Skip to main content

Minskad sårbarhet mot IT-attacker - ett av nio nya projekt inom utmaningsdriven innovation

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2016 08:58 CEST

Foto: Matton

Nya metoder för bättre träffsäkerhet i diagnos av prostatacancer, automatiserad sortering för återvinning av textilier och ett projekt som ska göra det lättare att skydda verksamheter från IT-angrepp. Det är några av de nio projekt som får finansiering av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation.

Inom programmet Utmaningsdriven innovation ges finansiering i tre steg. Nu får nio projekt finansiering med knappt 80 miljoner kronor inom det andra steget i programmet.

- De projekt vi nu stödjer mobiliserar aktörer från offentlig sektor, universitet, industrin och det civila samhället för att tillsammans utveckla lösningar på viktiga behov i samhället där det finns en efterfrågan både i Sverige och internationellt, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

Projekten drivs i form av samarbeten mellan flera aktörer, där finansieringen från Vinnova utgör mellan 30 och 50 procent av den totala budgeten. Följande projekt får finansiering med sammanlagt 80 miljoner kronor:

Informationssamhället

DigInclude - Digital inkludering i det uppkopplade samhället för grupper med speciella behov
Det är en utmaning att göra samhällsinformation praktiskt tillgänglig för alla, speciellt för nyanlända, personer med lässvårigheter och äldre seniorer. Projektet ska utveckla integrerade IT-verktyg för skrivstöd, textförenkling, flerspråkig terminologi och ämnesanpassad snabböversättning.
9 parter: akademi, institut, kommun, landsting, myndighet samt företag inom kommunikations- och språkteknologi
Projektledare: Arne Jönsson, Sics East Swedish ICT
Bidrag från Vinnova: 9,2 miljoner

SECONDS: Säkra uppkopplade enheter
Samhället är sårbart för IT-angrepp eftersom alltfler system och produkter är uppkopplade mot internet, såsom industrier, fordon och konsumentprodukter. När nya sårbarheter upptäcks är det viktigt att snabbt besluta om en uppdatering av mjukvaran. Men det är dyrt att analysera nya sårbarheter och att ta reda om en uppdatering behöver göras. Projektet ska ta fram ett delvis automatiserat beslutsstöd för säkerhetsuppdateringar som tar hänsyn till den miljö som den uppkopplade enheten används i, något som kan öka IT-säkerheten i samhället.
8 parter: akademi, institut samt företag inom telekom, automation, säkerhet/övervakning, teknikkonsultation och mjukvaruutveckling
Projektledare: Martin Hell, Lunds universitet
Bidrag från Vinnova: 7,9 miljoner

Hållbar industriell utveckling

SIPTex Svensk innovationsplattform för textilsortering
4,3 miljoner ton textilavfall deponeras eller förbränns inom EU varje år. Projektet ska utveckla cirkulära värdekedjor med huvudfokus på effektiv och automatiserad sortering för högkvalitativ materialåtervinning.
11 parter: forskningsinstitut, företag och organisationer inom mode, insamling, sortering och återvinning av textilier samt kommuner och myndigheter
Projektledare: Maria Elander, IVL Svenska Miljöinstitutet
Bidrag från Vinnova: 8,9 miljoner

Hållbara attraktiva städer

MACRO Mat i cirkulära robusta system
Det finns behov av att bättre kunna ta tillvara på organiskt avfall från hushåll så att det blir en resurs för odling och energiproduktion. Projektet ska utveckla cirkulärt, sorterande, system inklusive infrastruktur för matavfall och avloppsströmmar som är resurseffektivt och robust.
18 parter: kommuner, akademi, institut, konsultbolag, energi och VA-bolag, teknikleverantörer
Projektledare: Maria Lennartsson, Exploateringskontoret Stockholms kommun
Bidrag från Vinnova: 8,1 miljoner

Framtidens hälsa och sjukvård

Avancerad diagnostik i onkologi - en testbädd för riskprediktion av prostatacancer
Dagens prostatacancer-screening har låg träffsäkerhet, vilket leder till överdiagnosticering, onödigt lidande och höga kostnader. Projektet ska utveckla nya diagnostiska metoder för biomarkörer som testas och valideras i klinisk miljö vilket möjliggör en individanpassad behandling, ökad livskvalitet och lägre kostnader.
7 parter: akademi, region, referenslabb, biobank, hälsoekonomi, diagnostikbolag och medtech-bolag
Projektledare: Carl Borrebaeck, Lunds universitet
Bidrag från Vinnova: 8 miljoner

Health Innovation Platform (HIP)
Det finns ett stort behov av nya, innovativa e-tjänster för att möta medborgarnas krav på tillgänglighet, integritet och delaktighet i vården. Projektet ska ta fram nya processer och verktyg som är lättanvända för bolag som vill utveckla e-tjänster tillsammans med patienter och vården.
35 parter: akademi, regioner, landsting, sjukhus, hård- och mjukvaruföretag, utvecklingsbolag inom e-hälsa, experter och patientföreningar
Projektledare: Nina Sellberg, Karolinska Institutet Information
Bidrag från Vinnova: 9,5 miljoner

VRI-proaktiv - Nya arbetssätt och IT-stöd för att bekämpa vårdrelaterade infektioner
Vårdrelaterade infektioner är en global utmaning och bara i Sverige drabbas 8-10 procent av alla patienter på sjukhus av vårdrelaterade infektioner. Projektet ska utveckla nya arbetssätt och IT-stöd för att tidigt kunna identifiera patienter i riskzonen och sätta in individanpassade, förebyggande åtgärder.
8 parter: sjukhus, akademi, landsting, mjukvaruföretag
Projektledare: Johan Nordenadler, Karolinska Universitetssjukhuset
Bidrag från Vinnova: 9 miljoner

MoTFall
Fallolyckor hos äldre kostar 9,5 miljarder per år och innebär minskad livskvalitet för individen. Projektet ska utveckla förebyggande arbetssätt stött av nytt IT-system som upptäcker individer med förhöjd fallrisk och ger dem anpassat stöd för att själva bidra till minskad risk.
16 parter: forskningsinstitut, tjänste- och produktföretag inom teknik, omsorg, telekom, säkerhet, media och läkemedel samt akademi, region och kommuner
Projektledare: Monika Lydin, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut
Bidrag från Vinnova: 8,8 miljoner

AutoMed - Automation within Specialized Care
Högkvalificerad personal lägger för mycket tid på enkla och monotona arbetsuppgifter istället för på patienter och andra kvalificerade aktiviteter. Projektet ska medverka till ett helhetsgrepp kring vården genom automatiserade processer, inklusive robotik, som tar bort monotona och arbetsintensiva arbetsuppgifter.
8 parter: sjukhus, akademi, institut samt företag inom robotik, logistik och automation
Projektledare: Peter Löfgren, ABB
Bidrag från Vinnova: 10 miljoner


För mer information:
Daniel Rencrantz, 08-473 31 84, daniel.rencrantz@vinnova.se

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy