Skip to main content

Ny modell för att värdera lärosätenas samverkan

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 12:56 CEST

I dag lämnar VINNOVA ett förslag om hur lärosätenas samverkan med det omgivande samhället kan värderas. På sikt ska modellen kunna användas vid fördelningen av en del av de runt 16 miljarder som årligen går direkt till forskning vid universitet och högskolor.

På uppdrag av regeringen har VINNOVA arbetat fram ett förslag som nu skickas ut till landets högskolor och universitet.

- Genom att värdera samverkan synliggörs det arbete som redan görs på många håll, samtidigt som det skapar ökade drivkrafter för att höja kvaliteten i samverkan. Det behövs för att stärka svensk forskning, utbildning och konkurrenskraft. I förlängningen handlar det om Sveriges framtid som kunskapsnation, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för VINNOVA.

Det här är huvuddelarna i förslaget:

• En internationell expertpanel ska göra en samlad värdering av kvaliteten i Sveriges universitet och högskolors samverkansarbete. Expertpanelen ska ha representanter från såväl universitet och högskolor som det omgivande samhället.

• Panelen gör en helhetsbedömning med särskild hänsyn till universitet och högskolors olika karaktär

• Exempel på underlag till panelen kan vara hur lärosätena arbetar med strategier för samverkan, om samverkan är meriterande för de anställda och andra aktiviteter som uppdragsutbildning, samverkan i forskarutbildning och deltagande i samhällsdebatten.

Det slutgiltiga förslaget lämnas 2016 då uppdraget ska slutrapporteras till regeringen. Dessförinnan kommer modellen att testas och utvärderas.

 

Förslaget bifogas, se relaterat material.

Debattartikel av Charlotte Brogren i tidningen Curie

Frågor och svar om förslaget

 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera