Media no image

Kommentar till forskningspropositionen

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2016 23:03 CET

I forskningspropositionen lyfter regeringen fram två satsningar som är kopplade till den verksamhet som bedrivits inom Vinnvård och där Vinnvårds erfarenheter och uppbyggda organisation och nätverk kan bidra. Det gäller dels nationellt forskningsprogram om tillämpad välfärdsforskning och dels forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer. Regeringen skriver: "Kunskapen behöver öka om hur arbetssätt, processer, styrning, driftsform och organisation kan främja en kunskapsbaserad och innovativ hälso- och sjukvård och socialtjänst utifrån ett nationellt, regionalt och lokalt perspektiv. Profession och personal, invånare, patienter, brukare och anhöriga har viktiga kunskaper och erfarenheter som behöver tas till vara i utvecklingen av verksamheterna. Det tar vidare för lång tid innan forskningsresultat tillämpas och nya möjligheter till effektivisering genom t.ex. digitalisering realiseras.”

Vinnvård har bett tre personer med stor kunskap om forskning, finansiering och välfärdens organisation att kommentera regeringens satsning på tillämpad välfärdsforskning och forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer. 

Boel Andersson Gäre, professor Jönköping University
- Utifrån samhällets behov och Fortes och Vinnvårds verksamhetsområde är det två satsningar som behöver belysas och som är extra intressanta och värdefulla att kommentera. Den ena, tillämpad välfärdsforskning, lyfter fram socialtjänsten i välfärdssystemet. För att lyckas utveckla forskning inom detta område, som kommer invånare till del, behöver de olika systemen inom välfärden hänga ihop och de gap som finns kunskapsmässigt behöver överbryggas. ...

Anders Sylvan, landstingsdirektör Västerbottens läns landsting och ledamot Vinnvårds styrelse
- Det är en positiv signal att Forte tilldelas nya medel för forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer. Det finns fortfarande stora kunskapsluckor inom implementeringsforskningen och denna satsning behöver säkert stärkas med mer resurser för att uppnå sitt mål.

Staffan Arvidsson, programchef Vinnvård
- Vinnvård tycker att det är väldigt positivt att regeringen satsar på klient- och praktiknära forskning inom socialtjänsten och att de vill främja tvärvetenskap, bidra till ökat nyttiggörandet av kvalitetssäkrad kunskap och att satsningen ska stärka samverkan mellan forskning och praktik samt öka delaktigheten från brukare och anhöriga. ...

Läs mer här

Att våga möta utmaningarna inom vård och omsorg – Varför Vinnvård?

Vårt samhälle, och inte minst vård och omsorg, står inför stora utmaningar de närmaste åren. En åldrande befolkning, ny teknik och ökade förväntningar från patienter och brukare ställer nya krav på en bättre och effektivare vård och omsorg. För att lyckas med att förbättra vården och omsorgen krävs det att forskare tillsammans med praktiken, patienterna och brukarna vågar pröva och ompröva i vardagen. Vi behöver hitta svar på: Hur kan vi leverera högkvalitativ vård och omsorg vid varje tillfälle, i alla situationer och på effektivaste sätt?

Vinnvård har bett tre personer med stor kunskap om forskning, finansiering och välfärdens organisation att kommentera regeringens satsning på tillämpad välfärdsforskning och forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer.

Läs vidare »
Jbve1wcmtuownxiajmax

Utvärdering av Vinnvård Fellows

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2016 10:45 CET

Vinnvård Fellows har pågått sedan 2013 och i samband med att kohort 1 avslutade sitt fellowship har Måns Rosén, adjungerad professor KI och tidigare chef SBU, utvärderat programmet.

Media no image

Vinnvård fellows deltar på Forte Talks

Nyheter   •   Feb 24, 2016 12:47 CET

"Vad krävs för att Sverige ska bli mer jämlikt? Vilka vinster och möjligheter leder ett jämlikare Sverige till? Det är några av de frågor som lyfts när framstående internationella och svenska forskare, beslutsfattare och andra aktörer inom hälsa, arbetsliv och välfärd samlas den 8-9 mars 2016 för att presentera och diskutera möjligheter och vinster med ett jämlikare Sverige."

