Media-no-image

Digital nätverk tar tillvara på patienters erfarenheter

Nyheter   •   2014-12-21 20:18 CET

Peter Margolis, MD, PhD, är professor i pediatrik och chef för forskning vid James M. Anderson Center for Health System Excellence vid Cincinnati Children’s Hospital Medical Center gästade Sverige under första veckan i december. Hans arbete omfattar studier och tillämpning av kvalitetsförbättringsmetoder inom primär och specialistvården.

I början av hans karriär för 20 år sedan jobbade han deltid på två kliniker med patienter från olika samhällsklasser. De ekonomiska skillnaderna som gjorde sig påminda i behandling, mediciner och väntetid bland annat gjorde att Peter började intressera sig för hur man kan bygga enklare system för patienterna. Ett som kunde användas på alla kliniker och som kunde hjälpa till att förbättra processen för patienterna. Han kom i kontakt med ett projekt som tog honom inom området tarmsjukdomar. Det resulterade i hans nuvarande projekt ImproveCareNow.

Det är ett nätverk där man låter de kroniskt sjuka patienterna få vara med i vårdteamet och registrera deras upplevelser av bland annat behandlingar samt mediciner. Genom att ta tillvara på patienternas erfarenheter kunde de se märkbara resultat i antal symtomfria patienter.

Från att ha börjat på 8 sjukhus har ImproveCareNow vuxit till att idag verka på 70 specialistmottagningar som samverkar med varandra kring behandlingen av barn och unga med inflammatorisk tarmsjukdom. I detta nätverk finns närmare 500 läkare samt 19 000 patienter involverade.

Under torsdagen den 4 december 2014 höll Peter ett seminarium om sitt arbete och hur långt de kommit inom projektet ImproveCareNow.

Spridningen av projektet var ett av de största diskussionsämnena under seminariet. Peter menade på att de utnyttjade sociala medier, den lokala tidningen och höll även webinars för att nå så många intressenter som möjligt.

Peter talade om hur de genom denna spridning nådde personer från andra professioner som intresserade sig av projektet. På det viset har han och hans team fått kunskap och erfarenhet de annars inte hade fått möjlighet att ta del av.

”If you want to attract innovators you have to tell people what you’re doing. Give them a chance to join”

Projektet har fått stor positiv respons både från kliniker men också patienter och anhöriga. Peter kunde visa på hur patienterna själva blev en stor kraft som själva drev fram och delade med sig av förbättringar i sin vardag som de delade med sig av bland annat genom filmer.

Peter Margolis, MD, PhD, är professor i pediatrik och chef för forskning vid James M. Anderson Center for Health System Excellence vid Cincinnati Children’s Hospital Medical Center gästade Sverige under första veckan i december. Hans arbete omfattar studier och tillämpning av kvalitetsförbättringsmetoder inom primär och specialistvården.

Läs vidare »
Media-no-image

Nu kan du skicka in ditt abstract till Utvecklingskraft

Nyheter   •   2014-11-21 10:17 CET

Alla exempel, stora som små är välkomna. Sista inlämningsdag för ditt abstract är torsdagen den 18 december 2014. I januari 2015 får de som skickat in svar på huruvida de blivit antagna.

Se länk för formulär samt mer information om Utvecklingskraft.

Alla exempel, stora som små är välkomna. Sista inlämningsdag för ditt abstract är torsdagen den 18 december 2014. I januari 2015 får de som skickat in svar på huruvida de blivit antagna.

Läs vidare »
Media-no-image

Forte ny part i Vinnvård

Pressmeddelanden   •   2014-11-17 16:10 CET

Forskningsprogrammet Vinnvård har från och med 1 november en ny part, Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. 

- I och med att stöd till innovativ och praktiknära forskning med fokus på nyttiggörande redan ingår i Fortes uppdrag är det helt naturligt för oss att både gå in som part och ta över administrationen av Vinnvård, säger Ewa Ställdal, generaldirektör Forte. 

Vinnvård är ett nyskapande program och genom att ingå som part i programmet stärker vi Forte med kompetens och kunskap. Vinnvård har sedan 2007 delat ut 100 miljoner till 20 forskningsprojekt runt om i landet och 2013 startade Vinnvård Fellows, med fyra forskare i en första kohort. 

