna textilbaserade plagg som företag kan använda för att förutse och förebygga belastningsskador på arbetsplatser.
13 parter: företag (hälsovård, arbetskläder, fordonsindustri), akademi, institut
Projektledare: Cecilia Bergsten, Hultafors group
Bidrag från Vinnova: 9,7 miljoner

Konkurrenskraftig produktion av träfiberbaserade kompositer (steg 2)
En stor utmaning är att ta fram förnyelsebar råvara som kan ersätta de fossilbaserade råvarorna som idag utgör basen för en stor mängd produkter i samhället. Projektet ska undersöka och utveckla process- och behandlingsmetoder som gör det möjligt att få fram träfiberegenskaper som är skräddarsydda för olika användningsområden.
9 parter: institut, skogsbolag, fordonstillverkare, komposittillverkare, konsultbolag
Projektledare: Angelika Bachinger, Swerea Sicomp
Bidrag från Vinnova: 3,3 miljoner


Hållbara attraktiva städer

DECODE - Community Design for Conflicting Desires (steg 3)
En stor samhällsutmaning, inte minst i den nuvarande bostadssituationen, är att säkerställa att stadsbyggnadsprocesser är inkluderande och effektiva. Projektet utvecklar processer kring stadsutveckling med tillhörande tjänster och verktyg och utgår från varje projekts lokala förutsättningar.
13 parter: kommuner, akademi, myndigheter, arkitekt- och utvecklingsbolag, och ideell förening
Projektledare: Björn Hellström, KTH
Bidrag från Vinnova: 17,5 miljoner.

Digitala och fysiska lekmiljöer (steg 3)
Projektets utgångspunkt är att leken, ett av barnens viktigaste verktyg för att hantera sin omvärld, kan utvecklas för att öka välbefinnande och fysisk hälsa för barn och ungdomar, en utmaning som förstärks av att städer i allt mindre grad är tillgängliga för barn. Konstellationen ska göra barn och ungas fysiska utomhusmiljöer mer tillgängliga och engagerande genom att nyttja IT och spel samt utveckla nya riktlinjer för de aktörer som berörs.
9 parter: kommun, akademi, barn och ungdomar, teknikleverantör, byggbolag, landskapsarkitektur och lekredskapstillverkare
Projektledare: Eva-Lotta Sallnäs Pysander, KTH
Bidrag från Vinnova: 3,7 miljoner.

Stadsbruk (steg 3)
Stadsbruk är ett nytt sätt att använda odling för att skapa en hållbar, attraktiv stad. Projektet tar sig an flera samhällsutmaningar som att skapa stadsytor som höjer livskvaliteten samt skapandet av nya arbetstillfällen. Projektet utvecklar och sprider vägar till försörjning, särskilt för människor i utanförskap, och förser staden med närodlad mat.
8 parter: Intresseorganisation, sociala entreprenörer, arkitektbolag, fastighets- miljö- och gatukontor, akademi och kommuner
Projektledare: Lena Friblick, Xenofilia
Bidrag från Vinnova: 6,5 miljoner.

Tech Farm: Framtidens yteffektiva boende (steg 2)
Trots bostadsbrist byggs bostäder på ett traditionellt sätt där ytor inte nyttjas så effektivt som de skulle kunna och kommuner har svårt att ställa om byggandet mot nya boendelösningar. Konstellationen ska via konkreta piloter utveckla innovationer för trivsamma, yteffektiva och smarta urbana bostäder.
16 parter: kommuner, sociala entreprenörer, akademi, fastighets- och arkitektbolag, byggbolag och inkubator
Projektledare: Lisa Renander, Reinvent
Bidrag från Vinnova: 9 miljoner

Får jag lov? (steg 2)
Samhället behöver effektivisera och öka takten för bygglov och byggande samtidigt som det ska vara enkelt och transparent för den enskilde medborgaren eller företaget att förstå och följa processen. Projektet ska utveckla innovativa digitaliseringslösningar och tjänster kopplat till processer för ansökan och handläggning av bygglov och byggande.
25 parter: kommuner, myndigheter, bolag (konsult, bygg, IT) och akademi
Projektledare: Maria Rydqvist, Boverket
Bidrag från Vinnova: 9,9 miljoner


Framtidens hälsa och sjukvård

Skonsam strålbehandling (steg 3)
Allt fler får cancer vilket innebär lidande för patienten och höga kostnader för vården. Projektet utvecklar individanpassad strålbehandling, tuffare mot tumören men skonsammare för patienten.
10 parter: sjukhus, akademi, landsting, och medicintekniska företag
Projektledare: Simon Lindgren, Västerbottens läns landsting
Bidrag från Vinnova: 11,2 miljoner

Banbrytande precision för ortopedisk kirurgi (steg 2)
Behovet av implantatkirurgi ökar men vårdskador uppstår vid 15 procent av behandlingarna till en extra vårdkostnad på över en miljard kronor per år. Projektet möter denna utmaning genom en kombination av innovativa tekniker och arbetssätt som ska leda till bättre precision, mindre invasiv kirurgi, mer individualiserad vård, tidigare upptäckt av komplikationer och mindre resursåtgång.
14 parter: patientförbund, bolag (försäkring, medicinteknik, implantat, 3D-printing), landsting och sjukhus
Projektledare: Claes Lundström, Sectra
Bidrag från Vinnova: 9,9 miljoner

Förbättrad folkhälsa genom selekterade åtgärder på individ, nätverk eller stadsdelsnivå (steg 2)
Ohälsotalen är oroväckande höga i många stadsdelar och skillnaderna i uppväxtvillkor är i många fall för stor. Genom att särskilt fokusera på skolan ska projektet utveckla nya arbetsmetoder, IT-stöd och så kallad big data-analys som gör det möjligt för stadsförvaltningar att effektivare och förebyggande sätta in åtgärder på individ-, nätverks- och stadsdelsnivå.
9 parter: kommun, institut, SKL, landsting och IT-bolag
Projektledare: Ida Rosell, Göteborgs kommun
Bidrag från Vinnova: 10 miljoner


För mer information:
Daniel Rencrantz, 08-473 31 84, Daniel.Rencrantz@Vinnova.se

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.