Tre av våra Vinnvård fellows är föredragshållare under Forte Talks - Vetenskapligt samtal

8 mars 15:05 – 15:35
Förskolebarn med utvecklingsavvikelser: en rörig vårdprocess
Anna Sarkadi, Vinnvård fellow, MD, Associate Professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

9 mars 11:15 – 11:45
Att följa och/eller anpassa evidens: Om dilemman i vårdens och omsorgens vardag
Ulrica von Thiele Schwarz, Vinnvård fellow i Improvement Science, Forskningsgruppsledare på Karolinska Institutet

9 mars 13:00 – 13:30
Emelie Heinz, PhD, Postdoc, Vinnvård fellow, Health Economist, Health Outcomes and Economic Evaluation Research Group, MMC, LIME, Karolinska Institutet, Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services (SBU)

Tre av våra Vinnvård fellows är föredragshållare under Forte Talks - Vetenskapligt samtal

Läs vidare »
Media no image

ATP, unikt utbildningsprogram för chefer, ledare kommer till Sverige, har du säkrat din plats?

Nyheter   •   Nov 02, 2015 09:32 CET

Välkommen till ett informationsmöte om programmet via webben med Brent
James, kirurg och upphovsman till ATP, 4 november kl. 17-18!

Kursstart 25-28 januari, 2016.Intermountain Healthcare är en av de ledande sjukvårdsorganisationerna i världen tack vare att man lyckats förena ökande kvalitet och bättre kostnadskontroll. En nyckelingrediens i dess angreppssätt är ledarutvecklingsprogrammet ATP (Advanced Training Program). Genom mångåriga kontakter har vi i Sverige nu fått möjlighet att erbjuda programmet här för seniora ledare i hälso- och sjukvården. Information om programmet finns i bifogad pdf och på webben.

Dela gärna informationen med kolleger!

Välkommen till ett informationsmöte om programmet via webben med Brent James, kirurg och upphovsman till ATP, 4 november kl. 17-18! Kursstart 25-28 januari, 2016.

Läs vidare »
Media no image

Välkommen till seminarium om implementering 18 november med professor Gregory Aarons

Nyheter   •   Okt 14, 2015 11:52 CEST

Verktyg för anpassning och följsamhet av evidensbaserade metoder – Hur kan evidensbaserade metoder, riktlinjer och vårdplaner anpassas?

Professor Gregory Aarons är en klinisk och organisatorisk psykolog vid institutionen för psykiatri vid University of California, San Diego. Prof. Aarons forskning fokuserar på att identifiera faktorer som påverkar ett framgångsrikt genomförande av evidensbaserade metoder och vårdkvalitet inom hälso- och sjukvården. 

På seminariet kommer följande att tas upp:

 • Anpassning och följsamhetens roller i implementering av evidensbaserade metoder, riktlinjer och vårdplaner
 • Bakgrunden till verktyget
 • Verktygets innehåll
 • Verksamheters erfarenheter av att ha arbetat med verktyget

Datum: 18/11, 15.00-16.15

Plats: Widerströmska huset (vid Karolinska Institutet), Tomtebodavägen 18A, Solna

Lokal: Wangari, plan 1

Seminarierna är kostnadsfria men kräver på grund av ett begränsat antal platser anmälan till implementering@sll.se
Läs mer i den bifogade inbjudan.

Enheten för implementering vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin arrangerar en seminarieserie. Syftet med seminarierna är att presentera den senaste forskningen om implementering och praktiska tillämpningar.​

Läs vidare »
Media no image

Sverige, vi har ett resultat! - Fyra nya Vinnvård Fellows!

Nyheter   •   Okt 13, 2015 13:19 CEST

Vinnvårds styrelse har nu beslutat att anta fyra nya Vinnvård Fellows.

- Detta är fyra personer som kommer att ha stor betydelse för att utveckla svensk hälso- och sjukvård och social omsorg. Vi är överväldiga av den drivkraft och den kompetens som den här gruppen har, säger Staffan Arvidsson, programkoordinator.

De påbörjar sitt arbete inom Vinnvård Fellows i början på 2016 och programmet pågår i tre år. De antagna är:

Emelie Heintz - ”Värdering av hälsotillstånd för bättre beslutsfattande inom svensk hälso- och sjukvård”
Elin Larsson - ”Jämlik sexuell och reproduktiv folkhälsa – Innovativt samarbete mellan akademi och myndighet”
Martin Rejler - ”På väg mot ett lärande hälso- och sjukvårdssystem”
Anna Sarkadi - ”Use it or lose it – Barns hjärnor som samhällsinvestering”

Mer information om respektive fellow kommer inom kort att publiceras på Vinnvårds hemsida.