- De frågor som Vinnvård arbetat med sedan 2007 får nu en långsiktig och stabil hemvist i och med att Socialdepartementets forskningsfinansiär, Forte, går in som part tillsammans med de tidigare finansiärerna. Det ska bli spännande att få fortsätta arbetet i den här nya miljön och integrera Vinnvårds arbete i Fortes ordinarie verksamhet, säger Staffan Arvidsson, programkoordinator.
För mer information: Staffan Arvidsson, staffan.arvidsson@vinnvard.se 0708-342393 

Om Vinnvård

Vinnvård har som ett viktigt mål att inspirera och skapa utrymme för människor, arbetslag och organisationer att genomföra varaktiga förbättringar inom vård och omsorg. Vår målsättning är att utveckla kunskap, kapacitet, ledarskap och vilja till förändring, som alla är nödvändiga komponenter för att skapa verkliga och varaktiga förbättringar. Vi åstadkommer detta tillsammans med forskare och praktiker genom att: identifiera förändringsbehov och bästa praktik; finansiera ny innovativ praktiknära forskning; skapa möjligheter till förnyelse och att pröva idéer i praktiken; uppmuntra och inspirera till förbättringar genom att sprida kunskap och forskningsresultat och därigenom stödja vården och omsorgen att omsätta kunskap till praktik. 

Kortfakta om Vinnvård 

20 forskningsprojekt
4 Vinnvård Fellows
150 miljoner kronor
Startade 2007 

Fyra finansiärer sedan starten: 
VINNOVA
Vårdalstiftelsen
Socialdepartementet
Sveriges Kommuner och Landsting

Att våga möta utmaningarna inom vård och omsorg – Varför Vinnvård?

Vårt samhälle, och inte minst vård och omsorg, står inför stora utmaningar de närmaste åren. En åldrande befolkning, ny teknik och ökade förväntningar från patienter och brukare ställer nya krav på en bättre och effektivare vård och omsorg. För att lyckas med att förbättra vården och omsorgen krävs det att forskare tillsammans med praktiken, patienterna och brukarna vågar pröva och ompröva i vardagen. Vi behöver hitta svar på: Hur kan vi leverera högkvalitativ vård och omsorg vid varje tillfälle, i alla situationer och på effektivaste sätt?

Forskningsprogrammet Vinnvård har från och med 1 november en ny part, Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Läs vidare »
Media-no-image

Ulrica von Thiele Schwarz projekt "Sustainability amid ongoing change" beviljad projektmedel från Forte

Nyheter   •   2014-10-28 15:27 CET

Ulrica von Thiele Schwarz Vinnvård fellow, har tilldelats projektmedel från Forte för perioden 2015-2018, som huvudsökande, för projektet "Sustainability amid ongoing change: Illuminating the adaptation and adherence dilemma in the evidence-to-practice pathway."

Den svenska titeln på projektet är "Kan dynamisk integrering av evidens och kontext skapa hållbara förbättringar i införandet av evidensbaserade metoder?" Ulrica beskriver projektet så här:

Det här projektet handlar om hur hälso- och sjukvården ska bli ännu bättre på att tillgodogöra sig ny kunskap. Svårigheten är att man å ena sidan behöver se till att man gör det som forskningen har visat sig ge bäst resultat, å andra sidan behöver göra det som fungerar bäst i den egna organisationen, för den egna personalen och för de egna patienterna. Målet är både att ge praktisk vägledning i hur man kan balansera följsamhet och anpassningarhet, och samtidigt utveckla både den teoretiska och metodologiska kunskapen om anpassningar.

- Jag är överlycklig över möjligheten att fördjupa och utvidga det arbetet jag har påbörjat som Fellow. Det gör mig särskilt glad eftersom projektet har ett stort fokus på att skapa praktiskt nytta, samtidigt som det bygger på gedigen arbets- och organisationspsykologisk teori och metodik. På så vis tror jag vi kommer kunna ta viktiga steg framåt i frågor som är viktiga för att kvaliteten i hälso- och sjukvården ska vara på topp, säger Ulrica. 


Ulrica von Thiele Schwarz Vinnvård fellow, har tilldelats projektmedel från Forte för perioden 2015-2018, som huvudsökande, för projektet "Sustainability amid ongoing change: Illuminating the adaptation and adherence dilemma in the evidence-to-practice pathway."

Läs vidare »
Media-no-image

Sista anmälningsdag till Nordic Conference on Implementation of Evidence-Based Practice närmar sig

Nyheter   •   2014-09-02 11:16 CEST

Den 5 september är den sista anmälningsdagen för att lämna in ditt bidrag till Nordic Conference on Implementation of Evidence-Based Practice.

Det är den andra konferensen kring evidensbaserad praktik som hålls i Bergen den 3-4 februari 2015. Under konferensen kommer man att ta upp de bästa forskningsresultaten och uppmärksamma de sätt man kan hjälpa och involvera patienter, praktiker och politiker kring de olika beslut som fattas inom vården. 


Den 5 september är den sista anmälningsdagen för att lämna in ditt bidrag till Nordic Conference on Implementation of Evidence-Based Practice.

Läs vidare »
Media-no-image

Skicka in dina förslag till Nationella Kvalitetsregisterkonferensen!

Nyheter   •   2014-08-26 15:45 CEST

Den 20-21 januari hålls den Nationella Kvalitetsregisterkonferensen. Goda exempel som tydligt visar hur kvalitetsregister används för att förbättra vården sökes. Det kan vara inom områden som kunskapsstyrning, uppföljning, förbättringsarbete, forskning och lärande. 

Förslagen kan vara pågående eller avslutade arbeten i verksamheter inom forskning, omsorg, hälso- och sjukvård. Exempel kan vara arbete kring datakvalitet, validering, integration, resultatdata, täckningsgrad och patientmedverkan.

Bidragen ska skickas in senast den 19 september.


Den 20-21 januari hålls den Nationella Kvalitetsregisterkonferensen. Goda exempel som tydligt visar hur kvalitetsregister används för att förbättra vården sökes.

Läs vidare »
Media-no-image

Anders Anell utsedd till årets kommunalekonom

Nyheter   •   2014-08-20 15:21 CEST

Kommunalekonomernas förening delade igår ut priset Årets kommunalekonom vid föreningens möte i Malmö. Anders Anell, professor i sjukvårdens organisation och ekonomistyrning vid Lunds universitet var den som mottog priset. 

– Frågor om vårdval och patientinflytande har alltid intresserat mig. När det gäller patientinflytande har jag börjat intressera mig för medfinansiering av vården. Det kan till exempel vara om en patient ska göra en starroperation. I de allra flesta landsting får patienten en lins som kan fokusera på ett avstånd. Men det finns multifokala linser som är mycket dyrare. I vissa landsting kan patienter få dessa inopererade om de betalar mellanskillnaden själva. Det väcker frågor om rättvisa. säger Anders Anell.


Kommunalekonomernas förening delade igår ut priset Årets kommunalekonom vid föreningens möte i Malmö. Anders Anell, professor i sjukvårdens organisation och ekonomistyrning vid Lunds universitet, mottog priset. Patientinflytande är det ämne som intresserar honom mest.

Läs vidare »
Jbve1wcmtuownxiajmax

Förbättringsresa till Storbritannien

Nyheter   •   2014-06-18 14:29 CEST

Under två dagar besökte Vinnvård Fellows Manchester, Sheffiled och Salford. Under besöket träffade vi flera verksamheter och personer som arbetar med att ständigt förbättra vården i Storbritannien.

Media-no-image

Idag är det Change Day i Sverige!

Pressmeddelanden   •   2014-06-04 09:03 CEST

Nu är vi snart 600 som har lovat att förändra något till det bättre inom hälso- och sjukvård och omsorg. Fler lär det bli för idag är det Change Day i Sverige och på många håll lämnas löften!

Några löften:
Jag lovar att göra allt jag kan för att skapa en lugn levande och trygg atmosfär för de personer jag bemöter/möter med demenssjukdom.

Jag lovar att arbeta för att alla patienter i Luleå kommun ska få en så trygg, personlig, patientsäker och evidensbaserad vård och behandling som bara är möjlig.

Att ta tillvara på synpunkter och erfarenheter från patienter som kommer fram i de månatliga intervjuerna göra dessa till kvalitets och förbättringsarbeten.