​Vinnvårds styrelse har nu beslutat att anta fyra nya Vinnvård Fellows. - Detta är fyra personer som kommer att ha stor betydelse för att utveckla svensk hälso- och sjukvård och social omsorg. Vi är överväldiga av den drivkraft och den kompetens som den här gruppen har, säger Staffan Arvidsson, programkoordinator.

Läs vidare »
Media no image

De som gått vidare i den tredje fasen i ansökningsprocessen för Vinnvård Fellows finns ute nu

Nyheter   •   Aug 27, 2015 14:24 CEST

Den andra utlysningen av fyra nya fellows går in i den sista fasen. Antalet sökande har gått från 27 till 11 personer. I slutet av september samlas dessa för sina sista intervjuer innan Vinnvårds styrelse sedan fattar besluten om vilka som antas.

Listan på de som gått vidare till steg 3, tidsplanen och mer information om Vinnvård Fellows ansökningsprocess finns på www.vinnvard.se/fellowship.

Den andra utlysningen av fyra nya fellows går in i den sista fasen.

Läs vidare »
Wlpxc6a3h1cgcf5xhbek

Är det dags med en nollvision inom vården och omsorgen?

Nyheter   •   Jul 03, 2015 13:32 CEST

Under Almedalen deltog ledande beslutsfattare i Vinnvårds och Vårdanalys seminarium om patientsäkerhet och om en nollvision inom vården.

Media no image

27 kvalificerade personer har sökt till Vinnvård Fellows

Nyheter   •   Jun 04, 2015 14:55 CEST

Ansökningstiden för Vinnvård Fellow har gått ut och nu inleds arbetet med att bedöma alla ansökningar. 

- Vi är väldigt glada för att 27 kvalificerade personer har sökt till Vinnvård Fellows. Det ska bli väldigt spännande att läsa ansökningarna, säger Staffan Arvidsson, programkoordinator Vinnvård.

Bedömningsarbetet sker i tre steg. Tidplanen finns beskriven på www.vinnvard.se/fellowship. Fortlöpande information kommer att publiceras på vår hemsida, tex beslut vilka som går vidare i de olika stegen samt vilka som ingår i de olika bedömargrupperna.

Den 3 juni stängde utlysningen av medel inom programmet Vinnvård Fellows. Nu påbörjas arbetet med att bedöma de 27 ansökningarna i tre steg. Först ut är en svensk bedömargrupp.

Läs vidare »
Media no image

Tum-EKG identifierar personer med förmaksflimmer kostnadseffektivt

Nyheter   •   Jun 03, 2015 16:04 CEST

Tidigare Vinnvård forskning, FLIP Förmaksflimmer i primärvården, (som handlar om att upptäcka förmaksflimmer och behandla för att minska antalet strokefall), fortsätter att väcka uppmärksamhet. Idag publicerar Dagens Medicin en artikel om detta. Bra för sparat lidande och minskade kostnader att detta sprids och blir använt!

​Tidigare Vinnvård forskning, FLIP Förmaksflimmer i primärvården, (som handlar om att upptäcka förmaksflimmer och behandla för att minska antalet strokefall), fortsätter att väcka uppmärksamhet. Idag publicerar Dagens Medicin en artikel om detta. Bra för sparat lidande och minskade kostnader att detta sprids och blir använt!

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild, 1 video

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • Kommunikation
 • helena.conning@vinnvard.se
 • 08-54513557
 • 0708-758651

Om Vinnvård

Forskning för ständiga förbättringar i vård och omsorg.

Att våga möta utmaningarna inom vård och omsorg - Varför Vinnvård?
Vårt samhälle, och inte minst vård och omsorg, står inför stora utmaningar de närmaste åren. En åldrande befolkning, ökande kostnader, ny teknik och ökade förväntningar från patienter och brukare ställer nya krav på en bättre och effektivare vård och omsorg. För att lyckas med att förbättra vården och omsorgen krävs det att forskare tillsammans med praktiken, patienterna och brukarna vågar pröva och ompröva i vardagen. Det är den typ av forskning som Vinnvård satsar på. Vi behöver svara på: Hur kan vi leverera högkvalitativ vård och omsorg vid varje tillfälle, i alla situationer och på effektivaste sätt?

Adress

 • Vinnvård
 • c/o Vårdalstiftelsen, Adolf Fredriks Kyrkogata 15
 • 111 37 Stockholm

Länkar