- Det har varit intressant att se hur detta sakta har spridit sig över landet, att allt fler har börjat våga berätta vad de vill förändra och att de sett möjligheten att alla kan göra något. Mitt löfte för dagen blir att fortsätta arbeta för att Change Day blir en kraft som utvecklas och återkommer nästa år, säger Helena Conning, projektledare Change Day.

Att få känna sig delaktig i en positiv förändring direkt i sin egen vardag är stort. Att dessutom få se sina egna idéer förverkligas är ännu större. Genom initiativet Change Day finns det nu möjlighet att medverka till att genomföra en förändring. Alla löften samlas och kommer att på olika sätt följas upp och presenteras från den 4 juni och framåt.

Ingen kan göra allt. Men alla kan göra något.

Lämna ditt löfte här: www.changeday.se

Change Day har öppet till den 4 juli för att ta emot löften!

Ur programmet för dagen:

Jackie Lynton NHS och Change Day Storbritannien pratar på Famnas Utvecklingssamtal i Stockholm.

Landstinget i Jönköping samlar in löften på tre sjukhus, Ryhov i Jönköping, Eksjö och i Värnamo.

www.changeday.se kommer filmer, bilder och kommentarer läggas upp under dagen!

På Change Days facebooksida kan alla som vill göra inlägg med bilder och texter om hur det går med deras löften.


Att våga möta utmaningarna inom vård och omsorg – Varför Vinnvård?

Vårt samhälle, och inte minst vård och omsorg, står inför stora utmaningar de närmaste åren. En åldrande befolkning, ny teknik och ökade förväntningar från patienter och brukare ställer nya krav på en bättre och effektivare vård och omsorg. För att lyckas med att förbättra vården och omsorgen krävs det att forskare tillsammans med praktiken, patienterna och brukarna vågar pröva och ompröva i vardagen. Vi behöver hitta svar på: Hur kan vi leverera högkvalitativ vård och omsorg vid varje tillfälle, i alla situationer och på effektivaste sätt?

Nu är vi snart 600 som har lovat att förändra något till det bättre inom hälso- och sjukvård och omsorg. Fler lär det bli för idag är det Change Day i Sverige och på många håll lämnas löften!

Läs vidare »
Media-no-image

Change Day Sverige - 4:e juni

Nyheter   •   2014-06-03 15:12 CEST

Hur går det med ditt löfte? Om du inte hunnit lämna något gå in på www.changeday.se. Om du redan lämnat ett löfte kan du skicka in kommentarer och bilder till oss så publicerar vi dem. Du kan också göra inlägg och berätta på Change Day Sveriges facebooksida.

Vi vill gärna veta hur det går så hör av dig til mig!
Helena Conning
helena.conning@vinnvard.se
0706-936674

Hur går det med ditt löfte? Om du inte hunnit lämna något gå in på www.changeday.se. Om du redan lämnat ett löfte kan du skicka in kommentarer och bilder till oss så publicerar vi dem. Du kan också göra inlägg och berätta på Change Day Sveriges facebooksida.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild, 1 video

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsstrateg
  • Kommunikation
  • helena.conning@vinnvard.se
  • 08-54513557
  • 0708-758651

Om Vinnvård

Forskning för ständiga förbättringar i vård och omsorg.

Att våga möta utmaningarna inom vård och omsorg - Varför Vinnvård?
Vårt samhälle, och inte minst vård och omsorg, står inför stora utmaningar de närmaste åren. En åldrande befolkning, ökande kostnader, ny teknik och ökade förväntningar från patienter och brukare ställer nya krav på en bättre och effektivare vård och omsorg. För att lyckas med att förbättra vården och omsorgen krävs det att forskare tillsammans med praktiken, patienterna och brukarna vågar pröva och ompröva i vardagen. Det är den typ av forskning som Vinnvård satsar på. Vi behöver svara på: Hur kan vi leverera högkvalitativ vård och omsorg vid varje tillfälle, i alla situationer och på effektivaste sätt?

Adress

  • Vinnvård
  • c/o Vårdalstiftelsen, Adolf Fredriks Kyrkogata 15
  • 111 37 Stockholm

Länkar